Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Budżet Gminy na 2011: Uchwała nr XV/114/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

Uchwała Nr XV/114/2011

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 18 listopada  2011 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 lutego 2011 roku, Uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2011 roku, Uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Uchwałą Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 maja 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.96.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 maja 2011 roku, Zarządzeniem OR.0050.1.115.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem OR.0050.1.129.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 lipca 2011 roku, Uchwałą Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.174.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.191.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 października 2011 roku, Uchwałą Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.206.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 listopada 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

1.          Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę   7.098.328 zł i ustala się na kwotę   44.833.965 zł

 

2.          Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi   44.833.965 zł

z tego:

1)   dochody bieżące w kwocie   41.126.219

      w tym:

a)        środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 102.956 zł

2)   dochody majątkowe w kwocie   3.707.746

      w tym:

a)        środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie  3.387.850 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

 

3.          Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2011 rok o kwotę 11.079.530 zł i ustala się na kwotę   45.992.386 zł

 

4.          Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi   45.992.386 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1)   wydatki bieżące w wysokości   40.595.571 zł

2)   wydatki majątkowe w wysokości   5.396.815 zł

w tym:

a)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w `części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie   3.867.908 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

 

5.         Zmniejsza się deficyt o kwotę 3.981.202 zł i ustala się deficyt na kwotę 1.158.421 zł. Po dokonanej zmianie § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 1.158.421 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  2.555.333 zł

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów     1.396.912 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

6.          § 5 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.196.191 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7.          § 14 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 14 Określa się sumę, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 8.000.000 zł”.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki:

 

drukuj pobierz pdf