Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025

Uchwała Nr XIV/111/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 października 2011 roku

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Załączniki Nr 1 i 2, wymienione w §1 Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025 otrzymują brzmienie załączników Nr 1 -2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku

 

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Lp.

Wyszczególnienie

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

Rok 2025

1

Dochody ogółem, w tym:

51 589 418,00

47 909 845,06

45 964 599,00

47 027 079,00

46 686 882,00

47 633 872,00

47 431 511,00

48 854 357,00

50 332 380,00

51 868 904,00

53 467 572,00

55 132 394,00

56 867 789,00

58 200 000,00

59 400 000,00

a

dochody bieżące

41 643 959,00

41 629 682,06

43 356 654,00

43 428 083,00

44 686 882,00

46 033 872,00

47 431 511,00

48 854 357,00

50 332 380,00

51 868 904,00

53 467 572,00

55 132 394,00

56 867 789,00

58 200 000,00

59 400 000,00

b

dochody majątkowe,  w tym:

9 945 459,00

6 280 163,00

2 607 945,00

3 598 996,00

2 000 000,00

1 600 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

ze sprzedaży majątku

309 000,00

2 000 000,00

1 600 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 600 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:

39 832 558,00

38 649 489,00

39 734 355,00

40 837 541,00

41 986 672,00

43 147 782,00

44 335 519,00

45 506 789,00

46 621 840,00

47 926 292,00

49 131 780,00

50 364 952,00

51 588 471,00

52 792 300,00

53 996 400,00

a

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17 747 027,00

18 336 778,00

18 795 198,00

19 265 078,00

19 746 705,00

20 240 372,00

20 746 382,00

21 244 295,00

21 754 158,00

22 276 258,00

22 810 888,00

23 358 349,00

23 918 950,00

24 516 900,00

25 129 800,00

b

związane z funkcjonowaniem organów JST

3 329 887,00

3 373 124,00

3 457 452,00

3 543 889,00

3 632 486,00

3 723 298,00

3 816 381,00

3 907 974,00

4 001 765,00

4 098 807,00

4 196 155,00

4 296 863,00

4 999 987,00

5 124 987,00

5 253 112,00

c

  z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

35 268,00

26 779,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 

11 756 860,00

9 260 356,06

6 230 244,00

6 189 538,00

4 700 210,00

4 486 090,00

3 095 992,00

3 347 568,00

3 710 540,00

3 942 612,00

4 335 792,00

4 767 442,00

5 279 318,00

5 407 700,00

5 403 600,00

4

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym

2 396 145,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

2 396 145,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Środki do dyspozycji (3+4+5)

14 153 005,00

9 260 356,06

6 230 244,00

6 189 538,00

4 700 210,00

4 486 090,00

3 095 992,00

3 347 568,00

3 710 540,00

3 942 612,00

4 335 792,00

4 767 442,00

5 279 318,00

5 407 700,00

5 403 600,00

7

Spłata i obsługa długu, z tego: 

1 922 912,00

2 375 734,06

2 255 061,00

3 020 062,00

2 024 043,00

1 945 043,00

1 866 043,00

1 788 043,00

1 709 043,00

899 043,00

863 043,00

629 543,00

423 567,00

413 567,00

398 366,00

a

rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji

1 396 912,00

1 591 834,06

1 495 661,00

2 350 362,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

770 043,00

770 043,00

570 043,00

388 567,00

388 567,00

384 366,00

b

wydatki bieżące na obsługę długu

526 000,00

783 900,00

759 400,00

669 700,00

522 000,00

443 000,00

364 000,00

286 000,00

207 000,00

129 000,00

93 000,00

59 500,00

35 000,00

25 000,00

14 000,00

8

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)

12 230 093,00

6 884 622,00

3 975 183,00

3 169 476,00

2 676 167,00

2 541 047,00

1 229 949,00

1 559 525,00

2 001 497,00

3 043 569,00

3 472 749,00

4 137 899,00

4 855 751,00

4 994 133,00

5 005 234,00

10

Wydatki majątkowe,  w tym:

16 370 483,00

10 335 882,00

6 033 885,00

3 169 476,00

2 676 167,00

2 541 047,00

1 229 949,00

1 559 525,00

2 001 497,00

3 043 569,00

3 472 749,00

4 137 899,00

4 855 751,00

4 994 133,00

5 005 234,00

a

wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

15 210 305,00

10 335 882,00

6 033 885,00

3 169 476,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)

4 140 390,00

3 451 260,00

2 058 702,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Wynik finansowy budżetu (9-10+11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Kwota długu, w tym:

10 736 518,06

12 569 165,00

13 132 206,00

10 781 844,00

9 279 801,00

7 777 758,00

6 275 715,00

4 773 672,00

3 271 629,00

2 501 586,00

1 731 543,00

1 161 500,00

772 933,00

384 366,00

0,00

a

łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Realacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań

3,73%

4,96%

4,91%

6,42%

4,34%

4,08%

3,93%

3,66%

3,40%

1,73%

1,61%

1,14%

0,74%

0,71%

0,67%

a

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty  z art. 243 ufp

10,61%

6,70%

6,58%

7,19%

8,94%

9,00%

8,79%

7,56%

6,84%

6,33%

6,86%

7,42%

7,94%

8,57%

9,00%

16

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

Zgodny z  art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**

17

Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1)  -max 15%  z art. 169 sufp

3,73%

4,96%

4,91%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp

20,81%

26,24%

28,57%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Wydatki bieżące razem (2 + 7b)

40 358 558,00

39 433 389,00

40 493 755,00

41 507 241,00

42 508 672,00

43 590 782,00

44 699 519,00

45 792 789,00

46 828 840,00

48 055 292,00

49 224 780,00

50 424 452,00

51 623 471,00

52 817 300,00

54 010 400,00

20

Wydatki ogółem (10+19)

56 729 041,00

49 769 271,00

46 527 640,00

44 676 717,00

45 184 839,00

46 131 829,00

45 929 468,00

47 352 314,00

48 830 337,00

51 098 861,00

52 697 529,00

54 562 351,00

56 479 222,00

57 811 433,00

59 015 634,00

21

Wynik budżetu (1 - 20)

-5 139 623,00

-1 859 425,94

-563 041,00

2 350 362,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

770 043,00

770 043,00

570 043,00

388 567,00

388 567,00

384 366,00

22

Przychody budżetu

6 536 535,00

3 451 260,00

2 058 702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Rozchody budżetu (7a+8)

1 396 912,00

1 591 834,06

1 495 661,00

2 350 362,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

770 043,00

770 043,00

570 043,00

388 567,00

388 567,00

384 366,00

24

Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),
z tego:

1 396 912,00

1 591 834,06

1 495 661,00

2 350 362,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

770 043,00

770 043,00

570 043,00

388 567,00

388 567,00

384 366,00

a

nadwyżka z lat ubiegłych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

wolne środki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

przychody z prywatyzacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

przychody ze spłaty udzielonych pożyczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

nadwyżka bieżąca

1 396 912,00

1 591 834,06

1 495 661,00

2 350 362,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

1 502 043,00

770 043,00

770 043,00

570 043,00

388 567,00

388 567,00

384 366,00

 

 


 

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XIV/111/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku

 

 

Objaśnienia przyjętych wartości

 

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023
w dniu 26 stycznia 2011 roku – Uchwałą Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie, zmienionej Uchwałą Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.114.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2011 roku dokonano następujących zmian w okresie od 29 czerwca 2011 roku do 26.10.2011roku w:

Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

 

Poz.

Wyszczególnienie

Stan przed zmianą

Zmiana

Stan po zmianie

Rok 2011

1

Dochody ogółem, z tego:

51.851.840,00

-262.422,00

51.589.418,00

a

dochody bieżące

40.698.967,00

944.992,00

41.643.959,00

b

dochody majątkowe w tym:

11.152.873,00

-1.207.414,00

9.945.459,00

c

ze sprzedaży majątku

1.500.000,00

-1.191.000,00

309.000,00

2

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:

39.049.545,00

783.013,00

39.832.558,00

a

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

17.911.205,00

-164.178,00

17.747.027,00

b

związane z funkcjonowaniem organów JST

3.340.989,00

-11.102,00

3.329.887,00

3

Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu (1-2)

12.802.295,00

-1.045.435,00

11.756.860,00

4

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:

1.205.145,00

1.191.000,00

2.396.145,00

a

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

1.205.145,00

1.191.000,00

2.396.145,00

6

Środki do dyspozycji (3+4+5)

14.007.440,00

145.565,00

14.153.005,00

7

Spłata i obsługa długu

1.922.912,00

0,00

1.922.912,00

a

rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji

1.396.912,00

0,00

1.396.912,00

b

wydatki bieżące na obsługę długu

526.000,00

0,00

526.000,00

9

Środki  do dyspozycji na wydatki majątkowe(6-7-8)

12.084.528,00

145.565,00

12.230.093,00

10

Wydatki majątkowe, w tym:

16.224.918,00

145.565,00

16.370.483,00

a

wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp

15.210.305,00

0,00

15.210.305,00

11

Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)

4.140.390,00

0,00

4.140.390,00

13

Kwota długu, w tym:

10.736.518,06

0,00

10.736.518,06

15.

Relacja planowanej łącznej kwota spłaty zobowiązań do dochodów

3,71

0,02

3,73

15a

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp

10,61

0,00

10,61

17

Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) – max 15% z art.169 sufp

3,71

0,02

3,73

18

Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) – max 60% z art.170 sufp

20,71

0,10

20,81

19

Wydatki bieżące razem (2+7b)

39.575.545,00

783.013,00

40.358.558,00

20

Wydatki ogółem

55.800.463,00

928.578,00

56.729.041,00

21

Wynik budżetu (1-20)

-3.948.623,00

-1.191.000,00

-5.139.623,00

22

Przychody budżetu (4+5+11)

5.345.535,00

1.191.000,00

6.536.535,00


 

Szczegółowy opis zmian przyjętych wartości wykazanych w tabeli:

 

Ad. poz.1 Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 262.422 zł z tego dochody bieżące zostały zwiększone o ogólną kwotę 944.992 zł , dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 1.207.414,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 1.191.000 zł i dotyczą zmian wprowadzonych

n/w dokumentami:

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.129.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2011 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 56.250 zł, w tym dochody bieżące 56.250 zł,

Ø  Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 197.204 zł, w tym:

-       dochody bieżące zwiększono o kwotę 213.618 zł

-       dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 16.414 zł

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.174.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2011 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 15.300 zł w tym dochody bieżące o kwotę 15.300 zł.

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 14.160 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 14.160 zł.

Ø  Uchwała Nr XIV/112 /2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku dochody ogółem zmniejszono o kwotę 545.336 zł w tym:

-       dochody bieżące zwiększono o kwotę 645.664 zł

-       dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.191.000 zł dotyczące sprzedaży majątku.

 

Dochody ogółem po zmianie wynoszą 51.589.418 zł, z tego dochody bieżące 41.643.959 zł

i dochody majątkowe 9.945.459 zł.

 

Ad. poz. 2 Wydatki bieżące (bez obsługi długu) zostały zwiększone o kwotę 783.013 zł i dotyczą zmian dokonanych w budżecie:

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.129.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2011 roku wydatki  zwiększono o kwotę 56.250 zł,

Ø  Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku wydatki zwiększono o kwotę 70.741 zł,

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.174.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2011 roku wydatki zwiększono o kwotę 15.300 zł,

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku wydatki zwiększono o kwotę 14.160 zł,

Ø  Uchwała Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku wydatki zwiększono o kwotę 626.562 zł.

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) wynoszą po w/w zmianach 39.832.558 zł.

 

Ad. poz.2a    Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dokonano zmniejszenia
o łączną kwotę 164.178 zł i dotyczą one zmian dokonanych:

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.129.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2011 roku zwiększono o kwotę 1.647 zł,

Ø  Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku zmniejszono
o kwotę 137.220 zł,

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.174.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2011 roku zwiększono o kwotę 5.693 zł,

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku wydatki zmniejszono o kwotę 33.598 zł,

Ø  Uchwała Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku zmniejszono o kwotę 700 zł.

 

Dane zgodne z dokonanymi zmianami w budżecie na dzień 26 października 2011 roku, które po zmianach wynoszą  17.747.727 zł.

Ad. poz.3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) wynosi 11.756.860 zł
i jest różnicą miedzy poz. 1, a poz. 2 zestawienia (51.589.418 zł – 39.832.558).

Ad. poz.4 i 4a Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, dotyczy wprowadzonych środków Uchwałą Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
26 października 2011 roku, w kwocie 1.191.000 zł, która po zmianie wynosi 2.396.145 zł.

Ad. poz. 9 i 10 Środki  do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 145.565 zł, zmiany zostały wprowadzone:

Ø  Uchwała Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku zwiększono
o kwotę 126.463 zł.

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami na kwotę +/- 2.623 zł.

Ø  Uchwała Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku zwiększono o kwotę 19.102 zł.

Ad. poz. 17 Spłata zadłużenia do dochodów ogółem  - max 15% z art. 169  1.922.912 / 51.589.418 = 3,73 %

Ad. poz.18 Zadłużenie do dochodów ogółem – max 60% z art. 170 sufp 10.736.518,06 / 51.589.418 = 20,81%

Ad. poz.19 Wydatki bieżące razem w kwocie po zmianie 40.358.558 zł (poz.2  39.832.558 + poz. 7b wydatki bieżące na obsługę długu 526.000)

Ad. poz.20 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 928.578 zł (wydatki bieżące 783.013 + wydatki majątkowe 145.565 zł) i po zmianie wynoszą 56.729.041 zł.

Ad. poz. 21 Wynik budżetu zwiększono o kwotę 1.191.000 zł i po zmianie wynosi – 5.139.623 zł.

Ad. poz. 22 Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.191.000 zł i po zmianie wynoszą 6.536.535 zł.

Zmiany w poz. 21 i 22 wprowadzono Uchwałą Nr XIV/112 /2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku.

 

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie.

Nie dokonano zmian w przedsięwzięciach na lata 2011 – 2014 w okresie od 29 czerwca 2011r. do 26.10.2011r.

 

drukuj pobierz pdf