Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 28 listopada 2011 roku o godz. 14.30 w siedzibie Muzeum Regionalnego w Rogoźnie i o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 10/2011

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 listopada 2011 roku o godz. 14.30 w siedzibie  Muzeum Regionalnego w Rogoźnie i o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

W I części posiedzenia udział wzięli: radny A. Olenderski, radny Z. Hinz, radny M. Połczyński.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecny był radny H. Janus. Radny Z. Hinz uczestniczył w obradach do godz. 17.45.

Ponadto w obradach udział wzięli goście: Bogusław JanusBurmistrz Rogoźna, K. OstrowskiZastępca Burmistrza, I. Sip-MichalskaSekretarz Gminy, Maria KachlickaSkarbnik Gminy, R. Bukowskainspektor WGNRiOŚ, Roman PiątkowskiKierownik Wydziału GNRiOŚ, M. Skrobuch"Profi-Kurs" Sp. z o.o., D. Przybylski"Profi-Kurs" Sp. z o.o.  - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

Pierwsza część obrad (wyjazdowa)Muzeum w Rogoźnie, pl. Karola Marcinkowskiego 1, godz. 13.30

1.       Otwarcie obrad.

2.       Zwiedzanie i zapoznanie się z działalnością instytucji kulturalnych w Gminie Rogoźno

a) muzea,

b) biblioteki,

c) domy i ośrodki kultury.

Druga część obrad (w miejscu)sala nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2, godz. 16.00

3.       Stwierdzenie quorum.

4.       Przyjęcie porządku obrad.

5.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KGFiR. 

6.       Propozycje wprowadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Jaracz.

7.       Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2012 rok.

a) prezentacja projektu budżetu,

b) dyskusja, wyjaśnienia, ewentualne głosowania wniosków.

8.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

9.       Wolne głosy i wnioski.

10.    Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 7 głosamizaw obecności 7  członków Komisji.

 

Protokół nr 9/2011 został przyjęty jednogłośnie 7 głosamizaw obecności 7  członków Komisji.

 

W imieniu członków Komisji i własnym Przewodniczący Komisji A. Olenderski złożył życzenia imieninowe radnemu Z. Hinzowi.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 tj. Propozycje wprowadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Jaracz.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Jaracz obejmują teren po byłej żwirowni. Na obszarze wyrobiska naziemnego utworzyło się jezioro. Dodał, że dotychczasowy właściciel omawianego terenu chce go sprzedać, ponieważ przebywa za granicą. Przedstawiciele spółkiProfi-Kurszgłosili się do Urzędu Miejskiego, ponieważ zainteresowani zakupem tego terenu, jednak zawarcie transakcji uzależniają od wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, aby zrealizować planowaną inwestycję.

D. Przybylski poinformował, że jest przedstawicielem spółki z o.o.Profi-Kurs, jednak jeśli zostaną wprowadzone pożądane przez nich zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, to wówczas powstanie nowa spółka, która będzie podejmowała działania inwestycyjne. Dodał, że zostały przeprowadzone wstępne rozmowy z bankiem, który wyraził wstępną zgodę na udzielenie kredytu pod planowaną inwestycję. Planowany koszt realizacji inwestycji wynosi kilkanaście milionów złotych. W dalszej części swego wystąpienia omówił aktualny stan infrastrukturalny wsi Jaracz. Według aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego teren po byłej żwirowni przeznaczony był pod wody, czyli na obszarze wyrobiska miało powstać jezioro. W związku z błędnymi szacunkami geologów, okazało się, że wydobycie żwiru i pisku było znacznie mniejsze niż planowano, dlatego żwirownia została zamknięta, a zbiornik wodny jest stosunkowo mały. Obecny plan zagospodarowania przestrzennego zakłada następujące przeznaczenie terenów:

-         teren przeznaczony pod usługi turystyczne, z prawem do zabudowy dwóch kondygnacji, łącznie z poddaszem użytkowym,

-         teren wodny,

-         teren UT2tereny przeznaczone pod usługi turystyczne, jednak budynki te mają zaspokajać potrzeby budynku głównego,

-         wokół jeziora zlokalizowano tereny rekreacyjne,

-         zaplanowana jest również oczyszczalnia ścieków. 

D. Przybylski poinformował, że wraz ze swoimi wspólnikami jest zainteresowany kupnem omawianego terenu i utworzenia spółki celowej, która miałaby wybudować dom opieki nad osobami starszymi. Dodał, że wraz z prowadzeniem inwestycji miałyby powstać tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Poinformował, że tereny pod budownictwo jednorodzinne miałyby częściowo sfinansować realizację inwestycjibudowy domu opieki nad osobami starszymi. Szacunkowy zwrot nakładów na inwestycje pochodzący z budownictwa jednorodzinnego wynosi ok. 20%. do zrealizowania planowanej inwestycji potrzebne elementy terenu o następującym przeznaczeniu:

-         tereny pod usługi turystyczne z prawem do zabudowywysokość dwóch pięter z prawem do zabudowy poddasza jest zadowalająca; gdyby została zmieniona na wysokość trzech pieter z prawem do zabudowy poddasza wówczas w pełni zadowalałaby inwestorów;

-         tereny usług turystycznych przy wjeździe na działkę, aby zyskały dodatkową funkcję, a mianowicie mieszkaniówka/usługi turystyczne;

-         tereny, które obecnie przeznaczone pod tereny wodne obecnie zwykłą ziemią i chcą =, aby zostały podzielone na dwa tereny: teren pod usługi turystyczne, natomiast drugi teren, aby został przeznaczony na cele mieszkaniowe;

-         kolejny obszar, który przeznaczony jest pod usługi turystyczne miałby zyskać dodatkową funkcję, a mianowicie mieszkaniową;

-         zbiornik wodny pozostaje bez zmian.

Poinformował, że na omawianym terenie zostały przeprowadzone badania geologiczne, które miały stwierdzić czy istnieją jakieś przesłanki, które uniemożliwiłyby pobudowanie domu o wysokości 2-3 pięter. Po ich przeprowadzeniu okazało się, że nie ma żadnych przeciwwskazań geologicznych do  planowanej budowy. Planowany dom opieki nad osobami starszymi ma być przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, ale nie na osoby, które ciężko chore lub niedołężne. Dom ma zostać przeznaczony dla osób starszych, które nie mogą lub nie chcą funkcjonować ze swoją rodziną oraz dla osób samotnych. Według najnowszych opracowań odchodzi się od tego, aby domy opieki nad osobami starszymi były wyodrębnione ze społeczeństwa, w których osoby w nich znajdujące się żyłyby jakw getcie. W planowanym domu planowanych jest ok. 50-60 miejsc dla pensjonariuszy. Budowa domu opieki planowana jest z budową domków jednorodzinnych, aby osoby z domów jednorodzinnych spotykały się z pensjonariuszami domu opieki, mi. in. na terenach rekreacyjnych. Przenikanie się osób starszych z młodszymi spowoduje, że osoby starsze nie będą czuły się wyobcowane ze społeczeństwa. Poinformował, że spółkaprofi-Kursobecnie zajmuje się szkoleniami, m.in. z zakresu dofinansowań z Unii Europejskiej. Dodał, że planuje się aby oczyszczalnia ścieków, która ujęta jest w obecnym planie została przeniesiona bliżej terenów, na których mają być prowadzone inwestycje. Zdaniem D. Przybylskiego obecna planowana lokalizacja oczyszczalni ścieków powoduje straty wizualne dla omawianego terenu. Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków firma wystąpi o zwrot środków z UE. Zakłada się, że dom opieki ma być ekologiczny, czyli miałyby w nim być pompy ciepła, kolektory i inne ekologiczne rozwiązania, które umożliwiłyby staranie się o zwrot środków z UE. Dodał,że jeśli proponowane zmiany nie zostaną wprowadzone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to inwestycja w postaci budowy domu opieki nie zostanie zrealizowana. Jako korzyści płynące z realizacji inwestycji wymieniono:

-         powstanie ok. 20-30 nowych miejsc pracy,

-         wpływy dla Gminy z tytułu podatku od nieruchomości,

-         powstanie niewielkiego motelu dla gości, chcących poznać okolicę.

Według przedstawicieli spółkiProfi-Kurszmiana planu zagospodarowania przestrzennego nie zmieni obecnego przeznaczenia terenów, które zostało zapisane w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że skoro teren przeznaczony był pod wyrobisko żwiru, to negatywne oddziaływanie na środowisko było znacznie wyższe, niż oddziaływanie planowanej inwestycji.

Radny A. Nadolny zapytał o docelową liczbę domów jednorodzinnych, które mają powstać na omawianym terenie? Zapytał także czy działki pod budownictwo mieszkaniowe będą miały równą powierzchnię, czy też zróżnicowaną?

D. Przybylski odpowiedział, że cały obszar gruntów wynosi ponad 21 ha, a pod budownictwo mieszkaniowe miałoby zostać przeznaczone ok. 25-30 % powierzchni całego terenu, czyli ok. 5-6 haco pozwoliłoby na wydzielenie 50 działek o powierzchni ok. 800 -  1.000 m².

Radny A. Jóźwiak zapytał dlaczego D. Przybylski uważa, że budowa zbiornika ma bardziej negatywne konsekwencje dla środowiska dla otoczenia, niż budowa domków jednorodzinnych?

D. Przybylski odpowiedział, że w swojej wypowiedzi nie miał na myśli zbiornika wodnego, tylko ówczesną żwirownię. Powiedział, że maszyny które tam pracowały bardziej niekorzystnie oddziaływały na środowisko, aniżeli mające powstać osiedle domków jednorodzinnych, które musiałyby wykorzystywać ekologiczne źródła ciepła. Dodał, że do omawianego terenu nie jest wybudowany gazociąg, w związku z czym domy musiałyby być ogrzewane piecami na słomę, brykiet, itp. Gdyby zostało wybudowanych 50 domów i zakładając, że w każdym domu byłyby dwa samochody, to dziennie przejeżdżałoby 200 aut, a przy działającej żwirowni zakładano przejazd kilkunastu samochodów ciężarowych o masie kilkudziesięciu ton.

Radny A. Jóźwiak dodał, że żwirownia obecnie nie działa.

D. Przybylski stwierdził, że skoro poprzedni plan dopuszczał przejazd samochodów ciężarowych, to przejazd samochodów osobowych nie oddziaływałby bardziej negatywnie.

M. Skrobuch dodał, że wyrobisko działało przez 10 lat.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy powstać ma tylko jeden budynek trzy piętrowy z poddaszem?

D. Przybylski wyjaśnił, że przedstawiona przez architektów koncepcja zakłada budowę budynku głównego z oknami wychodzącymi na jezioro. Drugim budynkiem jaki ma powstać jest budynek, w którym mają być gabinety lekarskie i zabiegowe, restauracja. W kolejnym budynku jaki ma powstać miałyby być gabinety rehabilitacyjne, które miałyby być przeznaczone do używania przez osoby mieszkające w domu opieki oraz przez mieszkańców domków jednorodzinnych. Dodał, że inny architekt w swojej koncepcji zakłada budowę niewielkiego budynku, w którym miałyby być trzymane zwierzęta domowe (kozy, owce), którymi pensjonariusze mogliby się zajmować. Koncepcja architektoniczna zakłada, by w budynku na najniższej kondygnacji znajdowały się pokoje dla osób starszych, a na pierwszym piętrze miałby zostać pobudowany motel/hotelwówczas do budynku zostałyby wybudowane dwa osobne wejścia.

Radny P. Wojciechowski zapytał jaką powierzchnię zajmuje cały obszar.

D. Przybylski odpowiedział, że cały teren ma powierzchnię 21,36 ha i teren ten miałaby objąć zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Radny M. Połczyński zapytał czy pobyt w domu opieki finansowany byłby z własnych środków pensjonariuszy?

D. Przybylski odpowiedział, że wstępne kalkulacje wskazują, że koszt miesięcznego pobytu w ośrodku wynosiłby ok. 3.500 zł, i w pewnej części dom miałyby zamieszkiwać osoby z Niemiec. Dodał, że w ciągu kilku lat charakter domu opieki może się zmienić, ale na chwilę obecną mają być to osoby sprawne fizycznie i umysłowo.

Radny R. Kinach zapytał czy cały teren zostanie ogrodzony, czy będzie to wolny teren.

D. Przybylski odpowiedział, że budynek będzie wolnostojący do którego wejście będą miały osoby posiadające specjalną kartę magnetyczną, natomiast nie przewiduje się ogrodzenia całego terenu. Dodał, że koszt ogrodzenia jest zbyt wysoki, a wokół terenu w znacznej części płynie rzeka Wełna, która stanowi naturalną barierę wejścia na omawiany teren. Nadmienił, że przez teren przejeżdżają osoby, które mieszkają poza omawianym obszarem.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że osoby te mają możliwość dojazdy do swojej posesji inną drogą.

D. Przybylski powiedział, że jedynym ograniczeniem jakie miałoby powstać jest postawienie szlabanu na drodze wjazdowej na omawiany teren. Dodał, że proponowane rozwiązania stanowią uzupełnienie do działalności zapisanej w obecnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a planowane inwestycje mogłyby wpłynąć na podniesienie atrakcyjności omawianego terenu.

Radny A. Nadolny zapytał co przewidywane jest na terenie leżącym w znacznej odległości od drogi wjazdowej?

D. Przybylski odpowiedział, że obecnie teren ten ma pozostać w niezmienionej formie, natomiast docelowo w przyszłości teren częściowo zostałby przeznaczony pod budynki pomocnicze dla budynku głównego, np. budynek dla zwierząt gospodarskich. Pozostała część terenu miałaby zostać przeznaczona i podzielona pod budownictwo mieszkaniowe.

M. Skrobuch dodał, że w pobliżu znajduje się starorzecze rzeki Wełny, które jest terenem mułowym, który można by udrożnić i wówczas ponownie płynęłaby rzeka Wełna.

D. Przybylski powiedział, że w I etapie inwestycji ma zostać wybudowany dom opieki, podział terenu na działki budowlane, wybudowanie oczyszczalni ścieków oraz wybudowanie ścieżki wokół jeziora. Dodał, że teren jest bardzo atrakcyjny dla realizacji omawianej inwestycji, natomiast ostateczna decyzja uzależniona jest od decyzji jaka zostanie podjęta przez Radę Miejską w Rogoźnie.

Radny A. Jóźwiak zapytał w jaki sposób ma być ogrzewany budynek trzy piętrowy, a w jaki domki jednorodzinne? Zapytał czy oczyszczalnia ścieków, która ma powstać przeznaczona byłaby dla domków jednorodzinnych, czy tylko dla domu opieki.

D. Przybylski odpowiedział, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oczyszczalnia ścieków musi obejmować cały teren. Dodał, że ze względów widokowych i ekonomicznych została przesunięta bliżej terenu, który mają zajmować domki jednorodzinne. Na obszarze nie ma gazu i w perspektywie kilkunastu najbliższych lat nie jest przewidziana budowa gazociągu, w związku z czym każdy domek miałby indywidualne ogrzewanie, a dom opieki miałby ogrzewanie olejem opałowym, które połączone byłoby z kolektorami słonecznymi i pompą ciepła.

Radny A. Jóźwiak stwierdził, że jeśli 50-60 domów będzie opalanych indywidualnie, to cały teren straci na swoich walorach z powodu kopcących kominów.

D. Przybylski zgodził się ze słowami radnego A. Jóźwiaka. Dodał, że jeśli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostanie zapisane ogrzewanie domków musi być w sposób ekologiczny to wówczas ograniczenie to można wymóc na właścicielach działek. W sytuacji nie spełnienia wymogu należy sprawę zgłosić do straży miejskiej, aby ukarała osoby nie spełniające wymagań. Stwierdził, że osobiście nie może zagwarantować, że właściciele działek będą trzymali się zapisów, jednak środki prawne pozwalające na ich wymuszenie.

Radny A. Jóźwik stwierdził, że nie jest łatwo wymusić spełnienie tego obowiązku, zwłaszcza, że osiedle prawdopodobnie będzie zamknięte, bo zamontowany zostanie szlaban, który będzie utrudniał wejście osobom postronnym.

D. Przybylski poinformował, że może zostać spisane porozumienie na mocy którego dostęp do terenu zostanie rozszerzony, np. dla straży pożarnej. Dodał, że jeśli powstałoby osiedle na ok. 50 domów, to wspólnik deklaruje budowę niewielkiego przedszkola, którego działalność współfinansowana byłaby ze środków z UE. Przedszkole przeznaczone byłoby dla dzieci osób mieszkających na terenie osiedla, ale dzieci z okolicznych miejscowości również mogłyby do niego uczęszczać.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że przypuszcza że rodziców z okolicznych miejscowości nie będzie stać na posłanie dzieci do przedszkola.

D. Przybylski odpowiedział, że przedszkole finansowane ze środków z UE jest przez dwa lata od momentu otwarcia jest bezpłatne.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli planowana jest budowa oczyszczalni ścieków to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie zostanie dopuszczona budowa szamb.  

D. Przybylski potwierdził, że nie zostanie dopuszczone budowanie szamb.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w miejscowości Jaracz dla terenu przeznaczonego pod budownictwo domów jednorodzinnych w planie zagospodarowania przestrzennego zapisany został zakaz budowy szamb i działki do dziś nie znalazły nabywców.

D. Przybylski powiedział, że w przypadku omawianej inwestycji sytuacja jest inna, ponieważ ma powstać dom opieki dla którego będzie niezbędna. Osoby kupujące działki również będą podłączały swoje posesje do tej oczyszczalni.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy właściciele domów jednorodzinnych, które mają powstać będą mogli korzystać z wodociągu, czy będą musieli mieć własne ujecie wody?

D. Przybylski powiedział, że obecnie na terenie działki znajduje się własne ujęcie wody i jest także doprowadzony wodociąg. Dodał, że na terenie działki rozprowadzony jest kabel energetyczny, który w zupełności wystarczy na zasilenie budynków.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy istniejący wodociąg wystarczyłby na obsłużenie planowanego osiedla, czy też musiałby powstać nowy wodociąg?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wodociąg dla tej działki doprowadzony został z Gościejewa, a czy średnica wodociągu jest wystarczająca musiałby wypowiedzieć sięAquabellissp. z o.o..

Radny M. Połczyński stwierdził, że planowana inwestycja ma znaczną wartość.

D. Przybylski dodał, że szacowana wartość całej inwestycji wynosi kilkanaście milionów złoty.

Radny R. Kinach zapytał Burmistrza Rogoźna i Skarbnik Gminy jakie korzyści Gminie Rogoźno przyniesie planowana inwestycja, jeśli zostanie zrealizowana.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że korzyścią będzie podatek od nieruchomości.

Radny R. Kinach zapytał czy gmina nie poniesie większych strat z tytułu zamontowania oświetlenia, budowy dróg, itp.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w planie przestrzennym zapisana jest budowa dróg wewnętrznych. Dodał, że na tym obszarze nie przewiduje budowy dróg publicznych.

D. Przybylski poinformował, że w tej kwestii nie były jeszcze prowadzone rozmowy z urbanistami, ponieważ najpierw chciano przedstawić koncepcję inwestycji. Dodał, że może zostać przyjęte założenie, że na omawianym terenie będą funkcjonowały wyłącznie drogi wewnętrzne i wówczas koszt ewentualnego oświetlenia nie będzie spoczywał na gminie.

Radny A. Nadolny zapytał czy utrzymanie dróg wewnętrznych należałoby wyłącznie do inwestora?

D. Przybylski powiedział, że każdy kupujący działkę byłby właścicielem drogi i wówczas osoby te wspólnie dbałyby o drogi i utrzymywały w czystości.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeśli drogi wewnętrzne zostaną zapisane w planie przestrzennym to wówczas przy podziale działek ustalone zostaną służebności. Dodał, że ustalone zostało koszty zmiany planu nie będą obciążały budżetu gminy. 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że na ogół ma pozytywny stosunek do inwestycji, ale chciałby zadać kilka pytań, ponieważ chce być przekonanym do podejmowanych działań. Zapytał:

-         o całkowity koszt realizacji inwestycji,

-         do kiedy Rada Miejska musi podjąć decyzję czy przedstawione zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostaną wprowadzone?

D. Przybylski odpowiedział, że czynnikami determinującymi podjęcie decyzji są: udzielenie przez bank kredytu oraz wprowadzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego proponowanych zmian. Dodał, że uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego trwa ok. 8-12 m-cy, a jeśli zostanie uchwalony on wcześniej to stanowić będzie dodatkową korzyść. Jeżeli jeszcze w tym roku wystąpi się o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego to procedura się zacznie, zakończy się w końcu przyszłego roku. Dopiero po uchwaleniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego można będzie podjąć działania inwestycyjne, czyli koniec 2012 r., kiedy to będą gromadzone wszystkie niezbędne dokumenty. Fizyczne rozpoczęcie budowy planowane jest na marzeckwiecień 2013 r., a zakończenie prac planowane jest na lato 2014 r.

Radny M. Połczyński zapytał o termin uzyskania dofinansowania z UE? Zapytał czy będzie to koniec 2013 r.?

D. Przybylski wyjaśnił, że zwrot środków nie będzie w 2013 r. Poinformował, że o zwrot środków będzie można wystąpić po fizycznym wybudowaniu oczyszczalni ścieków i domu opieki, czyli nie wcześniej niż 2014 r. Wstępny koszt realizacji inwestycji wynosi ok. 13-15 mln zł. Dodał, że czas uchwalenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego uzależniony jest także od tego czy do planu będą wnoszone uwagi.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że może stać się tak, że zmiany w miejscowym planie przestrzennym zostaną uchwalone i przez kolejne lata inwestycja nie będzie realizowana. Dodał, że takie sytuacji miały miejsce w przeszłości, np. budowa fabryki Ikea. Opracowany został również plan dotyczący Piłki , w którym ok. 5 ha zostało przeznaczone pod domki rekreacyjne, które do dziś nie powstały. Stwierdził, że uchwalenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w niczym nie przeszkodzi gminie. Chcąc uchwalić zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego musi zostać przeprowadzonych szereg konsultacji, ponieważ teren objęty jest ochroną i to obszary Natura 2000.

D. Przybylski stwierdził, że nigdy nie ma pewności 100%, ponieważ nikt nie może zagwarantować   że nie pojawią się jakieś trudności. Dodał, że uzyskane z kredytu środki finansowe w znaczącym stopniu będą finansowały inwestycje, jednak część środków będzie pochodziła od samych wspólników, dlatego dąży się do zminimalizowania ryzyka niepowodzenia inwestycji.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że projekt inwestycji jest bardzo ładny, ale także bardzo kosztowny. Każdy inwestor zakłada okres zwrotu środków z inwestycji. Dodał, że wiele osób uważa tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe zostaną bardzo szybko zasiedlone.

D. Przybylski stwierdził, że każdy zdaje sobie sprawę jaka sytuacja panuje na rynku nieruchomości, dlatego zamieszkanie tego terenu będzie dłuższym procesem. Zmiana planu ma być kompleksowa, ponieważ chce się uniknąć ewentualnych dalszych jego zmian. Dodał, że w ośrodku mają znajdować się sauny oraz basen, ponieważ dom opieki ma mieć podwyższony standard.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał czy od Komisji w dniu dzisiejszym oczekiwane jest wydanie oficjalnego stanowiska?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że po dzisiejszym spotkaniu Komisja wyda stanowisko w sprawie, aby inwestorzy wiedzieli czy mają składać wniosek o wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

D. Przybylski powiedział, że dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane po to, by przedstawić wstępne założenia inwestycji. Rada Miejska podejmie następnie decyzję czy zmiany a planie zagospodarowania przestrzennego zostaną wprowadzone czy też nie. Dodał, że chcieliby uzyskać informację czy możliwe jest wprowadzenie proponowanych zmian, czy też jakieś przeciwwskazania, które uniemożliwiają wprowadzenie zmian, które  zostały przedstawione.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ma nadzieję po wprowadzeniu zmian i uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego inwestorzy nie wystąpią z wnioskiem o przekształcenie całej powierzchni terenu pod budownictwo mieszkaniowe. Dodał, że podobne sytuacje miały miejsce w przeszłości, gdy były uchwalane inne plany. Stwierdził, że ma nadzieję plan przestrzenny tegfo terenu w przyszłości się nie zmieni.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy mogliby Państwo wydać gwarancję, że cały teren nie zostanie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe?

D. Przybylski powiedział, że dziś została przedstawiona pewna wizja tego terenu, i jeśli urbanista przedstawiłby projekt tego terenu i w całości przeznaczyłby go pod budownictwo mieszkaniowe, wówczas Rada Miejska nie podejmie uchwały w tym kształcie. Dodał, że projekt ten został opracowany w taki sposób, aby pensjonariusze ośrodka i mieszkańcy domów jednorodzinnych mieszkali w pewnej symbiozie, a nie żeby zaglądali sobiew okna. Aby to umożliwić zachowane mają zostać drzewa, które będą w pewien sposób dzieliły teren.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że z planowanymi zmianami zostali zapoznani członkowie tylko jednej Komisji. Zapyt czy na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa w dniu 5.12.2011 r. zorganizować wspólne posiedzenie Komisji?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że proponowane zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, ponieważ w zakresie tematyki swoich posiedzeń ma gospodarkę przestrzenną i dlatego zostało przedstawione to dziś.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że warto by zorganizować spotkanie również z członkami drugiej Komisji, ponieważ jej członkowie zapewne będą zainteresowani jakie zmiany mają zostać wprowadzone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że członkowie drugiej Komisji zapewne będą mieli również pytania odnośnie proponowanych zmian. Dodał, że jeśli Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa wyrazi pozytywną wolę wprowadzenia zmian, to na sesję grudniową lub styczniową przygotowany zostanie stosowny projekt uchwały i wówczas będzie można kierować pytania do inwestorów. Zaproponował aby została ogłoszona przerwa w obradach Komisji, aby jej członkowie mogli przedyskutować proponowane zmiany i wydać stosowną opinię.

Radny Z. Hinz zaproponował, aby zorganizować rekonesans w terenie by móc zobaczyć jakiego obszaru dotyczą proponowane zmiany.

Radny A. Nadolny nadmienił, że niektórzy radni nie wiedzą jak teren ten wygląda.

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby zorganizować spotkanie wszystkich radnych w wyznaczonym terminie, aby mogli się zapoznać z tym terenem.

Radny Z. Hinz powiedział, że zorganizowanie wizji lokalnej umożliwi poznanie tego terenu wszystkim radnym i pozwoli uniknąć sytuacji, że ktoś powie, że nie wie czego dotyczą zmiany ponieważ nie widział tego terenu.

Radny A. Jóźwiak zapytał inwestorów czy rozpatrywali wariant budowy w innej części tego terenu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że właścicielem terenu który zaproponował radny A. Jóźwiak jest inny podmiot.

D. Przybylski poinformował, że w przeszłości żwirownia składała się z dwóch wyrobisk, jednak jedno z nich zostało sprzedane i nie jest ono do kupienia.

Radny P. Wojciechowski zapytał inwestorów czy właścicielami terenu, którego dotyczyć mają zmiany?

D. Przybylski odpowiedział, że nie jeszcze właścicielami tego terenu.

Radny. P. Wojciechowski zapytał kto jest obecnym właścicielem tego terenu?

D. Przybylski powiedział, że właścicielem gruntu jest prywatna osoba mieszkająca obecnie w Japonii.

Radny P. Wojciechowski zapytał jaka firma lub spółka ma być głównym inwestorem?

D. Przybylski powiedział, że wraz z wspólnikiem jest przedstawicielem firmyProfi-Kurs, natomiast docelowo jeśli bank wyrazi zgodę na kredytowanie inwestycji i zostaną wprowadzone zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zawiązana zostanie spółka celowa. Zapytał Burmistrza Rogoźna czy owa spółka mogłaby nazywać sięJaraczsp. z o. o.? Dodał, że poprzednio firma nazywała się Kopalnia Kruszywa Naturalnego Jaracz s.c. Nazwanie spółki nazwą miejscowości pozwoliłoby, aby w Polsce stała się ona znana.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie zna odpowiedzi na to pytanie.

Kierownik WGNRiOŚ zaznaczył, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rejestrowana jest przez sąd i to on musiałby wydać decyzję czy spółka o takiej nazwie będzie mogła istnieć.

D. Przybylski powiedział, że w początkowych latach funkcjonowania spółki będzie generowała ona wyłącznie koszty.

Radny M. Połczyński stwierdził, że w dalszej przyszłości będą same profity.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że zgodnie z sugestią radnego Z. Hinza zostanie zorganizowana wizja lokalna.

D. Przybylski dodał, że jeśli zostanie poinformowany o jej terminie to przybędzie, aby udzielić odpowiedzi na pojawiające się pytania. 

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie Komisja wyraziła wstępną zgodę na przyjęcie proponowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Jaracz z uszczegółowieniem powierzchni zabudowy oraz przeznaczenie skrajnych działek pod działalność usługowo-turystyczną. Pod budownictwo jednorodzinne przyjęto proponowaną powierzchnię 6 ha, z czego 20% powierzchni zostanie przeznaczone na drogi wewnętrzne, a każda działka ma mieć powierzchnie nie mniejszą niż 10a. Dodatkowo dwie skrajne działki mają zostać przeznaczone pod działalność usługowo-turystyczną.

D. Przybylski zgodził się, aby jedną z skrajnych działek przeznaczyć wyłącznie pod działalność usługowo-turystyczną. Dodał, że na drugiej działce chciałby, aby była możliwość przeznaczenia jej na cele mieszkaniowe, a jeśli nie na całej powierzchni to chociaż na pewnej części.

Radny A. Jóźwiak odpowiedział, że na cele mieszkaniowe mogłaby zostać przeznaczona północna część omawianej działki.

D. Przybylski podziękował za pozytywną opinię i zaproponował wspólne spotkanie na omawianym terenie.

Radny Z. Hinz zaproponował, aby inwestorzy przedstawili swoje stanowisko na piśmie by radni mogli odnieść się do proponowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego podczas planowanej wizji lokalnej.

Radny A. Nadolny zapytał czy część działki przy starorzeczy Wełny przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe?

D. Przybylski potwierdził.

Radny A. Nadolny zapytał o powierzchnię jaka ma być przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe?

D. Przybylski odpowiedział, że trudno określić powierzchnię starorzecza Wełny, ponieważ teren ten jest znacznie zarośnięty, a precyzyjnie mógłby powierzchnię wyznaczyć geodeta.

 

W dalszej części obrad przystąpiono do realizacji punktu 8 tj. omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego, na obszarze działki o nr ewid. 820/3 przy ul. Fabrycznej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny P. Wojciechowski zapytał o wymogi jakie zostały zapisane w uchwale, a które dotyczą figury?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że w § 14 pkt. 1 podpkt c) „nakaz zachowania obiektu małej architektury – figury kultu religijnego, zlokalizowanej na przedmiotowym terenie, z dopuszczeniem przebudowy, remontu, rozbiórki i odbudowy”. § 14 pkt.2 podpkt c) „dopuszcza się wydzielenie działki z istniejącą figurą kultu religijnego, określoną na rysunku zmiany planu, zgodnie z potrzebami, bez ustalenia minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki”.

Radny P. Wojciechowski zapytał co stanie się z stojącymi obok figury reklamami?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jeśli po wydzieleniu działki reklamy będą znajdować się na gminnej działce to wówczas Gmina będzie musiała je zdemontować, a jeśli będą one na działce inwestora to wówczas on je zlikwiduje.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny P. Wojciechowski zapytał ile wynosi stawka czynszu za 1 powierzchni?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że obecna stawka czynszu jest zróżnicowana. Dodał, że planowana jest nowelizacja stawek czynszów i wówczas ma wynosić 10 zł/m² w każdym przypadku.

Radny P. Wojciechowski zapytał o stawkę czynszu aktualnie obowiązującą?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że stawki zróżnicowane i wynoszą od 5-7 zł/m², a maksymalna taryfa czynszu wynosi 7,50 zł/m².

Radny A. Jóźwiak zapytał od kiedy zacznie obowiązywać nowa stawka czynszu?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że w niedługim czasie.

Burmistrz Rogoźna dodał, że około 3 miesiące.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy w trakcie nowego roku nowa stawka będzie obowiązywać?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że zmienione stawki będą obowiązywały w nowym roku. Dodał, że w przypadku omawianych lokali po wygaśnięciu obowiązujących umów, a nowe zostaną zawarte na nowe stawki.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zapytał kiedy wygasną obecne umowy?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że w uchwale nie została owa informacja zapisana. Dodał, że ZAMK zawiadamia zainteresowane podmioty, że muszą zwrócić się w wnioskiem do Burmistrza, aby móc bez przetargu lokal wynająć.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 tj. praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2012 r.

a)       prezentacja projektu budżetudokonała Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Projekt budżetu został opracowany przy założeniu, że średnioroczna inflacja w 2012 r. wyniesie 2,8%, a średnioroczny wskaźnik wzrosu wynagrodzeń nauczycieli przyjęto w wysokości 1,27%, a 3,8% od września, dla pracowników osługi jednostek oświatowych przyjęto wzrost o 5%, a dla pozostałych pracowników nie przyjęto regulacji, ani wzrostu wynagrodzeń. Dochody podatkowe zaplanowano wg stawek uchwalonych w dniu 26 października 2011 r.,które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2011 r. Pozostałe dochody zostały wprowadzone zgodnie z utrzymanymi pismami od dysponentów. Budżet Gminy został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody zaplanowano na kwotę 54.816.088,06 i sąone wyższe od dochodów z 2011 r. o 5,17%. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 11.643.371 zł, z tego:

-          przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na kwotę 4.000 zł,

-          sprzedaż nieruchomości, na kwotę 2.000.000 zł,

-          środki z funduszy unijnych, na kwotę 9.636.371 zł.

Dochody bieżące zostały zaplanowane na kwotę 43.172.717,06 zł, w tym:

-          dotacje na zadania zlecone, na kwotę 6.297.550 zł,

-          dotacje na zadania własne, na kwotę 402.954 zł,

-          subwencja ogólna, na kwotę 15.352.768 zł. Subwencja oświatowa wzrosła w porównaniu do 2011 r. o kwotę 790.782 zł, subwencja wyrównawcza zmalała o kwotę 94.592 zł, a subwencja równoważąca wzrosła o kwotę 15.276 zł. 

-          udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawych wzrosły o kwotę 871.792 zł.

Pozostałe dochody i podatki lokalne zaplanowano na kwotę 14.083.780,06 zł, z tego:

-          podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnychw 2012 r. zaplanowano wzrost o 613.504 zł; dodała, że wzrost nie jest wyłącznie związany ze zmianą stawek podaku od nieruchomości, ale również ok. 350 tys. wynika z kończących się umów w ramach pomocy de minimis;

-          podatek rolny od osób prawnych i fizycznychw 2012 r. zaplanowano wzrost o kwotę 34.265,00 zł, mimo, że stawka podatku pozostała na poziemie z 2011 r.; wzrost dochodów z tytułu tego podatku wynika z kończących się w 2011 r. ulg inwestycyjnych oraz nabycia gruntów na powiększenie areału gospodarstw;

-          podatek leśnyw porównaniu do roku 2011 zaplanowano wzrost o kwotę 23.400 zł;

-          podatek od środków transportowychplanowany wzrost o kwotę 21.327 zł;

-          podatek od spadków i darowiznplanowane wpływy w porównaniu do 2011 r. mają być niższe o kwotę 55.000 zł; przewidywaną kwotę oszacowano na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu w 2011 r.;

-          rekompensaty utraconych dochodówplanowane na poziomie z roku 2011;

-          wieczyste użytkowaniew 2012 r. planowany wzrost ma wynieść 6.000 i związany jest ze zmianą stawek opłat w związku z dokonanymi wycenami

-          dzierżawyplanowany spadek dochodów w stosunku do 2011 r. ma wynieść 3.000 zł;

-          podatek od działalności gospodarczejspadek dochodów z tego