Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/126/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 54.816.088,06 zł 

   z tego: 

    1) dochody bieżące w kwocie 43.172.717,06 zł 

    2) dochody majątkowe w kwocie 11.643.371,00 zł 

   w tym: 

      a) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.639.371 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012rok w wysokości 57.966.236,00 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

   z tego: 

    1) wydatki bieżące w wysokości 40.149.879,00 zł 

    2) wydatki majątkowe w wysokości 17.816.357,00 zł 

      w tym: 

      a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 17.175.857 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.150.147,94 zł zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek na rynku krajowym 

  2. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 4.389.097,00 zł 

  3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.238.949,06 zł 

   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 

§ 4. Tworzy się rezerwy: 

  1. ogólną w wysokości 72.568 zł 

  2. celowe w wysokości 112.000 zł, z tego: 

    1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 112.000 zł. 

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.297.550 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 402.954 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 4.146.000 zł z tego: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące 2. 826.000 zł , 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące 1.320.000 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: 

1) przychody 1.664.573 zł 

2) koszty 1.664.573 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 

§ 9. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok 

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 275.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 

§ 11. 1.Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 229.687 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6.889.097, w tym na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000 zł. 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych: 

      a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 2.500.000 zł, 

      b) o których mowa w art.89 ust 1 kt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 28 sierpnia 2009 roku do wysokosci 6.889.097 zł; 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków: 

      a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, 

      b) majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 10.000 zł, 

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu, 

4)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

§ 14. Określa się sumę, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 6.500.000 zł. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.ods

załącznik nr 1 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.ods

załącznik nr 2 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.ods

załącznik nr 3 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.ods

załącznik nr 4 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.ods

załącznik nr 5 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.ods

załącznik nr 6 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.ods

załącznik nr 7 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.ods

załącznik nr 8 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.ods

załącznik nr 9 

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.ods

załącznik nr 10 

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/126/2011
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.ods

załącznik nr 11 

Uzasadnienie

I. Wstęp. 
        Projekt budżetu został opracowany na podstawie danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2010 roku przy zastosowaniu wskaźnika inflacji. Średnio roczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto w wysokosci 1,27%, dla pracowników obsługi jednostek oświatowych 5%, natomiast dla pozostałych pracowników – administracji łącznie z pracownikami jednostek systemu oświaty nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń. 
Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno. 
        Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów: 
1. Pismo Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 r. Nr ST3-4820-17/2011 
o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie - 15.352.768 zł z tego: 
a) część wyrównawcza – 3.601.604,- w tym: 
- kwota podstawowa – 2.411.314,- 
- kwota uzupełniająca – 1.190.290,- 
b) część równoważąca – 240.159,- 
c) część oświatowa – 11.511.005,- 
oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok – 6.835.665,- 
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2011r. nr FB.I-2.3010-9/11 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2012 rok – 6.697.522,- oraz prognozowane na 2012 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 96.500 zł. 
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Pile z dnia 19.10.2011r. nr DPL 3101-22/11 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012 r. – 2.982,- 
    Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) 
    W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010r., które wzrosły o 4,2% (Komunikat Prezesa GUS z dnia 13.07.2011r. M.P. Nr 68 poz.679). Stawki z 2011 r. zostały przeliczone tym samym wskaźnikiem wzrostu, co zostało przedstawione w projektach uchwał o podatkach i opłatach lokalnych na 2012 rok. 
Rada Miejska nie zaakceptowała propozycji organu wykonawczego o zastosowanie wskaźnika wzrostu o 4,2% w podatku od nieruchomości od budynków związanych z działalnością gospodarczą oraz opłaty targowej przy sprzedaży z samochodu osobowego, straganu, stołu uchwalając je w wysokości stawek obowiązujących w 2011 roku. 
Na Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 26 października 2011 roku podjęto n/w uchwały: 
1) Nr XIV/105/2011 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok, 
2) Nr XIV/106/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku na rok 2012, 
3) Nr XIV/107/2011 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2012, 
4) Nr XIV/110/2011 sprawie ustalenia opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
         II. Dochody 
Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok przyjęto na kwotę – 54.816.088,06 zł w tym dochody: 
1) majątkowe 11.643.371 zł 
z tego: 
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4.000 zł 
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –- 2.000.000 zł 
- Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności – 9.639.371 zł (zgodnie z zawartymi umowami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego) do n/w zadania: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” 
2) bieżące 43.172.717,06 zł 
w tym w szczególności: 
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 6.297.550 zł 
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 402.954 zł 
W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco: 
        W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – 18.500 zł. Kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2011 roku wynosiło 16.109,24 zł oraz należności 2.848,18 zł, nadpłaty 804,50 zł. Przyjęto do budżetu w/w kwotę na podstawie zawartych umów. 
        W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w wysokości – 20.000 zł Dotyczą one dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2011 roku. Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2005 r. ze zmianą. 
        W dziale 600 – Transport i łączność dochody zaplanowano w wysokości 2.000,- zł. Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego ustalana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Wykonanie na koniec III kwartału 2011 roku wyniosło 1.904,80 zł. 
        W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano na kwotę – 2.071.000 zł. 
Na w/w kwotę składają się: 
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 40.000 zł , wg imiennego wykazu osób zobowiązanych do uiszczenia w/w opłaty. Zwiększenie dochodów o kwotę 6.000 zł w porównaniu z planem 2011 roku związane jest z dokonaniem aktualizacji opłaty rocznej zgodnie z art. 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12.000 zł. 
Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów. 
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4.000 zł 
Wykonanie za 3 kwartały 2011 roku wynosiło 18.418,96 zł. 
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.000.000 zł 
W 2012 roku planuje się ponowić sprzedaż 21 działek budowlanych od 981 do 2.500 m2 przy ul. Skrajnej, Łamanej o łącznej powierzchni 2,96 ha ich wartości szacunkowo netto wynosi 1.229.000 zł, oraz gruntów rolnych położonych w Gościejewie o łącznej pow. 12,5 ha o wartości ok. 500.000 zł. Ponadto planuje się zbycie działek rolnych i innych niż rolne w liczbie 8 działek o łącznej pow. ok. 4 ha o szacunkowej wartości 450.000 zł. położonych na terenie gminy. Do planu przyjęto wartość szacunkową nieruchomości pomniejszoną o 5%. 
- Pozostałe odsetki – 5.000 zł 
Dotyczą ratalnej sprzedaży nieruchomości. Wykonanie za 3 kwartały 2011 roku wynosi 4.912,87 zł, należności wymagalne 9.284,91 zł. 
- Wpływy z różnych dochodów – 10.000 zł dotyczą planowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów wycen ponoszonych w związku ze złożonymi wnioskami o wykupy nieruchomości. 
        W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie - 123.300 zł . 
w tym: 
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyznane przez dysponenta – 118.700- zł. 
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2.000 zł 
Wykonanie za 3 kwartały wyniosło 1.100 zł, należności wymagalne 7.184 zł. 
- Wpływy z różnych opłat – 2.000 zł 
- obciążenia za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, 
wykonanie dochodów za 3 kwartały 2011 roku wynosi 882,33 zł. 
- Wpływy z różnych dochodów – 600 zł 
Dotyczy zwrotu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie za 3 kwartały 2010 roku wynosi 581,19 zł. 
        W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto kwotę - 2.982 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców. 

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – 16.410.995 zł , w tym: 
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 33.000,-zł . 
- Wykonanie na dzień 30.09.2011r. wynosiło – 24.970,25 zł, należności wymagalne 43.482,77 zł. 
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Przyjęto do planu 2012 r. prognozowane wykonanie dochodów za 2011 rok. 
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.340.987 zł w tym: 
    - podatek od nieruchomości - 3.515.000 zł 
Do przeliczenia podatku od nieruchomości na 2012 rok zastosowano uchwalone stawki podatku Uchwałą Nr XIV/107/2010 przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 26 października 2011 roku. 
Obliczenia podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano na podstawie symulacji tj. wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwalone stawki na 2012 rok. Po wyliczeniu podatek od nieruchomości przyjęto w ww. kwocie, która jest wyższa o 591.016 zł od planowanych dochodów w 2011 roku w tym dotyczący zakończonej ulgi przyznanej na mocy Uchwały Nr XXX/233/2008 z dnia 29.12.2008 r. w sprawie zwolnień w ramach pomocy de minimis - 356.437 zł. 
     - podatek rolny – 111.982 zł 
Uchwalono obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2012 rok do kwoty 31 zł – Uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku. Hektary przeliczeniowe wynoszą 1.540,7942 (Wyliczenie stawki: 31,- x 2,5q = 77,50 zł za ha przeliczeniowy. 
Obliczenie planowanego podatku: 1.540,7942 ha x 77,50 zł = 119.441,55 zł minus ulgi z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie, 7.459 zł). Podatek zaplanowano w wysokości 111.982 zł i jest mniejszy o kwotę 1.904 zł w stosunku do 2011 roku. 
     - podatek leśny – 127.005 zł 
(Wyliczenie: średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na 2012 rok wynosi 186,68 zł/m2 x 0,220 = 41,07 zł/ha. 
Obowiązująca stawka 41,07 na 2012 rok 
      - Lasy pozostałe powierzchnia 2.196,9741 x 41,07 = 90.229,73 zł 
      - Lasy ochronne powierzchnia 1.790,9292 x ½ stawki w/w 36.776,73 zł 
Razem 127.006,46 zł 
Podatek leśny przyjęto w kwocie 127.005 zł. 
      - podatek od środków transportowych – 16.000 zł 
(przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz uchwalone stawki na 2012 rok – Uchwałą Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku). 
      - podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.000 zł 
Kwota zaplanowanych dochodów jest niższa od planu 2011 r. o 130.000 zł. Wykonanie do 30.09.2011 r. wynosi minus 27.624 zł i dotyczy korekty dochodów za lata poprzednie. Dochody otrzymywane od Urzędów Skarbowych. 
      - Wpływy z różnych opłat – 3.000 zł 
Dotyczą zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków (zmiana klasyfikacji budżetowej od 01.01.2012r. – skreślony rozdział 75647). 
      - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 zł 
(zmiana klasyfikacji budżetowej od 01.01.2012r. – skreślony rozdział 75647). 
      - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 538.000 zł ustalono na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za I półrocze 2011r. i prognozowanych dochodów z tego tytułu w 2012 roku. 
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4.586.343 zł w tym: 
      - podatek od nieruchomości – 3.168.000 zł 
Obliczenia podatku od nieruchomości w osobach fizycznych dokonano na podstawie symulacji tj. wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwalone stawki na 2012 rok. Podatek jest wyższy o kwotę 22.488 zł w porównaniu z planem na 2011 rok . 
      - podatek rolny – 587.756 zł 
(Wyliczenie: 7679,2470 ha przeliczeniowych powyżej 1 ha x 77,50 zł = 595.141,64 156,8803 ha przeliczeniowych do 1 ha x 155 zł = 24.316,45 = 619.458,09 minus ulgi i zwolnienia w podatku w wysokości – 31.702,00 = 587.756,09 
zaplanowano kwotę 587.756 zł 
Podatek jest wyższy o kwotę 36.169 zł w porównaniu z planem na 2011 rok. Zwiększenie związane jest ze zmianą kwot przysługujących zwolnień z tytułu nabycia gruntów i ulg inwestycyjnych. 
      - podatek leśny – 6.587 zł 
(Wyliczenie: powierzchnia 160,3846 ha x 41,07 = 6.587 zł. Przyjęto do planu 6.587zł. W/w. podatek nie obejmuje lasów ochronnych.) 
      - podatek od środków transportowych – 257.000 zł 
(przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz uchwalone stawki na 2012 rok) 
      - podatek od spadków i darowizn – 30.000 zł 
(przyjęto w wysokości wykonania za 3 kwartały 2011 roku, które wynosi 22.626,33 zł oraz prognozowane wykonanie na koniec 2011 roku. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. 
      - wpływy z opłaty targowej – 90.000 zł 
Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2011 roku wynosi 62.746 zł. Przyjęto do budżetu na 2012 rok prognozowane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2011 roku wg stawek uchwalonych na 2012 rok – Uchwałą Nr XIV/105/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku. 
      - podatek od czynności cywilnoprawnych – 400.000 zł 
Podatek od czynności cywilno - prawnych został przyjęty do projektu budżetu na podstawie obowiązujących ustaw oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2011 roku. Wykonanie za 3 kwartały 2011roku wynosiło 325.552,70 zł. 
Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. 
      - Wpływy z różnych opłat – 7.000 zł 
Dotyczą zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków (zmiana klasyfikacji budżetowej od 01.01.2012r. – skreślony rozdział 75647). 
     - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40.000 zł 
(zmiana klasyfikacji budżetowej od 01.01.2012r. – skreślony rozdział 75647). 
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości – 415.000 zł , 
w tym: 
      - wpływy z opłaty skarbowej -– 50.000 zł 
Wykonanie za 3 kwartały 2011 roku wynosi 39.833,90 zł. 
      - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 285.000 zł. 
Wykonanie za 3 kwartały 2011 roku wynosi 282.462,77 zł. 
      - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 80.000 zł 
Zaplanowana kwota dotyczy opłat planistycznych w wysokości części należności pozostałych do zapłaty wg stanu na dzień 30.09.2011r. , które wynoszą 158.964,04 zł. Wszczęte postępowanie egzekucyjne daje możliwość wyegzekwowania części tej kwoty w 2012 roku. 
      - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 7.035.665 zł , w tym: 
      - podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.835.665 zł 
wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów, 
      - podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie – 200.000 zł. 
Wykonanie za 3 kwartały 2011 roku w/w podatku wynosi 207.702,74 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. 

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 18.725.156,06 zł . 
      - subwencja oświatowa – 11.511.005 zł 
      - subwencja wyrównawcza – 3.601.604 zł, która składa się z dwóch części 
        - podstawowej w kwocie 2.411.314,- 
        - uzupełniającej w kwocie 1.190.290,- 
      - subwencja równoważąca – 240.159 zł. 
Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów. 
      - różne rozliczenia finansowe – 3.372.388,06 zł 
         - dochody dotyczą pozostałych odsetek – bankowych 100.000,06 zł wykonanie za 3 kwartały 2011 roku wynosi 95.097,20 zł. 
         - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.272.388 zł, dotyczą zwrotu naliczonego podatku VAT od nowo budowanych środków trwałych w części służącej sprzedaży opodatkowanej. Po zakończeniu realizacji zadania zostanie zawarta umowa cywilno – prawna na odpłatną dzierżawę ze spółką ze 100 % udziałem gminy w związku z powyższym gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. 
Wysokość podatku naliczonego przypadająca do zwrotu została ustalona na podstawie harmonogramu realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” oraz ustawowego terminu zwrotu podatku naliczonego tj. za: IV kwartał 2011r., i 3 kwartały 2012 roku od robót budowlano – montażowych w zakresie kanalizacji sanitarnej 2.344.771,- zł, od robót budowlano – montażowych w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków 708.191 zł, od nadzoru inwestycyjnego w ramach usług Inżyniera Kontraktu 29.022 zł, od działań informacyjno – promocyjnych 6.900 zł, od nadzorów autorskich 19.761 zł ,od robót dodatkowych .161.300 zł. od opłat za przyłącze energetyczne 2.443 zł. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 873.657 zł 
Dotyczy ona: 
         - Wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w przedszkolach w wysokości 221.776 zł 
         - Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 32.191 zł 
Ustalono na podstawie zawartych umów. 
         - Wpływów z różnych dochodów w wysokości 25.740 zł 
Przyjęto do wyliczenia liczbę osób korzystających ze stołówek szkolnych (osoby dorosłe) x stawka dzienna x ilość dni korzystania z posiłków. 
         - Wpływy z usług w wysokości 575.950 zł 
         - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18.000 zł, tj. w wysokości podpisanej umowy darowizny z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci z najuboższych rodzin. 
Zaplanowane dochody dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów i stołówek szkolnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, wpływów z różnych dochodów, odpłatności za obiady, zwrotu części kosztów eksploatacyjnych w przedszkolach wpłacanych przez rodziców (opłata stała) wg stawek obowiązujących, ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/55/2011 z dnia 27.04.2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno przekraczające podstawę programową. 

     W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie – 6.659.127 zł. 
Przyjęto kwoty dochodów wskazanie przez dysponenta tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 6.578.822 zł. Są to dotacje na: 
         - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.106.644 zł 
(zadanie zlecone) 
         - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 24.625 zł 
      w tym na: 
        – zadania zlecone 12.055,- 
        – własne zadania bieżące 12.570,- 
         - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 147.054 zł (własne zadanie bieżące) 
         - zasiłki stałe – 135.352 zł (własne zadanie bieżące) 
        ośrodki pomocy społecznej – 107.978 zł (własne zadanie bieżące) 
        usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 57.169 zł (własne zadanie bieżące). 
        Dochody własne w kwocie 80.305 zł z tytułu: usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 36.000 zł 
        wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami – 7.000 zł (dotyczy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie) 
         - należnych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: 
          - 40% planowany dochodów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota dochodów budżetu państwa 92.800 zł x 40% = 37.120 zł, 
           - 5% planowanych dochodów od specjalistycznych usług opiekuńczych 185 zł (3.700 zł x 5%). 

    W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zaplanowano w kwocie 9.909.371 zł z tytułu: 
        - dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 – 9.639.371 zł 
na podstawie zawartej umowy w dniu 13.09.2010 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie Projektu pt. ”Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” realizowanej w latach 2007-2013 z WRPO. W/w kwota dotyczy zaliczek wg harmonogramu realizacji przedsięwzięcia na 2012 rok. 
         - wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska – 270.000 zł. 
Wykonanie dochodów z tego tytułu za 3 kwartały 2011 roku wyniosło 260.911,67 zł. 

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1 i nr 5; 6; w części planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy oraz nr 9 i 10. 
W poszczególnych pozycjach dochodów uzasadniono sposób kalkulacji przyjętych wartości, które są realne do wykonania w 2012 roku. 
     III. Wydatki 

         Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę – 57.966.236 zł. 
W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 6.297.550 zł, zadania własne 33.852.329 zł, oraz wydatki majątkowe 17.816.357 zł. 
1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – 40.149.879 zł, w tym: 
        1) Wydatki jednostek budżetowych 27.581.243 zł 
           a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.247.158 zł 
           b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.334.085 zł 
        2) Dotacje na zadania bieżące 4.146.000 zł 
        3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.812.636 zł 4) Obsługę długu Gminy 610.000 zł 
    2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 17.816.357 zł w tym: 
        1) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 17.175.857 zł, 
        2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 256.500 zł, 
        3) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 384.000 zł. 

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco: 

    W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – 32.000 zł 
w tym: 
     - Melioracje wodne 15.000 zł 
z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań. 
     - Izby rolnicze 16.000 zł 
         - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej – (wyliczenie 699.738,- x 2% = 13.994,76 zaplanowano w wysokości wyższej uwzględniając zobowiązania z 2011 r. oraz zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego uwzględniane przy odprowadzaniu 2% wpływów zgodnie z art.35 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych j.t. Dz.U z 2002 r. Nr 101 poz. 927 ze zmianami). 
     - Pozostała działalność 1.000 zł 
        zakup usług pozostałych 1.000 zł 
na wydatki związane z koniecznością opracowania ekspertyz związanych ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie. 
    W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo , kwota wynosi – 20.000 zł : 
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.900,- 
- zakup materiałów (zarybianie jezior) - 14.000,- 
- zakup energii - 1.600,- 
- zakup usług pozostałych (utrzymanie strażnicy rybackiej) - 500,- 
W tym dziale przyjęto wydatki na poziomie planu 2011 roku. 

    W dziale 600 – Transport i łączność , kwota wynosi – 934.290 zł : 
w rozdziale Drogi publiczne gminne 934.290 zł na: 
     zakup materiałów – 67.390,- 
    w tym: 
     - zakup znaków pionowych 8.000,- 
     - zakup soli i piasku – zimowe utrzymanie dróg 25.000,- 
     - zakup kruszywa do utwardzenia dróg 20.000,- 
     - środki jednostek pomocniczych 14.390,- (fundusz sołecki) 
     - zakup usług remontowych – 130.000,- 
         - remonty cząstkowe dróg bitumicznych 130.000,- 
     - zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych –- 491.900,- 
w tym: 
        - środki jednostek pomocniczych – 21.900,- (fundusz sołecki) 
        - wydatki na utrzymanie dróg w okresie zimy 150.000,-, 
        - oznakowanie poziome ulic 50.000,-, 
        - profilowanie dróg gruntowych 120.000,-, 
        - naprawa i regulacja kratek ulicznych 20.000,- 
        - naprawa przepustów 30.000,- 
        - desykacja krzewów i koszenie poboczy 30.000,- 
        - czyszczenie kanalizacji deszczowej 40.000,- 
        - utwardzenie drogi ul. Leśna od ul. Topolowej do posesji P. Piechnik 30.000,- 
Przyjęto w/w wartości na podstawie prognozowanego wykonania wydatków za rok budżetowy 2011 powiększony o wskaźnik inflacji 2,8%. 
     - różne opłaty i składki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”) – 15.000,- 
     - Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – 230.000,- 
Przeznaczone na: 
     - budowę drogi wraz z chodnikiem po jednej stronie jezdni w miejscowości Wełna o długości ok. 100 mb. 200.000,- 
     - budowę chodnika na ulicy Lipowej na odcinku od ulicy Smolary do mostu na rzece Wełnie 30.000,- 
    W dziale 630 – Turystyka , kwota wynosi – 91.600 zł : 
     - pozostała działalność 91.600 zł na: 
         - zakup elementów na place zabaw 7.600,- (realizacja przedsięwzięć z funduszu sołeckiego Kaziopole i Laskowo), 
        zadania inwestycyjne związane z zagospodarowaniem i wyposażeniem małej architektury turystyczno rekreacyjnej 84.000 zł w tym 9.000,- w ramach realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Parkowo) 

    W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie – 551.900 zł na: 
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 551.900 zł 
z tego na: 
     - wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne – 90.000,- 
    - różne opłaty i składki (opłaty za zmianę wpisów do KW) – 8.000,- 
    - podatek od nieruchomości – 30.000,- 
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 500 zł, 
    - opłaty na rzecz budżetów jst – 1.400 zł (wieczyste użytkowanie gruntów od skarbu Państwa wg posiadanych decyzji) 
    - odszkodowania za nabycie praw własności przez gminę z mocy prawa 230.000,- 
    - odszkodowania za brak dostarczenia lokali socjalnych dla osób fizycznych i prawnych – 150.000,- zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2011 roku oraz uwzględniono wzrost kosztów z tego tytułu o 6,7% 
    - koszty postępowania sądowego (wnioski o zasiedzenie) – 2.000,- 
    - zakup gruntów – 40.000,- 

    W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie – 134.000 zł dotyczą: 
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych 127.000 zł 
w tym na: 
     - wynagrodzenia bezosobowe dla komisji urbanistycznej – 7.000,- 
    - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 35.000,- 
    - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rogoźno – 85.000,- (w tym umowy zawarte w 2011 roku, których płatności przypadają na rok 2012 w kwocie 58.089,06 zł) 
- opieki nad mogiłami i grobami wojennymi 7.000 zł 

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi - 3.909.548 zł. Dotyczy ona wydatków na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji Gminy i pozostałej działalności dotyczącej wydatków dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy oraz wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych z tytułu inkasa podatków i opłat. 
W tym zaplanowano: 
     - wydatki na zadania zlecone – 118.700 zł 
     - diety i bieżące wydatki Rady Miejskiej – 261.300 zł 
     - wydatki na administrację (Urzędy Gmin) – 3.287.388 zł 
    w tym: 
         - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.478.629,- 
(według umów o pracę i stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2011r.) 
         - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.359 
         - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.200,- 
         - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 42.000. 
         - wydatki remontowe 27.000,- (konserwacja sprzętu biurowego oraz windy) 
         - wydatki rzeczowe 673.200 (w tym leasing za zakup komputerów 26.779,-, prowizje bankowe 70.000,-, opłaty licencyjne za programy 40.000,-, przesyłki pocztowe 77.000,- energia 72.000,-, składki do stowarzyszeń 73.000,-, usługi prawne i audytorskie 60.000,-, podróże służbowe 46.000,-, szkolenia 16.000, opłaty telekomunikacyjne 25.500 zakupy materiałów 122.000, koszty sądowe – podatki 10.000,-, zakup książek i wydawnictw 15.000,- , badania okresowe pracowników 6.000,- i pozostałe 13.921,-) 
     - promocja jst – 62.000 zł 
w tym: 
     - zakup materiałów 22.000,- 
     - zakup usług pozostałych 40.000,- 
- pozostała działalność – 180.160 zł 
w tym: 
     - diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych 79.560,- (wysokość ustalona na podstawie Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011r. 
     - ubezpieczenie OC (sołtysów) 600,- (na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej) 
     - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 100.000,- (inkaso podatków i opłaty targowej) 

    W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie – 2.982 zł stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone. 

    W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę – 574.157 zł , z czego przypada na: 
     - Komendy wojewódzkie Policji – 15.000,- Na realizację zadań z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli na terenie gminy. 
     - Ochotnicze straże pożarne – 319.627,- 
     w tym: 
     - środki jednostek pomocniczych – 24.531,- (przedsięwzięcia funduszu sołeckiego) 
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych. 
    Obrona cywilna – 10.600,- 
     - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej - 228.930,- 
        - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 197.275,- 
        - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.550,- 
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.605,- 
    - wydatki rzeczowe 25.500,- (łącznie z utrzymaniem i eksploatacją samochodu specjalnego - służbowego) 

    W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ujęto wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 610.000 zł , w bankach: 
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
- Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 
- ING Bank Śląski w Poznaniu 
- od kredytu w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego, 
- od planowanego kredytu i pożyczki na pokrycie deficytu związanego z wydatkami inwestycyjnymi w roku 2012. 
Do obliczenia wysokości odsetek przyjęto WIBOR w wysokości obowiązującej na dzień 03.11.2011 roku (4,57%) plus marżę od 0.7 – 1,6 p.p. wynikającą z zawartych umów kredytowych przy uwzględnieniu terminów spłat rat kredytów i pożyczek z harmonogramów, a od nowo planowanych przyjęto marżę w wysokości 2,43 punktu procentowego. 
Do obliczenia obsługi długu z tytułu preferencyjnych pożyczek z WFOŚ i GW przyjęto oprocentowanie w wysokości 3,5%, dla kredytów 7%. 
    W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości – 184.568 zł w tym: 
- Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 72.568 zł 
(Wydatki budżetu 57.966.236 zł x 0,1% = 57.967 zł – przyjęto 72.568 zł) 
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 112.000 zł 
(rezerwa na w/w cel winna wynosić zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym do 0,5 % wg następującego wyliczenia: 
- wydatki budżetu 57.966.236 zł minus wydatki inwestycyjne 17.786.357 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.247.158 zł, minus wydatki na obsługę długu 610.000 zł = 21.322.721 x 0,5%= 106.613,61 zł – przyjęto do budżetu kwotę 112.000 zł). 

    W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie – 20.732.610 zł 
z tego: 
     - szkoły podstawowe - 8.354.707,- 
     - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.030.338,- 
     - przedszkola - 3.837.453,- 
     w tym: 
     - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 732.000 zł. Wysokość ustalono na podstawie zaplanowanych wydatków na przedszkola gminne z terenu miasta oraz ilości dzieci do nich uczęszczających ustalając koszt utrzymania 1 ucznia i mnożąc przez stawkę należnej dotacji w wysokości 75% na 1 ucznia w przedszkolu niepublicznym. Do przedszkola niepublicznego będzie uczęszczało od I- IX 82 uczniów, od IX- XII 115 uczniów. 
     - gimnazja - 5.119.552,- 
     w tym: 
     - dotacja celowa przekazywana dla powiatu w kwocie – 1.440.000 zł. W dniu 10 lutego 2000r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Rogoźno a Zarządem Powiatu Obornickiego. Zgodnie z §3 porozumienia gmina Rogoźno przekazuje środki na utrzymanie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie. Podstawą podpisania porozumienia jest fakt, że Gimnazjum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół, którego organem prowadzącym jest Powiat Obornicki, 
     - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 400.000 zł. Od września 2011 roku w społecznym gimnazjum prowadzonym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie kontynuuje naukę 75 uczniów. W związku z powyższym zgodnie z art.90 ust. 2a zaplanowano środki na ten cel w wysokości oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na jednego ucznia danego typu szkoły. 
     - dowożenie uczniów do szkół - 953.000,- 
     - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 589.197,- 
     - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 84.782,- 
    W/w kwota została obliczona zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji. 
     - Stołówki szkolne i przedszkolne - 628.300,- 
     - pozostała działalność w kwocie - 135.281,- tj.: 
     - zakup materiałów i wyposażenia – 150,- 
dotyczący środków jednostki pomocniczej - przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego) 
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 135.131,- (obliczony na podstawie obowiązujących zasad zgodnie z Kartą Nauczyciela) 
W dziale oświata i wychowanie łączne wydatki zaplanowane dotyczą: 
- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczone w kwocie 13.523.540 zł, 
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 782.566 zł, 
- zakupów środków żywności w wysokości 593.950 zł, 
- dotacji celowej w wysokości 1.440.000 zł, 
- dotacji podmiotowych w wysokości 1.132.000 zł, 
- realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego 150 zł 
- pozostałych rzeczowych bieżących wydatków w kwocie 3.260.404 zł. 
Wydatki w porównaniu do planu obowiązującego na dzień 30.09.2011 roku wzrosły o 4,28% w tym wzrost wynagrodzeń o 3,8% z tytułu planowanej podwyżki dla nauczycieli od miesiąca września 2012 roku i 5 % dla pracowników obsługi. Odnotowano spadek o 9,16% wydatków rzeczowych w porównaniu z projektem budżetu na 2011 rok w związku z ograniczeniem środków na prace remontowe i bieżące utrzymanie ze względu na przygotowanie i wdrażanie priorytetowego przedsięwzięcia jakim jest skanalizowanie znacznej części gminy oraz dodatkowe obciążenia związane z dotowaniem niepublicznych jednostek systemu oświaty, które do planu obowiązującego na dzień 30.09.2011 roku wzrosły w 2012 roku o kwotę 568.100 zł (było w 2011r. – 563.900,- zaplanowano w 2012 r. 1.132.000,-), co stanowi 100,74% wzrostu. W łącznej kwocie wydatków na oświatę i wychowanie wzrost dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty stanowi 2,74%. 

    W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków – 274.000,- zł 
     - Zwalczanie narkomanii – 10.000,- zł 
     - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – 260.000,-. W przypadku nie wykorzystania w 2011 roku środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków, zgodnie z art.182 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Zaplanowano dotacje: 
     - w kwocie 8.000 zł (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu na dane zadanie). 
Zaplanowano następujące zadania: 
    - ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników 1.000,- 
     - szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży 1.000,- 
     - nieobozowa akcja letnia dla harcerzy 2.000,-      - wakacyjne warsztaty twórczości 2.000,- 
     - wakacyjne warsztaty, rekolekcje dla osób niepełnosprawnych 2.000,- 
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 145.680 zł 
- zakupy materiałów do realizacji programów 26.300 zł 
- zakup energii 6.000 zł 
- zakup usług remontowych 15.500 zł 
- zakup usług pozostałych 55.520 zł 
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000 zł 
- opłaty z tytułu usług telefonicznych (telefon zaufania) 1.000 zł 
- podróże służbowe krajowe 1.000 zł 
Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przygotowanego projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2012 rok, który zostanie przedstawiony do uchwalenia na sesji budżetowej. 
- Pozostała działalność - 4.000,- 
dotyczy: 
    organizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej gminy. 

    W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę - 8.544.029 zł , na następujące zadania: 
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -1.800,- 
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. W skład zespołu wchodzą kuratorzy sądowi, przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Wydatki na obsługę organizacyjno- techniczną zespołu zaplanowano w tym rozdziale. 
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.113.644,- (w tym dotacja na zadania zlecone 6.106.644,-) 
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 27.768,- 
(w tym dotacja na zadania zlecone 12.055 ,-, dotacja na zadania bieżące 12.570,- , środki własne 3.143,-) 
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 323.818,- 
(w tym: dotacja na zadania własne 147.054,-) 
- Dodatki mieszkaniowe - 500.000,- 
- Zasiłki stałe - 169.190,- 
(w tym: dotacja na zadania własne 135.352) 
- Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) -964.243,- 
(w tym: dotacja na zadania własne 107.798,-) 
W tym rozdziale zaplanowano również wydatki w kwocie 91.584 zł na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. 
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 332.754,- 
(w tym: dotacja na zadania zlecone 57.169,-) 
- Pozostała działalność - 110.812,- 
       - Dożywianie dzieci - 94.000,- 
       - Utrzymanie Klubu Seniora - 16.812,- 
    Ogółem wydatki na zadania zlecone i własne w w/w dziale przyznane przez dysponenta wynoszą 6.578.822 zł (zadania zlecone – 6.175.868,- , zadania własne 404.954,-), pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – 1.965.207,- w tym: 
     - wypłaty dodatków mieszkaniowych - 500.000,- /środki własne/ 
     - wydatki z budżetu gminy dla jednostki budżetowej GOPS – 1.465.207,- (ze środków budżetu Gminy). 

    W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , wydatki wynoszą – 575.979 zł, w tym: 
     - Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 508.450 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 473.027 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.194 zł i pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 21.229 zł. 
     - Pomoc materialna dla uczniów 63.965 zł (udział własny) 
     - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.564 zł obliczone zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji. 

    Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą – 21.308.589 zł w tym sfinansowane: 
         - Subwencja oświatowa - 11.511.005,- 
         - Środki własne - 9.797.434,- 
         - Fundusz sołecki - 150,- środki jednostek pomocniczych 
         RAZEM: - 21.308.589,- 

    W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , zaplanowana kwota wynosi - 19.027.528 zł , w tym: 
     - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17.175.857,- 
w tym: 
     - Zada nie inwestycyjne (realizacja projektu w ramach WRPO pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”) 
Gospodarka odpadami – 351.500,- 
w tym: 
     - zadania z ochrony środowiska 95.000,- (zakup pojemników do zbiórki selektywnej, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, edukację ekologiczną, dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest - porozumienie z powiatem,) 
     - wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego tj. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu , w której Gmina jest udziałowcem – 256.500,- (Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28.09.2011 r. w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych sp. z o.o. w Wągrowcu wkładu pieniężnego, na podwyższenie kapitału zakładowego). 
- Oczyszczanie miast i wsi – 331.000,- 
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 165.662,- 
w tym: 
     - środki jednostki pomocniczej 6.662,- na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, 
     - przedsięwzięcia z ochrony środowiska 80.000,- (zakładanie nowych skwerów zielonych) 
     - pozostałe środki z budżetu na utrzymanie zieleni 74.000,- 
- Schroniska dla zwierząt – 90.000,- 
     - dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego kwota 80.000 zł 
    Planowana kontynuacja porozumienia z Gminą Oborniki na przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy do schroniska „Azorek”. Wzrost o kwotę 20.000 zł tj. 33,33% w porównaniu do roku 2011. Strona dotowana wzrost uzasadnia dużą ilością przekazywanych szczeniąt, których koszty są wyższe niż dorosłych psów oraz ogólnym wzrostem kosztów utrzymania schroniska. 
     - kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program zostanie opracowany i uchwalony do końca marca 2012 roku. 
- Oświetlenia ulic, placów i dróg – 871.509,- 
w tym: środki jednostek pomocniczych – 14.509,- na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego 
- zakup energii zaplanowano na kwotę – 550.000,- (zaplanowano wzrost wydatków o 3,38% w porównaniu do planu 2011 roku). 
    - zakup usług pozostałych – 301.509,- 
       - przedsięwzięcia funduszu sołeckiego związanego z wykonaniem dodatkowych punktów oświetlenia drogowego oraz wykonanie projektu 14.509,- 
       - konserwację urządzeń oświetleniowych będących własnością energetyki 200.000,- 
       - montaż i wymiana oświetlenia świątecznego 20.000,- 
       - wypożyczenie elementów oświetlenia świątecznego 20.000,- 
       - naprawy bieżące oświetlenia ulic i placów będących własnością gminy 30.000,- 
       - opłaty przyłączeniowe 10.000,- 
       - zamontowanie dwóch dodatkowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Studzieniec 5.000,- 
       - zamontowanie dodatkowego punktu oświetlenia drogowego na ulicy Wójtostwo (przy posesji p. Kulesza) 2.000,- 
- wydatki inwestycyjne – 20.000,- 
   z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ul. Paderewskiego w Rogoźnie (3 lampy) 
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł 
z przeznaczeniem na opłaty naliczane i odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnych. 
- Pozostała działalność – 32.000 zł 
w tym: 
Edukacja ekologiczna promująca ochronę środowiska 10.000,- 
    - Zakup energii (woda zdroje uliczne) 22.000,- 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , kwota wydatków wynosi – 1.407.549 zł. Obejmuje ona: 
     - Dotację dla Rogozińskiego Centrum Kultury, ogółem - 1.286.000,- 
z tego: 
       - Dotacja dla Ośrodka Kultury - 683.600,- 
      Dotacja dla Biblioteki - 257.000,- 
       Dotacja dla Muzeum - 345.400,- 
Pozostałe środki zatwierdzone przez zebrania wiejskie na przedsięwzięcia określone w funduszu sołeckim na ogólną kwotę 81.549 zł, 
oraz środki na bieżące utrzymanie świetlic z budżetu zaplanowano w kwocie 40.000 ,- 
w tym na: 
- Zakup energii - 30.000,- 
- Zakup materiałów 5.000,- 
- Zakup usług pozostałych 5.000,- 

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę – 359.496 zł , 
w tym na: 
- obiekty sportowe 95.100,- 
     - bieżące utrzymanie boiska – Orlik 2012 93.100,- (przyjęto kalkulację kosztów wynagrodzeń i pochodnych na okres 11 miesięcy, pozostałe wydatki stałe na 12 miesięcy 2012 roku), 
     - bieżące utrzymanie boisk wiejskich 2.000,- (zakup energii) 
- Pozostała działalność 264.396 zł dotyczy zabezpieczenia środków na: 
     - dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej - 140.000,- na następujące zadania: 
         - organizacja zajęć żeglarskich 36.000,- organizacja zajęć w piłkę nożną 36.000,- 
         - organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu patriotyczno - obronnego wychowania młodzieży 6.500,- 
         - prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych 33.000,- 
         - organizacja zajęć w piłkę siatkową 10.000,- 
         - organizowanie zajęć o charakterze profilaktycznym, szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania 18.500,- 
podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Został opracowany projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego na rok 2012, który na podstawie Uchwały Nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w celu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowych działalności. 
Po przeprowadzonych konsultacjach w/w projekt zostanie przedstawiony pod obrady Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie br. 
     - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w celu zapewnienia bezpieczeństwa na wodach gminy 25.000,- 
     - na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 49.396,- 
     - na bieżące wydatki związane z zakupami materiałów, usług pozostałych zaplanowano na kwotę ogółem 50.000 zł w tym zaplanowano wydatki związane z organizacją rozgrywek gminnej ligi piłki nożnej o Puchar Burmistrza, 
Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 w części „Dotacje udzielone z budżetu Gminy”, nr 9, nr 10, nr 11 do projektu uchwały oraz załączona tabela nr 1 do uzasadnienia. 
Zaplanowane wydatki zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych gminy w sposób oszczędny i celowy. 
Wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących. 

IV. Przychody i rozchody 
1. Przychody 
W załączniku Nr 3 do uchwały zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.389.097 zł. 
Zaplanowany kredyt i pożyczka dotyczy sfinansowania deficytu budżetu związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” w kwocie 4.189.097 zł oraz na pokrycie deficytu 2012 roku kwotę 200.000,- 
2. Rozchody 
Po stronie rozchodów ujęto kwotę - 1.238.949,06 zł 
zgodnie z harmonogramami spłat stanowiącymi załączniki do umów: 

Pożyczka WFOŚ i GW P-ń - 403.549,06,- 
Umowa pożyczki Nr 114/P/OW/I/05 z dnia 2.11.2005 r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap I” (z wyłączeniem etapu Ia) na kwotę 3.351.487,06 w tym: 
2005 r. – 1.364.261,17 
2006 r. – 1.987.225,89 
              3.351.487,06 
Spłatę pożyczki zaplanowano od 2006 roku do 2012 roku. 
2 raty x 140.378,- = 280.756,00 zł 
1 rata x 122.793,06 = 122.793,06 zł 
Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 103.400,- 
W roku 2008 zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 620.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 6 lat tj. od 2009- 2014. 

Kredyt ING Bank Śląski w Poznaniu 732.000,- 
W 2009 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 7.320.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat tj. od 2010 -2019 roku. 
3. Deficyt budżetu 
Na 2012 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 3.150.147,94 zł . 
Dochody ustalono na kwotę 54.816.088,06 zł 
Wydatki ustalono na kwotę 57.966.236,00 zł 
Wynik budżetu: - 3.150.147,94 zł 

V. Informacje dodatkowe 
     1. Zakład budżetowy 
Gmina Rogoźno posiada jeden zakład gospodarki mieszkaniowej tj. Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego . 
     - Planowane przychody w wysokości – 1.664.573 zł 
Są to przychody z następujących wpływów: 
       - z najmu i dzierżawy lokali użytkowych 252.633 zł 
       - wpływy z usług dotyczący lokali mieszkalnych 1.396.440 zł 
       - pozostałe odsetki 9.500 zł 
       - wpływy z różnych dochodów 6.000 zł 

     - Planowane koszty w wysokości – 1.664.573 zł 
dotyczące: 
       - wynagrodzeń i pochodnych 337.598 zł 
       - koszty majątkowe 10.000 zł 
       na zakupy sprzętu informatycznego 
       - pozostałe koszty bieżące 1.316.975 zł 
      z tego dotyczy: 
           - zakup energii 319.758,- 
           - zakup usług remontowych 250.529,- 
           - zakup usług pozostałych 512.643,- 
           - amortyzacji 65.000,- 
           - pozostałe wydatki 169.045,- 

2. Fundusz sołecki 

Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie – 229.687 zł 
Na podstawie Uchwały VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie tj. do 30.09.2011r. Rozdysponowanie w/w środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały. 
    Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 17 sołectw. Zestawienie kwot oraz przedsięwzięć dla poszczególnych sołectw na 2012 rok przedstawiono w tabeli Nr 1 do uzasadnienia. 
Kwoty zostały ustalone na podstawie wyliczenia kwoty bazowej wg poniższego wzoru: 
Kb = 42.310.991,72 (dochody bieżące z 2010 roku) 
17.607 (liczba mieszkańców gminy na 31.12.2010r.) = 2.403,08 
Kwota funduszy nie jest: 
    1) mniejsza niż dwukrotność kwoty bazowej 
    2) większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej 
w pozostałych przypadkach wysokość funduszu została obliczona 
Fundusz = (2 + liczba mieszkańców danego sołectwa na 30.06.2011 / 100) x kwota bazowa 
W sołectwach Parkowo i Pruśce ograniczono naliczenie funduszu do dziesięciokrotności kwoty bazowej tj. 24.031 zł. 

VI. Zmiany w budżecie Gminy 2012 roku w stosunku do projektu budżetu 
    Na podstawie wniosku Radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie dokonano przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na ogólną kwotę 62.000 zł, dotyczących: 
     - Zadań majątkowych – zwiększono o kwotę 30.000 zł na wykonanie chodnika na ulicy Lipowej na odcinku od ulicy Smolary do mostu na rzece Wełnie (lewa strona). 
     - Zadania bieżące – zmniejszono o kwotę 30.000 zł oraz dokonano n/w przeniesień: 
         - zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 62.000 zł, 
         - zwiększono wydatki w drogach gminnych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie drogi ul. Leśnej na odcinku od ul. Topolowej do posesji p. Piechnik, 
         - zwiększono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego punktu oświetlenia drogowego na ulicy Wójtostwo przy posesji p. Kulesza. 

Po w/w zmianach uległa zmianie treść załączników: 
Nr 2 „Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2012 rok” 
Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2012 „ 
Zmiany opisane w pkt VI zostały uwzględnione w uzasadnieniu wydatków opisanych w pkt III. 

 

 

Załączniki:

 

drukuj pobierz pdf