Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 190/2011 z dnia 04 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.190.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 04 października 2011 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.35, art.38, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651), w  związku z § 2 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866 z dnia 17.05.2010r.) oraz Uchwały nr LVII/402/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Przystępuję do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, 19 niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ul. Południowej - przy ul. Skrajnej i Łamanej, w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2408/3 o pow.1.280m2, 2408/4 o pow.1.280m2, 2408/5 o pow.1.104m2, 2408/6 o pow.1.104m2, 2408/8 o pow.2.524m2, 2408/9 o pow.2.520m2, 2408/10 o pow.1.891m2, 2408/11 o pow.1.889m2, 2408/12 o pow.1.260m2, 2409/13 o pow.1.488m2, 2409/15 o pow.946m2, 2409/16 o pow.946m2, 2409/17 o pow.946m2, 2409/30 o pow.1.054m2, 2409/31 o pow.1.056m2, 2409/32 o pow.1.037m2, 2409/33 o pow.1.021m2, 2409/34 o pow.1.006m2, 2409/35 o pow.992m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźno w rejonie ulic: Boguniewskiej, Południowej, Długiej i Nowej, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr IX/62/2007 z dnia 26.04.2007r. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2007r. nr 98 poz. 2406) ww. działki gruntu, położone są na terenie oznaczonym symbolami: „52MNr”, „54MNr”, „67MNr”, „68MNr” o przeznaczeniu - tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej.

 

§2.

Ustalam cenę wywoławczą:

 

1.   działki nr        2408/3 pow.1.280m2         w wysokości         61.000,00zł

2.   działki nr        2408/4 pow.1.280m2         w wysokości         64.000,00zł

3.   działki nr        2408/5 pow.1.104m2         w wysokości         56.000,00zł

4.   działki nr        2408/6 pow.1.104m2         w wysokości         55.000,00zł

5.   działki nr        2408/8 pow.2.524m2         w wysokości         106.000,00zł

6.   działki nr        2408/9 pow.2.520m2         w wysokości     113.000,00zł

7.   działki nr        2408/10                pow.1.891m2       w wysokości         82.000,00zł

8.   działki nr        2408/11                pow.1.889m2       w wysokości         87.000,00zł

9.   działki nr        2408/12                pow.1.260m2       w wysokości         60.000,00zł

10. działki nr        2409/13                pow.1.488m2       w wysokości         66.000,00zł

11. działki nr        2409/15                pow.946m2           w wysokości         50.000,00zł

12. działki nr        2409/16                pow.946m2           w wysokości         50.000,00zł

13. działki nr        2409/17                pow.946m2           w wysokości         50.000,00zł

14. działki nr        2409/30                pow.1.054m2       w wysokości         55.000,00zł

15. działki nr        2409/31                pow.1.056m2       w wysokości         56.000,00zł

16. działki nr        2409/32                pow.1.037m2       w wysokości     55.000,00zł

17. działki nr        2409/33                pow.1.021m2       w wysokości         55.000,00zł

18. działki nr        2409/34                pow.1.006m2       w wysokości         54.000,00zł

19. działki nr        2409/35                pow.992m2           w wysokości         54.000,00zł

 

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto. 

 

§3.

Nabywcy działek na podstawie art.19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz.1578) ponoszą 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§4.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca każdej działki nabytej w przetargu, w kwocie brutto 937,05zł.

 

§5.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

 

§6.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- przetargi i oferty.

 

§7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf