Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

Uchwała Nr XX/156/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 marca 2012 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W Uchwale Nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

               

1.         Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę   109.953,00 zł i ustala się na kwotę  55.004.241,06 zł

2.         Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi  55.004.241,06 zł z tego:

1)       dochody bieżące w kwocie   43.213.698,06 zł

2)       dochody majątkowe w kwocie   11.790.543,00 zł w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.786.543 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.         Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę   109.953,00 zł i ustala się na kwotę   58.154.389,00 zł

 

4.         Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi  58.154.389,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1)       wydatki bieżące w kwocie   40.275.532 zł

2)       wydatki majątkowe w kwocie   17.878.857 zł w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  17.175.857 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

 

5.         § 5 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.309.850 zł”

 

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

 

6.         § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 4.196.000 zł z tego:

1)         dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.876.000 zł w tym:

a)         na zadania bieżące  2.826.000 zł

b)         na zadania majątkowe  50.000 zł

2)         dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.320.000 zł w tym:

a)     na zadania bieżące w kwocie 1.320.000 zł”

 

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

 

7.         § 13 pkt 1 ppkt a i b Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Upoważnia się Burmistrza do:

1)            zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a)    na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 2.500.000 zł,

b)    których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 28 sierpnia 2009 roku do wysokosci 4.389.097 zł”

 

 

§ 2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 

DOCHODY

  1. W dziale Turystyka wprowadza się dochody w kwocie 56.539 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł w ramach refundacji poniesionych wydatków w 2011 roku na realizację małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
  2. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się dochody o kwotę 273.439 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismo MF Nr ST3/4820/2/2012.

  1. W dziale Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę  232.337 z z tytułu podziału ostatecznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej na 2012 rok.

Pismo MF Nr ST3/4820/2/2012.

4.       W dziale Różne rozliczenia dokonano przeniesienia między rozdziałami część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, przed zmianą było dla powiatu.

5.       W dziale Opieka społeczna zwiększono dochody o kwotę  3.883 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz odsetek dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w latach poprzednich.

6.       W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się dochody w kwocie 90.633 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł w ramach refundacji poniesionych wydatków w 2011 roku na modernizację i remont świetlicy wiejskiej w m. Grudna w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 109.953 zł

 

WYDATKI

  1. W dziale Transport i łączność, rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie wprowadza się wydatki w kwocie  50.000 zł na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

1)       „Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic II Armii WP z osiedlem Przemysława II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno” kwotę 45.000 zł,

2)       „Instalację sygnalizacji wzbudzanej z detekcją w m. Pruśce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241” kwota 5.000 zł.

  1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę  6.539 zł

z tytułu:

1)    zwiększenia środków na wykup gruntów pod budowę targowiska +12.500 zł

2)    zmniejszono o kwotę 5.961 zł środki na wpłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

  1. W dziale Administracja publiczna dokonano przeniesienia wydatków w ramach rozdziału między paragrafami na kwotę +/- 1.582 zł w związku ze zmianą od 01.02.br. wysokości składki rentowej. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonano przeniesienia wydatków w ramach rozdziału między paragrafami na kwotę +/- 39 zł w związku ze zmianą od 01.02.br. wysokości składki rentowej.
  2. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę  46.929 zł z przeznaczeniem na składkę rentową zwiększoną o 2% od 01.02.2012r. Zmiana dotyczy planu finansowego SP Nr 3 w Rogoźnie.
  3. W dziale Opieka społeczna zwiększa się wydatki o kwotę  3.883 zł

z tytułu zwrotów dotacji oraz odsetek do budżetu państwa w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w latach poprzednich.

  1. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę  1.592 zł z przeznaczeniem na składkę rentową zwiększoną o 2% od 01.02.2012r. Zmiana dotyczy planu finansowego SP Nr 3 w Rogoźnie.
  2. W dziale Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 1.010 zł z przeznaczeniem na składkę rentową zwiększoną o 2% od 01.02.br. Zmiana dotyczy planu finansowego SP Nr 3 w Rogoźnie.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę  109.953 zł

 

 

Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2012” zwiększono o kwotę  62.500 zł w pozycjach nr 3, 4 i 6 załącznika.

Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok” dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału na ogólną kwotę +/- 1.621 zł.

Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2012 roku” wprowadzono dotację udzieloną na zadania majątkowe w kwocie 50.000 zł.

 

 

Załącznik:

 

drukuj pobierz pdf