Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/233/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwałą Nr 24/2096/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 roku na podstawie art. 18 ust. l pkt l i art. 11 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

orzeczono nieważność

oświadczenia o treści „świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, póz. 553 z późniejszymi zmianami)” w druku Nr 2 do załącznika Nr l uchwały Nr XVI/123/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXJII/233/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

 

 

UCHWAŁA NR XVI/121/2011

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 30 listopada 2011 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/233/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613, ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/233/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wprowadza się następujące zmiany:

1)    zmienia się § 5. który otrzymuje brzmienie: " § 5. Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje nowych inwestycji związanych z działalnością handlową, zajętych na stacje paliw, stacje bazowe telefonii cyfrowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, biogazowni oraz przedsiębiorców posiadających zaległości podatkowe wobec budżetu Gminy Rogoźno",

2)    zmienia się § 6. pkt 3), który otrzymuje brzmienie: " § 6. pkt 3) przedłożenie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311)",

3)    zmienia się § 6. pkt 6), który otrzymuje brzmienie: "§ 6. pkt 6) złożenie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie",

4)    zmienia się załącznik nr 1, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku.

 

 

Załączniki:

 

drukuj pobierz pdf