Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 12/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 5 grudnia 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 12/2011

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 5 grudnia 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

  1. Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznej i wewnętrznej przeprowadzonych w 2011 r.
  2. Informacja o realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również: Sekretarz GminyI. Sip-Michalska, Zastępca Burmistrza  - K. Ostrowski, Główny Specjalista ds. kontroli zarządczejK. Górzna, Główny Specjalista ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji – T. Zygmunt.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok następny.
  3. Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznej i wewnętrznej przeprowadzonych w 2011 r.
  4. Informacja o realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie.

 

Porządek obrad został przyjęty.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 2opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok następny.

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie pracowała na przygotowaniem planu pracy na 2012 rok.

 

Ogłoszono 10 minut przerwy.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 3 - analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznej i wewnętrznej przeprowadzonych w 2011 r.

Informację na powyższy temat przedstawiły: Sekretarz Gminy oraz Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w lutym br. została przeprowadzona rekontrola Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, natomiast pierwsza kontrola miała miejsce w listopadzie 2010 r. Kontrola w wnioskach pokontrolnych zaleciła uaktualnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy w czasie kontroli zostały rozpoznane inne zagrożenia miejscowe, oprócz typowych dla ochrony przeciw pożarowej?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, poprzednia instrukcja była bardzo stara i musiała zostać zaktualizowana, m. in. zmianie uległy oznakowania miejsc ewakuacyjnych.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy wymogiem jest aby tablice ewakuacyjne były podświetlone?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że wymagane jest aby tablice ewakuacyjne były podświetlane ale tylko w miejscach, gdzie nie ma dostępu światła dziennego. Dodała, że podczas remontu budynku zadbano, by tablice spełniały ten wymóg. Na bieżąco przeprowadzane wszelkiego rodzaju kontrole, m. in. przewodów kominowych. Kontrolę przeprowadziło również Archiwum Państwowe, które stwierdziło, że obecne archiwum jest tak wypełnione, że nie ma miejsca na przyjęcie akt wytwarzanych na stanowiskach pracy. Poinformowała, że zostało wygospodarowane dodatkowe pomieszczenie, które przechodzi adaptację do potrzeb archiwum. Kontrolę przeprowadziła także Regionalna Izba Obrachunkowa, jednak do dnia dzisiejszego nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne. Po przeprowadzeniu kontroli Państwowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach stwierdził, że badania narybku prowadzone prawidłowo. Jeśli jest potrzeba to protokoły z kontroli zewnętrznych mogą zostać udostępnione. Audyt w Urzędzie Miejskim przeprowadzany jest wyrywkowo w poszczególnych przez spółkę zewnętrzną. Plan audytu został tak skonstruowany, aby w czasie kadencji zostały skontrolowane wszystkie jednostki, co pozwoli na całościową ocenę działalności gminy.

Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej poinformowała, że liczba przeprowadzonych kontroli, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w Gminie Rogoźno jest na zadowalającym poziomie. Burmistrz Rogoźna chce, aby każdy dział był dokładnie sprawdzany i analizowany. Wymóg kontroli nakłada także ustawa o finansach publicznych, która ostatnio się zmienia, dlatego też kontrole tak szczegółowo przeprowadzane. Uzupełnieniem wszystkich przeprowadzanych kontroli była Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2011 r., która trwała dość długo. Nadmieniła, że wszelkie działania kontrolne uciążliwe dla pracowników, którzy na pewne pytania muszą składać szczegółowe wyjaśnienia. Kontrole wewnętrzne stanowiły kontynuację prowadzonych wcześniej kontroli w oświaciePrzedszkole nr 2 w Rogoźnie, PrzedszkoleSłoneczne Skrzatyw Parkowie i Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie. Przeprowadzone kontrole były kontrolami doraźnymi, ponieważ obejmowały wycinek działalności tych jednostek i obejmowała głównie remonty, zarówno planowane, jak i nieplanowane. Poinformowała, że każde działanie remontowe powinno być planowane na dany rok i niepoważnym jest, aby w trakcie roku budżetowego przekazywać pieniądze jednostce, której dyrektor nie wnioskuje o środki pieniężne, a wnioskuje radny który nie ma odpowiedniej wiedzy co do zasadności i ich celowości. Budżet gminy uchwalany jest na cały rok i za jego realizację odpowiada organ wykonawczyBurmistrz. W starej ustawie zapisano, że o wszelkie potrzebne zmiany wnosi organ wykonawczy, ponieważ w trakcie roku zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, które rzutują zarówno na bieżące i planowane wydatki. Wspomniane sytuacje miały miejsce w wymienionych placówkach, które miały planowane bardzo niskie remonty kuchni, które polegały na ich dostosowaniu do aktualnych przepisów. Dyrektorzy tych placówek wnioskowali o pewne kwoty, natomiast radni w trakcie roku budżetowego podwyższali te kwoty. W Przedszkolu nr 2 kwota remontu bardzo wzrosła i trudno, żeby w tej sytuacji dyrektor stosował się do wymogów ustawy o zamówieniach publicznych. Przeprowadzenie kontroli spowodowała czujność nad jej przestrzeganiem. W Przedszkolu nr 2 sytuacja wymknęła się spod kontroli, ponieważ inny był plan, a inna realizacja. Ustawa o zamówieniach publicznych została tylko w małym stopniu zrealizowana, ponieważ dyrektorka wystosowała pismo do oferentów, w którym przedstawiła zakres robót oraz specyfikację, jednak nie była one pełna i dogłębna. W sprawie tej przeprowadzono wiele narad, ponieważ trudno zarzucić dyrektorce winę, skoro planowała ona przeprowadzenie remontu na określoną kwotę, która w trakcie roku została zwiększona przez radnych. Działania organu przyznającego środki miały pełną akceptację komisji rewizyjnej, a która później wnioskowała o przeprowadzenie kontroli doraźnych. Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej poinformowała, że wystąpiła do rzecznika naruszeń dyscypliny finansów publicznych z wnioskiem o nałożenie kary na dyrektorkę przedszkole, jednak nie dopatrzył on się winy w jej działaniach. Poinformowała, że taka sytuacja miała miejsce w PrzedszkoluSłoneczne Skrzatyw Parkowie oraz w Gimnazjum nr 1 i w tym przypadku odstąpiono od wystąpienia z wnioskiem o nałożenie kary.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy w przypadku remontu placówek oświatowych całkowitą odpowiedzialność ponosi dyrektor placówki, czy też częściowo dyrektor ZEAPO, który nadzoruje finansowo te placówki?

Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej wyjaśniła, że podczas analizy procedur wewnętrznych stwierdzono, że obowiązujące procedury należy zmienić. Regulamin organizacyjny, jak i statut ZEAPO przewiduje, że jednostka powołana jest do obsługi tych jednostek. Za wszystkie sprawy w jednostce odpowiada jej dyrektor, natomiast od strony finansowej odpowiada dyrektor jednostki i księgowa ZEAPO. Nieprawidłowością było podpisywanie przez dyrektora ZEAPO faktur, ponieważ powinny być podpisywane przez dyrektorów szkół. Nieprawidłowość ta nie jest tak rażąca, ponieważ jeśli na fakturze byłby wyłącznie podpis dyrektora ZEAPO to wówczas byłoby to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Burmistrz Rogoźna zlecił przeprowadzenie kontroli wszystkich wystawionych faktur. Po kontroli stwierdzono, że faktury pod względem merytorycznym opisywane przez dyrektorów jednostek, względnie przez ich pełnomocników.

Radny A. Jóźwiak stwierdził, że być może dyrektorzy nie mieli świadomości, że działania te były nie prawidłowe.

Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej dodała, że w sprawie przedszkola narady trwały dość długo, ponieważ zastanawiano się nad złożeniem wniosku do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Komisja Rewizyjna pierwotnie wyrażała zgodę na przeznaczenie pieniędzy dla Przedszkole, a później zarzucano dyrektorowi niestosowanie wymogów ustawy o finansach publicznych. Kontrola trwała dość długo ponieważ kontroli podlegały dokumenty w przedszkolu, ZEAPO, a także w Urzędzie Miejskim. Nadmieniła, że nieprawidłowością jest że w czasie sesji były zwiększane wydatki, ponieważ Skarbnik Gminy musi dbać o wykonanie budżetu, a w poprzedniej kadencji było wiele takich sytuacji.

Radny M. Kutka zapytał czego dotyczyć ma aktualizacja regulaminu organizacyjnego i statutu przez ZEAPO?

Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej poinformowała, że ma dotyczyć tego w jakim zakresie dyrektor szkoły daje pełnomocnictwo na zamówienia publiczne. W placówkach oświatowych za wszystko odpowiada dyrektor placówki, a za dyrektorów odpowiada Burmistrz, jako organ wykonawczy. W statucie ma zostać szczegółowo zapisane za co odpowiada dyrektor placówki, a za co dyrektor ZEAPO.

Kolejną kontrolę przeprowadzono w Rogozińskim Centrum Kultury, w którym występowało szereg nieprawidłowości, dlatego Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Rogoźna o przeprowadzenie kontroli doraźnej, ponieważ wcześniej prowadzono kontrolę kompleksową, która wykazała szereg nieprawidłowości i nieścisłości. Zalecenia pokontrolne:

- wprowadzenie instrukcji kancelaryjnejdokumenty i faktury były nie należycie rejestrowane; archiwizacja dokumentów również była nieprawidłowa; nieprawidłowo również zostały opracowane procedury wewnętrzne;

- zapewnić funkcjonowanie kontroli zarządczej zgodnej z ustawą o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,

- przestrzegać procedur dotyczących wynajmu i dzierżawy nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,

- przestrzegać procedur dotyczących wynajmowania i dzierżawienia sprzętu,

- podawać do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lub dzierżawy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,

- przestrzegać sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym zgodnie z ustawą o rachunkowości,

- do składania w imieniu RCK oświadczeń w zakresie spraw i obowiązków finansowych przestrzegać współdziałania dwóch osób,

- zapewnienie pracownikom w planach finansowych podnoszenie wiedzy i kwalifikacji,

- podejmowanie pracy przez pracowników w godzinach nadliczbowych,

- pracownikom przyznawać dodatek funkcyjny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki,

- przy wypłacaniu pracownikom wynagrodzenia bezwzględnie przestrzegać ustawę o prawie autorskim,

- rozliczać polecenia wyjazdu służbowego na podstawie polecenia pracodawcy,

- przed przystąpieniem do prac remontowych należy dokładnie: określić przedmiot zamówienia, ustalić wartość zamówienia, ustalić całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, dokonać rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie najlepszego wykonawcy zamówienia. 

Kontrolę doraźną w Rogozińskim Centrum Kultury przeprowadzono w zakresie prawidłowości dysponowania i wykorzystywania środków pieniężnych znajdujących się w kasie oraz sposobu dokumentowania operacji kasowych.

Radny M. Kutka zapytał czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu RCK istniały również, gdy jednostka była kierowana przez poprzedniego dyrektora?

Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej wyjaśniła, że obejmując stanowisko odpowiada za wszystkie sprawy jednostki i nie dopuszczalne jest tłumaczenia, że wcześniej też tak było. Należy również dostosowywać działalność jednostki do aktualnie obowiązujących przepisów, ponieważ ulegają one zmianą.

Radny M. Kutka zapytał czy za poprzedniego dyrektora były prowadzone kontrole?

Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej wyjaśniła, że wcześniej nie było wymogu prowadzenia kontroli wewnętrznej. Kontrole były prowadzone, ale mógł je wykonywać urzędnik. Wcześniej urzędnik delegowany był do kontrolowania 5% wydatków. Dodała, że Burmistrz zobligowany jest ustawą do prowadzenia kontroli zarządczej, a jeśli nie będzie prowadzona to grozi odpowiednia dyscyplina. Poinformowała, że wszystkie działania kontrolne prowadzone zgodnie z wymogami. Regionalna Izba Obrachunkowa również kontrolowała omawiane dokumenty i ich nie zakwestionowała.

Radny M. Kutka stwierdził, że z wypowiedzi Głównego Specjalisty ds. kontroli zarządczej wynika, że po objęciu funkcji przez nowego dyrektora RCK zaczęła obowiązywać obligatoryjna kontrola i zmieniły się przepisy.

Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej wyjaśniła, że jeśli dyrektor objął stanowisko to odpowiada za daną jednostkę. Dodała, że jako kontroler zarządczy nie sprawdza co było w przeszłości. Kontrola prowadzona jest w oparciu o konkretne prawomocnictwo wydane przez Burmistrza Rogoźna i należy pamiętać, że pewne sprawy ulegają przedawnieniu. Jeżeli dyrektor obejmując stanowisko stwierdza, że jednostka nie działa zgodnie z przepisami to jest zobowiązany doprowadzić, aby jednostka działała zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Kolejną kontrolę wewnętrzną przeprowadzono w Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego i była to swego rodzaju rekontrola. Kontrola dotyczyła głównie braku płynnego wykonywania funkcji głównego księgowego i jego zastępcy. Zaznaczyła, że każda jednostka by mogła sprawnie funkcjonować musi posiadać zastępcę dyrektora i zastępcę głównego księgowego, ponieważ dokumenty księgowe muszą być wypełniane zgodnie z ustawą o rachunkowości. Kontrolą objęto również analizę i sposób realizacji wykonania zadań pokontrolnych przedstawionych w 2010 r., z uwzględnieniem obsługiwania wspólnot mieszkaniowych, ponieważ tatut ZAMK nie przewiduje prowadzenia wspólnot mieszkaniowych.

Radny M. Kutka zapytał czy wskazany został termin na wyeliminowanie wskazanych w kontroli nieprawidłowości?

Główny specjalista ds. kontroli zarządczej odpowiedziała, że aktualnie trwa rekontrola i po jej zakończeniu termin usunięcia nieprawidłowości zostanie wskazany. Poinformowała, że kontrolą objęto również analizę zadłużeń lokali mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZAMK, w tym egzekucji należności. Wskazano, że w wcześniejszych zaleceniach pokontrolnych wezwano do przestrzegania postanowień określonych w ustawie o pracownikach samorządowych. Wskazano, że nie zostały uaktualnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa procedury kontroli finansowej i zarządczej, a w szczególności polityki rachunkowości.

Radny M. Kutka zapytał o wnioski z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej?

Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej odpowiedziała, że odpowiada za prowadzenie kontroli wewnętrznych, natomiast kontrole zewnętrzne zostały omówione wcześniej.

Radny M. Kutka zapytał co się dzieje jeśli zalecenia pokontrolne nie wypełnione w wyznaczonym terminie?

Główny Specjalista ds. kontroli zarządczej odpowiedziała, że decyzję wówczas podejmuje Burmistrz.

Radny M. Kutka zapytał czy przeprowadzona kontrola w RCK była jedną z przesłanek wypowiedzenia umowy dyrektorowi tej jednostki?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, może tak, może nie.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 4informacja o realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Informację na powyższy temat przedstawił Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji poinformował, że przedstawiono w informacji stan na 28.11.2011 r. i jest on częściowo nieaktualny z stanem aktualnym. Powiedział, że zakończone zostały roboty betoniarskie i wykonane zostały próby szczelności reaktora. Zakończone zostały również montaż koryt odpływowych, natomiast w dalszym ciągu trwa montaż pomostów roboczych. W budynku operacyjnym dokonano wymian stacji przygotowania polielektrolitu oraz stacji odwadniania osadu. Dodał, że w ciągu tygodnia ma zostać wymieniony sitopiaskownik. Stacja zlewnabudynek w stanie zamkniętym i układana jest glazura. W pompowni głównej zakończone zostały roboty związane z montażem dodatkowej pompy, zasuwy nożowej i zaworu zwrotnego. Poinformował, że zostały wykonane sieci łączące istniejące obiekty ze stacją zlewną, natomiast na placu magazynowym prace zostały zakończone. W kwestii zaawansowania finansowego budowy oczyszczalni ścieków dotychczas zafakturowano roboty na łączną kwotę 3.036.760.02 zł, co stanowi 44,5% wartości kontraktu.

Prace dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i separatorów poinformował, że prace koncentrują się na budowie kanalizacji sanitarnejbudowa głównych kolektorów. Prace realizowane przez 4 brygady na następujących ulicach: Reja, Prusa, Różana, Konieczyńskich. Wspomniał, że w dniu 28.07 br. prace zostały wstrzymane, a ich wznowienie miało miejsce 20.09 br. W stosunku do pierwotnego harmonogramu opracowanego przez wykonawcę w kwietniu br. notowane jest 4-miesieczne opóźnienie, jednak wg zaktualizowanego harmonogramu co tydzień notowane jest przyśpieszenie prac. Duży wpływ na przyśpieszenie prac ma sprzyjająca pogoda. Poinformował, że wykonawca inwestycji zachowuje się bardzo racjonalnie, ponieważ na ul. Reja musiały zostać wstrzymane prace ze względu na rosnące drzewa, rozpoczął prace na innym odcinku.

Radny M. Kutka zapytał kiedy wspomniane drzewa zostaną wycięte?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że termin wycinki nie jest znany, ponieważ dotąd nie została wydana zgoda przez Starostwo Powiatowe. Poinformował, że dotychczas łącznie wybudowano ponad 3.670 mb kanalizacji sanitarnej, choć w informacji podano, że wybudowano 3.220,72 mb. 

Radny A. Jóźwiak zapytał ile łącznie metrów kanalizacji sanitarnej ma zostać wybudowane?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji poinformował, że do wybudowania pozostało 21.950 mb, 236 mb kanalizacji deszczowej, 12 separatorów i 9 przepompowni. Dotychczas wybudowano jedną przepompownię. Harmonogram prac zakłada budowę przepompowni w końcu 2012 r., natomiast separatory mają być budowane w 2013 r. Dodał, że nowy harmonogram jest bardziej optymistyczny niż harmonogram przed chwilą przedstawiony. W umowie zapisano, że roboty zostaną zakończone do 30.09.2013 r., a zgodnie z harmonogramem wykonawca chce je zakończyć do 30.06.2013 r. Tygodniowa realizacja prac wskazuje, że termin zakończenia prac na koniec II kwartału 2013 r. zostanie zachowany. Zwrócił uwagę, że obecny rok odbiega od poprzednich dwóch lat, kiedy zima nadchodziła znacznie wcześniej oraz był znacznie wyższy poziom wód gruntowych.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy mogą pojawić się ulice na których nastąpi spowolnienie prac?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że spowolnienie prac może nastąpić na ul. II Armii Wojska Polskiego, na którym musi zostać przeprojektowane ok. 240 mb kanalizacji. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wskazał, że kanalizacja ma zostać wykonana w chodniku, jednak po wykonaniu odkrywek okazało się nie ma technicznych możliwości umieszczenia kanalizacji w chodniku.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy znane ulice na których rozbieżności z projektem?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że na razie wiadomo tylko o ul. II Armii Wojska Polskiego i poczyniono działania w celu ich zniwelowania. Dodał, że rozbieżność w stosunku do dokumentacji będzie w rejonie ronda w Rudzie oraz na ul. Piłsudskiego (za torami), gdzie został wybudowany chodnik, który współfinansowała Gmina Rogoźno na wniosek radnych.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy przed budową ronda w Rudzie nie mógł zostać założony fragment kanalizacji i kolektor?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że występując o środki unijne nie można wykonywać żadnych prac. Gdy składano wniosek o środki z UE był rok 2008 i wówczas były przeprowadzone uzgodnienia co do przebiegu trasy kanalizacji, w tym z WZDW. Środki unijne na budowę ronda WZDW uzyskało wcześniej, dlatego inwestycję już zrealizowało.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy to wszystkie ulice na których może nastąpić spowolnienie prac?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że w sprawie ul. II Armii Wojska Polskiego został złożony wniosek o umieszczenie kolektora w pasie drogi do Wojewody, który musi go przekazać do Ministra Infrastruktury. Dodał, że uzyskano już wstępną zgodę WZDW na umieszczenie kolektora w pasie drogi, choć zobowiązano gminę do otwarcia i zamknięcia całej szerokości pasa drogi, co będzie rodziło skutki finansowe dla Gminy Rogoźno. Dodał, że gdyby trasa nie została wcześniej uzgodniona i zatwierdzona, to można by w kosztorysach przewidzieć środki na te działania i liczyć na dofinansowanie z środków z UE.

Radny M. Kutka zapytał na jakim odcinku ul. II Armii Wojska Polskiego będą prowadzone omawiane prace?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji wyjaśnił na odcinku od ul. Prusa do ul. Polnej. Wstępna koncepcja prac w rejonie ronda w Rudzie zakłada wybudowanie komory spadkowej i przewiertem kontrolowanym pod ziemią budowana była by kanalizacja sanitarna.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy wówczas nie byłaby potrzebna rozbiórka ronda?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że rozbiórka ronda nie jest możliwa. Wykonanie wspomnianych prac ma się odbyć w terenach zielonych wokół ronda lub rozbiórce podlegałby ciąg do hurtowni p. Filipiak i dalej do bloków nr 19, 20, 21 w Rudzie.

Radny M. Kutka zapytał czy kanalizacja nie mogłaby zostać doprowadzona na Rudę od strony ul. Rolnej?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji wyjaśnił, że trasę budowy kanalizacji rozważa jej projektant, i budowa kanalizacji w rejonie ronda jest jedną z koncepcji. Zwrócił uwagę, że muszą zostać podłączone budynki nr 10, 11 i 12, który znajduje się po drugiej stronie drogi. Nadmienił, że zmieniając coś w projekcie trzeba starać się, żeby prace po zmianach były prowadzone w obrębie tych samych działek, ponieważ zostały one ujęte w opracowanej dokumentacji. Na ul. II Armii Wojska Polskiego prace będą przebiegać w ramach tej samej działki.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy jeśli pogoda się utrzyma to po świętach będą kontynuowane prace?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków odpowiedział, że oczywiście, choć wykonawca zaplanował przerwę w miesiącach styczeń i luty. Jeśli pogoda dopisze to prace będą kontynuowane.

Radny M. Kutka zapytał z jakich powodów na ul. Miodowej nie były prowadzone prace przez kilka dni?  

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że geodeta wytyczył ślad zgodnie z projektem, jednak po wykonaniu próbnych przekopów okazało się, że kanalizacja nie zmieści się w wytyczonym na mapie miejscu. Rozwiązaniem ma być zdjęcie jednej płyty z ul. Różanej. Nadmienił, że podczas prac napotyka się na wiele rzeczy, które nie zinwentaryzowane oraz na dzikie przyłącza do kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy właściciel posesji będzie musiał, czy będzie mógł podłączyć się do kanalizacji?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że jeśli kanalizacja zostanie wybudowana to właściciel będzie miał obowiązek podłączenia się do niej. Jeżeli właściciel nieruchomości posiada szambo, to nie będzie musiał podłączyć się do kanalizacji, ale będzie podlegał indywidualnej kontroli.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy jeśli właściciel posesji po kilku latach zmieni zdanie i będzie chciał się podłączyć do kanalizacji to będzie musiał wykonać przyłącze na własny koszt, czy też gmina będzie musiała wykonać przyłącze?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że podłączenie do kanalizacji wykonywane jest na koszt właściciela nieruchomości, ponieważ gmina stwarza warunki do podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Dodał, że kanalizacja sanitarna budowana jest po to, aby przejąć wszystkie ścieki, które i jeżeli ktoś nie będzie się chciał podłączyć, to będzie odpowiadał za odprowadzane ścieki. W sytuacji gdy będzie się chciał ktoś wybudować dom, to wówczas będzie musiał podłączyć się do kanalizacji, ponieważ nie uzyska zgody na wybudowanie szamba. Dodał, że uważa że jeśli ktoś będzie posiadać własną oczyszczalnie to nie będzie przymusu podłączania się pod kanalizację.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy w Gminie Rogoźno działa jakiś program, który dofinansowywałby budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na wsiach, gdzie nie ma kanalizacji?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że gdy zgłaszany był projekt budowy kanalizacji w ramach Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wielkopolskiego, stowarzyszenie zaproponowało, że gmina zajmie się aglomeracją Rogoźno. Stowarzyszenie natomiast zaproponowało, że będzie się starało o pozyskanie środków z UE na zagospodarowanie pozostałych ścieków z Gminy Rogoźno. Jednak stowarzyszenie wycofało się z tego projektu, ponieważ stwierdzili, że nie będą w stanie tak przygotować wniosku, żeby spełniał warunki o dofinansowanie.

Radny A. Jóźwiak stwierdził, że Gmina Rogoźno nie posiada programu w ramach którego można byłoby dofinansowywać budowę eko szamb.

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji odpowiedział, że budowa kanalizacji finansowana jest w ramach funduszu europejskiego WRPO na lata 2007-13, z którego pieniądze zostały już rozdzielone. Dodał, że przyznanie środków na budowę kanalizacji było możliwe dzięki funkcjonowaniu w obrębie rzeki Wełny trzech rezerwatów przyrody w naszej gminie. Realizacja budowy kanalizacji ma wpływ na ratowanie ekosystemu rzeki Wełny.

Przewodniczący R. Dworzański stwierdził, że Komisja jest zadowolona, że problemy z budową kanalizacji sanitarnej zostały rozwiązane.

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji powiedział, że trwają przygotowania do przeprowadzenia pierwszych odbiorów technicznych obiektów wybudowanych na oczyszczalni ścieków.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5sprawy bieżące.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że jeśli zajdzie konieczność to Komisja spotka się na posiedzeniu przed obradami sesji, aby przyjąć plan, który zostanie dostarczony do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Następnie zrealizowano punkt 6wolne głosy i wnioski.

Nie było. 

 

Załączniki do protokołu stanowią:

- informacja z przeprowadzonych kontroli w Gminie Rogoźno w 2011 r.załącznik nr 2,

- informacja o realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ściekówzałącznik nr 3.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 14.55

 

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 15 stycznia 2012 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący ………………………..

Wiceprzewodniczący ………………….

Członek …………………………………

Członek …………………………………

 

drukuj pobierz pdf