Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 19/2012 z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 lutego 2012 r. o godz. 16.00 sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ NR 19/2012

z XIX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 29 lutego 2012 r. o godz. 16.00

 

XIX Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 29 lutego 2012 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że ze w zględu na chorobę w sesji udziału nie weźmie Burmsitrz Rogoźna B. Janus.

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych.

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Radny H. Kuszak uczestniczył w obradach sesji od godz. 16.05, a radny R. Dworzański uczestniczył od godz. 16.10.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XVIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  4. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.
  5. Stan służby zdrowia w naszej gminie:

             a) informacja przedstawiciela powiatu i gminy,

             b) wystąpienia gości,

             c) dyskusja.

6.       Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, o realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej:

a) wystąpienie przedstawiciela gminy,

b) dyskusja.

7.       Informacja o udziale gminy w związkach i stowarzyszeniach:

a) wystąpienie przedstawiciela gminy,

b) dyskusja.

8.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) uzgodnienie prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody,

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo nieruchomości,

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo,

e) pozostawienia środków obrotowych za rok 2011 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie,

f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Obornikach na uchwałę Nr XX/167/2004 Rady Miejskiej w Roigoźnie.

9.       Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

13.    Wolne głosy i wnioski.

14.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz wniósł do porządku obrad autopoprawkę:

- po punkcie 3 porządku obrad wprowadzić punkt 4 o treści: Prezentacja stanowiska pracowników Zespołu Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie. Kolejne punkty porządku obrad ulegną zmianie.

Radny R. Szuberski wniósł do porządku obrad o:

- wprowadzenie w punkcie 8 podpkt. g) Apel w sprawie zagwarantowania telewidzom pełnej możliwości odbioru Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym.

Radny H. Janus powiedział, że podczas sesji styczniowej przegłosowany został wniosek radnego M. Kutki w sprawie przeniesienia o miesiąc projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/283/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r., w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2010-2012. Dodał, że projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że pisemną odpowiedź na złożony przez siebie wniosek uzyskał radny M. Kutka i poprosił go o odczytanie treści pisma.

Radny M. Kutka odczytał pismo Burmistrza Rogoźna z dnia 24.02.2012 r. zawierające wyjaśnienia PrezesaAquabellissp. z o.o. w Rogoźnie w sprawie projektu uchwały dotyczącej Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2010-2012.

Radny H. Janus powiedział, że z pisma wynika ma zostać uchwalony nowy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych na lata 2012-2014. kontrowersje budził plan na lata 2009-2011. zapytał czy poprzedni plan pozostanie o niezmienionej treści, pomimo innych wydatków w tym roku?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że w tej chwili nie potrafi wyjaśnić tej kwestii, a wyjaśnienia PrezesaAquabellisotrzymał radny M. Kutka. Dodał, że teraz zgłaszane uwagi do porządku obrad, a sprawa projektu uchwały może być omawiana w punkcie wolne głosy i wnioski.

 

Autopoprawka Przewodniczącego Rady Z. Hinz została przyjęta jednogłośnie 14 głosamizaw obecności 14 radnych.

Poprawka radnego R. Szuberskiego została przyjęta 14 głosamizaprzy jednym głosiewstrzymującymw obecności 15 radnych.

 

Porządek obrad uległ zmianie zgodnie z naniesionymi poprawkami.

 

III. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że do treści protokołu zostały zgłoszone uwagi przez radnego H. Janusa i radnego R. Szuberskiego, które zostały uwzględnione zgodnie z treścią nagrania z sesji.

Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 15 głosamizaw obecności 15 radnych.

 

IV. Prezentacja stanowiska pracowników Zespołu Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie.

Dyrektor ZSA J. Łatka przedstawił stanowisko pracowników Zespołu Szkół Agrobiznesu o treści: "
W ziązku z planowanąreorganizacją szkolnictwa ponadgimnzajalnego w Rogoźnie, pracownicy Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Dezyderego Chłapowskiego w zwracają się z prośbą do Pana Burmustrza i Rady Miejskiej o udzielenie pomocy naszej szkole i podjęcie negocjacji ze Starosta Obornickim w celu zachowania naszej placówki w Rogoźnie przy ulicy Kościuszki 41. wierzymy, że istnieje możliwość przejęcia szkoły przez Gmine Rogoźno jako organu prowadzącego. Jestesmy szkołą ponadgimnzjalną z 55-letnią tradycją. Od początków naszą siedzibą jest zajmowany do dziś budynek przy ul. Kościuszki 41. w świadomości nas – nauczycieli, wielu pokoleń uczniów i mieszkańców gminy Rogoźno to jedyne i najwłaściwsze miejsce na funkcjonowanie naszej placówki. Obecnie kształcimy 240 uczniów w ośmiu oddziałach, zatrudniamy 26 nauczycieli i 6 pracowników obsługi i administracji. Jako jedyna szkoła z Powiatu Obornickiego zajęliśmy wysoką pozycję w wielkopolskim rankingu najlepszych techników. Do naszych najważniejszych osiągnięć należą wysoka zdawalność egzaminów zarówno zawodowych jak i maturalnych oraz wysokie wyniki w organizowanych na różnych szczeblach konkursach i olimpiadach, w których biorą udział nasi uczniowie. Obecnie w szkole realizowanych jest 5 projektów unijnych, dzięki którym prscownie sa wyposażone w nowoczesny sprzęt, a uczniowie mają możliwość rozszerzania własnych kompetencji z różnych przedmiotów, brania udziału w bezpłatnych wycieczkach i szkoleniach. Udził w tych projektach wzbogacił szkołe w sprzęt wart ponad 100000 zl. Nasza szkołe uczestniczy w życiu kulturalnym regionu. Jeko jedyna placówka oswiatowa od wielu lat organizujemy lub wspólorganizujemy imprezy środowiskowe dla naszej społeczności lokalnej, np. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy czy Światowy Dzień Zwierząt. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i propozycje organizacji wielu imprez, chociażby sportowych, które rozsławiają naszą gminę w kraju i zagranicą. Nasza młodzież i pracownicy bezinteresownie angażują się we wszystkie przedsięwzięcia. Demografia i ekonomia sa podstawowymi wyzncznikami do proponowanych zmian w powiatowej oswiacie. Pierwsze kryterium nie sprawdza się w naszej szkole. Mimo niżu demograficznego odczuwalnego w szkolnictwie średnim, od kilku lat mamy taki sam nabór do szkół dziennych. Nasza ofertą edukacyjną przyciągamy uczniów spoza powiatu, np. Murowanej Gosliny, Budzynia, Chodzieży, Skoków, Wągrowca, a wiadomo, że w ślad za uczniem spływają środki finansowe z subwencji. Zasadniczym powodem planowanej reorganizacji szkół w opinii Starostwa jest ekonomia. Nasza placówka nie jest, mimo kształcenia dwuzawodowego, co zasadniczo podnosi koszty, najdrższą szkołą w powiecie, czy gminie. Poza tym należy wziąć pod uwagę, że w małych środowiskach dwuzawodowość jest korzystniejsza, ponieważ nie "produkuje" bezrobotnych. Nasi absolwenci nie mają problemów w znalezieniu pracy, ponieważ kształcimy młodzież w wielu atrkcyjnych zawodach jak: technik budownictwa, logistyk, ekonomista, agrobiznesu czy architektury krajobrazu. Znając sytuację finansową gminy zdajemy sobie sprawę, że będzie trzeba trochę dołożyć do naszego funkcjonowania, ale w ciągu ostatnich czterech miesięcy 2011 r. zaoszczędziliśmy ok. 170 tysiecy złotych. Jesteśmy skłonni oszczędzać dalej kosztem dodatków motywacyjnych, dochodu z wynajmu czy łączenia klas. W wyliczeniach oszczędności zaproponowaliśmy zmianę systemu grzewczego co znacznie zmniejszyłoby nasze koszty – wystarczy tylko trochę dobrej woli. Wydaje się też, że przy podejmowaniu decyzji dotyczącej organizacji oświaty zbyt często zapomina się o celach szkolnictwa, a w szczególności o dobru ucznia. Niczym mantrę powtarzają się argumenty ekonomiczne, które "muszą" – nie wiadomo dlaczego – przeważać nad innymi. W przypadku przeniesienia Nas  do ZS im. H. Cegielskiego w jednym budynku skolnym będzie wspólnie funkcjonować ok. 1000 uczniów, z czego ok. 250 to uczniowie gimnzajum – w trudnym wieku dorastania. Co się stało z tak niedawno eksponowanym ministrerialnym programem "Bezpieczna szkoła"? Czy osiadł na nim kurz doraźności i odżyje znowu, kiedy dojdzie w jakiejs szkole do dramatu?  Z badań psychologiczno-pedagogicznych, będących podstawa owego programu wynika, że bezpieczna szkoła to szkoła, w której ilość uczniów nie przekracza 400-tu. Powyżej tej liczby wskazuje się, że wzrasta anonimowość ucznia i nauczyciela, zmniejsza się kontrola a co najważniejsze zanika odpowiedzialność. Po przeniesieniu ZSA do Cegielskiego powstanie szkoła, która nie będzie bezpieczna. Twierdzimy, że jesteśmy potrzbną szkołą. Będziemy wdzięczni Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za głęboką analizę, troskę o dobro szkoły, która tak wiele wnosi dla miasta i regionu, szkoły niedocenianej ale dobrze przygotowuyjącej naszą młodzież do wejścia w dorosłe życie. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby cego efektem będzie dalsze funkcjonowanie szkoły na dotychczasowych zasadach.". 

Dyrektor J. Łatka zaapelował do Burmistrza Rogoźna oraz do radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie o troskę o szkołę, która jest niedoceniana i dająca wiele miastu, od którego od lat nie usłyszano słowa "dziękuję". Szkoła walczy o pozostanie w dotychcasowym budynku. Zaapelował o prowadzenie dalszych rozmów i wsparcie dalszego funkcjonowania. Poinformował, że nie podpisał się pod pismem, ponieważ przebywał w szpitalu. 

 

V. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Sołtys Sołectwa Parkowo poinformowała, że z środków funduszu sołeckiego przeznaczono 9 tys. zł na zakup placu zabaw w Parkowie. W wnioskach do budżetu Gminy Rogoźno sołectwo zwróciło się o wsparcie tej inwestycji, ale otrzymało odpowiedź odmowną tak jak pozostałe wioski w gminie. Poinformowała, że zdziwiła się iż w pkt.  3 załącznika nr 4 do budżetu Gminy Rogoźno na rok 2012, że na zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy w miejscowościach: Cieśle, Dziewcza Struga, Wełna i Parkowo nakłady do poniesienia 84 tys. zł. Zapytała Skarbnik Gminy czy Parkowo na plac zabaw otrzyma 1/4 wymienionej sumy, czyli 21 tys. zł?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w wspomnianym punkcie zał. nr 4 do budżetu Gminy Rogoźno wymienione zostały cztery wioski. Kwota 75 tys. zł przeznaczona została na zagospodarowanie terenów turystycznych w Cieślach, Dziewczej Strudze i Wełnie z PROW, a kwota 9 tys. została przeznaczona z funduszu sołeckiego. Kwestia ta została szczegółowo sprecyzowana w uzasadnieniu do budżetu.

Sołtys Sołectwa Parkowo zapytała czy zapis, iż wykonawca zostanie wyłoniony na drodze przetargu dotyczy również 9 tys. zł przeznaczonych przez Sołectwo Parkowo?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wykonawca musi zostać wyłoniony w drodze przetargu.

Sołtys Sołectwa Parkowo powiedział, że zależało jej aby wyjaśnienia usłyszeli sołtysi wszystkich sołectw, ponieważ Parkowo nie otrzymało żadnych dodatkowych pieniędzy na plac zabaw.

M. Kowalski, mieszkaniec Budziszewka poprosił radną E. Wysocką o zainteresowanie się stanem dróg lokalnych w Budziszewku, ponieważ są one w tragicznym stanie. Samochody grzęzną na drodze i dojechać nie może pogotowie, a nawet policja. Dodał, że drogi są ważną sprawą. Poprosił o odpowiedź w jak najkrótszym czasie.

Radna E. Wysocka odpowiedziała, że ze stanem dróg jest zaznajomiona. Obecna aura atmosferyczna sprawia, że ziemia jeszcze całkowicie nie rozmarzła. O sytuacji dróg na bieżąco informowany jest również Burmistrz Rogoźna.

Sołtys Sołectwa Jaracz zapytał Starostę Powiatu Obornickiego o drogę powiatową w Jaraczu na odcinku od skrętu do Jaracz – Młyn do Rożnowic. Zapytał czy droga została ujęta w długoletnich planach modernizacji, ponieważ w rozmowie z Dyrektorem ZDP A. Jeranem uzyskał informację, że pierwszy odcinek drogi został wykonany i nie otrzyma przez „150 lat” żadnych funduszy na modernizację drogi powiatowej.

Starosta Powiatu Obornickiego poinformował, że w planie na 2012 rok nie ujęto żadnej inwestycji związanej z modernizacją dróg, ponieważ nie zostały zaplanowane żadne wydatki majątkowe, ze względu na brak środków. W związku z tym w tym roku z pewnością droga nie zostanie wyremontowana, a co będzie w kolejnych latach trudno określić. Przewidywany jest zakup maszyny, która umożliwi naprawę dróg na „gorąco”. Środki na zakup maszyny zostały wygospodarowane z tegorocznej akcji zimowego utrzymania dróg. Na wczorajszej sesji Rady Powiatu podjęta została uchwała o zakupie zestawu do naprawy dróg. W miarę możliwości drogi powiatowe będą łatane, ale będzie to robione fachowo przez ZDP w Obornikach.

Sołtys Sołectwa Budziszewko powiedział, że zapoznał się z odpowiedziami Burmistrza Rogoźna na złożone przez radnych interpelacje dot. dróg gminnych, w których informuje że nie ma środków na ten cel. Dodał, że tłumaczenia takiej treści słyszy od czasu, gdy został Burmistrzem. Zapytał radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie czy przewidują zmiany w budżecie, aby zakupić większą ilość gruzobetonu? Zapytał Skarbnik Gminy jaka suma została przeznaczona na utwardzenie dróg gminnych, które są nieprzejezdne. Jeśli trzeba byłoby czekać, aż droga będzie przejezdna to niektórzy poumieraliby w swoich domach. Ponowił apel do radnych o zwiększenie w budżecie sumy na utwardzenie dróg, bo są takie możliwości. Starostę Powiatu Obornickiego zapytał o remont przepustu, który miał zostać wykonany w maju i miał kosztować 500 zł. po kilku miesiącach wpłynęło pismo, w którym informowano iż remont nie zostanie wykonany w 2011 r. i prawdopodobnie w 2012 r. również nie zostanie on wykonany. Obserwując sytuację w szkołach i budżecie powiatowym być może udało się zaoszczędzić kwotę 500 zł, która wystarczyłaby na realizację naprawy przepustu. Dodał, że posiada dwa sprzeczne pisma i nie wie, które z nich jest prawdziwe.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił, aby realizować punkt porządku obrad, a nie zamieniać go w dyskusją lub wolne głosy i wnioski. W kwestia zwiększenia w budżecie gminy środków na utwardzenia dróg pozostaje do rozważenia przez radnych.

Starosta Powiatu Obornickiego odpowiedział, że nie przypomina sobie aby podpisywał wspomniane pisma. Zapozna się z przedstawioną przez Sołtysa sprawą i podejmie stosowne działania.

Radny A. Nadolny powiedział, że Sołtys Sołectwa Budziszewko zadał radnym pytanie: co zamierzają zrobić aby gruzobetonu było więcej? Radni od 1,5 roku wnoszą poprawki i proszą o zakup gruzobetonu i remont dróg wiejskich, ale stosunek głosów w Radzie wynosi 7 do 8. 

Radny M. Kutka przypomniał, że Sołtys Sołectwa Budziszewko pytał Skarbnik Gminy o planowaną w budżecie kwotę na zakup gruzobetonu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że Skarbnik Gminy odpowie na to pytanie w wolnych głosach i wnioskach. Wyjątkowo pozwolił na udzielenie odpowiedzi na pytanie Sołtys Sołectwa Parkowo.

E. Kiełpiński zapytał na co zostaną przeznaczone pieniądze na rekreację w Cieślach?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zadanie realizowane będzie ze środków unijnych i wybudowany zostanie plac zabaw dla dzieci.

 

VI. Stan służby zdrowia w naszej gminie:

a) informacja przedstawiciela powiatu i gminy,

W pierwszej kolejności głos zabrała Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Obornikach Pani U. Bakpisemna informacja o sytuacji w służbie zdrowia na terenie powiatu obornickiego w świetle zawartych umów z NFZ w 2012 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Powiedziała, że tegoroczne kontraktowanie usług medycznych odbywało się w szczególnych warunkach, którymi było zamieszanie, niepokój, zastrzeżenia kierowane pod adresem NFZ, obawy pacjentów o utratę możliwości leczenia się u dotychczasowych świadczeniodawców, a także obawy świadczeniodawców do przyszłości ich firm. Jej zdaniem NFZ popełnił wiele błędów podczas kontraktowania, a najważniejsze w nich to: opóźnione ogłoszenie warunków kontraktowania, uniemożliwiono świadczeniodawcą dokonanie oczywistych poprawek omyłek i drobnych błędów, w niektórych powiatach nie zostały zakontraktowane usługi specjalistów z podstawowych dziedzin usług medycznych. W powiecie obornickim w styczniu nie była zakontraktowana opieka z dziedziny psychiatrii i psychologii, a SP ZOZ i szpital rehabilitacyjno-kardiologiczny w Kowanówku nie uzyskały kontraktu na przyszpitalne poradnie ambulatoryjne, które wynikają z profilu leczenia (w Obornikach nie zakontraktowana była poradnia urologiczna, a w Kowanówku poradnia kardiologiczna). Kolejne usługi medyczne kontraktowane były w czasie tegorocznych konkursów. Dodała, że z posiadanych informacji wynika że proces kontraktowania został zakończony, choć być może zostaną ogłoszone jeszcze pojedyńcze konkursy w niewielkim zakresie. Duże zamieszanie było w ambulatoryjnej opiece medycznej, ponieważ wiele podmiotów do połowy lutego nie wykonywało usług, ponieważ nie wiedzieli czy uzyskali kontrakt, co spowodowało pozbawienie pacjentów możliwości leczenia. Generalnie można stwierdzić, że proces kontraktowania został źle przygotowany i źle przeprowadzony. Poinformowała, że zostały zakontraktowane usługi medyczne takie same, jak w latach poprzednich, choć zmienili się świadczeniodawcy. Na terenie powiatuzaprzestały działalności następujące podmioty:

- SP ZOZ w Obornikach, w zakresie medycyny paliatywnej,

- Przychodnia Lekarza Rodzinnego s.c.VITAOborniki, w zakresie neurologii,

- NZOZKonsyliarzw Obornikach, w zakresie dermatologii i reumatologii,

- Okulistyczna Praktyka Lekarska A. Ziajko-Mierzejewska w Obornikach, w zakresie okulistyki.

Nowe poradnie prowadzone przez:

- NZOZ OBST Ambulans UnionRatownictwo w Obornikach, w zakresie ginekologii i położnictwa oraz neurologii,

- SP ZOZ w Obornikach, w zakresie kardiologii i podstawowej opieki zdrowotnej,

- Specjalistyczne Gabinety LekarskieDANMEDw Obornikach, w zakresie kardiologii,

- VI-MED sp. z o.o. w Obornikach, w zakresie okulistyki,

- Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i EdukacjiPrimum viverew Obornikach, w zakresie leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.

W świadczeniu usług w zakresie podstawowej opieki medycznej nie zaszły istotne zmiany. Pojawił się nowy podmiot, którym jest SP ZOZ w Obornikach. W Gminie Oborniki działają cztery podmioty, w Gminie Rogoźno dwa podmioty, a w Gminie Ryczywół jeden podmiot. Usługi świadczone przez podmioty od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 18.00.

Usługi pielęgniarsko-położnicze świadczy w powiecie sześć podmiotówna terenie Gminy Oborniki cztery podmioty, w Gminie Rogoźno i Gminie Ryczywół po jednym podmiocie.

W zakresie usług stomatologicznych na terenie powiatu nie nastąpiły żadne zmiany i nadal działa 13 podmiotów, z czego 12 to podmioty zajmujące się usługami stomatologicznymi i 1 świadczący usługi w zakresie ortodoncji. Rozkład przestrzenny świadczeniodawców jest następujący: w Gmnie Oborniki jest podmiotów, w tym 6 stomatoligicznych i 1 ortodoncji, w Gminie Rogoźno 2 podmioty w zakresie stomatologii, a w Gminie Ryczywół 4 podmioty z zakresu stomatologii.

Na terenie powiatu ambulatoryjne specjalistyczne usługi medyczne świadczy 12 podmiotów w 20 specjalnościach, w 32 poradniach. Na terenie Gminy Oborniki działa 28 poradni specjalistycznych, w Gminie Rogoźno działają 4 poradnie, a w Gminie Ryczywół nie ma żadnej poradni specjalistycznej. Na terenie powiatu działają poradnie wg następujących specjalności:

- diabetologia,

- chirurgia ogólna,

- dermatologia z wenerologią,

- endokrynologia,

- endoskopia,

- fizjoterapia,

- ginekologia i położnictwo,

- kardiologia,

- neurologia,

- okulistyka,

- ortopedia,

- otolaryngologia,

- psychiatria ogólna,

- psychologia,

- pulmonologia,

- rehabilitacja medyczna,

- reumatologia,

- tomograf komputerowy,

- urologia,

- uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.

W zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej nie zaszły żadne zmiany w stosunku do roku 2011. Usługi w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej POZ realizowane przez SP ZOZ w Obornikach, natomiast transport sanitarny w POZ świadczy NZOZ OBST Ambulans Union Ratownictwo Medyczne w Obornikach.

 

W dalszej kolejności głos zabrał Inspektor Urzędu Miejskiego w Rogoźnie Pan J. Dolatowskiinformacja dotycząca sytuacji w służbie zdrowia na terenie Gminy Rogoźno stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Poinformował, że przygotowana przez niego informacja została szczegółowo przedstawiona i omówiona na posiedzeniach Komisji, dlatego przestawi najważniejsze poruszone przez niego zagadnienia. 

 

b) wystąpienia gości,

Nikt z zaproszonych gości nie zabrał głosu.

 

c) dyskusja

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki poinformował, że z końcem 2011 r. SP ZOZ w Obornikach przygotował ofertę dotyczącą zakontraktowania świadczeń medycznych w zakresie poradni chirurgicznej i ortopedycznej. Jednak oferta została odrzucona przez NFZ z uwagi na brak pracowni RTG w miejscu lokalizacji poradni ortopedycznej. Natomiast oferta poradni chirurgicznej została wynegocjowana przez dyrekcję szpitala, jednakże nie zakontraktowano jej z nieznanych powodów. SP ZOZ złożył odwołanie od decyzji NFZ. Zapytał czy odwołanie zostało już rozpatrzone? Z budżetu Gminy Rogoźno wydano 87 tys. na remont pomieszczeń na ul. Fabrycznej oraz 35 tys. na dofinansowanie zakupu ultrasonografu, a mieszkańcy nadal nie mają chirurga, ani ortopedy. Zapytał p. U. Bak czy podtrzymuje stanowisko nawet pomimo negatywnego rozpatrzenia odwołania przez NFZ chirurg będzie dostępny w Rogoźnie trzy razy w tygodniu z odstąpionego kontraktu przez Oborniki?

Naczelnik U. Bak odpowiedziała, że wszystko co powiedział p. Chudzicki jest prawdą. Podczas grudniowego konkursu oferta SP ZOZ w Obornikach na poradnię chirurgiczną i ortopedyczną w Rogoźnie została odrzucona. W drugim konkursie chirurgia została zakwalifikowana do dalszego procedowania, ale SP ZOZ nie uzyskał kontraktu. W przypadku ortopedii oferta została odrzucona, ponieważ w siedzibie świadczenia usługi nie było aparatu RTG. SP ZOZ zwrócił się do Ministra Zdrowia o interpretację przepisów oraz złożeniu do NFZ wyjaśnień przez Burmistrz Rogoźna oczekuje się na odpowiedź NFZ. W kwestii chirurgii jest deklaracja Dyrektor SP ZOZ w Obornikach, że z przyznanej na Oborniki puli zostanie wydzielona odpowiednia ilość punktów, tak aby poradnia w Rogoźnie mogła funkcjonować. Będzie to możliwe prawdopodobnie od połowy marca br., ponieważ wszystkie czynności niezbędne do uruchomienia poradni zostały uruchomione.

Radny M. Kutka zapytał czy można przekazywać mieszkańcom informację, że od połowy marca w Rogoźnie będzie poradnia chirurgiczna i nawet jeśli nie zostanie przyznany kontrakt, to chirurg będzie przyjmował pacjentów trzy razy w tygodniu po 4 godz.?

Naczelnik U. Bak odpowiedziała, że można przekazywać taką informację.

Radny M. Połczyński zapytał czy zostało złożone odwołanie od decyzji o nie przyznaniu kontraktu dla neurologa? Zapytał z jakich powodów nie przyznano tego kontraktu?

Naczelnik U. Bak odpowiedziała, że spółkaVITAw Obornikach nie uzyskała kontraktu na poradnię neurologiczną, a NFZ nie podaje przyczyn nieuwzględnienia oferty. NFZ wybrał nowy podmiot, którym jest NZOZ OBST Ambulans Union w Obornikach.

Radny M. Kutka zapytał czy NFZ nie ma obowiązku podawania przyczyn nie przyznania kontraktu?

Naczelnik U. Bak odpowiedziała, że NFZ nie ma podstaw do udzielania informacji dlaczego oferta nie została przyjęta. Podmiot może spełniać wszystkie kryteria stawiane przez NFZ i po przeprowadzeniu procedury kontraktowania nie uzyskać kontraktu. Można się domyślać, że głównym wyznacznikiem jest podana przez podmiot cena świadczenia określonej usługi. Cena jednoznacznie decyduje jaki podmiot otrzymuje kontrakt.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski czy w szpitalu powiatowym wykonywane usługi ponad kontrakt? Jeśli sytuacja taka występuje, to jak realizowana jest płatność przez NFZ za dodatkowe usługi medyczne?

Naczelnik U. Bak odpowiedziała, że sytuacja z nadwykonaniami w szpitalu nie uległa zmianie. Szpital co roku wykonywał procedury ponad limitowe o wartości ok.  10% kontraktu, tj. 1,5-1,7 mln nadwykonań. Poinformowała, że bardzo duże problemy z uzyskaniem zapłaty za te procedury. NFZ płaci za nie częściowo i nigdy się nie zdarzyło, aby należność za nadwykonania została w całości uregulowana. W roku ubiegłym szpital uzyskał zapłatę za wykonane procedury ponad kontrakt z 2009 r. W roku bieżącym spodziewa się płatności za nadwykonania z 2010 r., jednak prawdopodobnie wartość uzyskanych środków nie przekroczy 1/3 należności za nadwykonania. W bieżącym roku sytuacja SP ZOZ diametralnie się zmieni w kwestii świadczenia usług ponad limit, ponieważ od lipca 2011 r. obowiązuje nowa ustawa o działalności leczniczej na podstawie której SP ZOZ w Obornikach prowadzi działalność. Ustawa jednoznacznie definiuje zachowania SP ZOZ w kwestii wykonywania planów finansowych. Art. 59 wspomnianej ustawy mówi, że jeśli SP ZOZ zakończy rok obrachunkowy stratą ponad wartość amortyzacji, to organ tworzący zobowiązany jest do pokrycia różnicy między stratą, a wartością amortyzacji. Jeżeli organ tworzący nie będzie mógł pokryć straty w ciągu 3 miesięcy, to wówczas SP ZOZ musi zostać poddany przekształceniu. Zarząd Powiatu Obornickiego podjął uchwałę zobowiązującą SP ZOZ do zachowania dyscypliny finansowejDyrektor SP ZOZ zobowiązany został do świadczenia usług medycznych do wysokości limitu. Dodała, że nie wie czy tak będzie, ponieważ robione jest wszystko aby mieszkańcy nie zostali pozbawieni dostępu do opieki medycznej.

Przewodnicząca GKRPA M. Stachowiak powiedziała, że Rogoźno pozbawione jest opieki psychiatrycznej i nie ma nawet lekarza, który świadczyłby taką usługę odpłatnie. Zwiększa się liczba depresji, prób samobójczych i samobójstw na terenie naszej gminy. Zaznaczyła, że popełnione samobójstwa były wynikiem depresji, która jest chorobom, którą trzeba leczyć. Warto przemyśleć, aby dyżury psychiatry odbywały się chociażby co dwa tygodnie. O odpowiedź poprosiła Naczelnik U. Bak.

Naczelnik U. Bak powiedziała, że nie może udzielić wiążącej odpowiedzi, ponieważ uzyskano tylko jeden kontrakt na poradnię psychiatryczną. Wiadomość o otrzymaniu kontraktu w Powiecie Obornickim otrzymano dopiero 17 lutego br. Dodała, że ma świadomość powagi problemu i potwierdza, że przybywa chorych, którym taka pomoc jest potrzebna.

Radny R. Szuberski zapytał Burmistrza o pomieszczenia po byłym chirurgu, które ma zająć okulista? W czasie gdy Naczelnikiem był. T. Kania poradnia chirurgiczna w Rogoźnie, pod względem lokalowym była jedną z najlepszych w województwie pilskim. Powiedział, że Burmistrz z pewnością odpowie, że do 31.12.2011 r. zawarta była umowa z panem prowadzącym gabinet rehabilitacyjny. Gdyby wystąpiono o kontrakt na poradnie chirurgiczną lub ortopedyczną i gdyby była ona zlokalizowana w tym miejscu, to nie byłoby problemu z kontraktem, bo dla ortopedy byłyby wszystkie wymogi zachowane. Jeżeli będzie chirurg to jest szansa, że poradnia rentgenowska będzie funkcjonowała. W roku ubiegłym dużo nie brakowało, aby rentgena w Rogoźnie nie było. Zapytał czy właściwym posunięciem będzie lokalizowanie poradni okulistycznej w pomieszczeniach, w których powinna być poradnia chirurgiczna? Wiadomym jest, że kontrakty zostały zawarte na 5 lat. Gdy minie ten czas ponownie będą kontraktowane usługi, i ponownie ortopedy można nie uzyskać. Dodał, że może uda się sprowadzić specjalność ponownie do Rogoźna, ale szanse małe. Zapytał czy właściwym posunięciem jest przeznaczenie lokali na poradnię okulistyczną? Zapytał czy nie lepiej byłoby przygotować na poradnię ortopedyczną i nie ubiegać się o dodatkowy kontrakt? Dodał, że wie nie jest łatwo bo kontrakty zostały podpisane na 5 lat, ale w roku ubiegłym interweniował w sprawie stomatologa i NFZ znalazł środki i ogłosił kontrakt. Powiedział, że nie chodzi o komplikowanie sprawy okuliście, tylko o nie utracenie ortopedy.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że temat był omawiany podczas posiedzeń Komisji. P. Kapsiak do 31.12.2011 r. posiadał umowę najmu lokali i nie chciał wcześniej ich opuścić, dlatego urząd zmuszony został przygotować lokal na ul. Fabrycznej. Okulistka otrzymała kontrakt z NFZ i chciałaby przenieść swój gabinet na ul. II Armii Wojska Polskiego. Poinformował, że żadna wiążąca odpowiedź nie została udzielona okulistce. Należałoby się zastanowić skąd wziąć pieniądze na remont kolejnych pomieszczeń oraz ich wyposażenie. Radni znają sytuację finansową gminy. Zaznaczył, że pomieszczenia na ul. Fabrycznej przygotowane. W sprawie ortopedy wystosowano pismo do NFZ, w którym przedstawiono lokalizację poradni ortopedycznej na ul. Fabrycznej. Radny R. Szuberski powiedział, że dobrze się stało że lokal został przygotowany, bo był czas kiedy nie byłoklimatużeby pomieszczenie przygotować. W poprzedniej kadencji konieczne, niezbędne i potrzebne było przekazanie środków na budowę windy. Podziękował radnym poprzedniej kadencji, którzy głosowali za remontami, bo dzisiaj prawdopodobnie nie byłoby chirurga, czy ortopedy, ale prawdopodobnie byłby problem żeby lekarz POZ funkcjonował w obecnym lokalu. W przeszłości w poradni chirurgicznej w ciągu tygodnia przyjmowanych było ok. 200 pacjentów. Okres nieobecności chirurga, to nie potrzebna dezorganizacja i wyjazdy mieszkańców poza granice Rogoźna. W kwestii ortopedy powiedział, że należy zastanowić się nad jego sugestią, żeby przy sprzyjającej sytuacji ponownie wystąpić do NFZ o kontrakt.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że zainwestowano znaczne środki w remont pomieszczeń na ul. Fabrycznej, aby przygotować je dla potrzeb poradni chirurgicznej. Zapytała czy Gmina Rogoźno jest jedynym właścicielem tego budynku?

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że hol wejściowy jest na terenie p. Filimona, a pozostała część nieruchomości jest własnością gminy.

Naczelnik U. Bak powiedziała, że rozmawiała z Dyrektor SP ZOZ o przeniesieniu poradni chirurgicznej i ortopedycznej do ośrodka zdrowia. Dyrektor SP ZOZ jest całkowicie przeciwna temu pomysłowi, ponieważ uważa w budynek na ul. Fabrycznej zostały zainwestowane duże pieniądze i lokale spełniają w pełni wymogi formalne. Uważa, że nie należy przeznaczać dalszych środków na kolejne pomieszczenia, ponieważ to kolejne wydatki, na które SP ZOZ nie stać.

Radny R. Szuberski zapytał Dyrektor SP ZOZ czy może zapewnić, że poradnia ortopedyczna na pewno będzie przy obecnym położeniu lokalowym? Zadał to pytanie, ponieważ to obiekty gminne i nikt nie mówił, że Dyrektor SP ZOZ ma finansować je ze swoich środków. Dodał, że uważa z ortopedą może być problem. Poprosił o stosowne wyjaśnienie.

Naczelnik U. Bak odpowiedziała, że chodzi przede wszystkim o koszt funkcjonowania przychodni, ponieważ czynsz za pomieszczenia na ul. Fabrycznej jest niższy od czynszu na ul. II Armii Wojska Polskiego. Dodała, że jest to ważny argument przemawiający na korzyść obiektów zlokalizowanych na ul. Fabrycznej.

Radny R. Szuberski powiedział, że w przeszłości wysokość czynszu i brak porozumienia spowodowały, ortopeda i chirurg przestali być w Rogoźnie. Z dobrego gabinetu przeniesiono poradnię do mniejszego gabinetu, ale w pewnym momencie NFZ wymagał spełnienia niezbędnych warunków w pomieszczeniu i przez to go straciliśmy. Jeżeli włożyło się sporo pieniędzy, to w ostateczności można dołożyć jeszcze, aby ludzie nie jeździli.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił Burmistrza o zorganizowanie spotkania z zainteresowanymi stronami i rozstrzygnąć kwestię, a o ostatecznych ustaleniach poinformować radnych.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że jest to dobre rozwiązanie. Zaznaczył, że dopóki nie rozwiąże się sprawa ortopedy to żadna umowa z okulistką nie zostanie podpisana.

Radny R. Szuberski powiedział, że jeśli zostanie zawarta umowa, to nie taka którazwiązałaby ręcetak jak w przypadku p. Kapsiaka. Gdyby udało się wynegocjować z p. Kapsiakiem przeniesienie go do innego lokalu i gdyby ten lokal został przystosowany to nie byłoby problemu.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że argumenty te będą brane pod uwagę. Poprosił o wyjaśnienie przez J. E. Teskę sprawy wypisywania recept na lekarstwa zalecone przez specjalistów.

J. E. Teska wyjaśnił, że sprawa dotyczy recept na leki refundowane, których lekarz rodzinny z racji swojej specjalności nie ma prawa wypisywać bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem specjalistą. Zapisy ustawy mówią, że lekarz rodzinny powinien skonsultować pacjenta z lekarzem specjalistą i uzyskać od niego informację do lekarza kierującego. Na podstawie tego dokumentu lekarz rodzinny ma prawo wypisać receptę na lek refundowany w czasie określonym przez specjalistę. Ustawodawca zastrzegł, że prawomocną opinię może wyrazić wyłącznie lekarz ubezpieczenia, czyli ten który zawarł umowę z NFZ. Przez ten zapis wydłużają się kolejki do lekarzy specjalistów, ponieważ pacjenci muszą uzyskiwać wspomniany dokument. Gdyby lekarz rodzinny zapisał lek refundowany bez uzyskania pisemnej informacji od lekarza specjalisty ubezpieczenia, w razie kontroli może spotkać się ze strony NFZ z konsekwencjami finansowymi, bądź karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 3 lat.

Radny R. Szuberski powiedział, że przepis ten jest nie życiowy, ponieważ do lekarzy niektórych specjalności trzeba czekać 5-6 miesięcy i pacjent musi oczekiwać tak długo, aby uzyskać pisemną opinię. Zaproponował aby przygotować projekt uchwały w formie apelu, aby przychylić się do protestu lekarzy. Poinformował, że jego matka czekała na wizytę do kardiologa 8 lub 9 miesięcy, a tak nie powinno być.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy istnieje możliwość zorganizowania badań specjalistów dla mieszkańców Rogoźna? Poinformował, że na terenie gminy trudności z dostępem do lekarzy specjalistów. Dodał, że tego typu badania organizowane cyklicznie w przychodni w Parkowie. Dotychczas dyżury pełnili m. in.: laryngolog, pulmonolog, kardiolog, okulista. Każdorazowo z badań korzysta 25-30 pacjentów.

J. E. Teska odpowiedział, że Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych w Rogoźnie nie ma podpisanej umowy na żadnego specjalistą i o taką umowę do NFZ nie występowała. Specjalistyczne usługi medyczne kontraktuje NFZ, a nie spółka lekarzy.

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że spółkaHipokratesw zakresie swoich usług posiada również specjalistów, natomiast spółka Lekarzy Rodzinnych w Rogoźnie posiada wyłącznie lekarzy rodzinnych i stąd różnice w działalności spółek.

J. E. Teska dodał, że kierowana przez niego spółka świadczy usługi wyłącznie w zakresie POZ.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

Obrady wznowiono o godz. 18.20, a do grona obecnych dołączyli: radny R. Szuberski od godz. 18.25, radny H. Kuszak od godz. 18.28, radna R. Tomaszewska i radny R. Kinach od godz. 18.30, radny A. Nadolny od godz. 18.40.

 

VII. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej:

a) wystąpienie Kierownika GOPS,

Głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie Pani E. Kowalskapisemna informacja Kierownika GOPS o realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

b) dyskusja

Nikt nie zabrał głosu.

 

VIII. Informacja o udziale gminy w związkach i stowarzyszeniach:

a) wystąpienie przedstawiciela gminy,

W imieniu Burmistrza Rogoźna głos zabrała Sekretarz Gminy Pani I. Sip-Michalska – pisemna informacja Burmistrza Rogoźna o działalności Gminy Rogoźno w stowarzyszeniach za rok 2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ponadto pisemne sprawozdania z udziału Gminy Rogoźno w związkach i stowarzyszeniach złożyli:

- E. Kowalskasprawozdanie z działalności Pilskiego Banku ŻywnościZwiązek Stowarzyszeństanowi załącznik nr 8 do protokołu;

- A. Jóźwiaksprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej "Biały Kruk" w Obornikachstanowi załacznik nr 9 do protokołu;

- Z. Hinzsprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskistanowi załącznik nr 10 do protokołu;

- P. Wojciechowskisprawozdanie z działalności Stowarzyszenie "Dolina Wełny"stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

b) dyskusja

Radny R. Szuberski zapytał o łączny koszt udziału Gminy Rogoźno w związkach i stowarzyszeniach?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jest to kwota 56.487,04 zł.

Radny H. Janus zapytał radnego P. Wojciechowskiego czy jest możliwość, że zarezerwowane dla Gminy Rogoźno środki na dofinansowanie remontów świetlic zostaną przejęte przez inne gminy?

Radny P. Wojciechowski odpowiedział, że w informacji napisał, że jeśli Gmina Rogoźno określi kwoty jakie mają zostać zarezerwowane, w zależności czy będą środki w budżecie.

Radny H. Janus powiedział, że wynika z tego, że jeśli środki będą zarezerwowane, a w budżecie gminy nie będzie środków to wówczas nie wykorzysta ich żadna z gmin.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że należy określić teraz czy wymagane środki będą w budżecie gminy, czy ich nie będzie. Prezesa stowarzyszenia należałoby poinformować o podjętej decyzji.

Radny H. Janus zapytał skąd pojawił się w informacji 2014 r., ponieważ wcześniej nie mówiono o nim? Jeżeli mówi się, że chce się remontować wszystkie świetlice,a w tegorocznym budżecie nie ma środków na remont jednej świetlicy, to skąd będą środki w 2013 i 2014 r. Radni z Klubu wnioskują o środki na ten cel od roku, ale wszystkie wnioski zostały odrzucone i w bieżącym roku nie ma środków na ten cel. Dodał, że radny w swojej informacji podaje, że rok 2014 będzie ostatnim w którym będzie można składać wnioski o dofinansowanie remontu świetlic, a Burmistrz Rogoźna informuje że ostateczny termin upływa w 2013 r.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że wypowiedź radnego H. Janusa nie jest do końca prawdą, a sporna kwestia została wyjaśniona podczas czerwcowej sesji. Byc może radnego H. Janusa nie było na tej sesji. Wyjaśnienia zostały złożone także w odpowiedzi na interpelację złożoną przez grupę radnych, w której podane były te same daty.

Sołtys Sołectwa Budziszewko powiedział, że radny H. Janus monitoruje środki jakie przekazywane są na świetlice i place zabaw - gmina jest beneficjentem. W początkowej fazie tworzenia stowarzyszenia LGD dużo środków pochłonęły wycieczki – ok. 850 tys. zł. Zapytał ile osób prywatnych i stowarzyszeń z terenu naszej gminy skorzystało z pieniędzy LGD?  O odpowiedź poprosił Sekretarz Gminy lub Burmistrza Rogoźno, ponieważ podejrzewa że takiej wiedzy nie posiada radny P. Wojciechowski.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że nie zrozumiał kto ma udzielić odpowiedzi na pytanie zadane przez Sołtysa Sołectwa Budziszewko. Dodał, że myślał iż przedstawiciele gminy w stowarzyszeniach będą prezentowali swoje sprawozdania.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że w porządku obrad nie przewidział ich prezentacji. Radni otrzymali materiały, dlatego przewidziana jest wyłącznie dyskusja w tym temacie.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że uważa iż wartobyłoby odczytać jego sprawozdanie ponieważ część gości i sołtysów może nie być zorientowana w temacie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że może to uczynić i nieogranicza mu takiej możliwości.

Sołtys Sołectwa Budziszewko powiedział, że zadał jednoznaczne pytanie: ilu przedsiębiorców skorzystało z pieniędzy?

Radny P. Wojciechowski poinformował, że w ramach operacji w zakresie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" dofinansowanie otrzymała jedna osoba ze wsi Gościejewo w  wysokości 100 tys. zł.

Radny H. Janus odpowiedział, że na sesji czerwcowej był obecny i pamięta dyskusję, jaka była prowadzona. Powiedział, że nie atakuje radnego P. Wojciechowskiego, tylko informuje że z obiecanych remontów wszystkich sal wiejskich, wyremontowane zostaną tylko trzy świetlice. Na remonty wszystkich sal potrzeba 601 tys. zł.

Radny H. Kuszak zapytał Sekretarz Gminy na jakich zasadach dofinansowano z LGR "7 Ryb" imprezy typu: zakończenie lata, zawody wędkarskie, wieczornica w Parkowie?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że zostały złożone wnioski zainteresowanych osób. Wnioski zostały rozpatrzone i nastąpiła ich realizacja.

Radny H. Kuszak zapytał czy zostały złożone wyłącznie wymienione przez niego wnioski, czy też złożono inne wnioski?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że innych wniosków nie posiadała.

 

IX. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

Radny H. Janus zapytał czy jest spis pomników przyrody i ile ich jest w Gminie

Rogoźno?

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił, aby odpowiedź na to pytanie Kierownik WGNRiOŚ udzielił w wolnych głosach i wnioskach, ponieważ pytanie nie dotyczy procedowanego projektu uchwały.

 

        Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie  uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody, podjęta została jednogłośnie 15 głosamizaw obecności 15 radnych.

 

b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym  - projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było. 

 

        Uchwała Nr XIX/147/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 15 głosamiza  w  obecności 15 radnych.

 

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XIX/148/2012 Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, podjęta została 12 głosamiza" przy 3 głosach "wstrzymujących" w obecności 15 radnych.

 

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowoprojekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny M. Połczyński zapytał kto przygotował szatę graficzną uchwały i innych uchwał przygotowywanych na sesję?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że projekt planu został sporządzony przez Pracownię UrbanistycznąPlan 21, która została wyłoniona w drodze zapytania o cenę. Dodał, że przedstawiciel pracowni obecna jest na sali i udzieli szczwgółowych wyjaśnień jeśli będzie taka potrzeba. 

Radny M. Połczyński zapytał czy mapka została przygotowana przez pracownię, czy przygotowali pracownicy urzędu?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że załączona do projektu planu mapka jest planem przygotowanym przez pracownię urbanistyczną.

Radny M. Połczyński zapytał czy nie byłoby żadnych przeciwskazań odnośnie innych uchwał do załączenia szaty graficznej do innych uchwał?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że byłoby przeciwskazanie zasadnicze polegające na tym, że jest to mapa przedstawiająca konkretny obszar i przygotowana została jako załącznik graficzny do konkretnego planu. W związku z powyższym przedstawienie mapy w innych opracowaniach mijałoby się z celem.

Radny M. Połczyński powiedział, że chodzi mu o skalę.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że otrzymano kilka wariantów opracowania, natomiast do projektu uchwały załączony jest rysunek w skali kompaktowej aby mieścił się na kartce papieru. Docelowy rysunek planu otrzymany od pracowni urbanistycznej opracowany został w skali 1:2000.

Radny H. Janus powiedział, że mapa powinna być przekazywana conajmniej w formacie A3 lub powinna zostać dołączona lupa, bo nie idzie jej odczytać.

Radny R. Kinach zapytał kto wystąpił o ten plan i kto będzie za niego płacił?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że wnioskodawcą w zakresie omawianego obszaru jest prywatny inwestorp. Henefeld, a plan finansowany jest z budżetu gminy, tak jak w przypadku wszystkich innych planów.

Radny R. Kinach zapytał czy jest to osoba pochodzenia polskiego, czy niemieckiego?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że jest to osoba posiadająca obywatelstwo polskie, natomiast posiada niemiecko brzmiące nazwisko.

Radny R. Szuberski poprosił o podanie całkowitego kosztu tego projektu oraz o podanie orientacyjnego kosztu uzbrojenia tego terenu w kanalizację sanitarną i wodociągową. Przypomniał, w przypadku Nienawiszcza zapewniano radnych, że ktoś inny pokryje te koszty, a w tej uchwale zostało zapisane to tak jak powinno być. O podanie orientacyjnego kosztu poprosił PrezesaAquabellissp. z o.o. Pytanie zadaje, ponieważ jest dużo terenów na których trzeba wykonać kanalizację deszczową, np. ul. Długa.

PrezesAquabelliswyjaśnił, że w obrębie planu trzeba wybudować główną sieć wodociągową o długości ponad 3 km, której szacunkowy koszt wynosi ok. 240-260 tys. zł, pod warunkiem nie wystąpią trudności geologiczne. Jeśli wystąpiłyby trudności geologiczne koszt budowy wzrośnie do 300-350 tys. zł.

Radny R. Szuberski zapytał ile kosztować będzie sieć kanalizacyjna?

PrezesAquabellisodpowiedział, że sieć kanalizacyjną można wybudować ale nie ma gdzie odprowadzić ścieków. Trzeba byłoby wybudować sieć do Rogoźna. Biorąc pod uwagę, że do wybudowania 3 km sieci wodociągowej, to tyle samo powinno być sieci kanalizacyjnej, to szacunkowy koszt budowy jest 2-3 razy większy niż koszt budowy sieci wodociągowej.

Radny R. Szuberski zapytał czy sieć kanalizacyjna może zostać poprowadzona na taką odległość? Zapytał czy wskazane byłoby wybudowanie ta omawianym terenie oczyszczalni?

PrezesAquabellisodpowiedział, że przesył ścieków jest możliwy, bo nawet ukształtowanie terenu jest takie, że wieś Laskowo położona jest wyżej aniżeli Rogoźno. Dodał, że trzeba byłoby to jeszcze dokładnie sprawdzić, ponieważ z pewnością jest tak w przypadku Tarnowa i Rogoźna, gdzie różnica wynosi kilka metrów. Jeżeli Laskowo nie byłoby położone wyżej to potrzebna byłaby budowa przepompowni ścieków. Technicznie jest to możliwe, ale praktycznie mogłoby być kłopotliwe, bo na północ od rzeki Wełny przepływającej po północnej stronie oczyszczalni jest teren chroniony, na którym nie można niczego budować.

Radny R. Szuberski powiedział, że Prezes sugeruje, że oczyszczalnia ścieków musiałaby zostać wybudowana na tym terenie.

PrezesAquabellisodpowiedział, że trzeba byłoby rozpoznać sprawę dokładnie, ale być może wskazane byłoby wybudowanie małej oczyszczalni ścieków. Trzeba skalkulować obie możliwości.

Radny R. Szuberski powiedział, że sprawdzi położenie terenu na mapie wysokościowej, ponieważ nie do końca jest przekonany. Przypomniał, że swego czasu media opisywałyże woda pod górkę powinna płynąć. Spadek terenu jest w kierunku Jaracza. Powiedział, że chodzi mu o to czy kanalizacja grawitacyjna, czy podciśnieniowa miałaby zostać wybudowana, ponieważ ze względu na znaczną odległość koszt jej budowy byłby duży. Zapytał czy może podać koszt budowy oczyszczalni oraz koszt poprowadzenia kanalizacji do Rogoźna?

PrezesAquabellisodpowiedział, że trudno oszacować koszt budowy oczyszczalni ponieważ trudno jest oszacować liczbę osób dostarczających ścieki do niej. Dodał, że teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe i nie wiadomo, czy obecne działki nie zostaną podzielone na mniejsze działki.

Radny R. Szuberski zapytał ile jest planowanych budynków na tym terenie?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że plan nie przedstawia tak szczegółowych rozwiązań w zakresie ilości projektowanych budynków. Plan zawiera wytyczne o charakterze znacznie szerszym, tzn. potencjalną powierzchnię do zabudowy oraz minimalne paramentry działek. Przy wykorzystaniu tych danych można policzyć liczbę budynków, jednak nie posiada przy sobie tych informacji.

Radna R. Tomaszewska zapytała Burmistrza czy gmina w związku z tym planem oszacowała koszt wykupu dróg jakie będzie musiała wykupić?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że nie zna odpowiedzi na to pytanie.

Kierwonik WGNRiOŚ odpowiedział, że przewidziana w projekcie planu sieć drogowa przewiduje drogi wewnętrzna, więc nie będzie konieczności nabywania ich od właścicieli. Jedyny element, który może zostać nabyty przez gminę to poszerzenie istniejącej drogi gminnej. Jest to pas o szerokości 1,5 m. Dodał, że nie jest to istotna wielkość.

Radny H. Janus powiedział, że w rozstrzygnięciu Rady Miejskiej zapisano, że zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie oraz związanych z nimi wykupami terenów należą do zadań własnych gminy. Z tego wynika, że drogi będzie trzeba wykupić.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że będzie trzeba wykupić te drogi, które przewidziane jako drogi publiczne, względnie poszerzenie dróg publicznych. Zaznaczył, że drogi wewnętrzne tym obostrzeniom nie podlegają.

Radny H. Janus powiedział, że drogi wewnętrzne to chyba te drogi, gdzie będą działki wydzielane. Zaznaczone kolorem białym drogi chyba nie wewnętrznymi drogami.

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że zgodnie z ustaleniami zawartymi podczas prac nad planem stwierdzono, że będą to drogi wewnętrzne. W planie drogi oznaczone KDW, czyli komunikacja drogowa wewnętrzna.

Radny H. Janus zapytał, które z dróg drogami wewnętrznymi, bo takich nie widzi na mapie? Boczna droga o droga Tarnowo-Laskowo, a druga droga to droga Laskowo-Gościejewo. to drogi gminne i nie trzeba ich wykupywać.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że przedstawiony przez radnego stan dróg faktycznie się tak kształtuje. Jedyną różnicą przewidzianą planem jest nieznaczne poszerzenie drogi z Laskowa do Gościejewa.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy jeśli okaże się poprowadzenie kanalizacji do Rogoźna będzie niemożliwe i będzie trzeba wybudować małą oczyszczalnię, to czy gmina będzie musiała za nią zapłacić lub zwrócić środki?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że nie potrafi ustosunkować się do tej kwestii i PrezesAquabellisbędzie bardziej kompetentny. Zgodnie z zapisami planu do czasu wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dopuszcza się lokalizowanie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodał, że uważa raczej w stronę będą następowały rozwiązania związane z tym planem.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że gdyby powstała oczyszczalnia, to czy gmina musiałaby za nią zapłacić.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Radny R. Szuberski powiedział, że w §2 zapisano, że finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej określonej w planie odbywać się będzie poprzez i wyszczególnia się kilka wariantów. Dodał, że szczegółowo nie analizował uchwały, ale z pana strony powinniśmy uzyskać informację konkretną.

PrezesAquabelliswyjaśnił, że zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Żeby zajęła się tym gmina, to posiada spółkęAquabellis, która musi to uwzględnić w swoich wieloletnich planach uchwalanych przez Radę. Poinformował, że jest to rozłożone w czasie i może się okazać, że będzie dużo budynków i okaże się, że będzie trzeba wybudować