Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

Uchwała Nr XIV/112/ 2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 października 2011 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku, Uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.96.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 maja 2011 roku, Zarządzeniem OR.0050.1.115.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem OR.0050.1.129.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.174.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2011 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę 545.336 zł

i ustala się na kwotę 51.589.418 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 51.589.418 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41.643.959

w tym:

a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 102.956 zł

 

2) dochody majątkowe w kwocie 9.945.459

w tym:

a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.625.563 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

 

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę 645.664 zł

i ustala się na kwotę 56.729.041 zł

 

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 56.729.041

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 40.358.558 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.370.483 zł

w tym: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 14.841.576 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

 

5. Zwiększa się deficyt o kwotę 1.191.000 zł i ustala się deficyt na kwotę 5.139.623 zł. Po dokonanej zmianie § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 5.139.623 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.536.535 zł

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.396.912 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

6. § 5 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.839.548 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7. § 6 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zdań gmin w kwocie 962.576 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

8. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 3.611.434 zł z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.932.534 zł w tym:

a) na zadania bieżące 2.897.534 zł

b) na zadania majątkowe 35.000 zł

2.                   dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 678.900 zł w tym:

a) na zadania bieżące 668.900 zł

b) na zadania majątkowe 10.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

 

9. § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 259.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 300.659 zł oraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 7.600 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

drukuj pobierz pdf