Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 - 2014

Uchwała Nr XXI/160/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 - 2014

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz 858 z późn.zm.),

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 20122014 przedsiębiorstwa Aquabellis sp. z o.o. w Rogoźnie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/283/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2010 – 2012.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXI/160/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

 

 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

na lata 20122014

 

przedsiębiorstwa

AQUABELLIS sp. z o.o.

ul. Lipowa 55

64-610 Rogoźno

 

 

Rogoźno, kwiecień 2012 r.

 

 

1.       Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

W latach objętych niniejszym planem przedsiębiorstwo Aquabellis sp. z o.o. będzie prowadziło na terenie miasta i gminy Rogoźno ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, a także przyjmowanie ścieków dowożonych do punktów zlewnych posiadanych oczyszczalni ścieków.

 

2.       Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne oraz planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach

l.p.

Nazwa zadania

Wartość [zł]

2012

2013

2014

1

Sieć wodociągowa Rogoźno, ul. Seminarialna - projekt

4 000

4 000

 

 

2

Sieć wodociągowa Rogoźno, ul. Różana - projekt

7 000

7 000

 

 

3

Sieć wodociągowa SUW Rogoźno - Cieśle - projekt

20 000

 

20 000

 

4

Sieć wodociągowa Ruda-Rogoźno

200 000

50 000

150 000

 

5

Sieć wodociągowa Rogoźno, ul. Boguniewska

40 000

40 000

 

 

6

Sieć wodociągowa Stare

20 000

 

20 000

 

7

Sieć wodociągowa od SUW Rogoźno do ul. Fabrycznej w Rogoźnie - projekt

20 000

 

20 000

 

8

Modernizacja studni głębinowej w Rogoźnie

80 000

80 000

 

 

9

Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jaraczu

618 432

127 944

127 944

127 944

10

Modernizacja SUW Rogoźno - projekt

60 000

60 000

 

 

 

RAZEM

1 069 432

368 944

337 944

127 944

 

3.       Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków

W celu racjonalizacji zużycia wody oraz odprowadzania ścieków planowana jest całkowita likwidacja rozliczania na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, a oparcie rozliczeń wyłącznie o wskazania wodomierzy. Planowana jest stopniowa wymiana wodomierzy dotychczas stosowanych na wodomierze o większej dokładności pomiarowej i możliwością zdalnego odczytu.

 

4.       Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Wszystkie inwestycje finansowane będą ze środków własnych Spółki Aquabellis.

 

 

drukuj pobierz pdf