Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 191/2011 z dnia 04 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.191.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 04 października 2011 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Na podstawie art.222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz na podstawie § 13 pkt 2 ppkt b) Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku , Uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.96.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 maja 2011 roku, Zarządzeniem OR.0050.1.115.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem OR.0050.1.129.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.174.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.         Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę            14.160 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 4 do niniejszego zarządzenia.

2.         Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę            14.160 zł

3.         Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 10.000 zł na wydatki bieżące

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011rok

 

DOCHODY

 

1.     W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 14.160 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu. Pismo KBW w Pile Nr DPL 3101-18/11 z dnia 03.10.2011 roku.

 

Dochody zwiększono o kwotę        14.160 zł

 

WYDATKI

 

1.    W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 2.000 zł.

2.    W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę        14.160 zł

3.    W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę    10.000 zł

        z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej na zadania bieżące z przeznaczeniem  na usuwanie skutków pożaru domu mieszkalnego we wsi Jaracz.

4.    W dziale Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu posiadanych środków na ogólną kwotę +/- 17.460 zł na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych.

5.    W dziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 24.720 zł.

5.    W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę   10.000 zł

        z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru domu mieszkalnego w m. Jaracz oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę +/- 8.953 zł.

6.    W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia wydatków majątkowych między zadaniami:

- „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Grudnie wraz z wyposażeniem” zmniejszono wydatki o kwotę 2 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami w ramach zadania,

-  „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia” zwiększono wydatki o kwotę 2 zł.

7.    W dziale Kultura fizyczna dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 700 zł.

 

 

Wydatki zwiększono o kwotę         14.160 zł

 

Dokonano zmian w załącznikach:

 

Nr 3     „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2011” dokonano przeniesienia wydatków między zdaniami i paragrafami w ramach rozdziału.

Nr 4     „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 14.160 zł.

Nr 5     „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 24.720 zł w ramach zadań PP i RPA.

 

 

Załączniki:

 

 

 

drukuj pobierz pdf