Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 04 stycznia 2012 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jezior Nienawiszcz Duży i Mały w 2012 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.1.7.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 04.01.2012 r.

 

w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jezior Nienawiszcz Duży i Mały w 2012 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 8 w związku z art. 4 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz.1471) i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

 

§ 1.

Jeziora Nienawiszcz Duży i Mały udostępnia się do wędkowania od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. na zasadach ujętych w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 2.

Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem amatorskiego połowu ryb, będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie prowadzona będzie w następujących punktach:

 • Kasa Urzędu Miejskiego,
 • Sołectwo Nienawiszcz,
 • Koła PZW,
 • Sklepy wędkarskie,
 • Gospodarz terenu.

 

§ 4.

Osoby prowadzące sprzedaż zezwoleń na wędkowanie zobowiązane są do zaznajomienia osób je wykupujących z niniejszym zarządzeniem i załącznikami do zarządzenia oraz potwierdzić ten fakt napisem na zezwoleniu „zapoznany z regulaminem”, przy jednoczesnym podpisaniu przez sprzedającego i wykupującego.

 

§ 5.

Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską.

 

§ 6.

Zezwoleniem na wędkowanie jest dowód wpłaty, zgodny z cennikiem opłat, będącym załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wykaz osób uprawnionych do sprzedaży zezwoleń określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 7.

Naruszenie zasad wędkowania określonych w niniejszym zarządzeniu oraz regulaminie pociąga za sobą konsekwencje określone w ustawie o rybactwie śródlądowym lub zatrzymaniem zezwolenia bez odszkodowania.

 

§ 8.

Do celów opiniodawczych i organizacyjnych powołuje się „Społeczną Radę Jezior Nienawiszcz”, w skład której wchodzą przedstawiciele Kół Polskiego Związku Wędkarskiego z terenu gminy Rogoźno, Stowarzyszenia „Jezioro Czarne”, Stowarzyszenia „Jezioro Rogozińskie” Sołtys Sołectwa Nienawiszcz i Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. Skład „Społecznej Rady Jezior Nienawiszcz” określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz Społecznej Radzie Jezior Nienawiszcz.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.01.2012 r.

 

 

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.7.2012 z dnia 04.01.2012 r.

 

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorach komunalnych Nienawiszcz Duży i Nienawiszcz Mały

 

Prawa, obowiązki i zasady połowu ryb  przez osoby uprawnione do wędkowania

1. Każdy wędkarz posiadający kartę wędkarską-obywatel Polski i cudzoziemiec po wykupieniu zezwolenia na połów ryb ma prawo wędkować na wodach komunalnych gminy Rogoźno - Jeziora Nienawiszcz Duży i Mały zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie.

2. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat.

3. W ramach łowiska i dziennego limitu połowu ryb pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej zezwolenie mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat, każda na jedną wędkę bez prawa połowu na żywą lub martwą rybkę i spining.

4. Wędkarz posiadający wykupione zezwolenie na połów ryb może udostępnić jedną ze swoich wędek do wędkowania współmałżonkowi w granicach stanowiska i dziennego limitu połowu.

5. Zabrania się wywożenia zanęty lub przynęty przez wędkarzy nie posiadających zezwolenia na połów ryb z łodzi.

6. W czasie wędkowania wędki musza być pod stałym nadzorem ich właściciela. Przed opuszczeniem stanowiska wędki należy wyjąć z wody.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, pomostu wędkarskiego jeśli są rozgrywane zawody wędkarskie, jeżeli organizator wywiesi ogłoszenie na dzień przed terminem organizacji zawodów.

8. Gospodarz terenu pobiera kaucję w wysokości 50 zł, od organizatora zawodów na poczet ewentualnych szkód. Kaucja zostaje zwrócona po zakończeniu zawodów.

9. Organizowanie zawodów wędkarskich wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia na zasadach i warunkach uzgodnionych z Burmistrzem, po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł/osobę/za jeden dzień zawodów, przy czym zawody mogą odbywać się tylko na żywą rybkę. Organizator zawodów zobowiązany jest złożyć u gospodarza terenu raport z ich przebiegu. Organizacjom wchodzącym w skład Społecznej Rady oraz Sołectwu przysługuje prawo organizowania bezpłatnych zawodów wędkarskich raz w roku.

10. Wędkarz przed i po zakończeniu wędkowania jest zobowiązany dokładnie wysprzątać stanowisko a osoby wędkujące z pomostu wysprzątać pomost i wejście na pomost w promieniu 5 m.

11. Zakazuje się połowu ryb za pomocą przynęty holowanej za sprzętem pływającym i za pomocą kuszy oraz z pontonów.

12. Wędka używana do łowienia ryb składa się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą, albo nie więcej niż z dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30mm, lub trzy haczyki do czterech ostrzy rozstawione tak by nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

13. Wędkarz łowiący ryby w okresie zimowym pod lodem może używać tylko jednej wędki wyposażonej w haczyk z przynętą o nie więcej niż trzech ostrzach rozstawionych tak by nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo sztuczną przynętę wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza rozstawione tak by nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm. Otwory lodowe nie mogą mieć więcej niż 20 cm i być wykonane w odległości nie mniejszej niż 2 m. od siebie. Zabroniony jest połów na żywą i martwą rybkę.

14. Na jeziorze Nienawiszcz Duży i Mały wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej i nocnej.

15. Nie wolno łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych jak tarliska, mateczniki oraz przechowywać i zbierać ryb poniżej wymiaru ochronnego oraz stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wywabiania ryb. Ryby niewymiarowe i w okresie ochronnym muszą być natychmiast wpuszczone do wody. Możliwe jest wprowadzenie czasowych ograniczeń w łowieniu ryb, szczególnie w przypadku zarybiania jezior.

16. Wędkowanie z łodzi dozwolone jest jedynie w porze dziennej w okresie od września do listopada, za indywidualną zgodą gospodarza i opłatą zgodną z cennikiem opłat.

17. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

Sum

70 cm

Węgorz

50 cm

Szczupak

50 cm

Karp

30 cm

Jaź, kleń

25 cm

Okoń

18 cm

Wzdręga

15 cm

Amur

45 cm

Sandacz

50 cm

Lin

30 cm

Leszcz

20 cm

Płoć

15 cm

Pstrąg

30 cm

Wymiar ochronny wyznacza się mierząc rybę od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej

18. Obowiązują następujące limity ilościowe złowionych w ciągu doby ryb: 

 

Amur, tołpyga

-      2 szt. łącznie

Sandacz

-      2 szt.

Węgorz

-      3 szt.

Karp

-      2 szt.

Lin

-      2 szt.

Leszcz

-      do 5 kg

Sum

-      1 szt.

Szczupak

-      2 szt.

Pstrąg

-      2 szt.

Jaź, kleń

-      do 5 kg łącznie

Płoć, wzdręga, okoń

-      do 5 kg łącznie

 

Jednorazowo można złowić do 5 kg ryb

19. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:

 • zakaz połowu ryby drapieżnej- od 1 grudnia do 30 kwietnia,
 • Sandacz – od 1 stycznia do 31 maja,
 • Sum – od 1 listopada do 30 czerwca,
 • Pstrąg – od 1 września do 31 grudnia.

20. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień - termin rozpoczęcia połowów lub okresu ochronnego przypada na dzień wolny od pracy okres ten zostaje skrócony o jeden dzień.

21. Zakazuje się połowu ryb ze sprzętu używanego do rekreacji (kajak, rower wodny, ponton, łódź rekreacyjna itp.)

22. Od 1 stycznia 2011r. zakaz budowy nowych kładek. Istniejące już kładki  wymagają zgody na użytkowanie. Obowiązuje zakaz połowu z kładek przez osoby nie posiadające ww. zgody i uregulowanych płatności.

23. Każdy posiadacz kładki odpowiedzialny jest za jej stan techniczny i sanitarny. Kładki nie uzgodnione, nie opłacone, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników mogą zostać usunięte bez odszkodowania.

24. Wędkarz podczas wędkowania musi mieć przy sobie kartę wędkarską, zezwolenie na wędkowanie, miarkę do mierzenia złowionych ryb, przyrząd do wyciągania haczyka z pyszczka ryby.

25. Na żądanie osób upoważnionych do kontroli wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

26. Prawo kontroli na jeziorach mają Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka, Policja, członkowie Społecznej Rady Jezior Nienawiszcz, osoby upoważnione przez Burmistrza, Straż Miejska.

27. Wędkarz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, środowiska oraz rybactwie śródlądowym, swoją postawą dawać przykład innym.

28. Niniejszy regulamin zawiera zasady oparte o przepisy prawa w zakresie rybactwa śródlądowego i innych, naruszenie niniejszego regulaminu wiąże się z sankcjami przewidzianymi literą prawa oraz zatrzymaniem zezwolenia na połów ryb bez odszkodowania.

29. Darmowe zezwolenia na połów ryb przysługują w szczególności:

1)         członkom Społecznej Rady,

2)         osobom prowadzącym sprzedaż zezwoleń,

3)         gospodarzowi terenu,

4)         kontrolującym policjantom

                                   

 

   


 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.7.2012 z dnia 04.01.2012 r.

 

Cennik opłat za wędkowanie na jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały w 2012 r.

 

Lp.

Sposób wędkowania

sezon

14 dni

7 dni

3 dni

1 dzień

1

Dwie wędki z brzegu lub z kładki, dwa jeziora

110

50

40

30

20

2

Spining z brzegu, dwa jeziora

 

 

120

-

-

-

25

3

Spining z łodzi Nienawiszcz Duży

-

-

-

-

40

4

Spining z brzegu, dwa jeziora przy wykupieniu zezwolenia podstawowego

50

-

-

-

20

 

 

Uwagi

 • Dla osób w wieku powyżej 65 lat, z I grupą inwalidztwa, młodzieży uczącej się w wieku od 14 do 25 roku życia i żołnierzom służby zasadniczej przysługuje zniżka 50 % w przypadku wykupu zezwolenia na cały sezon (nie dotyczy spiningu)
 • Opłata za połów z łodzi (w porze dziennej, w okresie od września do listopada - spininig) – 40 zł/dzień/osobę

  


 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.7.2012 z dnia 04.01.2012r.

 

Osoby uprawnione do sprzedaży zezwoleń na wędkowanie na jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały

 

 

Henryk Smoliński (Stowarzyszenie „Jezioro Rogozińskie”)

Sklep Wędkarski ul. W. Poznańska 23, Sklep Wędkarski os. Przemysława 02

tel. (067) 26 18 191, 604 525 717

Andrzej Duda, Sklep Wędkarski ul. Wyszyńskiego 14

Tel. (067) 26 18 154

Szymon Rogiński, Sklep Wędkarski „Szymek” ul. W. Poznańska 22

Tel. (067) 26 14 086

Antoni Sielicki,

Tel. (067) 26 10 656

Krystyna Pyssa, Sołectwo Nienawiszcz

Tel. 603350029

Mariusz Wielgosz (PZW Koło RCK)

Os. Przemysława 11/12, Tel. (067) 26 17 047

Józef Pietrzak Stowarzyszenie „Jezioro Czarne”

Os. Przemysława 6/21, 64-610 Rogoźno

tel. (067) 26 17 488, 694 718 692

Marek Wiśniewski, Sklep Wędkarski „Leszcz”

Kochanowskiego 33, 64-610 Rogoźno

Aleksander Żydowicz, Nienawiszcz – Nienawiszcz

Gospodarz terenu, tel. 609 458 945

 

  


  

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.7.2012 z dnia 04.01.2012 r.

 

                        Skład Społecznej Rady Jezior Nienawiszcz

 

 1. PZW Koło Miejskie, Henryk Ryga,
 2. PZW Koło RCK, Eugeniusz Wielgosz
 3. Stowarzyszenie „Jezioro Rogozińskie”, Henryk Smoliński
 4. Stowarzyszenie „Jezioro Czarne”, Józef Pietrzak
 5. Sołtys Sołectwa Nienawiszcz, Krystyna Pyssa
 6. Antoni Sielicki
 7. Urząd Miejski w Rogoźnie, Beata Ryga
 8. Gospodarz terenu, Aleksander Żydowicz

   

 

drukuj pobierz pdf