Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 13/2011 z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 września 2011 r. o godz.16.00

PROTOKÓŁ NR 13/2011

z XIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 28 września 2011 r. o godz.16.00

 

            XIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 28 września 2011 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Nieobecny radny H. Janus.

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzicki.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

6.       Ocena działalności inwestycyjnej Gminy oraz remontów w placówkach oświatowych.

a)    ocena działalności inwestycyjnej Gminy,

b)    ocena wykonania remontów w placówkach oświatowych,

c)     dyskusja.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    nadania nazwy rondu w Rogoźnie,

b)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

c)    dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno,

d)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

e)    podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów

f)     Komunalnych Sp. z o. o. w Wągrowcu,

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne wnioski i informacje.

13.    Zakończenie.

 

 

Innych uwag do porządku obrad nie było.

 

 

III. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Pytania zadawali wymienione poniżej osoby:

1.       Maria Sierzchuła, Gimnazjum Nr 2 – nauczycielka j. polskiego – pytanie do Starosty. Jaki jest powód rozwiązania Zespołu Szkół ponieważ jest to największa szkoła, najliczniejsza i jest najwięcej naborów?

2.       Bogumiła Dec-Skrętna, pedagog szkolny - pytanie do Starosty. Czy powiat obornicki negocjował z Burmistrzem Rogoźna warunki jakie zostały zawarte w 2000 roku? Jakie jest stanowisko w tych negocjacjach zajął Burmistrza Rogoźna? Jak one przebiegały i czym skutkowały na ostatnie 5 lat istnienia Gimnazjum?

3.       Renata Jałoszyńska-Biskupska, Gimnazjum Nr 2 –nauczycielka biologii – pytanie do Starosty. Czy istnieje możliwośc zmiany decyzji w sprawie likwidacji Gimnzajum Nr 2 w Rogoźnie i jeśli tak to jakie warunki powinna spełnić gmina żeby do likwidacji nie doszło?

4.       Zbigniew Nowak, Sołtys Budziszewka – pytanie do Strosty. Czy pieniądze, które były wydane na inwestycje około 500 tys. znalazły się już na koncie gminy oraz czy będą zwrócone z odsetkami jeśli szkoła zostanie zlikwidowana? Zapytał także o pieniądze, które były zainwestowane w kuchnię i salę jadalną ma to być wydzierżawione i prawdopodobnie ma byc jakiś bar z hamburgerami. Sołtys Nowak stwierdził, że posiada kaca moralnego, że gminne pieniądze zostały zainwestowane w powiat, a teraz mają przepaść.

5.       Kazimierz Lis, Zespół Szkół H. Cegielskiego – nauczyciel informatyki. Pytanie do Rady Gminy. Jedenaście lat temu 30 maja Rada Gimny podjęła uchwałę o powołaniu do życia Gminazjum Nr 2 i udzieliła pełnomocnictwa Zarządowi Gminy do podpisania porozumienia w kwestii uregulowań prawnych. Zapytał dlaczego większość radnych akceptuje bezprawie w gminie? Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Rogoźno w związku z tym tylko organ prowadzący może podjąć decyzję o likwidacji szkoły. W dalszej części zadał pytanie Staroście: czy zdaje sobie sprawę, że porozumienie powołuje się na art. 62, na który powołuje się porozumienie daje prawo organom prowadzącym tych placówek do decyzji o powołaniu bądź ich likwidacji. Dalej art. 59 ustawy o systemie ośwaty mówi wyraźnie, że szkołę publiczną można zlikwidować z końcem roku szkolnego i może to zrobić tylko organ prowadzący szkołę, a więc Starostwo i Gmina Rogoźno. Następnie zadał pytanie Radnemu Rady Powiatu R. Zimnemu jakie jest stanowisko w tej sprawie Rady Powiatu? Dopowiedział, że na mocy statutu funkcjonuje Zespół Szkół: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Techika oraz Gimnazjum Nr 2. W związku z tym skoro została podjęta decyzja przez Starostę i Burmistrza o rozwiązaniu tego Zespołu z dniem 31 sierpnia 2014 roku to zastanawia fakt czy będą istniały takie szkoły jak: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum czy będą to oddzielne szkoły?

6.       Bogumiła Dec-Skrętna, pedagog szkolny - pytanie do Przewdoniczącego Rady Powiatu i Rady Powiatu – jakie jest stanowisko Rady Powiatu w sprawie likwidacji Gimnazjum, a w szczególności Przewodniczącego Rady Powiatu? Dodała, że głosując za likwidacją Gminazjum szczególnie Przewodniczący Rady Powiatu podkreśliła żeby pamiętał o tym, że to mieszkańcy wybrali Go jako swojego przedstawiciela w Radzie Powiatu?

7.       Bartosz Ewertowski, Zespół Szkół H. Cegielskiego – nauczyciel informatyki – pytanie do Przewodniczącego Rady jakie jest stanowisko w kwestii likwidacji szkoły? Zwrócił się do Niego jako wieloletniego dyrektora i nauczyciela rogozińskich szkół oraz członka ZNP - nauczuciele liczą na solidarność.

8.       Katarzyna Erenc – Szpek, Gimnazjum Nr 2, nauczycielka religii – pytanie do Przewodniczącego Rady Z. Hinza. Jaki ma sens likwidacja największego i najtańszego Gimnazjum w Rogoźnie. Zarówno Gmina jak i Powiat mają obowiązek właściwego gospodarowania środakmi publicznymi. Zdaniem nauczycieli likiwdacja najtańszej szkoły nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Istnieje wiele placówek ośwatowych, które mają mało liczne oddziały i pochłaniają wiele środków finansowych czy zdaniem Przewodniczącego Rady Z. Hinza ma to uzasadnienie ekonomiczne?

9.       Maria Sierzchuła, Gimnazjum Nr 2 – nauczycielka j. polskiego - pytanie do Przewodniczącego Rady Z. Hinza. Kiedy zostanie przedstawiony pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały odnośnie likwidacji Gimnazjum?

10.    Renata Jałoszyńska-Biskupska, Gimnazjum Nr 2 - nauczycielka biologii, pytanie do Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego. Jakie jest stanowisko Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2? Drugie pytanie również było skierowane do Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego. Jakie w tej sprawie jest Jego zdanie jako człowieka, radnego i nauczyciela oraz przypomniała, że jest Radnym z obwodu, z którego pochodzą uczniowie Gimnazjum.

11.    Maria Sierzchuła, Gimnazjum Nr 2 – nauczycielka j. polskiego, pytanie do Burmistrza. Czym kierował się podpisując porozumienie skutkujące likwidacją Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie? Drugie pytanie skierowane było do Radnego H. Kuszaka. Jakie jest stanowisko radnego w sprawie likwidacji szkoły jako nauczyciela?

12.    Katarzyna Erenc – Szpek, Gimnazjum Nr 2 - nauczycielka religii, pytanie do Burmistrza Rogoźna. Poprosiła o podanie uzasadnienia decyzji o likwidacji? Dodała, że polityka oświatowa powinna służyć dzieciom, natomiast odczuwalne jest, że wszystko skierowane jest przeciw dzieciom i nauczycielom.

13.    Bogumiła Dec-Skrętna, pedagog szkolny – pytanie skierowane do Burmistrza Rogoźna czy porozumienie z 2000 r. było negocjowane ze Starostami? Jak te negocjacje wyglądały, jak odnosili się do tego kolejni Starostowie i jakie jest stanowisko Burmistrza na temat porozumienia z 2000 r.?

14.    Katarzyna Michor, Zespół Szkół H. Cegielskiego, nauczycielka matematyki – pytania do Burmistrza. Na jakiej podstawie było podpisane porozumienie o likwidacji Gimnazjum i czy była to właściwa kolejność? Czy jest to ostateczna decyzja? Dodała, że Burmistrz nie liczy się ze zdaniem Rady Miejskiej, ponieważ nie wyrazili jeszcze swojego stanowiska. .

15.    Sylwia Korybalska, Wicedyrektor Gimnazjum Nr 2 – złożyła protest na ręce Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej przeciwko likwidacji Gimnazjum Nr 2 - załącznik nr 4 .

Starosta odpowiedział, że ustawa o systemie oświaty wyraźnie mówi jakie szkoły prowadzi Burmistrz, a jakie Starosta. W ustawie jest napisane, że szkoły o charakterze podstawowym i Gimnazjum należą do kompetencji Burmistrza, natomiast szkoły o charakterze ponadgimnazjalnym należą do kompetencji powiatu. 10 lutego 2000 r. zostało podpisane porozumienie. W porozumieniu tym zostały sprecyzowane warunki rozliczenia i funkcjonowania tego Gimnazjum. Od momentu zawarcia porozumienia diametralnie zostały zmienione zasady funkcjonowania szkół i ich finansowania. Powiat otrzymywał dotacje, które przychodziły na rzecz Gminy Rogoźno i ta dotacja była przekazywana do powiatu. Dotacja była wyliczona przez Ministerstwo, która przypadała na ucznia. Jednak od 2005 r. powiat wyliczył, że zaczyna dopłacać do Gimnazjum Nr 2. Ówcześni Starostwie wielokrotnie zwracali się do władz Gminy Rogoźno o zawarcie aneksu tego porozumienia, ponieważ powiat nie widział potrzeby żeby dopłacać do szkól gminy Rogoźno. Kilkukrotne próby sporządzenia tego aneksu nie przyniosły rezultatu. Z chwilą odjęcia stanowiska przez A. Olejnika i po przeanalizowaniu całej sprawy wystąpił On do Burmistrza o ewentualne zawarcie porozumienia na mocy, którego Gmina refundowałby środki, które są wydatkowane. W dniu 10 mają zostało skierowane pismo do Burmistrza Rogoźna i Radnych Rady Miejskiej z konkretnymi wyliczeniami, które zostały sporządzone przez Skarbnika Powiatu jakie to środki powiat dopłaca do prowadzenia Gimnazjum Nr 2. Dotacja, która była przyznawana starczała tylko na płace, natomiast nie starczała już na fundusz socjalny i inne wydatki, a przede wszystkim nie starczała na wydatki rzeczowe, które w 2010 r wyniosły 220 tys. zł. Fundusz socjalny nauczycieli wyniósł 79.240 zł, innych wydatków było też kilka tysięcy czyli razem dokładanie 300 tys. zł. W odpowiedzi na pismo w sprawie zwiększenia dotacji na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 została udzielona odpowiedź odmowna. Dodał, że organem prowadzącym jest Gmina Rogoźna natomiast Powiat Obornicki jest tylko organem wykonawczym, więc bez zgody organu prowadzącego nie może zostać zlikwidowane. W negocjacjach, które były prowadzone wspólnie z Burmistrzem został rozwiązany tylko Zespół, natomiast nigdy nie było likwidowane Gimnazjum. Dodał, że on sam, ani Burmistrz nie mają takiej władzy żeby je zlikwidować. Decyzja należy do Rady Miejskiej. Ze strony Starostwa zostało rozwiązane porozumienie o Zespole, ponieważ nie pozwoli sobie żeby powiat dokładał do prowadzenia szkół w Rogoźnie. Dodał, że nie może zabierać pieniędzy z remontów dróg, żeby dopłacać do szkół.

 

W dalszej kolejności odpowiedział na pytanie odnośnie stołówki. Stołówka została wyremontowana z myślą o uczniach natomiast okazało się, że uczniów korzystało tam około 10, resztę stanowiły osoby, które nie były uczniami. Ustawa o systemie oświaty mówi, że organ jest zobowiązany dofinansowywać żywienie uczniów, natomiast nie może dofinansować reszty osób którzy się tam stołowały. Pani Dyrektor R. Tomaszewska dostała zadanie urentownienia stołówki, a po jej sporządzonej kalkulacji wynikało, że obiad będzie tyle kosztować, że nikt nie będzie chciał korzystać ze stołówki. W związku z tym Zarząd Powiatu postanowił zawiesić funkcjonowanie stołówki i zwrócił się do p. Dyrektor R. Tomaszewskiej o rozpisanie konkursu na prowadzenie stołówki w celach komercyjnych, ze względu na to, że organ prowadzący i szkoła nie mogą takowej działalności prowadzić.

 

Następnie odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Powiatu P. Gruszczyński.

Rada Powiatu nie jest organem kompetentnym w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2. Rada nie zajmowała się tą sprawą i decyzji w tej sprawie nie podejmowała. Natomiast na ostatnich sesjach Rada była informowana przez Starostę o działaniach w celu pozyskania większej puli środków na utrzymanie Gimnazjum Nr 2, dopóki ta placówka jest w strukturach Zespołu Szkół w Rogoźnie.

W dalszej część odpowiedzi udzielił Radny Rady Powiatu R. Zimny.

Powiedział, że Komisja miała niewielki wpływ na procesy decyzyjne. Radni o pewnych ustaleniach dowiadywali się od Starosty lub za pośrednictwem prasy. Podczas obrad Komisji Rady Powiatu zdania były podzielone w tym temacie i nie udało się wypracować jednolitego stanowiska. Dalej R. Zimny wyraził swoje zdanie, że z punktu widzenia organu prowadzącego - czyli Gminy Rogoźno - nie ma żadnych przesłanek dydaktyczno - wychowawczych, społeczno-ekonomicznych, do zamknięcia Gimnazjum, czy też jego wygaszenia.

 

Następnie odpowiedziała Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska, że nie jest to likwidacja placówki, tylko reorganizacja co jest zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Reorganizacja nie dotyczy uczniów obecnych w szkole. Obecni uczniowie, którzy uczęszczają do Gimnazjum Nr 2 nadal będą chodzić i je ukończą w 2014 r. Zmiana dotyczy tylko uczniów, którzy uczęszczają do szkół podstawowych, ponieważ na nich obowiązek szkolny będzie realizowany już w Gimnazjum Nr 1 jeśli w ogóle dojdzie do reorganizacji. Reorganizacja szkół publicznych w Gminie Rogoźno spowodowana w gimnazjach jest niżem demograficznym. W ubiegłym roku 2010/2011 w gimnazjach było 693 uczniów, ale za 6 lat tj. rok szkolny 2016/2017 nastąpi spadek o ponad 100 uczniów. Widać automatycznie, że przez kolejne lata szkolne spada liczebność oddziałów we wszystkich gimnazjach, nie tylko w mieście ale i na wsiach. W związku z tym po obliczeniach wystarczającym jest utrzymanie jednego gimnazjum publicznego w mieście. Jedno gimnazjum w pełni zapewni dostęp do edukacji młodzieży w wieku gimnazjalnym. Gmina Rogoźno gwarantuje spełnienie obowiązku szkolnego w jednym gimnazjum publicznym Gminy i Miasta Rogoźno. W ciągu 6 lat wyraźnie zauważa się spadek ilościowy uczniów w wieku gimnazjalnym. Dyrektorzy w szkołach ponadgimnazjalnych widzą, że już jest mniejszy nabór i to w tych szkołach występuje zmniejszona liczba oddziałów. To samo dzieje się w szkołach gminnych. Kolejnym krokiem reorganizacji są zbyt wysokie koszty utrzymania nie wykorzystanych budynków Gimnazjum Nr 1. Proponowana reorganizacja pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie miejsc normatywnych oraz lepsze zagospodarowanie miejsc infrastruktury oświatowej w Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie. Baza tej szkoły zostanie w pełni wykorzystana tak ja było w poprzednich latach tj. 2001/2005, gdzie funkcjonowało nawet do 17 oddziałów. W tym roku jest 8 oddziałów - łączenie w tej szkole uczy się tylko 185 uczniów, a rok wcześniej funkcjonowało 7 oddziałów. Tytuł własności Gimnazjum Nr 1 należy do Gminy Rogoźno. Zaproponowana reorganizacja pozwoli Gminie na optymalizację nakładów finansowych na tą część zadań edukacyjnych realizowanych przez Gimnazjum Nr 1. Decyzja w sprawie zmian w szkolnictwie gimnazjalnym na terenie miasta Rogoźna została podjęta po analizie możliwości lokalowych, własnościowych, organizacyjnych oraz potrzeb edukacyjnych i społecznych na tym poziomie kształcenia, czyli uczniów w wieku 13 – 16 lat. Proponowane rozwiązanie ma na uwadze przede wszystkim dobro uczniów już uczących się w tej palcówce. Nikt nie dąży do tego żeby obecnych uczniów przenosić do obecnego Gimnazjum Nr 1. Dalej p. Pełnomocnik L. Pijanowska odniosła się do informacji, które znajdują się w prasie. Poinformowała, że uczniowie z miasta nie będą dowożeni do gimnazjów na wsiach. W tym roku szkolnym do Gimnazjum w Parkowie dojeżdża 5 uczniów, ale jest to wybór na własne życzenie, gdyż wybrali klasy sportowe, których jak dotąd w gimnazjach miejskich nie ma. Dodała, że nie posiada żadnej informacji o tym żeby nie było miejsca dla któregokolwiek gimnazjalisty w gimnazjach miejskich. To rodzic decyduje do jakiego gimnazjum będzie chodziło dziecko, ponieważ ma takie prawo. Poinformowała również, że w Gminie Rogoźno nie różnicuje się dzieci miejskich i wiejskich, a wszystkie dzieci są równe. To dzieci wiejskie mają dalej do szkoły i im jest znacznie trudniej niż dzieciom w mieście. Również zwróciła się do pedagogów z informacją, że wspólnie ze Starostą ustalili zakładając, że dojdzie do tej reorganizacji, że są zobowiązani czuwać nad tym - łącznie ze Związkami Zawodowymi, aby nauczyciele nie stracili pracy. Sukcesywnie wraz z wzrostem oddziałów Gimnazjum Nr 1, czyli w proponowanych zmianach już od 2012 r. pracownicy Gimnazjum Nr 2 będą otrzymywać propozycje zatrudnienia na zasadzie porozumienia stron. Jako Gmina nikt nie podważa zasadności istnienia Gimnazjum Nr 2, ale pojawił się problem, który należy rozwiązać.

 

Następnie H. Kuszak odpowiedział, że należałoby sięgnąć genezą do powstania Gimnazjum Nr 2. Dodał, że powstało tylko dlatego, że w Gimnazjum Nr 1 nie było miejsca dla wszystkich uczniów. Dalej odpowiedział, że w kwestii stanowiska to na sesji jest radnym, a nie nauczycielem oraz, że przy podejmowaniu decyzji kierować się będzie dobrem budżetu Gminy i mieszkańców.

 

Dalej odpowiedział Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki, że to nie Burmistrz Rogoźna likwiduje Gimnazjum Nr 2, a ewentualną decyzję podejmie Rada Miejska w Rogoźnie. Dodał, że to Zarząd Powiatu Obornickiego w porozumieniu z Burmistrzem podjął decyzję o stopniowym wygaszaniu Gimnazjum i nie przeprowadzaniu naboru do klas pierwszych od roku szkolnego 2011/2012. Dalej poinformował, że od roku 2012/2013 decyzją Zarządu Powiatu dokonana zostanie translokacja Zespołu Szkół Agrobiznesu do budynku H. Cegielskiego. Zespół Szkół Agrobiznesu na dzień dzisiejszy ma 8 oddziałów z podziałem na różne kierunki. Dwie szkoły średnie i gimnazjum ,,liczne” nie byłyby w stanie pomieścić się w jednym budynku. Obowiązkiem Burmistrza jest zapewnienie wszystkim uczniom bezpłatnego dostępu do nauki. Gimnazjum Nr 1 jest w stanie pomieścić nawet 16 oddziałów. Jego zdaniem, jeżeli nauczyciele i dyrektorzy szkół wspólnie siądą do stołu, uczciwie porozmawiają i wykażą odrobinę dobrej woli to nauczyciele pracujący w Gimnazjum Nr 2 nie powinni stracić pracy. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe to Gmina od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2014 roku będzie przekazywać środki na utrzymanie Gimnazjum Nr 2 w wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odpowiadającej liczbie uczniów na dany rok. Natomiast za obecny rok szkolny zostanie przekazane 110 tys. zł na rekompensatę wydatków rzeczowych, ponieważ Powiat Obornicki boryka się z problemami finansowymi utrzymania szkoły, o których wspominano i sama subwencja nie starcza na pokrycie wydatków rzeczowych. Wyraził również swoje zdanie jako nauczyciela i człowieka. Z punktu widzenia ekonomicznego decyzja Zarządu o podpisania aneksu do porozumienia wydaje się zasadna, natomiast z punktu widzenia etycznego, moralnego budzi spore wątpliwości. Jeśli chodzi o stanowisko w kwestii głosowania to będzie ono znane jeśli będzie przedstawiony stosowny projekt uchwały. W kwestii stanowiska KSSOiK poinformował, że Komisja stanowiska nie podjęła, ponieważ materiały o wszczęciu protestu zostały dostarczone Radnym tuż przed Komisją, więc trudno było się do tej sprawy się ustosunkować.

 

Radny R. Szuberski wniósł wniosek o rozszerzenie punku o dyskusję .

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o udzielenie odpowiedzi Dyrektora ZEAPO W. Jaworskiego. Poprosił, aby Dyrektor wskazał działania, jakie Rada musi podjąć w celu podjęcia ostatecznej decyzji?

Dyrektor ZEAPO W. Jaworki odpowiedział, że stosowna uchwała na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem, a Gminą Rogoźno jest w opracowaniu. Termin wygaszenia porozumienia został wyznaczony na 2014 r. i dodał, że na pewno przed tą datą musi być podjęta uchwała. Poinformował, że w związku z podpisanym porozumieniem musi zostać podjęta jeszcze jedna uchwała, która określi obwody szkół gminnych.

 

Następnie Przewodniczący Rady Z. Hinz poddał pod głosowanie wniosek R. Szuberskiego, który przyjęto jednogłośnie 14 głosami ,,za”.

 

Dalej S. Korybalska powiedziała, że w Gimnazjum Nr 2 żadnego roku nie było odczuwalne, że jest niż demograficzny. W Gimnazjum Nr 2 był otwierany jeden dodatkowy oddział, ponieważ był taki duży nabór i nie rozumnie dlaczego w porozumieniu zabroniono naboru do klas pierwszych.

K. Lis powiedział, że niż demograficzny występuję na poziomie dzieci w drugiej klasie. Klasy pierwsze i zerowe są na etapie przyrostu dodatniego, czyli spadek uczniów jest na poziomie ośmiolatków. Za cztery lata jeśli będą kończyć gimnazjum to będzie problem z naborem i z ilością uczniów, natomiast za 5 – 6 lat zacznie się problem, gdzie tych uczniów pomieścić. Następnie odczytał zapis z aneksu nr 2 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Rogoźnie: ,,pkt 3 § 8 otrzymuje brzmienie. § 18 pkt 1 Zespół Szkół w Rogoźnie funkcjonować będzie do końca roku szkolnego 2013/2014. W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadza się tylko nabór do dwóch oddziałów klasy pierwszej. Pkt 3 od roku szkolnego 2012/2013 nie prowadzi się naboru do klasy pierwszej .”

 

Radny A. Nadolny zapytał czy gdyby Gmina Rogoźna wypłacała co roku kwotę różnicy to Starosta prowadziłby tę szkołę dalej, czy też nie?

 

Wiceprzewodniczący Radny A. Olenderski stwierdził, że to co przedstawiała p. Pełnomocnik L. Pijanowska jest w pełni zasadne. Na wstępie powiedział, że przy ustalaniu i reorganizacji będą najmniejsze koszty społeczne. Było powiedziane, że wszytko będzie tak poukładane, że wszyscy nauczyciele będą mieli pracę. Dodał, że reorganizacja nie jest to spowodowane tym, że komuś się tak podoba, a jej przeprowadzenie wynika z powodów ekonomicznych. Żyje się w gospodarce wolnorynkowej, a nie w gospodarce państwowej. Z tego co wie to z powodów ekonomicznych ma nastąpić połączenie dwóch szkół ponadgimnazjalnych. Zapytał, jak to jest możliwe żeby w warunkach technicznych pomieścić wszystkich uczniów, skoro jest taki duży nabór? Sam Starosta powiedział, że subwencja oświatowa starcza tylko na pokrycie płac dla nauczycieli, a co z pozostałymi kosztami? Przecież każdy chce żeby budować drogi, chodniki itd. Wiadomo, że oświata jest najważniejsza, natomiast przy tej reorganizacji za rok, dwa nie jeden zrozumie, że sytuacja może być jeszcze trudniejsza. Wtedy nie będzie już dyskusji na temat zatrudnienia. Może lepiej byłoby gdyby to się stało w lutym. Byłaby zamiana szkół poprzez budynki. Jeżeli występuje taka konieczność, to najłatwiej na początku jest wszystko załatwić i poukładać najmniejszym kosztem społecznym. Każde dłuższe czekanie będzie gorsze dla nauczycieli. Dodał, że nie wyobraża sobie, żeby trzy szkoły były w jednym budynku - w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego.

 

Pani Bogumiła Dec-Skrętna stwierdziła, że jest zaskoczona wypowiedzią Dyrektora ZEAPO W. Jaworskiego, że decyzja o likwidacji przez wygaszanie może być podjęta do roku 2014 . Z tego co doczytała to do końca lutego musi być podjęta decyzja, bo jeżeli nie będzie się przyjmować uczniów do klas pierwszych, tzn. że Gimnazjum Nr 2 będzie już zlikwidowane. Nową sieć szkół na przyszły rok szkolny ustala się do 1 lutego 2012 r. Odniosła się również do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego, że jeżeli ma się mówić, że w szkole ma być wolny rynek to właśnie Gimnazjum Nr 2 i Szkoła Ponadgimnazjalna jest w najlepszej sytuacji w Gminie. To właśnie co roku szkoła ta ma najwięcej uczniów. Z obwodu zostało przyjętych 68 uczniów, natomiast pozostałym chętnym było trzeba odmówić przyjęcia. Jeżeli dojdzie do likwidacji Gimnazjum Nr 2, to będzie to pierwsza szkoła w Polsce, gdzie są chętni, gdzie można przyjąć wszystkich uczniów i taka szkoła zostanie zlikwidowana. To, że najpierw będzie klasa druga i trzecia, a potem trzecia to jest to przecież likwidacja przez wygaszanie. Tłumaczenie tego bardzo trudną sytuacją finansową jest możliwe, ale Państwo są wybierani żeby tymi pieniędzmi odpowiednio dysponować i w momencie, kiedy są trudności finansowe z oświatą przykro jest słyszeć, że można te pieniądze przeznaczyć na drogi. Należałoby podkreślić, że jeśli subwencja, która przychodzi na jednego ucznia jest za mała to powiat albo gmina musi dołożyć pieniędzy, nawet jeżeli jest to 300 tys. zł. na Zespól Szkół w którym uczą się uczniowie z gminy to nie jest dużo.

 

Radny R. Szuberski stwierdził, że jest to ewenement w skali wielkopolski, a nawet Polski, że likwiduje się największą i najtańszą szkołę prowadzoną na dobrym poziomie. Odniósł się do słów o ewolucji. Czy ewolucją było tworzenie dodatkowego gimnazjum w Zespole Szkół w Gościejewie? Chociaż nie twierdzi, że to Gimnazjum jest niepotrzebne, ale było sygnalizowane, że spadek uczniów następuje, a tworzy się coś dodatkowego co może spowodować taką, a nie inną sytuację. Skoro spadła liczba uczniów to można to rozwiązać w inny sposób. Dodał, że zadziwiło Go wystąpienie Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego, ponieważ jeden z rodziców ucznia Zespołu Szkół Agrobiznesu przyniósł artykuł, gdzie była broniona szkoła w Lipie. Dodał, że dziwi go fakt, że była broniona taka mała szkoła, a tutaj likwiduje się coś tak dużego.

 

Sylwia Korybalska zapytała Burmistrza ile dołożył do Gimnazjum Nr 2, a ile dokłada do innych szkół w Gminie. Dodała, że w tym roku podczas rekrutacji była świadkiem dramatu jaki miał miejsce w związku z nie przyjęciem dzieci do Gimnazjum Nr 2 - nagle zaczęto przemeldowywać dzieci, żeby tylko zostały przyjęte do Gimnazjum Nr 2.

 

A. Nadolny wypowiedział się w kwestii swoich przemyśleń. Rogoźno kiedyś było miastem szkołami stojącym, była Rofama, która została wygaszona, teraz jest fabryka mebli, która jakoś funkcjonuje. Powiedział: pomału wygasza się jednostki i tak pomału wygasi się Rogoźno.

 

Następnie wypowiedział się jeden z rodziców, którego syn ukończył Gimnazjum Nr 2. Powiedział, że przez 3 lata miał przyjemność być Przewodniczącym Rady Klasowej oraz Przewodniczącym Rady Szkoły, czyli Gimnazjum Nr 2. Nie zawsze pieniądze są ważne w kontekście wychowania kolejnych pokoleń. Dodał, że miło było współpracować z dyrekcją. Został utworzony UKS, który rozwijany jest o sekcję wioślarską. Udało się nawiązać kontakt z Poznańskim Towarzystwem Wioślarskim ,,TRYTON”. W tym Gimnazjum jest doskonała kadra, bezproblemowa dyrekcja, otwarta na inicjatywy. Na pewno będzie żal dla wielu osób, jeżeli to Gimnazjum zniknie z Rogoźna.

 

W dalszej kolejności wypowiedziała się pani Pełnomocnik L. Pijanowska. Powiedziała, że ma wrażenie iż zarzuca się jej kłamstwo. Posiada wydruk z ewidencji ludności, gdzie jest podane jaki w kolejnych latach następuje spadek uczniów, więc nie życzy sobie, żeby zarzucano jej, że podaje nieprawdziwe informacje. Poprzez obserwacje widać, że za 6 – 7 lat nastąpi wzrost liczebności dzieci spowodowane tym, że Ministerstwo Edukacji zapowiedziało reformę i w 2012 prawdopodobnie zostanie przyjęta większa liczba uczniów. Gmina nie będzie dopłacać do Gimnazjum Nr 1, gdzie występuje pustostan. Dodała, że odnosi wrażenie, że najlepiej żeby było zamknięte Gimnazjum Nr 1, a wszystkie szkoły zostały zawładnięte do Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego. To na Gminie Rogoźno ciąży organizacja szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i przedszkolnego. Nikt nie zarzuca tego, że dzieci nie będą miały możliwości rozwoju tak jak w Gimnazjum Nr 2 oraz nie podważa osiągnięć Gimnazjum Nr 2. Nikt nie chce doprowadzić do tego, żeby zaczęto szale przeważać. To Starosta ustala kryteria organizacji roku szkolnego i było pozwolenie, że są dwa oddziały. Dlaczego się nie mówi, ze Zespół Szkół im. H. Cegielskiego na ten rok szkolny 2011/2012 łącznie ma trzy oddziały mniej, czyli dwa w gimnazjum i jeden ponadgimnazjalnym. Dalej odniosła się do wypowiedzi radnego R. Szuberskiego, że to właśnie Szkoła w Tarnowie przeszła reorganizację, a której groziła likwidacja. Udało się uratować tą placówkę, warunki się poprawiły, ludzie mają pracę i nikt nie został wyrzucony na bruk. Są to bardzo trudne decyzje, ale nie dziwi się rodzicom, gronu pedagogicznemu ani uczniom, ponieważ każda zmiana wywołuje obawy. Jest to okres bardzo trudny i zdaje sobie sprawę, że wszystkie gremia, które są na sali są po to, żeby rozwiązywać problemy. ale gmina musi najpierw zadbać o rozwiązywanie własnych problemów, które są zapisane w ustawie o systemie oświaty.

 

Następnie wypowiedziała się Przewodnicząca Rady Rodziców, że jest mowa o nauczycielach iż nie stracą pracy, a gdzie jest mowa o uczniach? Wszyscy są rozżaleni tym oo się robi. To rodzice posyłając dzieci do Gimnazjum Nr 2 świadczą o tym, że to Gimnazjum powinno istnieć i to rodzice powinni wypowiedzieć się czy chcą posłać dzieci do Gimnazjum Nr 2 czy Nr 1.

 

Radny R. Szuberski stwierdził, że jeżeli chodzi o ilości oddziałów to jest po 40 uczniów w Szkole Zawodowej i 42 w Technikum, czyli w trzech klasach jest 120 uczniów. Jeżeli te 120 podzieliłoby się to oddziały byłyby tak duże jak w Gimnazjum Nr 1 i nie byłoby spadku tylko zwyżka.

 

Sylwia Korybalska powiedziała, że nikt nie chce likwidacji Gimnazjum Nr 1, ponieważ współpraca układa się bardzo dobrze. Więc niech zostanie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.

 

Następnie Radna R. Tomaszewska powiedziała, że to jest dramat nauczycieli, rodziców i Rogoźna. To co się dzieje to nie tylko wprowadzenie złej atmosfery do społeczeństwa nauczycielskiego. To co powiedziała p. Pełnomocnik L. Pijanowska, że chcielibyśmy wszystko zawładnąć to do kogo odnosiły się te słowa? Szkoła, która chciałaby normalnie funkcjonować, pracować chce się rozwijać, która chce wykonywać swoje zadania, a są rzucane słowa o zawładnięciu. Dodała, że to co powiedział Wiceprzewodniczący A. Olenderski to jest skandal. Następnie powiedziała, że jest dyrektorem Szkoły, radną w przeciwieństwie do tego co powiedział H. Kuszak. Mimo, że jest radną to jest i będzie nauczycielem. Nie może być tak, że punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Dlaczego starając się o fotel przewodniczącego, radnego, burmistrza obiecuje się społeczeństwu rzeczy, które mają być krainą mlekiem i miodem płynące. Dlaczego to się nagle zmienia, jeżeli już się trafia na to miejsce. Trafiliśmy tutaj tylko dlatego, że jesteśmy przedstawicielami społeczeństwa - nikt sam na tych krzesłach się nie usadził . Jesteśmy przedstawicielami tych, których powinno się bronić i nikt nie ma prawa mówić, że jesteśmy kimś innym. Nadal jesteśmy tymi samymi ludźmi i to nam zostały powierzone publiczne pieniądze na edukację, budowanie dróg, a przede wszystkim odpowiedzialność. Więc należy sprawiedliwie dzielić, a nie robić wbrew społeczeństwu, bo jeżeli na listach protestu jest ponad 1200 podpisów to przecież nikt ich do tego nie zmusił. Jeżeli jest takie życzenie społeczeństwa, to powinniśmy się do tego ustosunkować. Radnym zostaje się z wyboru społeczeństwa rogozińskiego, a nie z wyboru własnego i nie dla diet. Dodała, że jest przedstawicielem klubu ,,Rogoźno Nasza Gmina” klubu, który przez ostatnie 4 lata posiadał większość w Radzie. Mieli możliwość decydowania o wielu sprawach między innymi o reorganizacji. Budżet gminny nie jest duży i o tym się wie, ponieważ bardzo często dochodziło do przepychanek czy zrobić drogę czy chodnik. Rzeczą prostą byłoby zrobić zlikwidowanie jednej czy drugiej wiejskiej szkoły - szkoły, które są bardzo drogie w utrzymaniu i gdzie jest po 60 dzieci. Można to było zrobić jednym głosowaniem, ale nikomu nawet nie przyszło to do głowy, ponieważ jesteśmy nauczycielami, ludźmi odpowiedzialnymi. Każdy o tym wie, że małe wiejskie szkoły to nie tylko szkoła, ale także centrum kulturalne, gdzie ludzie mogą się zebrać. Mimo wszystko jest to niewyobrażalne, żeby nauczyciel mógł zagłosować za likwidacją szkoły.

 

Pani Pełnomocnik L. Pijanowska powiedziała, że może użyła niewłaściwych słów, ale odnosiła się do wypowiedzi radnego R. Szuberskiego, że dane które podał radny to są dane, które właśnie podała na sesji sierpniowej. W Gminie Rogoźno są szkoły, które mają małą liczebność uczniów. Podziękowała radej R. Tomaszewskiej, że nie będzie zakusów, aby likwidować szkoły wiejskie, bo to dzieci wiejskie przebywają poza domem od 7 do 15tej. Nie wyobrażalne jest, żeby szkoły wiejskie zamknąć. Dodała, że to Ministerstwo Edukacji wprowadziło standardy i w szkołach podstawowych standardem jest 18 uczniów w klasie, a w gimnazjum 24 uczniów. W związku z tym jeżeli jest nabór powyżej, to jest to decyzja szkoły i nie wie tego czy Starosta narzucał żeby w klasie było 34 uczniów. Skoro są już decyzje, które świadczą o tym, że zostanie prawdopodobnie przeniesiony Agrobiznes do Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego zatem z tego wynika, że będą trzy placówki. Trudno jest sobie wyobrazić, żeby w jednym budynku były trzy placówki, a Gimnazjum Nr 1 jest niedociążone. Na koniec przeprosiła radną R. Tomaszewską, jeżeli użyła niewłaściwych słów.

 

Małgorzata Jamróz, Przewodnicząca Rady Rodziców w Gimnazjum Nr 2 spytała Burmistrza jak wyobraża sobie dwuzmianową pracę w Gimnazjum. Jeżeli chce Burmistrz przenieść Agrobiznes do Zespołu Szkół H. Cegielskiego to niech przeniesie to do Gimnazjum Nr 1.

 

Radosław Szelągowski – nauczyciel historii, Zespołu Szkół. H. Cegielskiego powiedział, że na edukacji nigdy nikt się nie dorobił. Jeśli można nawiązać jakieś pojęcie ekonomiczne to jedynie takie, że jest to bezzwrotna inwestycja w przyszłość.

 

Radny A. Nadolny powiedział, że jest daleki za wygaszaniem szkoły i nigdy nie będzie za takim czymś głosował. Natomiast taka decyzja była już dawno temu dyskutowana, ale szkoda jest, że ten temat nie wypłynął przed wyborami, wtedy byłoby widać podejście kandydatów na radnych itd.

 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski powiedział, że na dzisiaj jeżeli ktoś śledzi informacje z kraju to właśnie z powodów demograficznych zostało zamkniętych przez ostatnie dwa lata ponad 2 tys. szkół. Jeżeli samorządy nie mogą tego utrzymać i nie mają takich możliwości, to nie ma innego wyjścia. Dodał, że jest zapomina się, że żyje się w epoce gospodarki rynkowej. Jeśli będzie reorganizacja to dzieci się też wykształcą, będą zapewnione miejsca nauki i nauczyciele też będą mieli pracę. Odniósł się do wypowiedzi radnej R. Tomaszewskiej, że oświata jest jak najbardziej na pierwszym miejscu, ale to radni zabierali pieniądze z oświaty bo było uważane, że jest nadwyżka. Teraz nagle robi się otoczkę wokół edukacji, że nie można jej ruszać. Potwierdził, że sam również sięgał po te pieniądze, ale w którymś momencie stwierdził, że tak nie można ponieważ można szukać z czego innego ewentualnie przenosić pieniądze z innych zadań. Dodał, że jest przyjacielem edukacji musi być i ona będzie mimo reorganizacji. Wielki dramat się nie stanie, tak jak przedstawiła to radna R. Tomaszewska, bo gdyby to dotyczyło innej szkoły, a nie Zespołu Szkół H. Cegielskiego to nie wiadomo czy wypowiedź radnej byłaby tak zabiegająca. Przecież można usiąść wspólnie do stołu i porozmawiać, żeby tak poukładać sprawy personalne i sprawy dzieci, żeby wynik był jak najbardziej korzystny dla społeczeństwa, nauczycieli, rodziców i dzieci. To nie jest tak jak zarzuca radna R. Tomaszewska, że to jest gra żeby środowisko dzielić. W tamtej kadencji była większość niektórych radnych i nikt nie przeszkadzał w decyzjach, które podejmowali. Dodał, że w obecnej kadencji nie zarzuca żadnemu radnemu działania na szkodę kogokolwiek, ani społeczna, ani gospodarczą gminy. Uważa, że tematy są przemyślane, weryfikowane i to co jest głosowane od nowej kadencji ma swój pozytywny i właściwy wymiar.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że na sesji Rada Miejska żadnej decyzji nie podejmie, a kiedy to wszyscy się dowiedzą. Jeśli stosowny projekt uchwały ukarze się w programie obrad to będzie trzeba zawiadomić związki zawodowe i czekać na ich opinię. Także dyskusja na ten temat jeszcze będzie.

 

Radna R. Tomaszewska poprosiła, żeby A. Olenderki odpowiedział, że jeżeli uważa iż względy ekonomiczne powodują, żeby zlikwidować Gimnazjum Nr 2 jest największym i najtańszym Gimnazjum to chciałaby usłyszeć Jego zdanie na temat szkół wiejskich. Ponieważ swoje zdanie wyraziła, mimo wszystko jest przeciwna i nigdy nie podniesione ręki za likwidacją szkoły wiejskiej. Chociaż byłaby możliwość dowiezienia dzieci do szkół w Rogoźnie i czy nie byłaby to oszczędność dla Gminy? Czy może zamiast likwidować szkoły nie byłoby lepiej zacisnąć pasa jako gmina i zacząć oszczędzać. Wyeliminować wszystkie imprezy, na których bywa Wiceprzewodniczący ,,lwem salonowym”, wyjazdy zagraniczne. Może by na tym polu zacząć szukać oszczędności np. zlikwidować jedno stanowisko wiceprzewodniczącego - byłyby to spore oszczędności. Głosy przecież może liczyć jeden - wiceprzewodniczący radny Z. Chudzicki doskonale sobie radzi.

 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski powiedział, że w przypadku „spraw salonowych” to spełnia obowiązek radnego i z tego tytułu nie ma żadnych korzyści. W informacji Przewodniczącego jest napisane na jakich kto spotkaniach uczestniczył, więc to jest zarzut bezpodstawny.

 

Radny R. Szuberski powiedział, że co do obcinania środków z oświaty to wynikała, z nadwyżki na płacach. Więc nigdy nie było pomyłki. Każda poprawka była przemyślana i nigdy tych środków nie zabrakło.

 

Sołtys Z. Nowak powiedział, że nieraz z Burmistrzem spierał się o różne rzeczy. Dodał żeby radni szanowali swój autorytet, przecież młodzież słucha a spór toczy się o 300 tys. zł. Przecież to Przewodniczący wniósł uchwałę o to, żeby Burmistrz dostał prawie 3 tys. zł podwyżki. Nie dopuścił mnie do głosu, ponieważ wiadomo było co che powiedzieć. To Burmistrz przegrał sprawę w sądzie, samych odsetek 150 tys. zł i o tym nikt nie mówi. To było zapłacone z naszych podatków gminnych. Do wszystkich innych szkół prawie 10 milionów jest dopłacane. Zaapelował do ósemki radnych, którzy murem stoją przy Burmistrzu, żeby się opamiętali, ponieważ demokracja w wykonaniu Bogusława Janusa Burmistrza Rogoźna stała się zagrożeniem dla gminy. Likwidacja jednego gimnazjum, może rozpocząć likwidację kolejnych wiejskich szkół. Pan Bogusław Janus nie cofnie się przed niczym.

 

Lis Kazimierz poprosił o kilka słów wyjaśnienia co to jest proces tworzenia nowej szkoły, likwidacji, co to jest proces przekazywania środków z budżetu na rzecz finansowania szkół gminnych i szkół powiatowych? Co to jest dotacja i co to jest subwencja?

 

Burmistrz Rogoźna podziękował p. Pełnomocnik za wyjaśnienie motywów działania. Podziękował również Staroście za dojście do wspólnego porozumienia i podpisania aneksu, gdyż od następnych lat w Gminie oświata będzie funkcjonować normalnie. Dodał, że prawie wszyscy wiedzą o co chodzi, ale tego nikt głośno nie mówi. Tak was jest dużo i taka w was siła nakręceni przez panią dyrektor. Powiedział, że odnosi wrażenie, iż nie interesują się uczniami. W tej chwili uczniowie, którzy tu są, są zmanipulowani, ponieważ decyzja, która została podjęta wspólnie ze Starostą nie dotyczy uczni obecnych na sali. Uczniowie Ci normalnie skończą szkołę. Odniósł się do wypowiedzi p. B. Ewertowskiego, że dlaczego nie mówi się o tym, że Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeniesieniu Agrobiznesu do Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego. Odniósł się do wypowiedzi p. Małgorzaty Jamróz, że jak można powiedzieć, że on jest odpowiedzialny za to, że jest przenoszony ,,AGROBIZNES” do Zespołu Szkól im. H. Cegielskiego. Tak wygląda jakby tylko Gimnazjum Nr 2, miało osiągnięcia w konkursach itd. To samo jest w innych szkołach i nie rozgranicza Gimnazjum od innych szkół. Dalej powiedział do radnej R. Tomaszewskiej, że sama w poprzedniej kadencji głosowała za tym, żeby były dwa stanowiska wiceprzewodniczących i to na jednym z tych stanowisk Pani siedziała - dzięki Pani głosom i Pani grupie. Wtedy został utworzony drugi wiceprzewodniczący, którego nigdy wcześniej nie było. To nie tak dawno rok półtora roku temu Pani siedziała na tym stanowisku.

 

Następnie wypowiedział się Pan Jacek Runowski, który jak stwierdził jest przeciwnikiem zamykania czegokolwiek, a zwłaszcza ust ludzi, którzy chcą coś powiedzieć poprzez skracając dyskusji przez Przewodniczącego Rady. Dodał, że jeżeli coś się likwiduje, to się traci.

 

Bogumiła Dec-Skrętna powiedziała, że chyba się nie zrozumiała się z Wiceprzewodniczącym A. Olenderskim, ponieważ Gimnazjum Nr 2 nie jest puste, a ogranicza się przyjmowanie uczniów. Dodała, że jest jej bardzo przykro z powodu słów Burmpistrza, który powiedział iż zostali nakręceni przez Panią Dyrektor i że nie docenia inteligencji nauczycieli.

 

Uczeń Technikum Adrian Sobański powiedział, że nie są manipulowani przez panią dyrektor. Jest to tylko wyłącznie zdanie uczniów i szkoła ta jest jak jedna wielka rodzina.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział Panu J. Runowskiemu, że nie skraca dyskusji tylko zadaniem przewodniczącego jest czuwanie nad porządkiem obrad, a zgodnie ze statutem są sytuacje, w których należy odpowiednio zadziałać.

 

Dalej wypowiedziała się pani Przedstawiciel Rodziców i powiedziała, że rodzice protestują przeciw likwidacji Gimnazjum i to społeczeństwo wybierało Burmistrza i Radnych.

 

Radny A. Nadolny powiedział, że jadąc na sesję widział plakat ,,CZŁOWIEK JEST NAJWŻNIEJSZY”. Biorąc to pod uwagę decyzje radni podejmą prawidłową.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz zakończył puentą, że miał okazję głosować za likwidacją Szkoły Nr 1 i był to 1999 r. Odbyło się bardzo wiele spotkań, które kończyły się płaczem i często wyzwiskami. Patrząc na hasło ,,KTO LIKWIDACJI MÓWI...” to wówczas między innymi sam miał okazję głosować za likwidacją Szkoły Nr 1, ponieważ taka była sytuacja żeby znaleźć bazę dla Gimnazjum. Między innymi z inicjatywy Przewodniczącego były prowadzone rozmowy, żeby powstało Gimnazjum na bazie Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego. Dodał, że nie były to łatwe rozmowy. Taka była potrzeba, ponieważ nie można było pomieścić uczniów w gmachu Szkoły Nr 1 i to porozumienie daje możliwości reorganizacji i rozwiązania i zarówno Starosta, jak i Burmistrz z tej sytuacji korzystają. Odpowiedział jednej z pań, że nie brak mu jest odwagi, żeby wyrazić swoje zdanie czy głosować na tak lub nie, ale musi mieć wszystkie argumenty za i przeciw. Natomiast reorganizacja szkolnictwa w Rogoźnie jest faktem ona musi nastąpić. Pan Przewodniczący sięgnął pamięcią do czasu, gdy było organizowane Gimnazjum - po wszystkich rozmowach z rodzicami było wszystko starannie przeliczane: ile godzin, etatów, oddziałów itd. Wówczas nikt z nauczycieli nie stracił pracy. Dodał, że ma nadzieję, iż przy kolejnej reorganizacji, która nas czeka również tak się stanie. Zwrócił się do radnej R. Tomaszewskiej, że nie życzy sobie, aby go posądzano, że on jako nauczyciel zagłosował wówczas tak jak zagłosował i teraz jeśli zagłosuje za reorganizacją to nie będzie godny stanu nauczycielskiego. O tym ile w tym zawodzie przepracował większość doskonale wie i nie obawia obejrzeć się za sobą, nawet jeśli niektórzy z jego decyzjami się nie zgadzają. Natomiast jeśli decyzje będzie podejmował to zgodnie z własnym sumieniem i według własnego przekonania.

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

V. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku – informację przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w dniu 28.08.2011 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wydał opinie pozytywną o przedłożonej przez Burmistrza Rogoźna informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i wykonania planu finansowego instytucji kultury. W związku z powyższym budżet gminy uchwalony jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny. Kwestie przygotowania, przyjmowania i prowadzenia zmian w budżecie regulują dwie ustawy:

·         ustawa o samorządzie gminnym,

·         ustawa o finansach publicznych.

Rada Gminy jako organ stanowiący posiada władczą kompetencję do uchwalania budżetu, natomiast inicjatywa wykonawcza w stosunku do budżetu gminy przysługuje organowi jakim jest Burmistrz Rogoźna. Skarbnik Gminy w imieniu Burmistrza Rogoźna przedstawiła informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. Dodała, że radnym zostały przekazane szczegółowe materiały za ten okres sporządzone zarówno w formie opisowej, jak i tabelarycznej.

Budżet gminy 2011 r. został uchwalony 26.01.2011 r. oraz po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu przedstawia się następująco:

·         po stronie dochodów zaplanowano kwotę 51.851.840 zł,

·         po stronie wydatków zaplanowano kwotę 55.800.463 zł,

·         po stronie przychodów zaplanowano kwotę 5.345.535 zł,

·         po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1.396.912 zł.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach wyniósł 3.948.623 zł. Źródłem finansowania deficytu są planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4.140.390 zł oraz inne przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tzn. wolnych środków z roku poprzedniego w kwocie 1.205.145 zł. Budżet po stronie dochodów na 30.06.2011 r. został wykonany w kwocie 21.651.933,57 zł, co stanowiło 41,76 % rocznego planu, z tego:

1.       dochody bieżące wyniosły 21.058.127,37 zł, tj. 51.74 % planowanego wykonania,

2.       dochody majątkowe wyniosły 593.806,20 zł, tj. 5,32 % planowanego wykonania.

Analizując poszczególne działy, rozdziały i paragrafy budżetu stwierdzono, że:

·         dochody z zakresu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, na zadania własne oraz dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich wykonano w 26,66 %,

·         subwencja ogólna została zrealizowana w 58,28%,

·         udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano w 44,16%,

·         rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano w 50,23%,

·         pozostałe dochody budżetu wykonano w 40,71%.

Dbając o systematyczny wzrost dochodów prowadzona jest analiza należności podatników. W tym celu w I półroczu 2011 r.:

·         wysłano 1.461 szt. upomnień na kwotę 1.115.933,67 zł,

·         wystawiono 29 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 12.659,00 zł,

·         oddano 288 spraw do Komornika Sądowego (z tytułu dłużnika alimentacyjnego) na kwotę 1.145.800,29 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r. nie jest zadowalające i istnieje zagrożenie realizacji dochodów w II półroczu 2011 r. na zaplanowanym poziomie, szczególnie dochodów majątkowych. Niekorzystna sytuacja na rynku nieruchomości będzie powodem wniosku do Rady Miejskiej o korektę planu dochodów z tego tytułu.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 19.823.392,47 zł, co stanowi 35,53 % planu i tak:

·         wydatki bieżące w kwocie 19.757.830,36 zł, co stanowi 49,92 % planowanych wydatków,

·         wydatki majątkowe wykonano w kwocie 65.562,11 zł, co stanowi 0,40 % planowanych wydatków.

Wskaźnik realizacji wydatków w wybranych działach wynosił:

·         rolnictwo i łowiectwo – wykonanie kształtowało się na poziomie 93,24%, w tym została rozliczona dotacja z tytułu zwrotu podatku akcyzowego;

·         rybołówstwo i rybactwo – zrealizowano w 48,13 % planowanych wydatków;

·         transport i łączność – zrealizowano w 24,76 % planowanych wydatków; niskie wykonanie w stosunku do zaplanowanych środków skupiło się na wydatkach majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 0,88% - niski wskaźnik wykonania związany jest z zapisami umownymi realizacji zadań, których zakończenie przypada na 30.09.2011 r.,

·         turystyka – realizacja planu wydatków wyniosła 14,92 % - niski wskaźnik wykonania związany jest z planowanym zakończeniem wykonania obiektów małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach: Studzienic, Jaracz, Pruśce i Ruda, który został zaplanowany na 25.07.2011 r.; zadania realizowane przy udziale środków z PROW w wysokości dofinansowania 70 %, a całkowity koszt wyniósł 100.097,40 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 56.539,00 zł,

·         gospodarka mieszkaniowa – wydatki kształtowały się na poziomie 44,62 % planu; zaplanowane środki w głównej mierze wypłacane za odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz wydatki inwestycyjne w postaci zakupu gruntów będą realizowane w II półroczu 2011 r.,

·         działalność usługowa – wydatki wykonano w 17,44 %, realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r. tj. wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Rogoźno – rejon Wójtostwo, al. Marszałka J. Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego oraz części wsi Laskowo,

·         administracja publiczna – realizacja wydatków w 49,37 % planu,

·         urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawna oraz sądownictwa – wykonanie wydatków w 74,48 % planu,

·         bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa – wykonano w 50,17 % zaplanowanych wydatków,

·         dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonano w 50,35 % zaplanowanych wydatków,

·         obsługa długu publicznego – zrealizowana w 37,13 % planowanej kwoty; na stosunkowo niski wskaźnik wykonania wpływów miał wpływ planowane zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie budowy kanalizacji,

·         oświata i wychowanie – wykonanie w 49,73 % planowanych wydatków,

·         ochrona zdrowia – wykonanie wyniosło 34,72 % planowanych wydatków; wydatki przede wszystkim dotyczyły profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii i były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki,

·         pomoc społeczna – zrealizowana w 51,58 % planu,

·         edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie wyniosło 60,75 % planowanych wydatków,

·         gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki zostały zaplanowane na kwotę 16.413.645,00 zł, a na 30.06.2011 r. kształtowały się na poziomie 745.811,58 zł, co stanowiło 4,54% planu; na niski wskaźnik wykonania miały wpływ zaplanowane inwestycje na ogólną kwotę 14.695.918,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 0 zł; w dziale tym zaplanowano następujące zadania majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – etap II, wniesienie udziałów pieniężnych do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Wągrowcu sp. z o. o., przebudowa zbiornika odcieków na wysypisku w Studzieńcu, która jest w trakcie realizacji;

·         kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –realizacja wydatków kształtowała się na poziomie 39,76%; wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane na 30.06 br. zrealizowane zostały w 3,42%, co miało wpływ na niższy wskaźnik wykonania wydatków ogółem;

·         kultura fizyczna i sport – wydatki zostały zrealizowane w 43,18% planowanych wydatków, wykonanie w tym dziale uzależnione było od stopnia realizacji wydatków majątkowych.

Gmina na dzień 30.06.2011 r. posiadała środki pieniężne na lokatach w kwocie 3.150.862,00 zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz umowy leasingu wyniósł 7.729.918,28 zł, co stanowiło 35,70% wykonanych dochodów na dzień 30.06 br. Przedstawione informacje z wykonania budżetu dowodzą, że budżet gminy w II półroczu będzie musiał być realizowany przy bieżącym, szczegółowym monitorowaniu wykonania bieżących wydatków i dochodów, aby spełnić na koniec roku wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa rozpatrywane było wykonanie budżetu za I półrocze 2011 r. w Gminie Rogoźno - komisja wyraziła opinię pozytywną na jego temat.

 

VI. Ocena działalności inwestycyjnej Gminy oraz remontów w placówkach oświatowych.

1.       ocena działalności inwestycyjnej Gminy - informację złożyła p. Maria Domagalska Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Kierownik WRGiP przedstawiła przebieg realizacji inwestycji ujętych w planie budżetu na rok 2011:

1. Budowa ulic Seminarialnej, Długiej i Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I ul. Nowa.

Obejmuje roboty drogowe w zakresie wykonania na odcinku o długości 540,00 mb.: chodników, wjazdów, oznakowania pionowego i poziomego, regulacji studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę przykanalików deszczowych odprowadzających wodę opadową i na odcinku o długości około 300,00 mb. nawierzchni z masy bitumicznej. W dniu 15.04.2011r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, którym został STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków spośród 4 złożonych ofert takich jak: Viabud z Czarnkowa, Poldróg z Piły i Drogmel z Pobiedzisk. Wyłoniony wykonawca zaoferował wykonanie robót za kwotę brutto 740 367,06 zł. Prace zostały rozpoczęte w miesiącu czerwcu br. Termin zakończenia robót zgodnie z umową jest przewidziany na dzień 30.09.2011r. Obowiązki nadzoru inwestorskiego pełni Pan Andrzej Fiedosiuk prowadzący działalność gospodarczą Projektowanie i Nadzory Budowlane ul. Tylmana 22, 62-100 Wągrowiec za wartość brutto 10.000 zł. Dodatkowo wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne i kanalizacji burzowej do zaprojektowanego targowiska przy ul. Nowej.

2. Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej Ruda- Gościejewo.

Umowa na wykonanie projektu została podpisana z Pracownią Projektową w zakresie Budownictwa Lądowego Drogi –Ulice –Mosty Zbigniew Konewka ul. Kryłowa 6, 60-195 Poznań.

Umowa obejmuje wykonanie:

- projektu ze stałą organizacja ruchu,

- mapę do celów projektowych,

- badania geotechniczne wraz z dokumentacją,

- kosztorys inwestorski,

- dokumentację przetargową.

Wartość brutto umowy to kwota 19.600,00 zł. z terminem wykonania do dnia 15.10.2011r. Dodatkowo w związku z przejściem przez ciek wodny zlecono opracowanie operatu wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu Marek Francuzik z Obrzycka za kwotę brutto 1.845,00 zł.

3. Zakup wiat przystankowych dla sołectwa Parkowo.

Lokalizacja wiat została uzgodniona z Panią Dyrektor Szkoły – jedna została ustawiona przy drodze Boguniewskiej, a druga w miejscowości Józefinowo na łączną kwotę brutto 7.257,00 zł. Dostawę i montaż wiat wykonywał Zakład Wielobranżowy „Sopel” z miejscowości Białe Płoty k/Bydgoszczy.

Trzecia wiata została ustawiona w m. Cieśle.

4. Zorganizowanie i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach leżących na terenie gminy Rogoźno, a mianowicie: Studzieniec, Jaracz, Pruśce i Ruda.

Obejmowało swoim zakresem zakup wyposażenia: zjeżdżalni, huśtawki, karuzeli, piaskownicy, ławki i kosza na śmieci wraz z wykonaniem ogrodzenia z siatki i zamontowaniem furtki i bramy. W wyniku przeprowadzonego w dniu 20.05.2011r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, którym została firma Hydro Wielkopolska Place Zabaw B. Przepióra ul.Farbiarska 28, 62-050 Mosina, spośród 3 złożonych ofert takich jak: AB Factor z Bydgoszczy, Freekids z Zawonia.. Wybrany oferent zaoferował wykonanie za kwotę brutto 81.155,40 zł. Prace zostały zakończone w terminie do dnia 25.07.2011 r.

5. Przebudowa zbiornika odcieków na wysypisku komunalnym w Studzieńcu.

Przeprowadzono trzy postępowania, dwa pierwsze w trybie przetargu nieograniczonego na które nie wpłynęły żadne oferty, a trzecie postępowanie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki. Ofertę złożyła firma CCS CETCO sp. z o. o. S.K.A., 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Batorego 9 z którą podpisano umowę w dniu 22 08.2011r. na kwotę brutto 256.759,14 zł. z terminem wykonania zadania do dnia 14.10.2011 r. Inwestycja obejmuje przebudowę bezodpływowego zbiornika retencyjnego na wody odciekowe na większy zbiornik o pojemności użytkowej Vu=480 m³. Przekazanie placu budowy nastąpiło 26.08.2011 r., a rozpoczęcie prac 15.09.2011 r. Nadzór nad przebudową zbiornika sprawuje Pan Stanisław Grabias z Poznania zgodnie z podpisaną umową w dniu 15.09.2011 r. za kwotę brutto 3.851,93 zł.

6. Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Grudnie z wyposażeniem.

Obejmowała swoim zakresem remont pomieszczeń sali, kuchni i pomieszczeń wc, wraz z wyposażeniem kuchni i zakupem wyposażenia do świetlicy. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w dniu 24.05.2010 r. w ramach działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i uzyskał 18,09 punktów i umieszczony na 3 miejscu na liście ocenianych operacji. Następnie został przekazany do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, gdzie przechodził dalszą weryfikacje i został rozpatrzony pozytywnie. Umowa o przyznanie pomocy została zawarta w dniu 09.11.2010 r. W dniu 16.06.2011 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, którym został Zakład Malarski Włodzimierz Krug, ul. Wielka Poznańska 59/4, 64-610 Rogoźno, spośród złożonych 3 ofert: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Leszek Podraza ze Skoków i PPHU „Adam” Wieńczysław Rakowski z Murowanej Gośliny. Wybrany wykonawca zaoferował wykonanie robót za kwotę brutto 142.538,16,00 zł. Prace zostały rozpoczęte w dniu 28.06.2011 r., a zakończenia dnia 25.08.2011 r. Obowiązki inspektora nadzoru pełnił Pan Andrzej Fiedosiuk prowadzący działalność gospodarczą Projektowanie i Nadzory Budowlane ul. Tylmana 22, 62-100 Wągrowiec za kwotę brutto 4.305,00 zł. Całość zadania w 75% wydatków kwalifikowalnych jest finansowana z PROW w zakresie działania: Odnowa i rozwój wsi. Podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

7. Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gościejewie z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia.

Obejmowała swoim zakresem remont pomieszczeń sali, kuchni i pomieszczeń wc, wraz z wyposażeniem kuchni i zakup wyposażenia do świetlicy. Wniosek o przyznanie pomocy został złożony do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w dniu 24.05.2010 r. w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, uzyskał 18 punktów i umieszczony na 4 miejscu na liście ocenianych operacji. Następnie został przekazany do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, gdzie przechodził dalszą weryfikacje i został rozpatrzony pozytywnie. Umowa o przyznanie pomocy została zawarta w dniu 09.11.2010 roku. W dniu 09.05.2011r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania, którym został Zakład Budowlany MIRBUD, ul. Czarnkowska 13a, 64-610 Rogoźno, z pośród 4 ofert: Bestbau Izabela Woźniak z Chodzieży, Zakład Malarski Włodzimierz Krug z Rogoźna i Real-Bud Krzysztof Kiełczewski z Gniezna. Wybrany wykonawca zaoferował wykonanie prac za kwotę brutto 224.744,00 zł. Prace zostały rozpoczęte w dniu 31.05.2011r., a zakończone w dniu 30.08.2011 r. Obowiązki nadzoru inwestorskiego pełni Andrzej Fiedosiuk prowadzący działalność gospodarczą Projektowanie i Nadzory Budowlane ul. Tylmana 22, 62-100 Wągrowiec za kwotę brutto 6.150,00 zł. Całość zadania w 75% wydatków kwalifikowalnych jest finansowana z PROW w zakresie działania: Odnowa i rozwój wsi. Podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym.

8. Budowa boiska do piłki nożnej w Słomowie w ramach zadania: Remont świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska do piłki nożnej w miejscowości Słomowo.

Współfinansowana jest w ramach PROW w 75% wydatków kwalifikowalnych w zakresie działania: Odnowa i rozwój wsi. Odnowa i rozwój wsi. Inwestycja ta została zrealizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap czyli remont świetlicy został zrealizowany w 2010 roku za kwotę brutto 275.840,93 zł, drugi etap czyli budowa boiska w roku 2011 r. Przeprowadzono dwa postępowania, w pierwszym nie została złożona żadna oferta, a w wyniku drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 15.06.2011r. został wyłoniony wykonawca, którym została firma PPHU „ABC-PLUS” s.c. K. &. S. Wojdanowicz, 64-710 Połajewo, ul. Rynek 24. Zadanie to obejmowało wykonanie:

- ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m i długości 214,00 mb oraz furtki i bramy wjazdowej,

- płyty boiska o nawierzchni z trawy wraz z zagospodarowanie terenu wokół ,

- ustawienie szatni kontenerowej na płycie betonowej,

- dostawę i montaż 12 szt. ławek o konstrukcji z kątownika,

- dostawa i montaż 2 szt. koszy na śmieci,

- dostawa i montaż bramek do piłki nożnej 2 szt.

Umowa została podpisana w dniu 14.07.2011 r. z terminem wykonania zadania do dnia 15.09.2011 r. Wartość brutto umowy wynosi 191.654,90 zł. Prace zostały zakończone protokołem odbioru z dnia 23.09.2011r.

 

Informację z przebiegu prac budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji przedstawił p. T. Zygmunt Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji przedstawił stan zaawansowania notowany na najważniejszej budowie gminy, jaką jest budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno. Projekt inwestycji obejmuje trzy kontrakty:

- pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,

- wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorami,

- wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Rogoźnie.

Gmina przeprowadziła postępowania przetargowe, które wyłoniły wykonawców:

- usługę inżyniera kontraktu pełni firma ECOCENTRUM z Wrocławia, koszt usługi brutto wynosi 479.700,00 zł;

- roboty związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków realizuje jako lider ECOKLAR z Piły, koszt przedsięwzięcia to kwota brutto 6.824.040,00 zł;

- roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, umowa zawarta z firmą ORLE MONT-BUD z siedzibą w Trzemesznie, koszt kontraktu za kwotę brutto wynosi 20.171.206,70 zł.

Koszt realizacji całego projektu łącznie z kosztami, jakie gmina wcześniej poniosła na dokumentację, opracowanie studium tj. kwota 28.368.905,16 zł. Koszty kwalifikowalne tego przedsięwzięcia to łączna kwota 21.240.642,72 zł, z tego na poziomie 75,28% oczekiwane jest dofinansowanie ze środków unijnych. W kwestii realizacji nie są notowane większe opóźnienia na oczyszczalni, choć pewne przesunięcia harmonogramowe zaczynają się pojawiać, ale są one związane z przesunięciami dostaw, których dokonali dostawcy tłumacząc się sezonem urlopowym. Dodał, że inżynier kontraktu pełni swoją rolę poprzez swoich przedstawicieli na budowie – pełnienie pełnego nadzoru nad realizacją oczyszczalni ścieków: inspektorzy branży budowlanej oraz inspektorzy branży technologicznej. Roboty budowlane na oczyszczalni rozpoczęły się zgodnie z założeniami tj. 27.04.2011 r. W przypadku kanalizacji firma rozpoczęła prace z pewnym poślizgiem – pojawiła się na budowie 6.06.2011 r. Prace były kontynuowane na ulicach: Fabryczna, Prusa, Kochanowskiego, Szarych Szeregów, Konieczyńskich. Na dzień dzisiejszy wg informacji, jakie zgłasza wykonawca do raportu, który sporządza na koniec okresu sprawozdawczego zostało wybudowane 1.300 m kanalizacji jednak wykonawca nie zgłosił tego do odbioru, ani nie przygotował dokumentów odbiorowych. Dodał, że pierwszy okres finansowania projektu minął 30.06 br., a drugim terminem rozliczeniowym jest 30.09 br. W pierwszym okresie rozliczeniowym zostały wystawione faktury przez firmę ECOKLAR na kwotę 733.600,23 zł oraz inżyniera kontraktu na kwotę 38.800,90 zł – faktury zostały już zapłacone. Wykonawca robót kanalizacyjnych faktury nie wystawił. Z informacji uzyskanych od inżyniera kontraktu wynika, że wykonawca robót kanalizacyjnych nie jest upoważniony do wystawiana faktur za drugi okres rozliczeniowy, ponieważ nie zgłosił żadnych robót inżynierowi, który przygotowuje i potwierdza dokumenty, które stanowią podstawę do dokonania płatności. Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji poinformował, że wykonawca robót kanalizacyjnych w dzienniku budowy dokonał wpisu o wstrzymaniu robót nie informując o przyczynie takiego postępowania. Po około 2 tygodniach od tego zapisu poinformował o daleko zaawansowanych rozmowach z podwykonawcą. Zamawiający zgodnie z warunkami umowy jest zobowiązany do zaakceptowania podwykonawcy, którego zgłasza wykonawca, jednak wykonawca składając ofertę sam się ograniczył, ponieważ podając zakres robót, który zamierza zlecić podwykonawcom ograniczył do dwóch pozycji tj. do budowy separatorów i budowy przepompowni. W informacji, jaką gmina otrzymała od wykonawcy został podany pozostały zakres robót. W związku z zaistniałym problemem gmina szuka rozwiązania i opinii prawnych w tym zakresie. Gmina wystąpiła po opinię prawną do kancelarii, która obsługuje gminę oraz o opinię do p. Dąbrowskiego, który organizuje i przeprowadza szkolenia z zakresu zamówień publicznych i o opinię do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, jako jednostki pośredniczącej. Opinie prawne otrzymane od kancelarii radców prawnych oraz opinie od p. Dąbrowskiego w sposób jednoznaczny pozwalają Burmistrzowi na wprowadzenie podwykonawcy, natomiast odpowiedź z WFOŚ była wymijająca. Odpowiedź WFOŚ została uznana za wymijającą, ponieważ w głównych założeniach WFOŚ zgadza się z opinią radców prawnych i opinią p. Dąbrowskiego, natomiast końcowy zapis był następujący: „nie wiemy jak się zachowają organy kontrolne, które będą kontrolować po nich”. Ze względu na taką treść odpowiedzi w dniu jutrzejszym ma zapaść wspólna decyzja co do dalszych działań gminy w tej kwestii.

Radny R. Szuberski poinformował, że otrzymał odpowiedź na swoją interpelację dotyczącą budowy kanalizacji i dodał, że istnieje duże zagrożenie odnośnie terminowości jej wykonania. Zapytał o procent zrealizowanego wykonania budowy kanalizacji w stosunku do zaplanowanego, zarówno w przypadku oczyszczalni, jak i kanalizacji? Poinformował, że jeden z mieszkańców w rozmowie telefonicznej przekazał informację o zużyciu dużej ilości wody na prace związane z budową kanalizacji. Zapytał, czy informacja, którą przekazał mieszkaniec nie jest przesadzona oraz czy kwestia wykorzystania tak dużej ilości wody z hydrantów uregulowana jest stosowną umową?

Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że w kwestii dotrzymania terminów realizacji nie są notowane pesymistyczne scenariusze. Zwrócił uwagę, że terminem końcowym dla budowy kanalizacji jest termin 30.09.2013 r., a w przypadku oczyszczalni jest to termin 30.03.2012 r. Poinformował, że trudno jest wyrazić wszystko w procentach, ponieważ kwota, która została podana była pierwszą kwotą przerobu kwartalnego wykonawcy na oczyszczalni. W tej chwili do końca dobiega drugi okres finansowania i być może kwota ta w przyszłym tygodniu będzie znana. Poinformował, że na oczyszczalni prawie został zabetonowany reaktor, kontury zewnętrzne zostały zakończone, w tej chwili przygotowywane są ściany i prawdopodobnie jutro zostaną zabetonowane ostatnie leje w osadnikach. Dodał, że do końca tygodnia ma zostać zabetonowane składowisko składowania osadów.

Radny R. Szuberski wtrącił, że chciał uzyskać informację o rzeczywisty zakres prac wykonanych w stosunku do zaplanowanych?

Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że w przypadku robót na oczyszczalni notowane jest opóźnienie związane z dostawami. Dostawy te zaliczane są dopiero wówczas, gdy zostaną zamontowane. Poinformował, że zaawansowanie prac na oczyszczalni ocenia na około 40%. W przypadku rzeczowego wykonania kanalizacji zaawansowanie kształtuje się w stosunku 1.300 m wykonanych do 22.000 m zaplanowanych. W kwestii zużycia wody wykonawca musi używać wody z hydrantów, ponieważ jest ona potrzebna do wpłukiwania igłofiltrów, gdyż nie ma innej technologii, aby móc je wpłukać w grunt. Ewentualnie można by przyjąć, że po wykonaniu wykopu gromadzi się woda i tą wodę pompować do igłofiltrów, jednak w takiej technologii inżynierowi kontraktu i inspektorom nadzoru trudno było wyegzekwować od wykonawcy prawidłowość wykonania tych prac. Obecnie stosowana technologia wpłukiwania igłofiltrów jest prawidłowa, gdyż najpierw prowadzone jest wpłukiwanie igłofiltrów, a następnie prowadzone jest kopanie. Dodał, że woda z hydrantów w dużych ilościach potrzebna jest do wpłukiwania igłofiltrów.

Radny R. Szuberski zaznaczył, iż wspomnianemu mieszkańcowi chodziło o kwestię czy wykonawca tych prac płaci za wodę?

Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że wykonawca tych prac kupuje wodę od Aquabellisu.

Radna R. Tomaszewska zapytała o powód zejścia z palcu budowy wyłonionej w przetargu firmy?

Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że firma ta nie zeszła z budowy, a zgodnie z zapisem z dziennika budowy zawiesiła wykonanie robót. Gmina nadal jako wykonawcę ma firmę ORLE MONT-BUD z Trzemeszna. Dodał, że gminie nie zostały podane przyczyny. Pokątnie docierają informacje, że ludzie zwalniali się oraz iż zadanie ich przerosło.

Radna R. Tomaszewska zapytała o rok w którym został stworzony projekt kanalizacji?

Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że dokumentacja pochodzi z ubiegłego roku. Dodał, że w gminie była dokumentacja z 1998 r., która została aktualizowana w ciągu ostatniego roku.

 

2.       ocena wykonania remontów w placówkach oświatowych – informację przedstawił p. W. Jaworski Dyrektor ZEAPO.

Zakres przeprowadzonych prac remontowych w okresie od 1.01.2011 r. do 31.08.2011 r. był następujący:

1.Gimnazjum nr 1:

- remont klasy nr 29 – kwota 25.000 zł,

- prace awaryjne na budynku sali gimnastycznej, sklepiku szkolnego, remont budynku gospodarczego – wymiana rynień, haków, opierzeni, położenie papy i odgromień – kwota 5.000 zł,

- remont klasy historycznej – prace awaryjne po zalaniu – kwota 4.035 zł.

2. Szkoła Podstawowa nr 2:

- prace awaryjne: usunięcie awarii CO, naprawa części dachu, uzupełnienie zbitego tynku, naprawa dachu na budynku szkoły – wymiana dachówki, rozbiórka komina wentylacyjnego – kwota 3.544,10 zł,

- remont korytarza przy Sali gimnastycznej (w tym kwota 15.060 zł została zapłacona we wrześniu) – kwota 23.060 zł.

3. Szkoła Podstawowa nr 3:

- remont toalet dziewcząt i chłopców – kwota 7.300 zł,

- przygotowanie jednej sali do otwarcia od września oddziału „0” – kwota 21.077 zł.

4. Zespół Szkół Parkowo:

- zabudowa ściany w pokoju nauczycielskim – kwota 1.499,62 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Budziszewku:

- częściowa wymiana okien – kwota 7.900 zł.

6. Przedszkole nr 1:

- remont szatni personelu – kwota 2.200,96 zł,

- malowanie pomieszczeń przedszkolnych – kwota 2.416,33 zł.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował, że prowadzone inwestycje w Gminie Rogoźno były omawiane na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa. Można stwierdzić jednoznacznie, że mimo prowadzenia inwestycji nadrzędnej jaką jest budowa kanalizacji w gminie zostały dokonane drobniejsze i mniejszej wagi inwestycje, choć bardzo potrzebne. Wartość zakończonych inwestycji oraz w trakcie realizacji, które przedstawiała Kierownik WRGiP jest to kwota 1.688.883 zł. Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski ocenił, że mimo prowadzenia dużej inwestycji jaką jest budowa kanalizacji udało się przeprowadzić dużo inwestycji i jest to poziom zadowalający.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1.       nadania nazwy rondu w Rogoźnie – projekt uchwały omówił Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki.

W związku z uwagami radnych złożonych na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury oraz Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa wniósł autopoprawkę do projektu uchwały, a mianowicie: w §1 wykreślić ul. Paderewskiego i wykreślić im., ponieważ nie nadaje się imienia tylko nazwę rondu.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Rogoźnie, podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

2.       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

 

Uwag nie było.

 

Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

3.       wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

 

Autopoprawka nr 1 została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

4.       podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Wągrowcu – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

Uwag nie było.

Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu wkładu pieniężnego, na podwyższenie kapitału zakładowego, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja nr 2/VI/2011 radnego Z. Chudzickiego o treści: „W związku z licznymi zapytaniami rodziców i uczniów oraz bardzo dużym zainteresowaniem Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Burmistrza o rozważenie możliwości utworzenia od 1 września 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie klas sportowych o profilu piłka nożna i piłka siatkowa. Placówka ta, posiada odpowiednią bazę treningową m. in.: (sala gimnastyczna, kompleks boisk sportowych „ORLIK”) oraz wykwalifikowaną kadrę szkoleniową nauczycieli. Dodatkowo duża ilość oddziałów klasowych, pozwala na doskonałą selekcję dzieci do poszczególnych profili sportowych. Pomysł funkcjonowania klas sportowych doskonale wpisuje się w prowadzenie działalności popularyzatorskiej w dziedzinie kultury fizycznej czyli „wychowania młodego pokolenia przez sport”. Jestem przekonany, że utworzenie oddziałów sportowych przyczyni się do poprawy sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych dzieci oraz wzrostu zainteresowania sportem.” – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr 2/08/2011 radnego H. Kuszaka o treści:W odpowiedzi na pismo BR.0003.48.2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. dotyczące interpelacji nr 2/08/2011 radnego Huberta Kuszaka złożonej na XII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 24.08.2011 r. w sprawie naprawy bariery ochronnej odgradzającej chodnik od jezdni na skrzyżowaniu ulic Kościelnej - W. Poznańskiej - Rynkowej przy aptece „Pod Orłem" informuję, że zarządca drogi wojewódzkiej nr 241 Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie wykonał o ostatnim czasie naprawy i odmalowania barier ochronnych na odcinku przebiegającym przez miasto Rogoźno, w tym przedmiotowej bariery.” – odpowiedź stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr 2/08/2011 radnego H. Kuszaka o treści: „W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 29 sierpnia 2011 r., znak BR.0003.48.2011, dotyczącego interpelacji Radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Huberta Kuszaka, w sprawie naprawy bariery ochronnej na skrzyżowaniu ulic Kościelnej – Wielka Poznnańska – Rynkowa w m. Rogoźno, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że wskazana bariera zostanie wyprostowana i odmalowana w terminie do 16 września br.” – odpowiedź stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr 1/08/2011 radnego M. Kutki o treści: „Odpowiadając na interpelację nr 1/08/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 złożoną przez radnego Rady Miejskiej Macieja Kutkę, informuję, że łańcuch i znak zakazu przy wjeździe na tzw. starą plażę, w czasie trwania sezonu kąpielowego, który przypada od l lipca do 31 sierpnia, będą zdemontowane. Poza okresem kąpielowym znak będzie obowiązujący, a łańcuch, po odpowiednim odnowieniu, które nastąpi do końca miesiąca września br., będzie znajdował się na dotychczasowym miejscu. Powodem konieczności zainstalowania wspomnianych elementów uniemożliwiających wjazd na parking poza sezonem kąpielowym są względy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na w/w miejscu.” – odpowiedź stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Radny M. Kutka zapytał czy łańcuch został już odnowiony, ponieważ w ostatnich dniach nie był w tym miejscu, a w treści interpelacji podany został termin końca września?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że również dawno nie był w tym miejscu, ale do odmalowania łańcucha zobowiązał się Prezes LOK p. Biegański i myśli, że dotrzyma słowa.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr 2/08/2011 radnego M. Kutki o treści: „W związku z przekazaną pismem BR.0003.41.2011 z dnia 22.08.2011 r. interpelacją złożoną przez Radnego Rady Miejskiej Pana Macieja Kutkę w sprawie konserwacji urządzeń znajdujących się na placu zabaw na ulicy Różanej. W odniesieniu do kwestii poruszonych w ww. interpelacji informuję:

Urząd Miejski w Rogoźnie informuje, iż niezbędne zabiegi konserwująco regeneracyjne zostaną przeprowadzone w roku 2012 przed rozpoczęciem użytkowania placu zabaw to jest w okresie wiosennym jest to podyktowane m. in. względami technologicznymi wykonania ww. prac oraz ich trwałością.” – odpowiedź stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr 1/08/2011 złożoną przez radnego R. Szuberskiego, radną R. Tomaszewską i radnego M. Kutkę o treści: „Odpowiadając na interpelację informuję co następuje:

l .Przebieg robót

Podstawą realizacji Kontraktu miał być podpisany przez strony dnia 22 kwietnia harmonogram bazowy, z którego wynikało, że Wykonawca rozpocznie roboty w miesiącu maju. Ponieważ Wykonawca do realizacji robót w miesiącu maju nie przystąpił, konieczna była aktualizacja harmonogramu. Zaktualizowany harmonogram strony podpisały 31 maja br. Faktyczne rozpoczęcie robót nastąpiło 6 czerwca br., co w stosunku do harmonogramu bazowego oznaczało już miesięczne opóźnienie.

Realizację Kontraktu Wykonawca rozpoczął od ul. Fabrycznej, wpinając się do istniejącej kanalizacji. Kontynuował w ul. Prusa, Kochanowskiego, Reja, Zaułek, Szarych Szeregów, Werbla i Konieczyńskich. Realizacja tak dużego przedsięwzięcia tylko 3 brygadami nie pozwoliła na dochowanie terminów określonych w harmonogramie. Notowane wcześniej miesięczne opóźnienie uległo dalszemu zwiększeniu. Sytuację pogorszył fakt wstrzymania przez Wykonawcę robót, co nastąpiło wpisem Wykonawcy w „Dzienniku Budowy" 28 lipca br.

Pismami z dnia 10 i 16 sierpnia br. Wykonawca poinformował zamawiającego o zaawansowanych rozmowach związanych z wprowadzeniem podwykonawców. W tej sytuacji, pismami z dnia 12 sierpnia br. wystąpiliśmy do WFOŚiGW w Poznaniu:

- o opinię co do możliwości wyrażenia zgody na wprowadzenie podwykonawcy w przypadku, ,gdy ten w swojej ofercie wskazanego zakresu robót nie zamierzał wykonywać siłami podwykonawców, a z zapisów umowy wynika, że Wykonawca może zlecić podwykonawcom tylko zakres określony w ofercie,

- wstrzymaliśmy, do momentu wyjaśnienia w/w problemu, prace związane z anektowaniem umowy z WFOŚiGW w sprawie współfinansowania Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno".

Dnia 26.08.br. w przedmiotowej sprawie odbyło się spotkanie z siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu. WFOŚiGW postanowił zgłoszony przez nas problem przekonsultować również z Urzędem Marszałkowskim. Aktualnie oczekujemy na odpowiedź.

2. Zaawansowanie

Według informacji podawanych przez Wykonawcę, wybudowano ok. 1.300 mb sieci z przyłączami. Jednak do dnia dzisiejszego, pomimo wezwań Inżyniera Kontraktu do zgłaszania do odbioru robót już wykonanych, Wykonawca takich zgłoszeń nie dokonał. Brak dokumentów odbiorowych nie pozwala nam na jednoznaczne określenie zaawansowania rzeczowego i finansowego na tym Kontrakcie. W tym miejscu należy wspomnieć, że dla tego Kontraktu pierwszym okresem fakturowania powinien być miesiąc wrzesień br., pod warunkiem, że Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne do tego dokumenty odbiorowe.

3. Zagrożenia

W czasie wykonywania robót, głównym zagrożeniem na terminowość realizacji Kontraktu było zbyt małe zaangażowanie potencjału ludzkiego i technicznego. Problem zbyt małego zaangażowania był podnoszony przez Inżyniera Kontraktu na cotygodniowych Radach Budowy.

Całkowite wstrzymanie robót budowlano-montażowych na Kontrakcie występujące dotychczas zagrożenie potęguje.” – odpowiedź stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr 1/08/2011 radnego R. Szuberskiego o treści: „W związku z przekazaną pismem BR.31.0003.43.2011 z dnia 22.07.2011 r. interpelacją przekazaną przez radnego Pana Romana Szuberskiego, w sprawie budowy ul. Nowej.

W odniesieniu do kwestii poruszonych w ww. interpelacji informuję:

Ad. l Niweleta projektowanego odcinka ulicy została tak zaprojektowana, aby wyeliminować lokalne deformacje niwelety wraz z dowiązaniem się do istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz chodników i zachowaniu ciągłości niwelety przy łączeniu ulicy Nowej z ulicą Długą, dla której wykonany jest projekt budowlany. Problemem, jaki napotkano przy wykonawstwie robót jest bardzo zróżnicowana charakterystyka terenu przy poszczególnych posesjach. Poszczególne posesje są wywyższone bądź zaniżone w stosunku do niwelety nawierzchni ulicy. Przy tak zróżnicowanym układzie rzędnych dla poszczególnych posesji nie ma możliwości dopasowania niwelety do każdej posesji z osobna przy zachowaniu dopuszczalnych przepisami parametrów pochyleń oraz spadków ulicy i chodników.

Ad. 2 Na etapie prac przygotowawczych oraz wykonawstwa Zamawiającym uzgodnił z Projektantem (inspektorem nadzoru) i Wykonawcą wykonanie niezbędnych wjazdów dla każdej nieruchomości leżącej wzdłuż ciągu nowo budowanej ulicy Nowej. Obecnie na etapie budowy dla każdej działki został wykonany wjazd z odpowiednio wyprofilowanym krawężnikiem najazdowym oraz ze wzmocnioną podbudową wjazdu. Wjazdy zostały wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm.

Ad. 3 Harmonogram organizacji robót przewidywał, iż na etapie prac związanych z przygotowaniem podłoża pod ciąg pieszy zostaną przeprowadzone prace związane ze zmianą lokalizacji hydrantów nadziemnych. Prace te zostały już zakończone. Dodatkowo hydranty zostały wymienione na nowe.” – odpowiedź stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr 2/08/2011 radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki i radnej R. Tomaszewskiej o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 2/08/2011 grupy radnych złożoną na XII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 24 sierpnia 2011 roku w sprawie wymiany lamp na placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie, przekazaną pismem BR.0003.45.2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku informuję, że 3 stare lampy typu parkowego zostaną naprawione, natomiast zakup nowych lamp będzie możliwy po zabezpieczeniu środków w budżecie na 2012 rok. Wymieniona została uszkodzona przez samochód dostawczy lampa k/nr 6 z ubezpieczenia sprawcy szkody.

W załączeniu przekazuję wykaz ulic objętych sprzątaniem mechanicznym i jego częstotliwością.” – odpowiedź stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na zapytanie nr 1/08/2011 radnego M. Kutki o treści: „Odpowiadając na zapytanie radnego p. Macieja Kutki nr 1/08/2011 złożone podczas XII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie informuję, że kosze na ul. Al. M.J. Piłsudskiego zamontowane zostały w miesiącu wrześniu, a opóźnienie wynikało z późniejszego dostarczenia koszy przez firmę realizującą zlecenie.” – odpowiedź stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Radny M. Kutka zapytał o liczbę koszy jakie zostały zamontowane oraz o miejsca ich montażu?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że na ul. Al. M. J. Piłsudskiego kosze zostały zainstalowane przy przystankach. Dodał, że obecnie gmina na tyle może sobie tylko pozwolić i jeżeli będą środki to nastąpi dalsze doposażenie.

Radny M. Kutka dodał, że w miejscach, których dotyczyła interpelacja kosze będą sukcesywnie uzupełniane.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że gmina się postara.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr 1/VI/2011 radnego Z. Chudzickiego o treści: „Odpowiadając na interpelację radnego Pana Sagniewa Chudzickiigo nr 1/VI/2011 złożoną podczas XII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia l lipca 2011 r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 152, poz. 897, zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, będą polegać przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Gmina wyłoni w drodze przetargu podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Za przejęcie powyższych obowiązków gmina będzie pobierała od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zgodnie z art. 6 r. ww. ustawy, będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jak również obsługi administracyjnej tego systemu, zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania i późniejszego ich zagospodarowania określi Rada Miejska.

Zgodnie z zapisami ustawy, Gminy mają 18 miesięcy, od dnia wejścia w życie ww. ustawy, na wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami i ostateczny termin wprowadzenia opłaty wyznaczony został na dzień l lipca 2013r. Mając na uwadze procedurę związaną z wprowadzeniem tzw. "podatku śmieciowego"zakładam, że opłata w Gminie Rogoźno zacznie obowiązywać od lipca 2013r.” – odpowiedź stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na zapytanie z dnia 24.08.2011 r. radnego P. Wojciechowskiego o treści: „W odpowiedzi na pismo nr BR.0003.49.2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. odnośnie zapytania Radnego Pana Pawła Wojciechowskiego w sprawie gruzowisk zlokalizowanych w mieście Rogoźno na Placu Powstańców Wlkp. oraz przy ul. Kościelnej, Burmistrz Rogoźna wyjaśnia co następuje:

1.       Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Obornikach pismami nr P.I.N.B - SI- 1/581/11 z dn. 13.05.2011 r. (data wpływu 16.05.2011 r.) zawiadomił Tut. Urząd o wszczęciu postępowania w sprawie prowadzonych robót rozbiórkowych obiektów budowlanych - ul.Kościelna oraz budynku będącego ruiną — Pl. Powstańców Wielkopolskich - kopie zawiadomień w załączeniu,

2.       Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Obornikach dnia 03 czerwca 2011 r. przeprowadził kontrolę ww. ruin, w załączeniu kopie protokołów,

3.       Pan Radny Paweł Wojciechowski do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnej informacji o dalszych etapach postępowania z uwagi, iż Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie wydał do dnia dzisiejszego żadnych decyzji/postanowień w powyższej
sprawie,

4.       Po otrzymaniu stosownych informacji od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Pan Przewodniczący zostanie poinformowany pisemnie, stosownie do postanowienia Burmistrz Rogoźna wyrażonego w piśmie nr GRO.6870.7.2011 z dn. 20.04.2011 r.,

5.       Burmistrz Rogoźna nie podjął rozmów z właścicielami gruzowisk, z uwagi, iż nie przewiduję nabycia przedmiotowych nieruchomości na mienie gminne,

6.       Należy zaznaczyć, iż za wygląd estetyczny przedmiotowych nieruchomości odpowiadają wyłącznie ich właściciele, w kompetencji Burmistrza Rogoźna leży wyłącznie powiadomienie o zaistniałej sytuacji Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, co poczynił,

7.       Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego po rozmowie z kierownikiem Wydziału GNRiOŚ przeprowadzonej na początku lipca 2011 r. nie był w stanie określić daty zakończenia postępowania ani przewidzianej treści postanowienia,

8.       Do dnia dzisiejszego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie zakończył postępowania w przedmiotowej sprawie, Gmina Rogoźna nie otrzymała żadnego rozstrzygnięcia.

9.       Natomiast w sprawie gruzowiska przy rondzie, Burmistrz Rogoźna zawiadamia, iż ruiny po rozebranym obiekcie budowlanym są uporządkowywane przez właściciela we własnym zakresie.” – odpowiedź stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Radny P. Wojciechowski poprosił Burmistrza Rogoźna o przestrzeganie Statutu Gminy Rogoźno i o udzielanie odpowiedzi w wyznaczony terminie.

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że w dniu 26 września odbyło się posiedzenie Komisji, na którym zostały poruszone tematy:

- przedstawienie sytuacji organizacyjnej i gospodarczej Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o. o. w Wągrowcu,

- analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2011 r.,

- działalność inwestycyjna Gminy Rogoźno za 2011 r.

Sytuację organizacyjną i gospodarczą Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o. o. w Wągrowcu omówił Dyrektor T. Napiecek.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poinformował, że w dniu 22 września odbyło się posiedzenie Komisji, na którym rozpatrzono wniosek Absolwentów Liceum Pedagogicznego w sprawie nadania nazwy rondu w Rogoźnie. W imieniu wnioskodawców głos zabrała p. M. Kozłowska, radna II kadencji, która przedstawiła szczegółowe informacje na temat Dyrektora Józefa Melzera. Przewodniczący Rady Z. Hinz wspomniał o materiale opracowanym przez p. W. Lewandowską i przesłanym Radnym Rady Miejskiej. Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. w imieniu Burmistrza przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Oceny wykonania remontów w placówkach oświatowych dokonał dyrektor ZEAPO W. Jaworski. Ponadto na posiedzeniu Komisji omówiono projekty uchwał i materiały na najbliższą sesję Rady Miejskiej. W końcowej części posiedzenia radna R. Tomaszewska poinformowała członków Komisji i władze Gminy o wszczęciu protestu przez Radę Pedagogiczną przeciwko likwidacji Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego. Burmistrz Rogoźna powiedział, że po podjętej decyzji przez Zarząd Powiatu podpisał aneks do porozumienia w sprawie utworzenia zespołu szkół w Rogoźnie – aneks został podpisany 2.08.2011 r. Dodał, że w dniu 30.08 na prośbę Przewodniczącego Komisji odbyło się spotkanie dyrektora ZEAPO i Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty z dyrektorami przedszkoli w sprawie modyfikacji umów o świadczenia przedszkolne. Poinformował, że w dniu 1.09 br. brał udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Budziszewku. Ponadto zastępował Przewodniczącego Z. Hinza na spotkaniu z przedsiębiorcami zorganizowanym przez RKS „Wełna”, w Dniu Działkowca im Przemysława oraz Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjne R. Dworzański poinformował, że w dniu 26.09 odbyło się posiedzenie Komisji w temacie: analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 r. oraz kontrola udzielonych zwolnień, ulg i odroczeń podatkowych obejmujących okres do 31.08 br. Poinformował, że w okresie od 1.01. do 31.08. odroczona należności na kwotę ogólną 364.184 zł, rozłożono na raty należności za okres 8 m-cy na kwotę 85.423 zł, natomiast umorzenia opiewały na kwotę łączną 51.190 zł. Zwolnienia wynikłe z uchwały Rady Miejskiej to kwota 457.727 zł. Komisja pozytywnie oceniła wykonie budżetu Gminy za I półrocze 2011 r.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej – załącznik nr 17 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 18 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 24.08.2011 r. do 26.09.2011 r. – załącznik nr 20 do protokołu.

 

Radny M. Kutka zapytał czego dotyczył akt notarialny?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w dalszej części przedstawione jest sprawozdanie z gospodarowania mieniem gminnym, gdzie szczegółowo zostało wszystko przedstawione.

Radny M. Kutka zapytał o udział w konferencji „Plan przestrzenny aglomeracji poznańskiej”, o stopień zainteresowania aglomeracją poznańską oraz czy Gmina Rogoźno zamierza do niej przystąpić?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że Gmina Rogoźno jest zainteresowana aglomeracją poznańską i została w niej umiejscowiona. Marszałek województwa zlecił opracowanie planu przestrzennego mimo, że aglomeracja lub metropolia poznańska miała zostać zagwarantowana ustawowo. Obecnie opracowane zostały materiały i do końca października oczekiwane są uwagi od Gminy Rogoźno w poszczególnych kategoriach. W październiku ma zostać zorganizowane spotkanie z komisją urbanistyczną, ponieważ jedna z pań, która jest członkiem tej komisji była również członkiem zespołu, który opracowywał plan aglomeracji poznańskiej. Dodał, że na razie nie jest wiadome czy aglomeracja poznańska będzie obowiązywała, ponieważ nie została jeszcze ustawowo wprowadzona, ale Marszałek ma nadzieję, że w przyszłości będzie obowiązywała. W opracowanym planie aglomeracji poznańskich ujętych zostało około 50 gmin.

Radny M. Kutka zapytał czy mógłby zostać poinformowany o terminie tego spotkania oraz wziąć w nim udział, ponieważ jest zainteresowany tematyką aglomeracji poznańskiej?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że zamierza na spotkanie zaprosić całą Radę jeśli wspomniana pani zgodzi się wziąć w nim udział. Dodał, że do końca października jest czas na zgłaszanie uwag do planu.

Radny H. Kuszak zapytał czego dotyczyło spotkanie Dendro – Wełna i funkcjonowanie RKS?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że Klub Sportowy „Wełna” wystąpił z inicjatywą, aby zorganizować spotkanie z firmami odnośnie sponsorowania tego klubu. Dodał, że na zaproszenie Prezesa „Wełny”, Przewodniczącego Rady i Burmistrza wystosowanego do 50 firm na spotkanie w RCK przybyło 9 przedsiębiorców. Firma Dendro podjęła się rozmowy, ale Prezes, który obecny był na spotkaniu prosił o spotkanie z Burmistrzem, ponieważ na wspomnianym spotkaniu obecny był Zastępca Burmistrza. Na spotkaniu z Burmistrzem Dendro przedstawiło swoją wizję pomocy Klubowi. Dodał, że kolejne spotkanie ma odbyć się w czwartek w Urzędzie, na którym obecny ma być Prezes Klubu, aby uściślić cel na który mają zostać przekazane pieniądze.

Radny R. Kinach zapytał czego dotyczyło spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim – budowa kanalizacji?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, iż o tej kwestii wspominał w swojej wypowiedzi p. T. Zygmunt. Dodał, że jest problem z podwykonawstwem kanalizacji, dlatego odbyło się spotkanie w WFOŚ, na którym WFOŚ nie zajął stanowiska i zobowiązał się do zorganizowania spotkania w Urzędzie Marszałkowskim. W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim brał udział dyrektor wydziału ds. środków unijnych. Dodał, że w dniu wczorajszym wpłynęło pismo z WFOŚ odnośnie podwykonawstwa, w którym poniekąd popierają stanowisko Gminy, ale należy przestrzegać prawa i to beneficjent podejmuje decyzje. W dniu jutrzejszym na prośbę Burmistrza ma odbyć się spotkanie, na którym inżynier kontraktu i wykonawca podejmą decyzję. Dodał, że są dwie możliwości rozwiązania tej sprawy: firma ORLE MONT-BUD przystąpi do dalszych prac lub zostanie rozwiązany kontrakt.

Radny M. Kutka zapytał o konsekwencję rozwiązania kontraktu?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jeśli zostanie rozwiązany kontrakt to go nie będzie.

Radny M. Kutka zapytał o dalszą procedurę postępowania?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wówczas musi zostać ogłoszony przetarg i wyłoniony nowy wykonawca.

 

XII. Wolne głosy i wnioski.

K. Krawiec w imieniu mieszkańców Rogoźna zainteresowanych zakładem rehabilitacji przedstawił stanowisko rehabilitantów i osób zainteresowanych tym tematem. Poinformował, że na ręce Przewodniczącego Rady Z. Hinza zostało złożone pismo o treści: „Szanowny Pan Bogusław Janus. Burmistrz Miasta i Gminy Rogoźno Wielkopolskie. Zwracamy się z prośbą o anulowanie decyzji o wypowiedzeniu umowy Zakładowi Fizjoterapii ARTUS najmu lokalu mieszczącego się przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4B, gabinet 13-14. Dotychczasowa lokalizacja ARTUSA jest optymalna dla potrzeb rehabilitacyjnych mieszkańców miasta i gminy Rogoźno, a zwłaszcza dla osób starszych mających ograniczone zdolności lokomocyjne, samotnych bez możliwości wsparcia najbliższych. Placówka ta od lat umożliwia mieszkańcom Rogoźna i okolic uzyskanie sprawności fizycznej i psychicznej. Pragniemy podkreślić, iż ww. zakład fizjoterapii posiada bardzo mobilny zespół profesjonalistów, dzięki którym czas oczekiwania na terapię od momentu uzyskania skierowania od lekarza jest minimalny. Nie występuje tu również zjawisko ograniczeń w przyjmowaniu zleceń w ramach NFZ jakie mają w innych jednostkach, ze względu na drugie półrocze roku kalendarzowego. Wieloletni kontakt fizjoterapeutów Narodowego Zakładu Zdrowia ARTUS z mieszkańcami naszego regionu pozwolił na rozpoznanie i rozwiązanie wielu uciążliwych problemów chorobowych z jakimi borykają się rekonwalescenci Rogoźna i okolic. Dzięki temu pomoc fizjoterapeutyczna personelu ARTUSA jest szybka i skuteczna. Usunięcie Narodowego Zakładu Zdrowia ARTUS z lokalu jak wyżej, a zwłaszcza likwidacja będzie skutkować generowaniem kalek w naszej gminie. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Z poważaniem Mieszkańcy Rogoźna wg załączonych list”.

Dodał, że osobiście jest w trakcie rekonwalescencji, dlatego zainteresowany jest tym tematem. Z punktu widzenia pacjenta po wypadku chirurg i ortopeda są potrzebni pacjentom zaraz po wypadku, a później raz na miesiąc. Po leczeniu szpitalnym gdy rozpoczyna się rekonwalescencję na zajęcia trzeba chodzić codziennie. Gdyby zabrakło jednostki, która w ramach NFZ udziela takiej pomocy w Rogoźnie to niemożliwe jest codzienne dojeżdżanie do Poznania. 1.55.00

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że o zasadności i celowości rehabilitacji nikt nie musi go przekonywać. Poinformował, że z firmą p. Kapsiaka prowadzone są rozmowy od blisko dwóch lat, ponieważ pomieszczenia, które obecnie on zajmuje potrzebne są Gminie, aby móc uruchomić gabinet chirurgiczny i ortopedyczny. W tym czasie p. Kapsiakowi zostały zaoferowane inne pomieszczenia, w których mógłby nadal prowadzić swoją działalność. Wszystkie przedstawione oferty nie uzyskały akceptacji ze strony p. Kapsiaka. Pismo w którym został poinformowany, że nie zostanie przedłużona umowa najmu zostało skierowane już około dwóch miesięcy wcześniej. Dodał, że w dniu dzisiejszym wpłynęło ponowne pismo, w którym p. Kapsiak zwraca się z prośbą o umowę na dalszy najem zajmowanych przez niego pomieszczeń. Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest przekonany, że rehabilitacja w Rogoźnie będzie nadal, z tym że w budynku starego ośrodka na końcu miasta. Poinformował, że firma, która prowadzi rehabilitację w tym ośrodku będzie ubiegała się o podpisanie kontraktu z NFZ. W pomieszczeniach, które dotychczas zajmuje p. Kapsiak ma znajdować się gabinet ortopedy, ponieważ wymagany pod tym samym adresem jest rentgen, by móc uzyskać kontrakt. W przypadku gabinetu chirurga pod tym samym adresem wymagany jest USG, dlatego w poprzedniej uchwale zmieniającej budżet zostały zarezerwowane środku na zakup USG i remont pomieszczeń dla chirurga. Dodał, że w momencie kontraktowania musi być dostęp do lokalu, dlatego Burmistrz zwrócił się do p. Kapsiaka o wcześniejsze opuszczenie pomieszczeń, jednak padła odpowiedź negatywna.

Radny H. Kuszak zapytał Komendanta Straży Miejskiej kto zapłacił za uszkodzoną lampę przy sklepie „Żabka” w związku z zdarzeniem sprzed tygodnia?

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień odpowiedział, że lampa została naprawiona osobiście przez strażników miejskich, a serwis przyjechał, poprawił i założył daszki.

Radny H. Kuszak zapytał Komendanta Straży Miejskiej czy w inny sposób można byłoby zrealizować dostawy towaru, ponieważ nagminnie jest to niszczone i prawdopodobnie naprawiane na koszt Gminy?

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień odpowiedział, że naprawy nie są dokonywane na koszt Gminny. Dodał, że osobiście był na poniedziałkowym spotkaniu z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Wągrowcu, na którym poinformowano, że zostanie przygotowana specjalna bramka i słupek i wówczas nie będzie możliwości wjazdu na chodnik.

Radny H. Kuszak zapytał Komendanta Straży Miejskiej czy jako strażnik straży miejskiej posiada uprawnienia do kierowania ruchem drogowym?

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień odpowiedział, że jeśli jest taka potrzeba to tak.

Radny H. Kuszak powiedział, że około miesiąca temu miał miejsce wypadek na ulicy przy LO, w którym samochód uderzył w kolejne 4 samochody, które stały. Kierowcy samochodów nie wiedzieli co mają zrobić, a Pan jako jeden z gapiów patrzył na rozbite samochody i nie wiedział co zrobić. Dodał, że na miejscu zdarzenia Komendant Straży Miejskiej przybył na miejsce samochodem Straży Miejskiej ubrany w mundur. Poinformował, że o całej sytuacji został poinformowany przez mieszkańców Rogoźna.

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień odpowiedział, że na zdarzenie Straż Miejska najechała już po fakcie. Potwierdził, że tam stali, jednak po rozmowie z policją okazało się, że środki zostały rozdysponowane, a miejsce zostało zabezpieczone i oznaczone przez straż pożarną.

Radny H. Kuszak zwrócił się do radnej R. Tomaszewskiej i powiedział, iż w wcześniejszej wypowiedzi wyżywała się nad nim i „czuje się w swoim sosie, gdy ma publikę przed sobą”. Zapytał kim się Pani czuje – radną czy nauczycielem?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że w każdej sytuacji czuje się człowiekiem.

Radny H. Kuszak odpowiedział, że odniósł wrażenie, że „Pani jest Head & Shoulders – 2 w 1”. Powiedział, że czuje się Pani człowiekiem, jednak on został wybrany przez mieszkańców jego obwodu, a nie przez grono pedagogiczne. W jego ocenie sprawy budżetu gminy powinny być bardziej istotne niż szkolnictwo, chociaż jest nauczycielem. Dodał, że czuje iż urodził się nauczycielem, a nie nim został, dlatego słowa radnej R. Tomaszewskiej obraziły go.

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że jeśli obraziła radnego H. Kuszaka to bardzo przeprasza, ale nie było to jej zamiarem. W swoich słowach chciała uzmysłowić nie tylko Panu, ale wszystkim radnym z jakimi problemami muszą się borykać pełniąc funkcję radnego. Dodała, że pełniąc rolę radnych nieraz zapomina się przez kogo zostało się wybranym, a zostaliśmy wybrani również głosami nauczycieli.

Radny H. Kuszak odpowiedział, że został wybrany nie tylko głosami nauczycieli. W kwestii diety, poinformował, że radna R. Tomaszewska trzecią kadencję pobiera dietę, więc poprosił, aby mu nie wypominać pobieranej przez niego diety.

Radna R. Tomaszewska sprostowała słowa radnego H. Kuszaka i powiedziała, że radną jest drugą kadencję.

Radny R. Szuberski powiedział, że w tym roku mija 5 lat od zakończenia budowy kanalizacji, dlatego chce się dowiedzieć ile osób nie jest nadal podłączonych do kanalizacji, ponieważ stosowne sprawozdanie miało zostać przygotowane w kwietniu?

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień poinformował, że 20.09 złożył informację Burmistrzowi Rogoźna z wykazem niepodłączonych posesji.

Radny R. Szuberski zapytał czy informacja ta jest niejawna?

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień odpowiedział, że jest to informacja jawna.

Radny R. Szuberski zapytał o liczbę studzienek?

Komendant Straży Miejskiej J. Stepień odpowiedział, że zgodnie z jego informacją są to 42 posesje.

Radny R. Szuberski to samo pytanie skierował do Prezesa Aquabellisu i zapytał czy potwierdza te dane, ponieważ zawsze była rozbieżność w tych danych?

Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji powiedział, że posiada kserokopie pisma przygotowanego przez Komendanta Straży Miejskiej i dodał, że nie zgadza się z tymi danymi. W omawianym wykazie zostały ujęte również działki i według niego powinno rozpatrywać się tą sprawę w aspekcie posesji, które istniały w momencie opracowywania dokumentacji. Dodał, że nie można mówić o podłączeniu działki, jeżeli na działce nie ma budynku mieszkalnego, a ściek komunalny powstaje w budynku mieszkalnym. Poinformował, że w związku z tym nie zgadza się z informacjami zawartymi w omawianym wykazie.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że p. T. Zygmunt uprzedził jego wypowiedź. Dodał, że wykaz przygotowany przez Straż Miejską zawiera budynki w budowie, które posiadają przyłącze wody, ale nie mają wykonanej kanalizacji, budynki niezamieszkane oraz działki. W niektórych przypadkach Straż Miejska wystawiła terminy do których ma zostać wykonane przyłącze do kanalizacji.

Radny R. Szuberski zaznaczył, że szczegółowo pewnie nigdy się nie dowie.

Radny M. Połczyński zapytał o uszkodzoną lampę na ul. Świerkowej w Owczegłowach. Owa lampa od dłuższego czasu nie świeci i chciałby się dowiedzieć, kiedy zostanie ona naprawiona i kto za to zapłaci?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że sprawa jest do rozstrzygnięcia, a sprawca został ustalony i prawdopodobnie będzie trzeba zakupić nowy słup.

Radny H. Kuszak zapytał radnych czy wiedzą jaka rocznica będzie obchodzona na przyszłej sesji? Odpowiedział, że minie rok od kiedy nie świeci lampa na skrzyżowaniu, w miejscu gdzie przechodzą dzieci. Dodał, że wielokrotnie był zapewniany o naprawieniu owej lampy, jednak nadal ona nie działa.

Radny R. Szuberski zgłosił, że lampa na ul. Nowej naprzeciwko budynku p. Dziskowskiego nie świeci dwa lata.

Zastępca Burmistrza poinformował, że w dniu wczorajszym i dzisiejszym nadzorował naprawę oświetlenia na terenie miasta Rogoźna i zapewnił, że lampa przed p. Dziskowskim już świeci.

Radny R. Szuberski podziękował Zastępcy Burmistrza za naprawienie lampy.

Zastępca Burmistrza powiedział, że będzie rozmawiał z p. Krzyścinem, aby lampa o której mówił radny R. Kuszak została naprawiona.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał o czynności jakie zostały poczynione w związku z zabezpieczeniem i naprawą znaków: przejście dla pieszych i droga osiedlowa, które znajdują się przy Szkole Podstawowej nr 3?

Zastępca Burmistrza poinformował, że trwają już rozmowy w tej sprawie i potrwa to jeszcze około 2 tygodni.

Radny A. Nadolny zwrócił się do radnych w sprawie sfinansowania zakupu wiaty przystankowej na stacji kolejowej. Dodał, że jest to prośba mieszkańców, zgłoszona po zebraniu wiejskim w Parkowie.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w chwili obecnej w budżecie nie ma środków i trudno określić, czy i kiedy zostanie sfinansowany ten zakup. Dodał, że muszą zostać przeprowadzone również rozmowy z koleją w sprawie wyrażenia zgody na postawienie wiaty przystankowej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że mieszkańcy bloku na ul. Kościuszki 56 zgłaszają, że wierzba zasłania znak wjazdu na asfalt znajdujący się na tzw. podwórku bloku, w związku z czym nikt go nie przestrzega. Dodał, że w miejscu tym bawią się dzieci, a samochody i mikrobusy w tym miejscu skracają sobie drogę, co stwarza niebezpieczeństwo.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21.15

Protokół sporządziły D. Ślachciak i P. Grabowska

Rogoźno, dnia 18 października 2011 r.

 

 

drukuj pobierz pdf