Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2011: Zarządzenie Nr 196/2011 z dnia 04 października 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu..

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.196.2011

Burmistrza Rogoźna

z dnia 04 października 2011 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  z 2010r. Nr 102 poz.651)w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, §3 ust.1, § 7 ust. 3 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) Uchwały nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych oraz Uchwały nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,   

 Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę nr 1911/7 o pow.285m2 położoną przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie, objętą księgą wieczystą KW PO1O/00025012/1.

Sprzedaż działki następuje na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 1911/3 i 1914.

 

§2.

1.         Cenę działki nr 1911/7, sprzedawca ustala na kwotę 16.365,00zł netto: słownie: szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złote 00/100. Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.    

2.         Na podstawie art.68 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651, ze zm.) oraz na wniosek zainteresowanych, za zgodą Rady Miejskiej w Rogoźnie wyrażoną w uchwale Nr XIII/96/2011 z dnia 28 września 2011 r. udzielam bonifikaty od ceny wartości rynkowej gruntu działki nr 1911/7 w wysokości 50% tj. 8.182,50zł.

3.         Cenę działki nr 1911/7 po zastosowaniu udzielonej bonifikaty ustala się na kwotę 10.064,48zł brutto, słownie: dziesięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 48/100.   

 

§3.

Nabywcy działki na podstawie art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz.1578) ponoszą 23% podatku od towarów i usług.

 

§4.

Nabywcy ponoszą koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 1.267,55zł brutto, płatne przed zawarciem umowy notarialnej.  

 

§5.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- przetargi i oferty.

 

§6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf