Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 7/011 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 sierpnia 2011 roku o godz.14.30 w siedzibie Spółki z o.o. „Aquabellis” i o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 7/2011

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 sierpnia 2011 roku o godz.14.30 w siedzibie Spółki z o.o. „Aquabellis” i o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie obrad Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

W I części posiedzenia udział wzięli: radny A. Olenderski, radny Z. Hinz, radny M. Połczyński i radny P. Wojciechowski.

W II części posiedzenia uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecni: radny H. Janus, radny R. Kinach i radny A. Nadolny. Radny A. Jóźwiak brał udział w II części posiedzenia od godz. 16.00. Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

Pierwsza część obrad (wyjazdowa) – siedziba Spółki z o.o. „Aquabellis” w Rogoźnie, ul. Lipowa 55, godz. 14.30

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Zwiedzanie i zapoznanie się z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody w Rogoźnie.

4.       Zwiedzanie i zapoznawanie się z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Rogoźnie.

Druga część obrad (w miejscu) – sala nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2, godz. 16.00

5.       Przyjęcie porządku obrad.

6.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

7.       Organizacja i funkcjonowanie Spółki z o.o. Aquabellis.

8.       Działalność gospodarczo-finansowa Spółki z o.o. Aquabellis.

9.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

10.    Wolne wnioski i głosy.

11.    Zamknięcie obrad.

 

W części wyjazdowej posiedzenia Komisji wzięło udział 4 radnych. Komisja zwiedziła i zapoznała się z funkcjonowanie stacji uzdatniania wody w Rogoźnie. W drugiej części został zrealizowany dalszy porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, iż punkt 7 porządku obrad został zrealizowany na części wyjazdowej i w razie jakiś wątpliwości związanych z zakresem technicznym wezwał radnych do składania zapytań i wzięcia udziału w dyskusji.

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis W. Dulko przedstawił informacje dotyczące finansów spółki. W 2010 roku sprzedano ponad 678.569,80 m³ wody. W stosunku do 2009 roku nastąpił wzrost sprzedaży wody o 4,87%. W 2010 roku odebrano 318.046,60 m³ ścieków, co stanowiło wzrost w stosunku do roku 2009 o 2,18%. Działalność usługowa Spółki ograniczała się do zakładania przyłączy i usług koparką. Wartość sprzedanych usług w 2010 roku wyniosła 126.048,48 zł, co stanowi 2, 83 % wartości przychodów przedsiębiorstwa. Działalność usługowa jest działalnością wyłącznie uzupełniającą w stosunku do działalności podstawowej, którą jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. W 2010 roku Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe:

·         przychody netto z działalności operacyjnej: 4.611.472,48 zł,

·         koszty działalności operacyjnej: 4.389.191,87 zł,

·         zysk z działalności operacyjnej: 161.477,48 zł,

·         przychody finansowe 9.889,96 zł,

·         koszty finansowe 63,78 zł,

·         zysk netto: 171.303,66 zł.

Kapitał zakładowy Spółki wynosił 3.818.000,00 zł, kapitał z aktualizacji wyceny wyniósł 606,453,79 zł, kapitał zapasowy w wysokości 4.143,60 zł, strata z lat ubiegłych do pokrycia w kwocie 736.952,56 zł, zysk netto w kwocie 171,303,66 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Spółce zatrudnione było 39 osób, w tym 10 pracowników umysłowych. Wartość nakładów na rzeczowe aktywa trwałe w 2010 roku przedstawiała się następująco:

·         nakłady na dzień 01 styczeń 2009 roku: 140.931,55 zł,

·         nakłady poniesione w 2010 roku: 859.499,60 zł,

·         środki trwałe w budowie oddane do użytkowania w 2010 roku: 246.676,52 zł,

·         środki trwałe w budowie na dzień 31 grudzień 2010 roku: 753.754,63 zł ( z czego wartość około 620.000 zł rozłożona jest na lata – wartość odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej w rejonie miejscowości Jaracz).

Planowane inwestycje na rok 2011:

·         sieć wodociągowa Gościejewo, Grudna w kierunku Boruchowa,

·         sieć wodociągowa Rogoźno, ul. Brzozowa,

·         modernizacja studni głębinowej w Rogoźnie,

·         SUW Rogoźno – I etap modernizacji – projekt,

·         budowa wodociągu od ul. Lipowej do końca ul. Leśnej (inwestycja zrealizowana).

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis przedstawił również strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa. W grudniu 2010 roku podjęte zostały prace nad wdrożeniem Systemu ISSO 9000 – opracowanie Księgi Jakości. W 2011 roku nastąpi urzeczywistnienie założeń zapisanych w Księdze.

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis przedstawił również rachunek zysków i strat za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta o wykonaniu sprawozdania zgodnie ze sztuką.

Po omówieniu działalności Spółki z o.o. Aquabellis Radny M. Połczyński zapytał czy wzrost przyjmowanych ścieków w m³ wynika z wzrostu przyłączy do studzienek?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że miały one wpływ, jednak ilość ścieków związana jest z pobraniem wody wg wodomierza. Nie ma żadnego podmiotu gospodarczego ani odbiorcy indywidualnego, który miałby zamontowany przepływomierz na ściekach, dlatego ilość ścieków rozliczana jest wg zużycia wody.

Radny M. Połczyński zapytał czy zostały podjęte działania, które poprawiłby jakość ciśnienia w okresie letnim gdy są wysokie temperatury powietrza?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że przejście przez most na rzece Wełnie, gdzie jest przewężenie rurociągu do 100 mm z 160 mm powoduje opory przepływu w przypadku większego rozbioru wody, zwłaszcza gdy jest otwarty jakiś hydrant to na piętrze w bloku rzeczywiście wody nie ma. Dwa lata temu była zgłaszana sytuacja, iż przyłącze do bloku było poprowadzone cienką rurką, jednak zostało ono zmienione i wtedy sytuacja nieco się poprawiła, jednak widać iż dalej problem nie jest rozwiązany do końca. W wieloletnim planie, który obowiązuje do 2012 r. zapisana jest budowa drugiej nitki wodociągu do Ciesiel. To co prawda nie są Pruśce, ani Sierniki, jednak chodzi o to by połączyć wodociąg, który obecnie idzie przez most przez Pruśce do Siernik i w drugą stronę kończy się w Biniewie i połączyć go z Cieślami, czyli mielibyśmy zasilanie drugą nitką o większym przekroju tego samego rejonu i to poprawi sytuację.

Radny M. Połczyński stwierdził iż jest to kwestia przyszłości?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis stwierdził, iż jest to przyszły rok i nie da się nic zrobić tak od razu.

Radny M. Połczyński zapytał czy można zrobić coś doraźnie?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że doraźnie nie da się nic zrobić.

Radny M. Połczyński zapytał czy w przyszłym roku będzie ta inwestycja realizowana?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że w przyszłym roku mamy to w planie inwestycyjnym. Prezes potwierdził, że inwestycja ta ma zostać zrealizowana przez pociągnięcie rury 360, taką jaka jest przed i za mostem – wtedy będzie to dodatkowe źródło zasilania o większym przekroju.

Radny M. Połczyński stwierdził, że problem wtedy zostałby rozwiązany, bo wcześniej był problem z dostarczeniem wody.

Przewodniczący Komisji A.Olenderski zapytał o przychody i koszty jakie są uzyskiwane na poszczególnych działach finansowych z tytułu wody i ścieków we wszystkich miejscach uzdatniania wody, tzn. w Rogoźnie, Gościejewie, Słomowie, Parkowie, Jaraczu -czy we wszystkich tych miejscach przychody są większe od kosztów?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że w Gościejewie i Słomowie są straty na zaopatrzeniu w wodę, a zyski są w Rogoźnie. Prezes dodał, że obecnie prowadzi przegląd księgowania kosztów – czy wszystko księgowane jest zgodnie z rzeczywistością, bo niektóre koszty księguje się wg klucza, wg sprzedaży wody, np. mamy 670 m³ wody z czego 450 wyprodukowano w Rogoźnie, 100 w Słomowie i 100 w Gościejewie. W związku z czym procentowo wg udziału w sprzedaży wody pewne koszty ogólne są rozdzielane. To może wpływać na to, że w stacjach uzdatniania wody typu Słomowo i Gościejewo powstaje na papierze strata, podczas gdy rzeczywiście być może tam tej straty nie ma. Pewnym problemem jest dokładne „szatkowanie” kosztów, jednak nie rzutuje to bardzo mocno na wynik, więc dotychczas było to traktowane z przymrużeniem oka. Od przyszłego roku, o ile nie nastręczy to zbyt wiele problemów i kosztów wprowadzenia koszty mają być rozliczane bardziej dokładnie na tych dwóch stacjach uzdatniania wody, żeby się przekonać czy tam jest strata czy też nie. Stacje te w szczytowym sezonie letnim pracują na pełną moc, więc trudno powiedzieć żeby było tam za mało odbiorców, więc nie powinno być straty na tych stacjach uzdatniania wody.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał jak wygląda ten sam problem na odprowadzaniu ścieków?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że na odprowadzaniu ścieków jest strata, przy czym przez lata kiedy mamy kanalizację podciśnieniową strata ta zmniejsza się – nabieramy doświadczenia w korzystaniu i obsłudze jej by mieć niższe zużycie energii elektrycznej, żeby jak najszybciej usuwać nieszczelności – montaż elektrozaworów na stacjach podciśnieniowych. Rzeczywiście jest to droższe i również zużywa energię, jednak okazuje się, że szybkość reakcji zamknięcia i otwarcia zaworu może powodować oszczędności na tych pompach podciśnieniowych, bo tam są duże silniki po kilkanaście kW, więc jeżeli one krócej pracują to tym lepiej. Jeżeli jest jakaś nieszczelność i zaradzimy temu szybko zamykając zawór, a dopiero później wysyłając ludzi, bo jeśli jest to poza godzinami pracy i za nim oni przyjadą to pół godziny minie od momentu ich powiadomienia – pompa niepotrzebnie nie będzie pracować przez pół godziny. W tej chwili zeszliśmy nawet w tym ostatnim miesiącu poniżej 5000 kWh na jedną stację, podczas gdy w początkowym okresie używania tej kanalizacji zużycie prądu osiągało 10000 kWh, czyli można stwierdzić, że obsługa nauczyła się dużo.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał ile wyniosły nakłady na ochronę środowiska, bo sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna jest obciążona tymi sprawami?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że opłataami za korzystanie z środowiska są: opłata za pobór wody, opłata za spuszczanie ścieków oczyszczonych. Badania wskazują, że to co jest wpuszczane do rzeki Wełny jest czyściejsze niż sama rzeka, ale tym niemniej są to ścieki oczyszczone i trzeba ponosić koszty. Nakłady na ochronę środowiska na sieci wodociągowej 372.000 zł, na sieci kanalizacyjnej na odbiorze i oczyszczaniu ścieków 421.000 zł.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że razem jest to ponad 700.000 zł.

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis powiedział, że jest to blisko 800.000 zł, czyli dość pokaźna kwota. Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy zobowiązania długoterminowe dotyczą przede wszystkim zakupu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że tak. Nie są to żadne kredyty.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski oznajmił, że w zastępstwie radnego Z. Hinza uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Spółki, na którym pilnie przysłuchiwał się sprawozdaniu finansowemu Pana Prezesa, stąd jego pytania dotyczą nie tylko tego co zawarte jest w materiałach, a wtedy nie mógł o wszystko się dopytać.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał o przewidywany rozwój Spółki?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że są to działania zaplanowane do wykonania w tym roku. Plan wieloletni obejmuje jeszcze rok 2012, jednak nie ma z sobą materiału dotyczącego roku 2012, ale będzie on wymagał weryfikacji. W zależności od tego czy wszystkie punkty przewidziane na ten rok uda się zrealizować. Jest szansa na ich realizację, a jeżeli nie to będzie to wymagało przesunięcia. Na sesji październikowej lub listopadowej przez Burmistrza złożona zostałaby korekta do planu na rok 2012. Korekta ta będzie miała niewielkie przełożenie na przyszłą taryfę, ponieważ będzie ona obowiązywała od miesiąca sierpnia. Należy również wziąć pod uwagę, by przyszłe plany wieloletnie robić nie wg roku kalendarzowego, a wg roku taryfowego, albo podwójnie: wg roku taryfowego i kalendarzowego. Po zakończeniu roku spółka jest oceniana z tego co zrealizuje w danym roku kalendarzowym. Natomiast z tego planu część z danego roku i część z drugiego roku jest brana do roku taryfowego. Ewentualnie można też przy zgłaszaniu taryfy bardziej szczegółowo opisać, które inwestycje będą wchodziły w jej skład.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał o kwotę przeznaczoną na modernizację sieci wodociągowej, dokładniej mówiąc stacji uzdatniania wody? Z informacji, które posiadam środków unijnych na ten cel nie ma.

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że nie ma. Jak plan był tworzony były założenia, że być może uda się coś pozyskać, jednak wygląda na to, że raczej na 100% nie. W tej sytuacji inwestycję będzie trzeba zrealizować własnymi środkami. Wstępne szacunki wynikające z przeprowadzonej analizy technologii wskazują iż technologia stosowana na stacji uzdatniania wody chociaż, że stara jest nadal skuteczna dla tego rodzaju wody. Modernizacja stacji uzdatniania wody została oszacowana na około 2,5 mln zł. Spółka inwestycji tej sama nie udźwignie, ponieważ rokrocznie realizuje inwestycję rzędu 250.000 zł, jest to 10 razy mniej. Najprostszym rozwiązaniem realizacji tej inwestycji byłoby podzielenie jej na 10 etapów i realizowanie jej w takiej właśnie kwocie. Jednak nie wszystko da się tak podzielić i pewne elementy np. budowa napowietrzalni to koszt ponad 300.000 zł. Realizacja tej inwestycji w całości z środków Spółki spowodowałaby, że inne inwestycje nie mogłyby zostać zrealizowane. Najdroższym elementem modernizacji stacji uzdatniania wody jest wymiana filtrów, której koszt szacowany jest na 700.000 zł – bez zasilenia z zewnątrz nie da się zrealizować tej inwestycji. Rozwiązaniem może okazać się zaciągnięcie kredytu, jednak to kosztuje. Specyfika działalności Spółki i wielkość osiąganych zysków powoduje, że kredytu nie da się szybko spłacić, a kredyt byłby wieloletni na 10 – 15 lat. Taki kredyt stanowi znaczne obciążenie dla Spółki, ponieważ po podsumowaniu odsetek łączny koszt kredytu wyniesie ponad milion złoty. W stacji uzdatniania wody jest 6 filtrów i istnieje możliwość by wymieniać je sukcesywnie pojedynczo, a nie wszystkie naraz. Spowoduje to, że realizacja inwestycji przedłuży się do 10 lat ale jest szansa, że inwestycja będzie zrealizowana bez zbędnych obciążeń finansowych.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał jak przebiega egzekucja zaległości płatniczych?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że połowa należności wymagalnych zakwalifikowana została do należności przeterminowanych, czyli połowa odbiorców płaci w terminie, a połowa poza terminem. Dzieląc należności przeterminowane na trzy grupy można wyróżnić: liczba należności przeterminowane do miesiąca stanowią około 10-15%, należności przeterminowane powyżej pół roku to stanowią one około 10-15%, należności przeterminowane powyżej miesiąca do pół roku stanowi około 70-80%. Działania windykacyjne, które wymagają interwencji w sądzie prowadzone są przez kancelarię prawniczą obsługującą Spółkę, natomiast sami wysyłamy wezwania do zapłaty. Sporządzona została również lista odbiorców kwalifikujących się do odbioru wody ze względu na przedłużające się niepłacenie. Po tygodniu od wysłania wezwań do zapłaty odnotowano wzrost osób spłacających swoje zadłużenia.

Radny M. Połczyński zapytał czy osoby posiadające zadłużenie w spłacie zobowiązań za wodę mają możliwość umarzania tych zaległości?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.

Radny M. Połczyński zapytał czy istnieje możliwość rozłożenia płatności w czasie?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że tak ale każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał, jak oceniana stan finansowy Spółki?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla funkcjonowania Spółki. Do poniesienia są nakłady z tytułu inwestycji w stacji uzdatniania wody, jednak nie stanowią one znacznego problemu. Sieć wodociągowa nie jest dziurawa, lecz zdarzają się awarie. Ostatnia poważna awaria na głównej magistrali była w porze zimowej, w konsekwencji której wody nie było w Rogoźnie przez kilka godzin. Nadmienił, że dalsze remonty są potrzebne. Od kwietnia prowadzona jest co godzinę przez całą dobę rejestracja poziomu rozbioru wody – pracownik o pełnej godzinie zapisuje stan poboru wody w m³. Posiadając te dane można z dużą dokładnością określić jakie są nieszczelności sieci. Analiza nocnego rozbioru wody wskazuje ile jest statystycznie rozbioru wody na 1000 mieszkańców, bo wtedy nikt nie pobiera wody z hydrantów. Należy wziąć pod uwagę również nocny pobór wody przez Chłodnie „Maria”. Dzięki tym informacjom można określić jakie są faktyczne straty wody na sieci i ile one kosztują Spółkę. Następnie porównywane są koszty wycieków z kosztami lokalizacji i usunięcia wycieku, bo może okazać się, że nie opłaca się szukać wycieków dopóki woda nie wypłynie na powierzchnię. Obecnie jest zbyt krótki czas by podejmować jakieś decyzje, choć pod koniec roku będzie można się wypowiedzieć.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał, czy gdyby wszystkie zobowiązania stały się wymagalne to czy Spółka zapłaciła by je?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że Spółka posiada dobrą płynność finansową i jest w stanie pokryć wszystkie swoje zobowiązania, gdyby były natychmiast wymagalne, tj. tzw. współczynnik szybki, którego wartość pożądana wynosi od 1 do 2, czyli trzeba mieć pieniędzy co najmniej tyle samo lub dwa razy więcej. Współczynnik ten w Spółce jest na dobrym poziomie. Firma musi mieć gotówkę, aby funkcjonować, gdyby jej nie było należałoby ją wtedy zamknąć.

Radny P. Wojciechowski zapytał jak wygląda skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki w obecnej kadencji?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

Radny A. Jóźwiak zapytał na jaką kwotę odbiorcy zalegają z płatnościami za wodę?

Prezes Spółki z o.o. Aquabellis odpowiedział, że kwota ta uzależniona jest od ilości odczytów, i jest to około 170.000 zł.

Następnie Przewodniczący Komisji A. Olenderski przeszedł do podsumowania dyskusji. Powiedział, że w poprzednich kadencjach sprawy wody były na dalszym planie. Po przeprowadzeniu analizy finansowej Spółki i obejrzeniu jej przez Radnych można stwierdzić, że zaproponowane podwyżki są uzasadnione potrzebą prowadzenia dalszych inwestycji modernizacyjnych. Inne samorządy wspomagają tą działalność, jednak z uwagi na plany budowy dużej ilości dróg, chodników i inne sprawy inwestycyjne zaplanowane w naszej gminie to z mojego punktu widzenia nie jesteśmy w stanie lepiej załatwić tej sprawy. Inaczej sytuację tą ocenia być może Pan Burmistrz i władze wykonawcze, lecz na podstawie mojej wiedzy jako samorządowca uważam, że musi być nadwyżka przychodów nad kosztami. Sprowadza to się do tego, że działalność kończy się zyskiem albo stratą. Podwyżki wynikają z tego, że by móc prowadzić działania inwestycyjne związane z wodą, zwłaszcza teraz gdy czeka nas modernizacja i wymiana urządzeń technicznych w największej stacji uzdatniania wody jaką jest Rogoźno to innej możliwości nie ma, jak racjonalne dostosowywanie. W gminie czekają na realizację inne inwestycje, aniżeli modernizacja sieci wodociągowej.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie do obrad Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa dołączyli: P. Skarbnik M. Kachlicka i P. Kierownik Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

 

Następnie przystąpiono do realizacji rozpatrzenia protestu mieszkańców wsi Gościejewo przeciwko planom budowy fermy norek we wsi Gościejewo.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy ktoś z zgromadzonych chciałby zabrać głos w tym temacie?

Radny M. Połczyński zapytał radnego Z. Hinza dlaczego protest mieszkańców Sołectwa Pruśce nie został wprowadzony do porządku obrad?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że planuje tą sprawę rozpatrzyć w następnym miesiącu. W dniu 17 sierpnia parafował wpływ tego pisma, a wtedy wszystkie materiały na sesję były praktycznie przygotowane i wysłane. Dodał, że pismem przewodnim skierował prośbę do Pana Burmistrza żeby zajął stanowisko w tej sprawie, jednocześnie prosząc o pilne ustosunkowanie się, ponieważ planowane jest wprowadzenie tej sprawy do porządku obrad w miesiącu wrześniu.

Radny M. Połczyński odpowiedział, że te terminy mogą spowodować, że będzie już za późno ponieważ mogą zostać wydane decyzje do tego czasu. Z tego powodu protest mieszkańców Sołectwa Pruśce powinien być również uwzględniony w tym porządku obrad.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że protest mieszkańców wsi Gościejewo wpłynął w miesiącu czerwcu lub na początku miesiąca lipca, natomiast protest mieszkańców Sołectwa Pruśce 17 sierpnia.

Radny M. Połczyński odpowiedział, że nie został zachowany termin wniesienia protestu do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że prostuje swoją wcześniejszą wypowiedź, że Pan Burmistrz nie dostał pisma odnośnie elektrowni wiatrowych. Jednocześnie zapytał Pana R. Piątkowskiego czy wprowadzając protest mieszkańców Sołectwa Pruśce do porządku obrad w miesiącu wrześniu może się okazać, że ta dyskusja będzie prowadzona po czasie, nieważna lub bezprzedmiotowa?

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski odpowiedział, że czas procedowania nad tymi sprawami nie będzie miał znacznego wpływu na dalszy proces postępowania, ponieważ zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mamy do czynienia z sprawą, która swój finał administracyjny już uzyskała. Dodał, że w przypadku wiatraków jest to czas dość odległy, ponieważ pierwsze dwie decyzje związane z wydaniem warunków zabudowy zostały wydane w 2007 r., natomiast jedna w roku ubiegłym w sezonie letnim. Nadmienił także, że temat ten na naszej instancji zakończył się rok temu, a w dwóch pozostałych przypadkach znacznie wcześniej. Dodał także, że z tego co słyszał w tym przypadku toczą się postępowania o wydanie pozwoleń na budowę, choć nie jest tego pewien. Przeprowadzenie teraz takiej czy innej akcji nie ma specjalnego znaczenia.

Radny M. Połczyński odpowiedział, że ma znaczenie bo można zatrzymać ten proces wydarzeń.

Kierownik Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski odpowiedział, że owszem.

Radny M. Połczyński odpowiedział, że w Gościejewie również nastąpiło wydanie warunków zabudowy, a protest mieszkańców i Pan Burmistrz dąży do zahamowania tej sprawy. Dodał, że Pan Burmistrz nie wydał decyzji o warunkach zabudowy.

Burmistrz Rogoźna B. Janus powiedział, że protest protestem, ale nie wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie jest związane z protestem.

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski dodał, że w przypadku „sprawy prusieckiej” w niedawnym czasie otrzymano dwie sprawy: 1) Uchwała zebrania wiejskiego, która adresowana była do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a jej intencją było zbadanie zgodności z prawem decyzji o warunkach zabudowy dot. wiatraków. Nadmienił, że na tą chwilę jest to jedyna droga administracyjnego rozwiązania tego problemu. Jedyny skutek tego działania jaki może powstać, to że Samorządowe Kolegium Odwoławcze po przeanalizowaniu tego pisma i argumentów, jakie Sołectwo przedstawia może wszcząć z urzędu postępowanie o stwierdzenie zgodności i legalności tych decyzji i jeżeli wszystkie argumenty by za tym przeważały to mogłoby taką decyzję uchylić jeszcze na tym etapie. Natomiast Burmistrz nie ma wpływu na wynik tego postępowania. Na tym etapie zarówno Sołectwo, jak i Burmistrz mają siłę wyłącznie opiniotwórczą na tą sprawę. 2) W przypadku „gościejewskiego kazusu” sytuacja była odwrotna, bo inwestor otrzymał decyzję negatywną – nie zostały spełnione wszystkie niezbędne przesłanki, aby takie warunki zabudowy wydać. Przy warunkach zabudowy nie ma zasady uznaniowości. Jeżeli kryteria, które ustawodawca przewidział dla warunków zabudowy dla danej inwestycji są spełnione to Burmistrz nie ma w zasadzie prawa odmówić wydania takiej decyzji. W przypadku Gościejewa Gminna Komisja Urbanistyczna wypowiedziała się negatywnie na ten temat i było jeszcze kilka innych składników, które powodowały, że decyzje tą można było wydać odmownie. W ubiegłym tygodniu wpłynęło odwołanie wnioskodawcy, które zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego celem ponownego przeanalizowania. W tej chwili nie jest znany dalszy los postępowania. Nie wiemy czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w ogóle to postępowanie rozpocznie czy nie, a jeżeli rozpocznie to jaki będzie jego wynik: czy zobowiąże nas do ponownego rozpatrzenia, czy może utrzyma decyzję Burmistrza w mocy.

Radny Z. Hinz zwrócił się do radnego M. Połczyńskiego i powiedział, że jego intencją nie było nie rozpatrywanie podczas obrad tego tematu tylko materiały dotyczące Gościejewa wpłynęły stosunkowo wcześnie i dlatego teraz zostały wprowadzone.

Burmistrz Rogoźna B. Janus dodał, że materiały na sesję były wysyłane 11 sierpnia.

Radny Z. Hinz powiedział, że 17 sierpnia dostał pismo i dlatego skierowałem pismo do Pana Burmistrza prosząc o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Z pisma wynika , że planuję wprowadzenie tego tematu w porządku w miesiącu wrześniu. Dodał również, że jeśli będzie wniosek formalny w sprawie o wprowadzenie do porządku obrad to nie jest przeciwny w tej sprawie. Komisja musi uzgodnić i zająć wspólne stanowisko w tej sprawie, a po drugie w przypadku Prusiec pierwsza osoba z listy podpisujących się pod protestem powinna zostać powiadomiona by nie rozpatrywać wniosku bez osoby zainteresowanej. Ponownie dodał, że jeśli Komisja uzna, że wniosek Pana Radnego jest zasadny to wprowadzi go.

Radny M. Połczyński zapytał jak miałby wyglądać wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu?

Przewodniczący Komisji A. Olenderski odpowiedział, że skoro 11 sierpnia były wysyłane materiały a 17 sierpnia przyszło pismo w tej sprawie to nie mogło się ono znaleźć w porządku obrad, dlatego żadne terminy nie mijają.

Radny M. Połczyński odpowiedział, że jest Radnym tego społeczeństwa i z racji obowiązku porusza ten temat.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że Radny M. Połczyński może złożyć swój wniosek w pkt. Wolne wnioski i głosy.

Radny Z. Hinz powiedział, że w świetle wypowiedzi Pana Kierownika i słów Pana Burmistrza ta dyskusja może być bezprzedmiotowa. Przypuszczalnie „sprawa gościejewska” zakończy się podjęciem stosownej uchwały i w przypadku sprawy wiatraków też ma się tak stać, dlatego należy się zastanowić czy będzie to miało jakąś moc.

Radny M. Połczyński odpowiedział, że będzie miało moc ponieważ do września odwlecze się ta sprawa, a w tym czasie mogą zostać wydane decyzje o pozwoleniach na budowę.

Burmistrz Rogoźna B. Janus powiedział, że Rada Sołecka wysyłała pismo do Starosty aby nie podpisywał pozwolenia na budowę i starosta je podpisał.

Radny Z. Hinz powiedział, że nie chce by pozostało wrażenie, że w przypadku „sprawy gościejewskiej” zostały podjęte działania, a w przypadku Prusiec nie.

Radny M. Połczyński odpowiedział, ze nie podejrzewa Przewodniczącego o złe intencje, natomiast chodzi o to by pytać i rozmawiać o tych sprawach, ponieważ oba tematy są ważne.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy w sprawie wiatraków musi być uchwalona zmiana?

Radny M. Połczyński odpowiedział, że w grudniu 2007 r. było uchwalone studium warunków zabudowy.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał również pozostałych zgromadzonych Radnych o głosy w tym temacie.

Radny A. Jóźwiak przychylił się do tego, aby wprowadzić ten punkt do porządku obrad następnej sesji.

Radny Z. Hinz powiedział, że z porządku obrad wynika, że Pan Przewodniczący przeczyta treść protestu, następnie przeprowadzona zostanie ewentualna dyskusja, a po niej podjęcie stosownej uchwały. W taki sposób ma zostać zakończona „sprawa gościejewska”.

Burmistrz Rogoźna B. Janus powiedział, chyba że Radni będą przeciwni temu protestowi.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał Burmistrza B. Janusa o konkretną nazwę firmy, która miałaby zająć się hodowlą norek, ponieważ w proteście nie została ona podana?

Burmistrz Rogoźna B. Janus odpowiedział, że jest to firma z Poznania, która ma już taką hodowle w Rokietnicy. Inwestor wystąpił na razie tylko o decyzje o warunkach zabudowy na czyimś gruncie. Dodał, że podejrzewa, że gdyby była ona pozytywna to grunt ten by kupił.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poprosił Sekretarz Gminy I. Sip - Michalską o odczytanie protestu mieszkańców wsi Gościejewo.

Radny Z. Hinz powiedział, że z treści protestu wynika, że mieszkańcy proszą żeby Rada Miejska zajęła się tym problemem jeszcze w tym roku kalendarzowym i przyjęła uchwałę zakazującą budowy. Zwrócił się również do radnego M. Połczyńskiego, iż ma pewne wątpliwości czy podjął stosowne działania.

Burmistrz Rogoźna B. Janus zapytał radnego Z. Hinza jaki miałby być tytuł takiej uchwały?

Radny Z. Hinz odpowiedział, że zastanawiał się nad tym i uważa, że w tytule uchwały powinien się znaleźć zapis, o wykonawstwu tej uchwały przez kogoś lub Burmistrza. Dodał również, że został poinformowany, że nie musi tak być. Prawnicy uznali, że zapisu tego nie musi być, ale jeśli będzie wniosek formalny, że w paragrafie 3: wykonanie uchwały powierza się Burmistrzom Rogoźna.

Burmistrz Rogoźna B. Janus zapytał co ma on zrobić z tą uchwałą, ponieważ podjął już decyzję odmowną, chyba że Starosta uchyli tą decyzję i sprawa ta będzie ponownie rozpatrywana.

Sekretarz I. Sip - Michalska powiedziała, że uchwała ta ma charakter polityczny dla Radnych, natomiast dla organu wykonawczego nie ma ona wpływu na podejmowane decyzje.

Radny Z. Hinz powiedział, że jeśli uchwała zostanie podjęta zobowiąże Panią Dorotę do dokonania wysyłki do Wojewody. Zgodnie z opinią prawnika projekt tej uchwały jest zgodny z prawem. Jeśli Radni uznają, że ma być wprowadzony paragraf 3 o powierzeniu wykonawstwa uchwały Burmistrzowi to musi zostać poddany taki wniosek pod głosowanie. Radny Z. Hinz zwrócił się do radnego M. Połczyńskiego,że jeśli złoży taki wniosek to poddany zostanie on głosowaniu i znajdzie się w porządku obrad. Jednocześnie radny M. Połczyński ma uprzedzić Sołtysa, że taka sytuacja może zaistnieć. Radny Z. Hinz podkreślił, że nie miał złej woli i nie chciał nikogo z dyskryminować, ale termin biegł i ktoś się spóźnił z złożeniem wniosku.

Radny M Połczyński odpowiedział, że nie wie w jakim terminie Rada Sołecka wysłała wniosek, a jako przedstawiciel tego Sołectwa zobowiązany jest do zajęcia takiego stanowiska.

Radny Z. Hinz zapytał dlaczego rada Sołecka tak późno zajęła stanowisko w sprawie budowy wiatraków.

Radny M. Połczyński odpowiedział, że wcześniej nie było konsultacji społecznych i nie można było podjąć takich działań.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski wyraził opinie, że przychyla się do opinii i potrzeb społecznych, jednak przybywa coraz więcej wiatraków.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 9 tj. omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych sądów powszechnych omówiła Sekretarz Gminy Iwona Sip-Michalska. Sekretarz I. Sip-Michalska powiedziała, że w zespole przedstawicielem Burmistrza ma być Pan Jarosław Dolatowski. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury podała dwóch kandydatów: Maciej Kutka i Hubert Kuszak. Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa podała dwie kandydatury: Pawła Wojciechowskiego i Mariana Połczyńskiego.

Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych omówiła Sekretarz Gminy Iwona Sip-Michalska.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził, że jego zdaniem połowa minimalnego wynagrodzenia za prace to zbyt wysoka opłata dla osoby zaczynającej działalność.

Sekretarz I. Sip-Michalska odpowiedziała, że wysokość opłaty za wydanie opinii musi być w takiej wysokości, ponieważ Gmina musi pokryć koszty związane z wydaniem opinii, np. koszty dojazdu.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewidencyjnym 289/3 o pow. 995 m², położonej w Gościejewie) przedstawił kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewidencyjnym 311/1 o pow. 838 m², położonej w Studzieńcu) przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych (działki: nr ewidencyjny 1911/5 o pow. 336 m², nr ewidencyjny 1911/6 o pow. 285 m², nr ewidencyjny 1911/7 o pow. 258 m² na ul. Za Jeziorem w Rogoźnie) przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działki: nr ewidencyjny 144 o pow. 0,35 ha, nr 147 o pow. 0,48 ha, nr 148 o pow. 0,34 ha w miejscowości Studzieniec) przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działki: nr ewidencyjny 115 o pow. 0,54 ha i nr 116 o pow. 0,36 ha położonych w obrębie geodezyjnym Cieśle) przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (działka o nr ewidencyjnym 148/2 o pow.i 400 m² w położonej w Pruścach) przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów na terenie Gminy Rogoźno (działki o nr ewidencyjnych 1676/4 o powierzchni 624 m² na ul. Wielka Poznańska i działki o nr ewidencyjnym 1108/5 o powierzchni 12 m² położonej w rejonie ulic: Czarnkowskiej i Kościuszki) przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nienawiszczu Gm. Rogoźno stanowiącej współwłasność Gminy Rogoźno i osoby fizycznej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno (przyjęcie od ANR nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 595/33 o pow. 2.584 m² położonej w Rudzie) przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał Kierownika WGNRiOŚ R. Piatkowskiego czy jest szansa, aby sprawa nabycia tej działki rozstrzygnęła się do wyborów parlamentarnych, ponieważ po wyborach może zmienić się ekipa rządząca, a co za tym idzie kierownictwo ANR w Pile, które obecnie jest przychylne tej sprawie?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że dołoży wszelkich starań, aby tę sprawę do czasu wyborów parlamentarnych załatwić.

Radny M. Połczyński zapytał Przewodniczącego Komisji A. Olenderskiego czy działką tą zainteresowany jest kandydat do parlamentu?

Przewodniczący Komisji A. Olenderski odpowiedział, że na działce tej jest plac zabaw. Wyjaśnił, że zainteresowanie tą działką występuje od wielu lat, ale ostatnio zainteresowanie nią wyraziła prywatna osoba, która chciałaby postawić świetlice i urządzać w niej dyskoteki i imprezy okolicznościowe. Przewodniczący dodał, że ANR na razie przekazała na razie ten obszar na zasadzie użyczenia.

Więcej uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości jednostki stawki przedmiotowej i dopłat do eksploatacji mieszkań komunalnych w wspólnotach mieszkaniowych przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy gmina po 11 listopada br. będzie miała obowiązek zabezpieczenia lokalu socjalnego osobą które nie płacą czynszów?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że pytanie skierowane jest bardziej do Pana R. Piątkowskiego. Dodała, że osoby które wcześniej uzyskały prawo do lokalu socjalnego muszą je otrzymać a do tego czasu gmina musi płacić odszkodowania spółdzielniom i osobom fizycznym.

Radny P. Wojciechowski zapytał których lokalów dotyczą wspomniane remonty? 

Skarbnik M. Kachlicka odpowiedziała, że remonty mają zostać przeprowadzone na ul. Kotlarskiej 1/3, ul. Kościuszki 44/9 i ul. Wyszyńskiego 10/5.

Radny M. Połczyński dodał, że dłużnicy i osoby, którym przyznano mieszkania socjalne są kompletnie nieodpowiedzialni, gdyż nie płacą choć stawki za m² są bardzo niskie. Wiele osób nie płaci swoich zobowiązań bo wiedzą, że mimo wszystko Gmina za nich zapłaci.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Maria Kachlicka.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał o ile wzrosną wydatki w dziale ochrona zdrowia?

Skarbnik M. Kachlicka odpowiedziała, że o 105.000 zł – środki te przeznaczone są na zakup używanego ultrasonografu i remont pomieszczeń dla chirurga w budynku pogotowia na ul. Fabrycznej. Remont musi zostać zrealizowany jak najszybciej (do początku grudnia), ponieważ gdy szpital będzie składało nowy wniosek na kontrakt 3-letni, musi mieć do dyspozycji wyremontowany lokal dla chirurga.

Radny M. Połczyński zapytał, jak w przyszłości będzie się miała sprawa rehabilitacji, ponieważ umowa obowiązuje do końca roku.

Skarbnik M. Kachlicka odpowiedziała, że w przyszłym roku będzie trzeba wyremontować to pomieszczenie i przenieść tam chirurga. Burmistrz B. Janus dodał, że jest możliwość przeznaczenia tych pomieszczeń na gabinet dla ortopedy, jednak wtedy wymagany jest pod tym samym adresem rentgen.

Radny P. Wojciechowski zapytał, czy wpłynęło odszkodowanie za zniszczone oświetlenie na Rynku?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że lampa jest już kupiona i zamontowana.

Więcej uwag nie było.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 10 – wolne głosy i wnioski.

Radny Z. Hinz wyjaśnił, że pismo otrzymane z Prusiec dotyczące sprzeciwu mieszkańców wobec budowy elektrowni wiatrowych skierował do Burmistrza, ponieważ mieszkańcy wnioskowali o zmianę uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Rogoźno. Działania Sołectwa są spóźnione, ponieważ studium uwarunkowań przestrzennych uchwałą Rady zostało wcześniej przyjęte. Mieszkańcy mają prawo protestować, natomiast na następne posiedzenie Komisji w miesiącu wrześniu powinno zaprosić się przedstawicieli tego środowiska by raz jeszcze wysłuchać ich argumentów i przedyskutować ten temat. Wprowadzając ten temat na najbliższej sesji będzie duża dyskusja, jednak wszystkie punkty programu sesji mogą zostać niezrealizowane. Należy poczekać na odpowiedź Burmistrza, który musi wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z tym tematem. Radny Z. Hinz zwrócił uwagę, że sytuacja Prusiec jest bardziej skomplikowana ponieważ studium zostało już uchwalone, natomiast w przypadku Gościejewa inwestycja jest na etapie planowania.

Radny M. Połczyński przyznał rację Z. Hinzowi, jednocześnie dodając, że gdy zostało uchwalane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania mieszkańcy Prusiec nie wiedzieli, że mogą zostać wybudowane tam wiatraki.

Burmistrz B. Janus dodał, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Rogoźno dopuszcza budowę elektrowni wiatrowych na całym obszarze Gminy z wyjątkiem obszarów chronionych.

Radny M. Połczyński  powiedział, że na podstawie tego studium Burmistrz ma prawo wydać decyzje administracyjne, ale nie było wcześniej mowy, że powstaną tam elektrownie wiatrowe.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nim zostało uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania mieszkańcy mogli zapoznać się z nim i je przeczytać. Nikt po jego uchwaleniu nic w nim nie zmieniał.

Radny Z. Hinz dodał, ze chce wprowadzić je do porządku obrad w miesiącu wrześniu, aby dokładnie zapoznać się z tą sprawą, ponieważ zostały dwa dni do obrad Rady.

Radny M. Połczyński zapytał czy Starostwo wydało pozwolenie na budowę?

Burmistrz B. Janus odparł, że nie wie.

Radny M. Połczyński powiedział, że Rada Sołecka wraz z Sołtysem skierowali pismo by Starostwo nie wydawało decyzji o pozwoleniu na budowę.

Radny Z. Hinz zapytał radnego M. Połczyńskiego czy bardziej zasadne byłoby omawianie tej sprawy w miesiącu wrześniu gdy zostanie zgromadzona cała dokumentacja, bo teraz nie wiadomo jak ustosunkuje się Pan Starosta i Burmistrz.

Radny M. Połczyński odpowiedział, że w świetle informacji, które usłyszał jest przekonany że nie jest przesądzone, że Starosta pozwolenie na budowę wyda.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że pismo skierowane przez Radę Sołecką i Sołtysa nie może spowodować, że decyzja Starosty będzie negatywna skoro studium warunków i kierunków zagospodarowania dopuszcza taka możliwość.

Radny M. Połczyński zapytał Burmistrza B. Janusa o problem, który zgłaszali mieszkańcy Marlewa dotyczący naprawy przystanku autobusowego i wycięcia poboczy drogi dojazdowej do wioski?

Burmistrz B. Janus udzielił odpowiedzi, że mimo naprawy szyby na przystanku po kilku dniach ulega ona ponownemu zniszczeniu. Dodał, że nie ma on wpływu na dokonujące się akty wandalizmu i dewastacji mienia w Gminie Rogoźno.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski złożył dwa wnioski – jeden skierowany będzie do PKP PLK S.A., a drugi – do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wniosek skierowany do PKP PLK S.A. dotyczy wycięcia pnia drzewa z pobocza przy przejeździe kolejowym w Rogoźnie od strony Rudy. Wniosek uzasadnia się tym, że wystający z ziemi pień drzewa stanowi przeszkodę i jednocześnie niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego i pojazdów jednośladowych, ponieważ piesi i rowerzyści są zmuszeni przed przejazdem kolejowym wchodzić lub wjeżdżać na drogę wojewódzką nr 241.

Radny Z. Hinz powiedział, by złożyć wniosek na odrestaurowanie z zewnątrz i wewnątrz dworca kolejowego w Rogoźnie. Wniosek uzasadnia się koniecznością odrestaurowania tych budynków i zapewnienia właściwych warunków przebywania dla podróżujących. Dodał również, że wskazane jest złożenie wniosku do GDDKiA w sprawie remontu ulic Kościuszki i II Armii Wojska Polskiego. Na ul. II Armii Wojska Polskiego od nowego ronda są koleiny, które zagrażają bezpieczeństwu rowerzystów.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, iż w kwietniu odbyło się spotkanie temu poświęcone, jednak Pan z GDDKiA O/Poznań Rejon w Chodzieży nie przybył na spotkanie Komisji.

Wniosek Przewodniczącego Komisji A. Olenderskiego skierowany do PKP PLK S.A. został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

Przewodniczący Komisji A. Olenderskiego przedstawił wniosek skierowany do GDDKiA o zabezpieczenie płytami ażurowymi powierzchni bocznych rowu przy rondzie w Rudzie naprzeciw firmy Państwa Guzów.

Wniosek Przewodniczącego Komisji A. Olenderskiego został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

Wniosek radnego Z. Hinza w sprawie renowacji dworców kolejowych w Rogoźnie oraz ich otoczenia skierowany do PKP PLK S.A został przyjęty 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

Radny A. Jóźwiak dodał, że problem zniszczonych dworców kolejowych dotyczy całej Polski, a nie tylko Rogoźna. Tylko pojedyncze dworce są remontowane.

Wniosek Przewodniczącego Komisji A. Olenderskiego o remont drogi wojewódzkiej nr 241 poprzez położenie nowej warstwy bitumicznej na odcinku od ronda miejskiego do przejazdu kolejowego w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

Radny Z. Hinz zapytał Burmistrza B. Janusa o działanie jakie muszą być podjęte, aby była komunikacja autobusowa między miastem powiatowym Oborniki a Rogoźnem, ponieważ obecnie nie ma żadnego autobusu, który zapewniałby bezpośredni dojazd.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie wpływu na ten rodzaj komunikacji. Może jedynie wysłać pismo do PKS, ale nie jest przekonany czy to rozwiąże problem.

Radny Z. Hinz odpowiedział, że rozwiązaniem mogłaby okazać się komunikacja podmiejska.

Burmistrz B. Janus stwierdził, że samorząd musi dopłacać do tego typu przejazdów, samorząd musi kierować się rachunkiem ekonomicznym.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał Burmistrza B. Janusa czy zostało podpisane porozumienie w sprawie oświaty?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że porozumienie zostało podpisane przez Starostę i Burmistrza.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy najbliższe spotkanie Burmistrza z Starostą ma dotyczyć dostosowywania szpitala do standardów UE?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że spotkanie ma dotyczyć przekształcenia szpitala w spółkę. Starosta chce przekształcenia szpitala w spółkę z samorządami, natomiast jako Burmistrz Rogoźna opowiadam się za tym by przekształcić szpital w spółkę samorządową powiatu. Przekształcenia szpitala w spółkę z samorządami podyktowane jest tym, by samorządy dopłacały do funkcjonowania spółki.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.00

Protokół sporządziła

Rogoźno, dnia 13 września 2011 r.

 

drukuj pobierz pdf