Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 września 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 9/2011

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 26 września 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

  1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
  2. Kontrola udzielonych zwolnień, ulg i odroczeń podatkowych.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli również: Burmistrz Rogoźna B. Janus, Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  3. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
  4. Kontrola udzielonych zwolnień, ulg i odroczeń podatkowych.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie.

 

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

Protokół 7/2011 został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 3, tj. analiza wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. jest również tematem sesyjnym oraz była omawiana na posiedzeniu Komisji SSOK i będzie omawiana na Komisji GFiR. Zaproponował, aby analizę wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. połączyć z kontrolą udzielonych zwolnień, ulg i odroczeń podatkowych.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 4, tj. kontrola udzielonych zwolnień, ulg i odroczeń podatkowych za okres do 31.08.2011 r.

Informację dotyczącą kontroli udzielonych zwolnień, ulg i odroczeń podatkowych przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka – wykaz wystawionych decyzji dotyczących udzielonych ulg w spłacie należności za okres od 01.01.2011 r. do 31.08.2011 r. stanowi załącznik do protokołu.

Skarbnik Gminy poinformowała, że odroczenia z tytułu podatków za okres 8 miesięcy wyniosły 364.184,63 zł i dotyczyły:

- odroczenia płatności z tytułu podatku od nieruchomości – kwota 327.348,94 zł,

- odroczenie z tytułu wieczystego użytkowania – kwota 36.835,69 zł.

Następną ulgą, która zgodnie z ordynacją podatkową może zostać udzielona jest rozłożenie na raty:

- podatku od nieruchomości – kwota 79.996,35 zł,

- podatku rolnego – kwota 4.822,60 zł,

- podatku od środków transportowych – kwota 604,60 zł.

Łączna kwota rozłożenia na raty za okres 8 miesięcy wyniosła 85.423,55 zł, natomiast odroczenia i rozłożenia na raty stanowiły kwotę 449.608,18 zł. Dodała, że odroczenia i rozłożenia podatku na raty stanowią ulgę dla podatników, ale jest to podatek do odzyskania. Umorzenia zostały udzielone na kwotę 57.190,00 zł, a ich przyczyną był ważny interes podatnika. Zgodnie z ordynacją podatkową Komisja Rewizyjna nie ma możliwości wglądu do akt prowadzonego postępowania. Zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej opiewały na kwotę 303.370,66 zł. Zwolnienia te zostały dokonane na mocy obowiązującej uchwały o pomocy de minimis i uchwały podatkowej z dnia 27.10.2010 r. o zwolnieniach z tytułu zwolnień nie tylko ustawowych, ale również przez organ podatkowy. Z informacji za I półrocze 2011 r. wynika jakie skutki finansowe niesie obniżenie górnych stawek podatków. Gdyby gmina zastosowała maksymalne stawki podatku to za I półrocze 2011 r. miałaby 1.210.000 zł więcej naliczonych podatków.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że maksymalne stawki podatków określane są przez Ministerstwo Finansów.

Skarbnik Gminy poinformowała o warunkach jakie muszą spełnić podmioty, aby móc skorzystać z pomocy de minimis zapisanej w uchwale Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radny A. Jóźwiak zapytał o osoby, które mają dostęp do akt umorzenia?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dostęp do tych akt mają wyłącznie organy kontroli wymienione w ordynacji podatkowej, czyli prokuratura, sąd, urząd skarbowy i pracownicy organu podatkowego. Dodała, że członkowie Komisji zgodnie z ordynacją podatkową nie są zobowiązani do składania przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy skarbowej.

Radny A. Jóźwiak zapytał na jaki okres zostały przyznane przesunięcia podatków? Zapytał również o procedurę ubiegania się o rozłożenie podatku na raty?

Skarbnik Gminy poinformowała, że podatnik po upływie terminu płatności składa wniosek wraz z uzasadnieniem oraz przedstawia stosowne dokumenty. Na tej podstawie Burmistrz wydaje decyzję czy podatek zostanie rozłożony podatek na raty, czy też odroczyć termin płatności. Całe postępowanie dowodowe przeprowadzane jest przez księgowe z wymiaru podatków.

Radny A. Jóźwiak skierował pytanie do Burmistrza Rogoźna czy sadownicy kierowali prośby o zwolnienia lub odroczenia płatności podatku?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że dotychczas był jeden przypadek, ale decyzja nie została jeszcze wydana. Dodał, że powołane komisje uznały u rolnika około 90% szkód, dlatego prawdopodobnie zostanie umorzony mu podatek od sadu w wysokości 90%.

Radny A. Jóźwiak powiedział, iż był przekonany, że ze względu na wystąpienie przymrozków wszyscy sadownicy z terenu gminy wystąpią z wnioskami. Dodał, że przymrozki najbardziej dokuczyły sadownikom, którzy mieli brzoskwinie i czereśnie.

Skarbnik Gminy poinformowała, że po złożeniu wniosku musi zostać przeprowadzone całe postępowanie i następnie wydawana jest decyzja.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy postępowanie dowodowe prowadzone jest przed upływem terminu płatności czy po jego upływie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że aby móc coś umorzyć najpierw musi powstać należność. Jeżeli rata nie jest wymagalna to nie można jej z góry umorzyć.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy w przypadku gdy prośba nie zostanie uwzględniona przez Burmistrza to natychmiastowo naliczane są odsetki karne?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w takim przypadku naliczane są zwykłe odsetki.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że niektóre podmioty i osoby, które otrzymały decyzję o nie umorzeniu podatku odwołują się do SKO i dotychczas wszystkie wydane decyzje o nie umorzeniu podatku zostały podtrzymane.

Skarbnik Gminy zaznaczyła, że jest to wyłącznie kompetencja Burmistrza.

Radny A. Jóźwiak dodał, że nie są naliczane karne odsetki.

Skarbnik Gminy poinformowała, że są to odsetki od zaległości podatkowych i nie są to odsetki ustawowe. Dodała, że odsetki ustawowe są odsetkami wyższymi niż odsetki od zaległości podatkowych.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że kwestia odroczenia lub rozłożenia na raty oznacza przesunięcie podatku, ponieważ w przyszłości trafi on do budżetu. Zaznaczył, że w przypadku umorzeń na 20 podmiotów, które je otrzymało przypadła kwota 57.000 zł. Dodał, że nie jest to duża kwota, zważywszy, że w tej kwocie znalazło się 5 podmiotów, które nie są osobami fizycznymi. W pozostałych przypadkach kwoty umorzenia nie były zbyt wysokie i wynosiły od 50 do 300 zł. Zapytał Burmistrza czy podane wcześniej kwoty stanowią całość podatku czy tylko jakąś jego część?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w tej chwili nie pamięta tej kwestii w szczegółach.

Skarbnik Gminy poinformowała, że zakres powyżej 500 zł radni mają obowiązek uzyskać informację o podmiotach, ponieważ podawane jest to do publicznej wiadomości, ale dopiero po roku. W żadnej ustawie nie ma delegacji by w innym terminie niż ustawodawca przewidział dania do publicznej wiadomości udzielonej pomocy osobom fizycznym. Do publicznej wiadomości można podać do 31 maja następnego roku za rok poprzedni, ale powyżej 500 zł i bez podawania przyczyn, np. choroba, pożar, itp.

Radny A Jóźwiak zapytał czy jest ustalona górna kwota podatku jaką Burmistrz może umorzyć?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie ma określonej takiej kwoty.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że na ogół kwota umorzeń wynosi około 100 tys. zł corocznie. W ostatnich latach, gdy burmistrzem był C. Gruszka kwota to dochodziła do 1 mln zł. Dodał, że dla niektórych podmiotów i osób nie udzielanie umorzeń stanowiło pewnego rodzaju rewolucję. W wszystkich przypadkach zwolnienia zostały udzielone w skrajnych przypadkach, ze względu na ważny interes podatnika.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że umorzeń nie jest za dużo.

Skarbnik Gminy zaznaczyła, że Burmistrz podejmując decyzję o umorzeniu podatków bierze pod uwagę kondycję finansową gminy.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że po porównaniu stanu zaległości podatkowych za I półrocze 2010 r. i 2011 r. można stwierdzić, że zaległości wzrastają z roku na rok. Za pozytyw uznał, że wszystkie zaległości objęte są tytułami wykonawczymi do egzekucji oraz upomnieniami. Można stwierdzić, że urząd czuwa nad zaległościami, jednak skuteczność nie jest w pełni zadowalająca. Dodał, że zaległości w opłatach za mieszkania komunalne przekazywanych przez najemców do ZAMK wynoszą około 1,5 mln zł. Podkreślił, iż zaległości z tytułu użytkowania wieczystego przez osoby fizyczne wyniosły ponad 11 tys. zł, z tytułu podatku od nieruchomości postępowaniami wykonawczymi objęto kwotę blisko 537 tys. zł, a nie objęto żadnymi czynnościami kwoty 77 zł. Zapytał z czego wynika fakt, nie objęcia tej kwoty postępowaniem?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwota 77 zł wynika z faktu, że w dniach 26-27 czerwca był przypis, czyli ktoś zmienił deklarację na podatek od nieruchomości, ponieważ nie wiadomo czy do 30.06 zostanie żądana kwota wpłacona. Dopiero po terminie 30.06 można wysłać upomnienie, jeżeli termin płatności minął. Zapis ten świadczy, że do tego czasu nie zostały podjęte żadne czynności. Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota ponad 97 tys. zł nie została objęta żadnymi czynnościami z powodu, iż organ podatkowy wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające odnośnie lat 2005-2010 i 2011 roku i w związku z czym przypisał z mocy prawa podatek, który nie został wpłacony do 30.06. Dodała, że do końca czerwca nie zdążono wysłać upomnień, ale jeden podatnik wpłacił w miesiącu lipcu kwotę 59 tys. zł, a do pozostałych zostały wysłane upomnienia. Dodała, że każdy może złożyć korektę zeznania podatkowego, a pracownice wymiaru podatków prawie automatycznie dokonują przypis, ale najpierw musi zostać zamknięty oraz uzgodniony dany miesiąc, aby móc wysłać upomnienia. Po zwróceniu się zwrotek o ich wysłaniu należy odczekać 14 dni, aby móc wystawić tytuły egzekucyjne.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że niepokojącym jest podatek od środków transportowych od osób prawnych – ogólna kwota wyniosła ponad 27 tys. zł, z czego kwota 23.613 zł stała się wymagalna. Mimo, że kwota nie jest zbyt duża dla budżetu gminy, jednak procent jest znaczący. Podobna sytuacja dotyczy podatku od środków transportu od osób fizycznych, gdzie połowa podatku nie spływa do budżetu gminy.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w miesiącu sierpniu sytuacja się poprawiła i było trochę wpływów. Wcześniej z urzędu były przypisywane należności, czyli podatnicy od środków transportowych nie złożyli w terminie ustawowym deklaracji na podatek. Po złożeniu deklaracji dokonuje się sprawdzenia jakie środki transportu są zarejestrowane na kartę firmę i następnie wysyła się decyzję określającą wysokość podatku. Osoby prawne mają obowiązek same złożyć deklarację, natomiast osoby fizyczne składają informację.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że z tytułu podatku leśnego kwota wymagalna od osób prawnych wynosiła 559 zł, natomiast od osób fizycznych zaległości stanowią blisko 50% należnej kwoty podatku. Dodał, że nie są to duże kwoty.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w przypadku osób prawnych kwota 559 zł została już zapłacona. Dla podanej kwoty nie podjęto żadnych czynności, tzn. została złożona korekta podatku i nie zdążono jej rozliczyć.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański podkreślił czujność pracowników urzędu. W przypadku podatku od środków transportowych od osób prawnych wymagalna jest kwota 96.064,93 zł i taka sama kwota została objęta tytułami wykonawczymi przekazanymi do egzekucji oraz upomnieniami.

Radny A. Jóźwiak poinformował, że podatek leśny do gminy płacą trzy nadleśnictwa: Durowo, Łopuchówko i Oborniki.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański podkreślił, że jest pewna kwota zaległości w podatkach i opłatach, jednak jest ona monitorowana.

Skarbnik Gminy dodała, że urzędnik z mocy prawa nie może nic więcej zrobić, jak wysłać upomnienie, kompletować dokumentację żeby wystawić tytuł egzekucyjny, wysłać do urzędu skarbowego, a następnie monitorować całą sytuację i podpowiadać urzędnikowi skarbowego co zalegający podatnik posiada, aby z niego ściągnąć. Dodała, że jeśli zostanie wystawiony tytuł egzekucyjny przez pięć lat muszą być dokonywane wszystkie czynności, aby podatek się nie przedawnił, bo po pięciu latach podatek się przedawnia. Czynności muszą być prowadzone, aby urząd skarbowy nie przysłał decyzji o nieściągalności podatku, bo wówczas nic innego nie pozostaje jak tylko wnioskowanie do Burmistrza o odpisanie tego podatku, ponieważ nie ma sensu ponosić większych kosztów egzekucyjnych. Za czynności, które komornik skarbowy poniósł nawet w przypadku decyzji o nieściągalności podatku gmina musi zapłacić koszty, które urząd skarbowy poniósł.

Burmistrz Rogoźna dodał, że PSS za eksmisję, którą wyznaczono na 12.10.2011 r. muszą zapłacić komornikowi 5.000 zł.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że podobna sytuacja ma miejsce w ZAMK-u. Dodał, że zaległości w podatkach wynikające z informacji Burmistrza o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 r. omówiono wraz z analizą udzielonych zwolnień, ulg i odroczeń za 8 miesięcy 2011 r. Po dokonaniu analizy stwierdzono, że:

- urząd monitoruje zaległości,

- w badanym okresie zaległości rosły, jednak nie dużo i porównując I półrocze 2011 r. z tym samym okresem 2010 r. wzrost podatku od nieruchomości o około 400 tys. zł; dodał, że porównanie rok do roku dałoby rzetelniejszy obraz.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. z pominięciem udzielania ulg, zwolnień i odroczeń, informację przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Poinformowała, że ogólne wykonanie dochodów budżetowych na 30.06.2011 r. opiewało na 41,76%, w tym subwencje zostały wykonane w 58,28%, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych w 44,14%, dotacje celowe w 26,66%. Na wskaźnik upływu czasu wpływ mają środki z realizacji programów unijnych i związane jest to z remontem świetlic, placów zabaw, budową boiska sportowego w Słomowie, których wpływ został zaplanowany na IV kwartał 2011 r. z otrzymanej dotacji. Dotacje celowe:

- z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w 55,23%,

- na zadania własne zostały wykonane w 68,35% - na wysoki wskaźnik ma wpływ rozliczenie dotacji na akcyzę dla rolników, która została wypłacona w I półroczu,

- pomoc finansowa dla pogorzelców ze wsi Stare wykonana została w 100%.

Dochody bieżące zostały wykonane w 51,74%, natomiast dochody majątkowe wykonano w 5,32%. Dodała, że niekorzystna sytuacja na rynku nieruchomości ma wpływ na niskie wykonanie dochodów majątkowych z sprzedaży majątku gminy. Zaplanowana została kwota 1,5 mln zł, a na 30.06.2011 r. wykonano ponad 105 tys. zł. Po złożeniu informacji zostały ogłoszone kolejne przetargi jednak zakończyły się one negatywnie. Dodała, że w październiku będzie trzeba zwrócić się do Rady o dokonanie korekty z tego tytułu. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w czerwcu dotyczyło refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich dotyczących kanalizacji sanitarnej. W lipcu otrzymano refundacje z tytułu poniesionych kosztów na świetlicę w Parkowie – kwota 166.743 zł.

Poinformowała, że wydatki ogółem zostały wykonane w 35,53%, natomiast wydatki bieżące w 49,92%, a wydatki majątkowe w 0,40%. Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały zaprezentowane w sprawozdaniu według poszczególnych paragrafów – stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały zaplanowane na kwotę 9.747.968 zł, a wykonane wyniosło 49,07%. Dotacje na zadania zlecone – wykonanie wydatków wynosiło 56,66% i są zgodne z harmonogramem przekazywania transz dotacji i zawartymi umowami. Szczegółowy wykaz dotacji zaprezentowany został w załączniku nr 6 – stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o kwotę dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek”?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na przedszkole „Motylek” zostało zaplanowane 200 tys. zł, a wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło 47,64%. Dodała, że na początku września została przekazana informacja, że w przedszkolu będzie 35 dzieci, dlatego należy przeliczyć czy planowana dotacja będzie wystarczająca. Dodała, że drugie przedszkole niepubliczne będzie finansowane od 1.01.2012 r., ponieważ do września poprzedzającego rok budżetowy musi złożyć zawiadomienie o ilości dzieci. Zawiadomienie takie zostało złożone w 2011 r., ale dotacja przyznawana jest od roku następnego, czyli otrzyma dotację od 1.01.2012 r.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że w przedszkolu jest 47 dzieci, natomiast miejsc zostało przygotowanych około 100.

Skarbnik Gminy powiedziała, że na początku 2011 r. został złożony wniosek, że planowane jest przyjęcie 90-cioro dzieci. Poinformowała, że świadczenia na rzecz osób fizycznych są to świadczenia wypłacane z reguły z opieki społecznej oraz urząd gminy zajmuje się wypłatą dodatków mieszkaniowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane zostały na kwotę 7.742.072 zł, wykonano 4.099.312,12 zł tj. 52,95% - najwyższą kwotę stanowią świadczenia z pomocy społecznej przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zasiłków celowych, stałych, okresowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych zaplanowano na łączną kwotę 6.721.722 zł, wykonano 3.508.611,23 zł tj. 52,20%. Pozostałe wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych dotyczą:

 wypłacanych diet dla radnych, sołtysów – wykonanie wynosi 47,83%,

- wypłacanych diet oraz zwrotów kosztów przejazdu dla komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu – wykonanie wynosi 63,65%,

- wydatków z tytułu ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych  dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Zarządzania Kryzysowego – wykonanie wyniosło 42,98%,

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – wykonanie wyniosło 56,00%,

- wydatki na nagrody o charakterze szczególnym zaplanowano kwotę 4.000 zł – zaplanowane zostały w wydatkach Rady Gminy i dotyczyło rozstrzygniętego konkursu „Mój piękny dom” i „Moja piękna zagroda”,

- wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – wykonanie wyniosło 79,84% i związane jest z realizacją zadań własnych na plan 138.679 zł.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wydatki jakie gmina ponosi na obsługę długu publicznego. Zaplanowana została kwota 526.000 zł, a wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło 195.288,10 zł – wpływ na niskie wykonanie miał fakt, że nie został zaciągnięty kredyt na realizację kanalizacji. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy są to środki unijne, m. in. place zabaw. Wykonanie było niskie i wyniosło 14,91%, ale prace zostały już wykonane i opiewały na kwotę 100.097 zł na dzień dzisiejszy, natomiast na dzień sporządzania informacji stanowiły kwotę 18.942 zł. Wydatki majątkowe wykonano w 0,40% na zaplanowaną kwotę 16.224,918 zł, wykonano 65.562,11 zł i stanowiły udział w wykonanych wydatkach ogółem 0,33%. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej – plan na 2011 r. wynosi 14.160.305 zł, wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło 0 zł, zobowiązania wyniosły 786.521,53 zł dotyczyły wystawionych faktur za I półrocze w części dotyczącej budowy oczyszczalni i inżyniera kontraktu. Poinformowała, że gmina ma problemy z realizacją budowy kanalizacji, a wykonawca został zobowiązany do wdrożenia programu naprawczego oraz sporządzanie aktualnego, realnego harmonogramu dalszej realizacji kontraktu. Pozostałe zadania to: modernizacja świetlic w Grudnie i Gościejewie, budowa do piłki nożnej w Słomowie. Pozostałe zadania inwestycyjne to:

- budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I ul. Nowa,

- wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej Ruda-Gościejewo,

- zakup wiat przystankowych dla sołectwa Parkowo,

- zakup gruntów,

- zakup centrali telefonicznej,

- zakup wyparzacza,

- przebudowa zbiornika odcieków na wysypisku komunalnym w Studzieńcu,

- zakup elementów na plac zabaw w Parku Zwycięstwa.

Skarbnik Gminy poinformowała, że wprowadzono w trakcie roku 1.205.145 zł angażując wolne środki z roku poprzedniego, natomiast kwotę 2.396.597,73 zł wprowadzono po stronie przychodów. Po stronie przychodów zostały wprowadzone również środki z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.140.390 zł i na dzień 30.06.2011 r. było 0 wykonania. Zgodnie z harmonogramem w I półroczu została spłacona rata pożyczki do wojewódzkiego funduszu w wysokości 280.756 zł. Na dzień 30.06.2011 r. gmina posiadała kredyty na łączną wartość 7.685.505,06 zł od 01.01.2011 r. umowę leasingu operacyjnego zawartą na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 44.413,22 zł. Łączne zadłużenie gminy na dzień 30.06.2011 r. wyniosło 7.729.918,28 zł, co stanowiło 35,70% wykonanych dochodów na dzień 30.06.2011 r. Na koniec czerwca nie wystąpiły w jednostkach budżetowych zobowiązania wymagalne, natomiast wystąpiły w zakładzie budżetowym i opiewały na kwotę 86.550,35 zł i dotyczyły ZAMK. W celu poprawy sytuacji w ZAMK radni podjęli uchwałę o dotacji przedmiotowej na przeprowadzenie remontów.

Wynik finansowy budżetu za I półrocze 2011 r. wyniósł 1.828.541,10 zł, który został przeznaczony na finansowanie przychodów i rozchodów, które wyniosły 1.035.020,68 zł, a różnica wyniosła 793.520,42 zł.

Skarbnik Gminy dodała, że szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zostało przedstawione w załącznikach do informacji Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2011 r. Poinformowała również, że otrzymana została pozytywna opinia o przedłożonej informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i z wykonania zadań instytucji kultury przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pozytywna opinia potwierdza merytoryczną zgodność sprawozdań z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Radny A. Jóźwiak zapytał czym są dochody majątkowe i z czego wynika niski procent ich wykonania?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dochody majątkowe stanowi z reguły zaplanowana sprzedaż mienia gminy, czyli sprzedaż działek budowlanych, gruntów rolnych i sprzedaż mieszkań oraz dotacje celowe w ramach, których mieszczą się zadania inwestycyjne, np. budowa kanalizacji, modernizacja świetlic, itp. Dodała, że do dochodów majątkowych zalicza się również wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, które zostały wykonane ponad normę. W planie nie były ujęte również wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, a został sprzedany samochód za kwotę 2.033 zł.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że zadłużenie gminy wyniosło 35,7% i zapytał do jakiego poziomu gmina może się zadłużać?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że gmina może zadłużać się do poziomu 60%. Dodała, że 60% poziom zadłużenia obowiązuje do 2013 r. Aby utrzymać wskaźniki po 2013 r. należy brać pod uwagę 3 lata w tył, ponieważ w 2014 r. wchodziły będą lata od 2011 do 2013 r. W przypadku tych wskaźników będą obowiązywały nowe algorytmy ich obliczania, zależny od stosunku dochodów bieżących, dochodów majątkowych do dochodów ogółem. Jednocześnie stosunek ten nie może nie może być wyższy lub musi być równy wskaźnikom na obsługę długu. Poziom tych wskaźników został przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dodała, że na budowę kanalizacji potrzebne jest ponad 10 mln zł i jeśli harmonogram prac będzie taki jak obecnie i gro środków będzie musiało zostać przesunięte na 2012 i 2013 r. to wówczas gmina będzie miała problem z osiągnięciem określonych wartości wskaźników.

Radny A. Jóźwiak dodał, że wówczas płatności za kanalizację skupią się w dwóch latach.

Skarbnik Gminy potwierdziła słowa radnego A. Jóźwiaka i dodała, że wówczas spłata odsetek skumuluje się w tym okresie.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 5 tj. sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że kolejnym tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej będzie „Analiza wykonania środków przeznaczonych na programy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych za III kwartały 2011 r.” oraz informacja Burmistrza o wydatkach na promocję Gminy Rogoźno za III kwartały 2011 r.”.

Kolejnym punktem porządku obrad był punkt 6 tj. wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał Burmistrza Rogoźna o prowadzone inwestycje, zwłaszcza budowa kanalizacji i budowa drogi, która ma zostać oddana do użytkowania 30.09 br.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że droga z pewnością zostanie oddana, ponieważ obecnie prowadzone są ostatnie prace, choć nie wykluczył poprawek. W kwestii kanalizacji sanitarnej Burmistrz Rogoźna poinformował, że w czwartek ma odbyć się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w tej kwestii oraz nadal gmina oczekuje na decyzję WFOŚ dotyczącą podwykonawstwa.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że obecnie prowadzone są prace na oczyszczalni.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że problemy w prowadzonych pracach na oczyszczalni dotyczą zasilania prądem.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o realizację zadań związanych z oświetleniem?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że jego zastępca był na spotkaniu w Chodzieży z p. Krzyścinem i lampy, które zastały zaplanowane w budżetach sołeckich zostaną zamontowane do końca roku. Dodał, iż zostały zakończone: remonty świetlic, budowa placów zabaw, budowa drogi, budowa boiska do piłki nożnej w Słomowie.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy elementy metalowe placu zabaw, które są w Słomowie będą mogły zostać umieszczone na boisku?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że plac zabaw znajduje się przed świetlicą i nie były objęte projektem na budowę boiska do piłki nożnej. 

 

Protokół sporządziła P. Grabowska

Rogoźno, dnia 12 października 2011 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR ………………………..

Wiceprzewodniczący KR ………………….

Członek KR …………………………………

 

drukuj pobierz pdf