Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Zarządzenie Nr 10/2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 13 stycznia 2012r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 11, 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2012, zarządzam  co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w roku 2012.

 

§ 2

Realizacja zadań publicznych obejmie następujące zakresy działalności:

- „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”,

- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,

- „Ratownictwo i ochrona ludności”,

- „Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa”.

 

§ 3

Otwarty konkurs ofert ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rogoźno.

 

§ 4

Powołana przez Burmistrza Rogoźna odrębnym zarządzeniem komisja konkursowa zaopiniuje złożone w konkursie oferty i przedłoży Burmistrzowi Rogoźna propozycję podziału środków do akceptacji.

 

§ 5

Uruchomienie środków nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rogoźno, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wyłonionymi w drodze postępowania konkursowego.

 

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf