Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVI/253/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2009 roku

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku i Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 1.195.473 zł
i ustala się je na kwotę 36.692.181 zł
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 36.692.181 zł
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 36.086.181 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 606.000 zł

3. Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami w kwocie 5.905.380 zł
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 768.390 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 1.195.473 zł
i ustala się je na kwotę 43.357.869 zł

5. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 43.357.869 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
w tym:

1) Wydatki bieżące 35.166.869 zł z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.102.889 zł
b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł
c) dotacje przekazane z budżetu 3.045.000 zł
 
2) Wydatki majątkowe 8.191.000 zł z tego:
  
a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 635.000 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:
§ 4 Tworzy się rezerwy:
1. Ogólną w wysokości -  5.000 zł
2. Celową w wysokości -   1.311.255 zł
z tego:

1) na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł
2) na realizację własnych zadań z zakresu oświaty w kwocie 1.271.255 zł
w tym na:

a) odprawy emerytalne kwota 33.631 zł
b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 62.721 zł
c) fundusz nagród dla nauczycieli 21.337 zł,
d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki oświaty 1.153.566 zł.”

§ 3. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, który otrzymuje brzmienie:
§ 11 Uchwala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w kwocie 132.243 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki nr 3 i 4

 

drukuj pobierz pdf