Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 11/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 listopada 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 11/2011

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 28 listopada 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Kontrola wydatków związanych z oświetleniem gminy, utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem miasta.

2.       Analiza projektu budżetu na 2012 rok.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również: Burmistrz Rogoźna B. Janus, Zastępca Burmistrza K. Ostrowski, Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy M. Kachlicka, Podinspektor P. Andrzejczak.

 

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

3.       Kontrola wydatków związanych z oświetleniem gminy, utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem miasta.

4.       Analiza projektu budżetu na 2012 rok.

5.       Sprawy bieżące.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zaproponował, aby zmienić kolejność w porządku obrad, tj. pkt 2przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia, przenieść po pkt 4analiza projektu budżetu na 2012 rok. Kolejność porządku obrad ulegnie zmianie.

Innych uwag nie było.

Porządek obrad został przyjęty.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 2, tj. kontrola wydatków związanych z oświetleniem gminy, utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem miasta.

 

W imieniu Burmistrza informację o wydatkach na promocję Gminy w 2011 r. przedstawił podinspektor WRGiP P. Andrzejczak.

Podinspektor WRGiP poinformował, że mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna przez pierwszy kwartał 2011 r. realizowane było w ramach umowy zlecenia. W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w celu udzielenia zamówienia publicznego podpisana została umowa, która obowiązuje od 1.04.2011 r. do 30.11.2011 r. W ciągu roku zostały zamontowane na terenie miasta pojemniki do zbiórki odchodów zwierzęcych, które zostały ujęte w zleceniu. Zawarte zostały także umowy zlecenia na oczyszczanie sołectw oraz dodatkowe umowy na prace przy robotach publicznych (np. wywóz worków z trawą, liśćmi, itp.). Umowa na mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta Rogoźna podpisana została na kwotę w wysokości 50 tys. brutto, a do 31.10.2011 r. do urzędu wpłynęło 7 faktur na łączną kwotę 43.750 zł, co miesięcznie stanowi 6.250 zł.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał jaki zakres kontroli przewiduje podpisana umowa?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że kontrolę prowadzi straż miejska, która sprawdza czy ulice ujęte w wykazie były rzeczywiście wykonane w danym okresie.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał o jakim okresie czasu jest mowa?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że dotyczy to tygodniowego okresu na wykonanie prac. Jeśli tydzień się kończy to przeprowadzana jest kontrola.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy opracowany jest grafik, który zawiera terminy sprzątania ulic?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że nie ma dniowego grafiku sprzątania ulic, natomiast jest grafik tygodniowy.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy straż miejska weryfikuje wykonanie prac po każdym sprzątaniu, czy raz w tygodniu?

Podinspektor WRGiP wyjaśnił, że sprawdza każdorazowo po sprzątaniu danej ulicy. Dodał, że straż miejska nie opisuje faktur pod względem merytorycznym, tylko stwierdza czy prace zostały wykonane w terminie i prawidłowo. Po opisie faktury przez straż miejską, dokonuje się jej opisania pod względem merytorycznym.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że umowa przewiduje następujące czynności odbiorowe:

1. Rozliczenie za wykonanie roboty odbywać się będzie częściowymi fakturami miesięcznymi w równych ratach.

2. Wykonawca każdorazowo powiadomi przedstawiciela ZamawiającegoStraż Miejską o czasie i zakresie wykonanej usługi.

3. Wykonane czynności potwierdzone będą przez Komendanta lub wyznaczonego funkcjonariusza Straży Miejskiej na bieżąco, jednak nie później niż następnego dnia po wykonaniu usługi (np. raport dzienny).

4. Faktura wystawiana będzie na koniec miesiąca kalendarzowego.

5. Zamawiający ureguluje należność Wykonawcy przelewem w terminie 21 dni po otrzymaniu faktury na konto wskazane przez Wykonawcę.  

Przewodniczący R. Dworzański zapytał w jaki sposób odbywa się powiadomienie zamawiającego o wykonaniu usługi?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że powiadomienie odbywa się telefonicznie.

Radny A. Jóźwiak powiedział, w przypadku mechanicznego oczyszczania ulic kontrola wykonania prac odbywa się następnego dnia po wykonaniu usługi, a nie na koniec tygodnia.

Podinspektor WRGiP wyjaśnił, że kontrola odbywa się następnego dnia, ponieważ wiatry lub deszcze mogą nanosić różne śmieci i wówczas po dłuższym okresie nie widać efektu prac. Dodał, że w tym roku weryfikacji poddane zostały długości ulic, które mechanicznie czyszczone. Weryfikacja spowodowana była wykonaniem modernizacji i budowy niektórych ulicniektóre ulice objęte obustronnym czyszczeniem mechanicznym.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał kiedy ulica czyszczona jest jednostronnie?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że jednostronnie oczyszczane ulice, które posiadają krawężnik tylko z jednej strony. Poinformował, że mechaniczne oczyszczanie ulic prowadzone jest na ulicach, które okrawężnikowane.

Przewodniczący R. Dworzański stwierdził, że prawdopodobnie zabraknie środków finansowych na mechaniczne oczyszczanie ulic, skoro na koniec października wykonanie finansowych wynosi 43.750,00 zł, a do zapłacenia pozostały jeszcze dwa miesiące.

Podinspektor WRGiP powiedział, że kwota będzie musiała zostać umniejszona, ponieważ nie może zostać przekroczona kwota z zamówienia publicznego.

Przewodniczący R. Dworzański przeprosił za pomyłkę, ale myślał że umowa zawarta jest do końca grudnia, natomiast umowa obowiązuje do końca listopada.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy w umowie wyszczególnione ulice objęte mechaniczny oczyszczaniem?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że do umowy dołączony jest załącznik z wykazem ulic objętych mechanicznym oczyszczaniem, z długością poszczególnych ulic i krotnością ich sprzątania.

Radny A. Jóźwiak zapytał w jakim okresie oczyszczane ulice?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że oczyszczanie ulic odbywa się od kwietnia do listopada. Dodał, że do początku kwietnia oczyszczanie ulic było prowadzone na podstawie umowy zlecenia.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że umowa na ręczne oczyszczanie ulic obowiązuje od 1.04.2011 r. do 31.12.2011 r. i opiewa na kwotę 135.540,00 brutto, a dotychczas wykonano środki w kwocie 189.169,87 brutto. Zapytał czym spowodowane jest przekroczenie kwoty z umowy?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że zawarta umowa obowiązuje od 1 kwietnia, a do tego czasu ręczne oczyszczanie ulic realizowane było na podstawie umów zlecenia, na kwotę 52.671,03 zł. Poinformował, że na terenie Rogoźna były wykonane prace dodatkowe przy pracownikach publicznych (wywóz worków z nieczystościami). W koszt prac dodatkowych wliczono opróżnianie pojemników na odchody zwierzęce, ponieważ zamontowane zostały w trakcie roku i dlatego nie zostały ujęte w umowie oraz trudno byłoby opracować harmonogram ich opróżniania, ponieważ nie wiedziano jak szybko będą zapełniane. Dodał, że ręczne oczyszczanie sołectw wykonywane jest także na umowę zlecenia.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał o koszt opróżnienia pojemników na odchody zwierzęce?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że stawka za opróżnienie pojemnika na odchody zwierzęce wynosi netto 2,80 zł/szt.

Podinspektor WRGiP dodał, że w koszt ręcznego oczyszczania miasta obejmuje również:

- opróżnianie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Rogoźna,

- opróżnianie punków selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Rogoźno.

Radny A. Jóźwiak zapytał jak wygląda harmonogram ręcznego sprzątania, ponieważ niektóre ulice sprzątane raz w tygodniu, inne dwa razy w tygodniu? Zapytał czy sprzątający wybiera sobie dzień sprzątania, czy też jest on określony?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że ulice i place w ciągu tygodnia były sprzątane dwa razy.

Radny A. Jóźwiak? zapytał czy wykonanie ręcznego oczyszczania ulic jest kontrolowane w ten sam sposób jak mechaniczne oczyszczanie ulic?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że kontrola przebiega tak samo, jak w przypadku oczyszczania mechanicznego.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy raport dzienny jest specjalnym dokumentem wypełnianym przez Straż Miejską?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że raport dzienny sporządza podmiot wykonujący oczyszczanie, natomiast Straż Miejska go potwierdza.

Podinspektor WRGiP poinformował, że na utrzymanie szaletów miejskich obowiązuje umowa z 1996 r. do której zostały zawarte aneksy. Miesięczny koszt utrzymania szaletów wynosi 1.211,21 zł. Od dnia 1.01.2011 r. do 31.10.2011 r. wydatkowano środki w wysokości 10.900,89 bruttokwota nie obejmuje faktury za miesiąc październik.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał o sposób kontroli czystości szaletów oraz w jaki sposób kontroluje się godziny ich otwarcia?

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że godziny ich otwarcia odpowiednie, ponieważ nie słyszał aby na nie się skarżyli.

Przewodniczący R. Dworzański stwierdził, że płacenie niewiele ponad 1.200 za kompleksowe utrzymanie szaletów, jest bardzo korzystne dla gminy.

Skarbnik Gminy powiedziała, że bieżące koszty utrzymania szaletu musi pokrywać zleceniobiorca, natomiast koszty remontów i modernizacji pokrywane z budżetu gminy.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy za korzystanie z szaletów pobierana jest jakaś opłata?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że opłatę ustalono na 1 zł.

Radny A. Jóźwiak zapytał kto ustala kwotę ustala i pobieraną za korzystanie z szaletów?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że opłatę ustala i pobiera dzierżawca szaletów.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy zużycie wody i odprowadzenie ścieków opłaca p. W. Krug?

Zastępca Burmistrz odpowiedział, że wspomniane koszty pokrywa p. W. Krug.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że w umowie z 1994 r. godziny otwarcia ustalono od 7-19.00, jednak z pewnością nie są one tak czynne, a kolejne aneksy do umowy ich nie zmieniały.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że aneksami zmieniano wyłącznie wynagrodzenie za prowadzenie szaletów.

 

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni omówiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Poinformowała, że umowa została zawarta na koszenie terenów zielonych i zbiórkę po koszeniu. Harmonogram wykonanych prac został przedstawiony w zał. nr 5 do zestawienia wydatków  związanych z oświetleniem gminy oraz utrzymaniem zieleni i oczyszczaniem miasta.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał w jaki sposób dokonywana jest kontrola wykonanych prac?

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że sprawdzenia wykonania prac dokonuje Straż Miejska, po otrzymaniu zgłoszenia.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy wykonanie prac jest mu zlecane?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że  wykonanie koszenia wykonywane jest zgodnie z umową. Straż Miejska wyłącznie sprawdza czy prace zostały wykonane.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał kto decyduje o wykaszaniu poszczególnych terenów zielonych?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Straż Miejska na zgłoszenie Burmistrza lub innych osób. Poinformowała, że umowa na utrzymanie zieleni się zakończyła i została potrącona kara umowna za nieterminowe zebranie liści.

Radny A. Jóźwiak dodał, że liście spadają z drzew raz wcześniej, raz później.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że strażnicy miejscy informowali, że leżą liście, a umowa się kończy.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy liście zostały zebrane po zakończonej umowie?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że liście zostały zebrane, jednak 15 dni po terminiedlatego została naliczona kara umowna, która została potrącona z należności za fakturę.

Podinspektor WRGiP dopowiedział, że częstotliwość wykaszania trawy zależy od zgłoszeń, ponieważ trawa wzrasta nierównomiernie.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy zużycie wody i odprowadzenie ścieków opłaca p. W. Kruk?

Zastępca Burmistrz odpowiedział, że wspomniane koszty pokrywa p. W. Kruk.

 

Następnie przystąpiono do omówienia wydatków związanych z oświetleniem ulic i jego konserwacją. Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że dotychczas na oświetlenie ulic wydatkowano 356.864,11 zł, natomiast na konserwacje oświetlenia wydatkowano 136.227,42 zł. Zapytał w jaki sposób odbywa się konserwacja oświetlenia?

Podinspektor WRGiP odpowiedział, że konserwacja oświetlenia odbywa się na podstawie zleceń.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał jakie prace zlecane?

Podinspektor WRGiP wyjaśnił, że zlecana jest wymiana żarówek, naprawa systemów wzbudzeniowych, itp.

Przewodniczący R. Dworzański, że w umowie zostały zawarte następujące zapisy:

-         awarie kablowe: do 10 dni roboczych (w tym lokalizacja uszkodzenia),

-         awarie rozdzielnic: drobna naprawa do 8 godzin,

-         awarie opraw: do 5 dni roboczych,

-         wymiana źródeł światła: do 10 dni roboczych w przypadku pojedynczych źródeł światła na drogach drugorzednych i do 5 dni roboczych w przypadku dróg głównych,

-         wymiana zabezpieczeń: do 3 dni roboczych.

Dodał, że z powyższych zapisów wynika na wymianę żarówek gmina nie powinna czekać dłużej niż 10 dni. 

Radna E. Wysocka dodała, na ich wymianę czeka się miesiąc lub dwa.

Skarbnik Gminy poinformowała, że koszt rocznej konserwacji oświetlenia wyniesie 181.636,56 zł, a ryczałt za punkt oświetleniowy wynosi netto 10,50 zł/szt. Dodała, że w umowie zostały zapisane 1172 punkty oświetleniowe.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy kwota 10,50 zł/szt oznacza koszt dyspozycji i przyjazdu do naprawy punktu oświetleniowego?

Skarbnik Gminy odpowiedział, że w kwota zawiera także koszt naprawy punktu oświetleniowego. Dodała, że jeśli nie naprawią żadnej lampy to gmina również musi zapłacić 10,50 zł/szt, i jeśli lampa będzie naprawiana kilka razy to również należeć się będzie 10,50 zł/szt.

Radny A. Jóźwiak zapytał co stanie się w sytuacji, gdy zostanie przekroczona liczba 1172 lamp?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zakład energetyczny ma zewidencjonowanych 1172 punkty oświetleniowe na terenie naszej gminy. Koszt wszelkich napraw punktów świetlnych pokrywany jest w ramach ryczałtu 10,50 zł/szt. Gdyby nie było ryczałtu wówczas inny koszt miałaby wymiana żarówki w lampie, a inny naprawa poważniejszej usterki.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że od przyszłego roku ma być płacone za faktycznie wykonane prace.

Radny A. Jóźwiak zapytał kto jest właścicielem lamp.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że właścicielem jest ENEA.

Radny A. Jóźwiak stwierdził, że skoro ENEA pobiera opłatę za energię, to powinna dbać aby urządzenie było sprawne.

Skarbnik gminy dodała, że taki stan rzeczy dopuszcza prawo energetyczne, na które nikt nie ma wpływu.

Burmistrz Rogoźna dodał, że zadaniem własnym gminy jest zapewnienie oświetlenia ulic.

Skarbnik Gminy poinformowała, że gmina z mocy ustawy pokrywa koszty oświetlenia bez względu na rodzaj drogi. 

Burmistrz Rogoźna poinformował, że od następnego roku gmina ma płacić za faktycznie wykonane naprawy.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że może się okazać ryczałt będzie korzystniejszy dla gminy, ponieważ firma energetyczna może ustalić takie stawki, że wymiana żarówki w tej samej cenie co postawienie nowej lampy.

Burmistrz Gminy dodał, że gmina opłaca koszty energii i w interesie firmy energetycznej jest to, aby wszystkie lampy świeciły.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy montując nowe oświetlenie nie można zakładać elektronicznych wyłączników, które wyłączałyby oświetlenie, ponieważ takie miejsca gdzie prąd nie musi świecić przez całą noc.

Burmistrz Gminy odpowiedział, że w nowych miejscach takie rozwiązania stosowane, np. na ul. Garbackiej, gdzie po godz. 23.00 świeci co trzecia lampa.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał jaka jest różnica jeśli właścicielem oświetlenia jest gmina, a jeśli lampy podlegają pod firmę energetyczną.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeśli gmina nie przekazała lamp to wówczas może zlecać naprawy i wymianę żarówek dowolnym wykonawcą. Jeśli dodatkowe lampy montowane na słupach Enea to gmina musi je przekazać zakładowi energetycznemu. Dodała, że jeśli podwyżka energii będzie na takim poziomie jaki jest zapowiadany w mediach to będzie trzeba rozważyć zakup wyłączników, aby świeciła co trzecia lampa.

Burmistrz Gminy powiedział, że na starych lampach trudno będzie zamontować takie wyłączniki.

Radny A. Jóźwiak zapytał w jaki sposób usuwane padnięte zwierzęta?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, gmina zleca zakładowi usunięcia poszczególnych zwierząt.

 

Następnie ogłoszono 20 minut przerwy.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 3, tj. analiza projektu budżetu na 2012 rok.

Przewodniczący R. Dworzański poprosił o krótkie przedstawienie projektu budżetu, ponieważ członkowie Komisji, brali lub będą brali udział w posiedzeniach Komisji, na których budżet będzie szeroko omawiany.

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt budżetu na 2012 r. został opracowany przy założeniu, że średnioroczna inflacja wyniesie 2,8%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto w wysokości 1,27%, dla pracowników obsługi jednostek oświatowych przyjęto wzrost o 5%, a dla pozostałych pracowników nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń. Dochody podatkowe zaplanowano wg stawek uchwalonych w dniu 26.10.2011 r., które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.11.2011 r. Dochody zaplanowano na kwotę 54.816.088,06 zł, co stanowi wzrost o 5,17% w stosunku do dochodów z 2011 r. Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 11.643.371 zł, w tym:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościkwota 4.000 zł,

- sprzedaż nieruchomościkwota 2.000.000 zł,

- środki z funduszy strukturalnychkwota 9.639.371 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43.172.717,06 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconychkwota 6.297.550 i jest mniejsza na plan z 30.09.2011 r. o 144.838 zł,

- dotacje na zadania własnekwota 402.954 i jest niższa o 362.914 zł,

- subwencje ogólnekwota 15.352.768 zł, która wzrosła o 397.683 w porównaniu do 2011 r., w tym:

                - subwencja oświatowawzrosła o 790.782 w porównaniu do 2011 r.,

                - subwencja wyrównawczaspadła o 94.592 w porównaniu do 2011 r.,

                - subwencja równoważącawzrosła o 15.276 w porównaniu z 2011 r.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznychprzyjmując wytyczne Ministerstwa Finansów zostały zaplanowane na poziomie wyższym niż w 2011 r. o kwotę 871.792 zł.

- pozostałe dochody własneplanowana kwota 14.083.780,06 zł.

Wydatki zostały zaplanowano na kwotę 57.966.236 zł, w tym:

- majątkowe, w kwocie 17.786.357 zł:

                - budowa drogi z chodnikiem po jednej stronie jezdni w m. Wełna,

                - zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno-rekreacyjnej,

                - zakup gruntów,

                - zakup sieciowego serwera plików,

                - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,

                - udział pieniężny do spółki w Wągrowcu,

                - budowa oświetlenia przy ul. Paderewskiego;

- bieżące, w kwocie 40.179.879 zł, które wyższe od wydatków w 2011 r. o 5,34%, z tego:

                - na oświatę i wychowaniewzrost o 738.905 zł,

                - opieka społecznawzrost o 292.204 zł,

- pozostałe działyspadek o 569.066 zł;

- wydatki na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiegozaplanowano kwotę 229.687 zł;

- wydatki na realizację przedsięwzięć z ochrony środowiskaplanowana kwota 270.000 zł:

                - zakładanie nowych skwerów zielonych i ich pielęgnacjakwota 80.000 zł,

                - edukacja ekologicznakwota 10.000 zł,

                - opłaty za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnychkwota 10.000 zł,

                - gospodarkę odpadamikwota 95.000 zł,

                - gospodarkę ściekową i ochronę wódkwota 75.000 zł.

Deficyt w 2012 r. zaplanowano na kwotę 3.150.147,94 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu kredytów i pożyczekkwota 4.389.097 zł,

- rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat poprzednichkwota 1.238.949,06 zł.

Stan kredytów na 31.12.2011 r. wyniesie 6.728.537,06 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012 r. wyniesie 9.878.685 zł.

Wskaźniki zadłużenia oraz obsługi tych zobowiązań zachowuje wartości w stosunku do wymogów prawnych wyznaczonych ustawą o finansach publicznych z 2005 r. oraz zachowuje prawidłowe relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. w prognozowanym okresie od 2012-2025 r.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika wzrost wydatków w paragrafie 4410 w podrozdziale ośrodki pomocy społecznej?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to związane z pieczą zastępczą, ponieważ pracownicy GOPS muszą uczestniczyć w prowadzonych postępowaniach.

Radny A. Jóźwiak zapytał jakie wydatki zostały zaplanowane zostały w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tym dziale zostały zaplanowane wszystkie wydatki związane z promocją gminy. Z środków tego rozdziału finansowany jest zakup prospektów o Gminie Rogoźno, długopisy, smycze itp. oraz goszczenie delegacji zagranicznych.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy w przyszłym roku planowane jakieś wizyty i w jaki sposób odbywa się zapraszanie delegacji? Zapytał czy planowana kwota na promocję nie mogłaby zostać obniżona?

Skarbnik Gminy odpowiedział, że w dziele tym znajdują się także dofinansowania burmistrza do wyjazdów osób z różnych organizacji, np. emerytów, chórów.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że bardzo mocno spadły wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwota wydatków jest tak niska, ponieważ w projekcie budżetu nie ujmuje się wpływających w ciągu roku środków na zwrot podatku akcyzowego od paliw dla rolników.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że projekt budżetu został przygotowany rzetelnie i odzwierciedla aktualne możliwości gminy. Zwrócił uwagę, że ponad 21 mln zostaje przeznaczonych na oświatę, a pomoc społeczna ponad 8,5 mln zł.  

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu 4, tj. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół nr 10/2011 został przyjęty 3 głosamizaw obecności 3 członków Komisji.

 

W punkcie 5, tj. sprawy bieżące Przewodniczący R. Dworzański poprosił o zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji na 2012 r.

 

W czasie posiedzenia Komisja dokonała wyrywkowej kontroli dokumentów księgowych:

-         Faktura VAT Nr 140/U/2011 z dnia 30.09.2011 r. za ręczne oczyszczanie chodników i placów oraz wywóz nieczystości z koszy na terenie miasta i gminy, za mechaniczne oczyszczanie ulic, za wywóz nieczystości z koszy służących do zwierzęcych odchodów, za wywóz nieczystości z koszy na terenie Parkowa wystawioną Gminie Rogoźno przez Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwińskizałącznik nr 2 do protokołu;

-         Faktura VAT Nr 1/08/2011 za usługi utrzymywania parków oraz usługi z zakresu pielęgnacji trawników wystawioną Gminie Rogoźno przez Gordon Garden Architektura Krajobrazu D. Jarzyniewski - załącznik nr 3 do protokołu;

Komisja nie stwierdziła uchybień w kontrolowanych dokumentach.

 

Załączniki do protokołu stanowią:

- zestawienie wydatków związanych z oświetleniem gminy oraz utrzymaniem zieleni i oczyszczaniem miastazałącznik nr 4,

- umowa nr CRU/P/12765/2010/DD/ZDE/RD-3 zawarta 30.12.2010 r. pomiędzy Gminą Rogoźno, a ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu – załącznik nr 5,

- umowa zawarta 28.06.1994 pomiędzy Gminą Rogoźno, a W. Krukiem wraz z późniejszymi aneksamizałącznik nr 6,

- umowa INTZ.272-4/11 zawarta 24.03.2011 r. pomiędzy Gminą Rogoźno, a H. Siwińskim - załącznik nr 7,

- umowa INTZ.272-5/11 zawarta 24.03.2011 r. pomiędzy Gminą Rogoźno, a H. Siwińskim - załącznik nr 8,

- zlecenie nr OR.3400/4/2011 z 12.01.2011 r. zlecone przez Gminę Rogoźno, przyjmujący zlecenie Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwińskizałącznik nr 9,

- zlecenie nr OR.271.1.22.2011 z 1.03.2011 r. zlecone przez Gminę Rogoźno, przyjmujący zlecenie Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwińskizałącznik nr 10,

- zlecenie OR.271.1.97.2011.AP z 24.06.2011 r. zlecone przez Gminę Rogoźno, przyjmujący zlecenie Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwińskizałącznik nr 11,

- zlecenie OR.271.1.123.2011.AP z 29.07.2011 r. zlecone przez Gminę Rogoźno, przyjmujący zlecenie Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwińskizałącznik nr 12,

- wykaz terenów zielonych do koszenia na terenie miasta Rogoźna – załącznik nr 13.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 15.35

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 13 stycznia 2012 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący ………………………..

Wiceprzewodniczący ………………….

Członek …………………………………

Członek …................................................

 

drukuj pobierz pdf