Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 20/2012 z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 marca 2012 r. o godz. 16.00 sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ NR 20/2012

z XX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 28 marca 2012 r. o godz. 16.00

 

XX Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 28 marca 2012 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych.

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XVIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał związanych ze zmianą lokalizacji Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie:

a)       wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

b)       podjęcie uchwał:

-         zmieniająca Uchwałę Nr XXII/176/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie,

-         zmieniająca Uchwałę Nr L/359/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

 1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a)       informacja Przewodniczącej GKRPA,

b)       dyskusja.

 1. Działalność Urzędu Gminy na rzecz poprawy jej wizerunku i estetyki:

a)       wystąpienie Sekretarz Gminy,

b)       dyskusja.

 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo,

b)       zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych,

c)       Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2012,

d)       nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku,

e)       wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku,

f)        wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego,

g)       wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o poprawienie błędu drukarskiego, który wkradł się do porządku obrad. W punkcie 3 przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie, winno być przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz wniósł do porządku obrad autopoprawkę:

- w punkcie 8 porządku obrad wprowadzić dodatkowy podpunkt h) o treści: zmieniająca uchwałę Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania zamontowanych w roku 2012 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno.

 

Radny H. Janus zapytał czy przy podejmowaniu każdej z uchwał będzie prowadzona dyskusja?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że zawsze przed podjęciem uchwał dopuszcza głosy merytorycznie związane z projektem uchwał i tak samo będzie w dniu dzisiejszym.

 

Autopoprawka Przewodniczącego Rady Z. Hinz została przyjęta jednogłośnie 15 głosamizaw obecności 15 radnych.

 

Porządek obrad uległ zmianie zgodnie z naniesioną poprawką.

 

III. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że do treści protokołu zostały zgłoszone uwagi przez radnego R. Dworzańskiego i radnego P. Wojciechowskiego, które zostały uwzględnione.

 

Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty 14 głosamiza” przy 1 głosie „wstrzymującym się” w obecności 15 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Nikt nie zabrał głosu.

 

V. Rozpatrzenie projektów uchwał związanych ze zmianą lokalizacji Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie:

a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty L. Pijanowska w imieniu Burmistrza Rogoźna przedstawiła informację wyjaśniającą wprowadzenie projektów uchwał dotyczących zmian lokalizacji Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie.

W 2000 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło w życie reformę edukacji - w całym kraju powstawały wówczas gimnazja. W Rogoźnie zlikwidowano Szkołę Podstawową Nr 1 i na jej bazie utworzono Gimnazjum Nr 1, ale nadal brakowało miejsc dla wszystkich gimnazjalistów i dlatego w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego umiejscowiono Gimnazjum Nr 2. 10.02.2000 r. Zarząd Gminy Rogoźno podpisał bardzo korzystne porozumienie z Zarządem Powiatu Obornickiego, gdyż gmina przekazywała do powiatu tylko subwencję, którą otrzymywała od ministerstwadlatego prowadzenie szkoły na tamtych wynegocjowanych warunkach było najtańsze dla gminy. W latach 2007- 2010 Wysoka Rada podejmowała uchwały o przekazywaniu dodatkowych środków dla Gimnazjum Nr 2. W poszczególnych latach były to następujące kwoty: w 2007 r.150 tys. zł, w 2008 r.150 tys. zł, w 2009 r.163,5 tys. zł, w 2010 r.133 tys. zł. Oprócz subwencji gmina przekazała w tym czasie dotacje w kwocie 596,5 tys. zł. W 2011 r. Starosta A. Olejnik wystąpił do Burmistrza Rogoźna o pokrycie faktycznych kosztów finansowania Gimnazjum Nr 2, co spowodowało, że 2.08.2011 r. został podpisany aneks do porozumienia z 2000 r., w którym Gmina Rogoźno zobowiązała się by przekazywać środki finansowe, które faktycznie będą pokrywały wydatki Gimnazjum Nr 2. Dlatego też w 2011 r. gmina przekazała na utrzymanie Gimnazjum Nr 2 oprócz subwencji, dotację w wysokości 110 tys. zł, zaś w 2012 r. w budżecie gminy zaplanowano dotację w wysokości 220 tys. czy to wystarczy okaże się dopiero w grudniu. Od 2012 r. gmina będzie pokrywać rzeczywiste koszty utrzymania Gimnazjum Nr 2 i nie będzie to już z pewnością najtańsza szkoła w gminie. Obecnie w szkołach gimnazjalnych obserwuje się wyraźny spadek uczniów i widoczne to będzie jeszcze przez 6 lat. W związku z niżem najekonomiczniej byłoby gdyby w mieście funkcjonowało jedno gimnazjum publiczne i jedno niepubliczne. Dlatego też w 2.08.2011 r. Burmistrz podpisał ze Starostą wcześniej wspomniane porozumienie o rozwiązaniu Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Ze względu na brak akceptacji radnych oraz części środowiska oświatowego Burmistrz nie kontynuował dalej tego pomysłu. 24.01 br. Rada Powiatu podjęła uchwałę, która spowoduje że z dniem 1.09.2012 r. Zespół Szkół Agrobiznesu będzie miał siedzibę w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego. Dnia 7.02.2012 r. Burmistrz otrzymał od Starosty pisemną informację o podjętej uchwale i propozycję przejęcia przez samorząd Gminy Rogoźno - na podstawie umowy użyczenia budynków przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie i zagospodarowania ich na cele oświatowo-wychowawcze. Jeśli od września 2012 r. w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego miałyby funkcjonować trzy szkoły, czyli ok. 500 uczniów i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, to w tej sytuacji Burmistrz proponuje aby Gimnazjum Nr 2 miało swoją siedzibę w budynku Zespołu Agrobiznesu. Przeniesienie Gimnazjum Nr 2 do budynku agrobiznesu spowoduje:

1. uporządkowanie kompetencji organów prowadzących, tzn. powiat będzie prowadził i odpowiadał za szkoły ponadgimnazjalne, zaś gmina za przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja;

2. uczniowie gimnazjum mieliby możliwość korzystania z sali gimnastycznej obecnego Agrobiznesu bez przechodzenia z budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego oraz istnieje możliwość utworzenia klas sportowych na podbudowie już utworzonych od września 2012 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 klas sportowych;

3. należy pamiętać, że w 2014 r. do klasy pierwszej szkoły podstawowej pójdą dwa roczniki, czyli dzieci urodzone w 2007 r.7-latki oraz 6-latkirocznik 2008. To właśnie wtedy nastąpiłoby pełne wykorzystanie budynku Agrobiznesu, czyli tzw. zagospodarowania pawilonu, co jednocześnie spowodowałoby rozładowanie budynków szkół podstawowych nr 2 i nr 3. Poinformowała, że 1.09.2014 r. w Gminie Rogoźno do klas pierwszych pójdzie łącznie z rocznika 2007 - 232  dziecie, a z rocznika 2008274 dzieci. Spowoduje to, że do Szkoły Podstawowej Nr 2 zostanie przyjętych dodatkowo 67 dzieci, a do Szkoły Podstawowej Nr 3 140 dzieci, dla których dzisiaj w tych obiektach nie ma wolnych pomieszczeń. W Szkole Podstawowej Nr 3 dzieci z oddziałów przedszkolnych kończą zajęcia dopiero o godz. 17.30, zaś klasy 1-3 o godz. 16.10. Obecnie w tej szkole brakuje pomieszczeń na całodzienne zajęcia świetlicowe dla dzieci, których rodzice pracują, a dzieci uczęszczają do szkoły na dwie zmiany.

4. dzięki przeniesieniu Gimnazjum Nr 2 polepszą się również warunki dla Zespołu Agrobiznesu, który przejąłby pomieszczenia po gimnazjalistach w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego.

Po otrzymaniu oficjalnej propozycji Starosty, Burmistrz od 7.02.2012 r. rozpoczął spotkania, na których przedstawiał propozycje przejęcia przez samorząd budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu, ale tylko wtedy i pod takim warunkiem, że będą w tej szkole uczniowie. 7.02.2012 r. Burmistrz spotkał się z rodzicami uczniów klas 6-tych w Szkole Podstawowej Nr 3. Przedstawionej propozycji nie akceptowali dyrektorzy Zespołu Szkół H. Cegielskiego, natomiast rodzice byli zadowoleni, że nie ma likwidacji Gimnazjum Nr 2. Propozycję przeniesienia Gimnazjum Nr 2 do budunku Agrobiznesu ocenili pozytywnie. Jedna z wypowiedzi brzmiała:to fantastyczny pomysł i lepszego nie ma.

W związku z tym, że obwodem dla większości uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, kontynuujących naukę jest Gimnazjum Nr 2, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 w dniu 27.02.2012 r. podjęła jednogłośnie pozytywną uchwałę opiniującą propozycję nauczania uczniów w Gimnazjum Nr 2 w odrębnym budynku, zlokalizowanym w budynku przy ul. Kościuszki 41, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, warunków nauki, wychowania i opieki nad uczniami. 15.02.2012 r. Burmistrz przeprowadził konsultacje z związkami zawodowymi. Na spotkaniu byli przedstawiciele ZNP i NZSSSolidarnośćPracowników Oświaty i Wychowania. Przedstawiciele związków zawodowaych pozytywnie zaopiniowali propozycję przeniesienia Gimnazjum Nr 2. Związkowcy zaproponowali przyjęcie następujących zasad:

- nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum Nr 2, w tej szkole powinni pracować,

- należy zadbać o zatrudnienie dotychczasowych pracowników administracji i obsługi,

- liczebność uczniów w oddziałach Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 powinna być taka sama i liczyć nie więcej niż 26 uczniów, a ilość oddziałów w tych gimnazjach powinna być porównywalna.

22.02.2012 r. odbyło się spotkanie radnych w budynku Agrobiznesu. Dyrektor Łatka oprowadził gości po szkole i omówił warunki lokalowe, następnie odbyła się burzliwa dyskusja. 19.03.2012 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza z Radą Rodziców Gimnazjum Nr 2. Przedstawiciele Rady Rodziców zaakceptowali propozycję przeniesienia Gimnazjum Nr 2 do budynku Agrobiznesu, pod warunkiem:

- powierzenia stanowiska dyrektora obecnej wicedyrektor S. Korybalskiej, która odpowiadałaby za proces przeniesienia szkoły do budynku Agrobiznesu;

- sporządzenia umowy użyczenia budynku Agrobiznesu na okres 20 lat, z 5-cio letnim okresem wypowiedzenia;

- korzystania przez uczniów Gimnazjum Nr 2 z sali gimnastycznej Agrobiznesu;

- nie łączenia Gimnazjum Nr 2 z Gimnazjum Nr 1.

Poinformowała, że wczoraj w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z Radą Pedagogiczną Gimnazjum Nr 2, na którym Burmistrz poinformował o zamiarze wprowadzenia pod obrady dzisiejszej uchwały. Przejęcie przez samorząd budynków Agrobiznesu spowoduje, że uczniowie Gimnazjum Nr 2 będą mieć swoją szkołę, w której będą bezpieczni, a budynek w środku miasta będzie zagospodarowany i wykorzystany na cele oświatowe.

Reasumując pozytywną opinię i akceptację przeniesienia Gimnazjum Nr 2 do budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu wyrazili: rodzice uczniów i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3, Rada Rodziców Gimnazjum Nr 2 oraz związki zawodowe. Na tej podstawie Burmistrz podtrzymuje propozycję i wnosi pod obrady projekty uchwał związane ze zmianą lokalizacji Gimnazjum Nr 2. Powiedziała, że w imieniu Burmistrza prosi o podjęcie proponowanych projektów uchwał.

b) podjęcie uchwał:

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/176/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie przedstawił Dyrektor Zespołu Ekonimiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych W. Jaworski.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał Starostę Obornickiego co stanie się z budynkiem Agrobiznesu jeżeli radni nie podjmą uchwały?

Starosta Powiatu Obornickiego odpowiedział, że w piśmie z 6.02 br. wystąpił do Burmistrza Rogoźna z propozycją zagospodarowania budynku po Zespole Szkół Agrobiznesu i usytuowania w nim placówek kulturalno-oświatowych. W piśmie nie wskazano na co budynek ma zostać przeznaczony. Zaznaczono tylko, że budynek powinien zostać wykorzystany na sprawy związane ze szkolnictwem lub kulturą. Propozycja była wynikiem podjęcia na sesji Rady Powiatu w dniu 24.01.2012 r. uchwały w przedmiocie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Wspomniana uchwała przewidywała przeniesienie Zespołu Szkół Agrobiznesu do budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego. Występując w imieniu Zarządu Powiatu z propozycją przejęcia budynków jako użyczenie, więc miały zostać przekazane na cele kulturalno-oświatowe bez żadnych opłat od Gminy Rogoźno. Jest to atrakcyjna propozycja, ponieważ nie ma czynszu i żadnych innych opłat. W związku z tym liczono, że samorząd przyjmie złożoną propozycję i zagospodaruje budynki. Dotychczas nie ma sprecyzowanych poglądów co się stanie w budynkach, w przypadku nie podjęcia tej uchwały. Do chwili dzisiejszego głosowania nie będą ujawniane zamiary, ponieważ nie byłoby to w porządku gdyby przed głosowanie zostało ujawnione co stanie się z budynkami Zespołu Szkół Agrobiznesu. Jest to problem Zarządu Powiatu, który jest organem wykonawczym, który musi wykonywać uchwały Rady, natomiast będzie musiała zostać podjęta uchwała w przedmiocie zagospodarowania tych budynków. Poprosił o nie wymaganie przedstawienia w dniu dzisiejszym koncecji zagospodarowania budynku, ponieważ uważa byłoby to nie w porządku gdyby roztaczał w dniu dzisiejszym jakieś wizje.

J. Bartol-Baszczyński, nauczyciel Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego powiedziała, że Gimnazjum Nr 2 ma zostać przeniesione z całym jego dorobkiem. Zapytała co oznacza słowo dorobek? Powiedziała, że jest fizykiem i posiada pracownię wyposażaną przez 12 lat i nikt nigdy nie określał który przyrząd należy do Gimnazjum Nr 2, a który do Zespołu Szkół. Podobnie jest w przypadku chemika, geografa czy biologa. Zapytała czy będzie musiała prosić dyrektor Zespołu Szkół o wypożyczenie magnesu i przeniesienie go do Gimnazjum Nr 2? Powiedziała, że nie wyobraża sobie logistycznego rozwiązania tej sprawy. Poprosiła o udzielenie porady w jaki sposób rozdzielić dorobek, czyli wszystko co jest wspólne na rzeczy, które należą do Zespołu Szkół, a które do Gimnazjum Nr 2.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że być może nie jest osobą upoważnioną do odpowiedzi, ale dokąd uchwała nie zostanie podjęta trudno mówić o czymś co nie zostało dokonane. W gminnej oświacie rogozińskiej były różne reorganizacje i z takimi problemami zawsze potrafiono sobie poradzić. Tym razem będzie tak samo, jeżeli będzie taka sytuacja. Będzie powołany zespół, który pochyli się nad tym problemem i będzie go rozwiązywał.

Radny R. Kinach powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały można przeczytać, żepo odbyciu konsultacji społecznych m.in. ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie na terenie naszej gminy. Zapytał z kim rozmawiały związki zawodowe przed wyrażeniem opinii i czy były prowadzone rozmowy z nauczycielami?

D. Karolak powiedziała, że na sali jest dużo osób, które pomiętają jak jeżdżono do Obornik w sprawie Zespołu Szkół Agrobiznesu. Odbyło się wiele spotkań i w końcu zapadła decyzja, że Zespół Szkół Agrobiznesu zostanie przeniesiony. Na spotkaniu z Burmistrzem Rogoźna rozmawiano przede wszystkim o tym aby pracownicy nie stracili pracy. Jest to najważniejszy cel działalności związków zawodowych. Burmistrz Rogoźna zapewnił związek zawodowy, że wszystkie osoby zatrudnione w Gimnazjum Nr 2 będą nadal w nim zatrudnione. Poinformowała, że na spotkaniu pytała Burmistrza czy budynki Agrobiznesu najdroższe w utrzymaniu w całym powiecie. Burmistrz Rogoźna w swoich wyliczeniach zapewnił, że budżet Gminy Rogoźno podoła temu problemowi. Podczas spotkania obecna była osoba, która w Zespole Szkół Agrobiznesu pracuje lub pracowała. W Gimnazjum Nr 2 i w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego NSZZSolidarnośćnie ma członków.

Radny R. Kinach zapytał czy p. D. Karolak rozmawiała z nauczycielami czy tylko Burmistrzem Rogoźna i jedną wspomnianą osobą?

D. Karolak odpowiedziała, że bardzo dokładnie zna sytuację Zespołu Szkół Agrobiznesu, ponieważ była prawie na każdym spotkaniu. Przyznała, że nie były prowadzone rozmowy z nauczycielami zatrudnionymi w Gimnazjum Nr 2. Związek nie poczuwał się do obowiązku prowadzenia rozmów, ponieważ nie posiada członków, a związek zawodowy dba przede wszystkim o swoich członków, a wynika to z statusu.

Radny R. Kinach zapytał czy opinia została wydana jednoosobowo?

D. Karolak odpowiedziała, że nie wydała opinii jednoosobowo. Opinia została wydana jako NSZZSolidarność.

Radny R. Kinach powiedział, że p. D. Karolak nie rozmawiała z nikim, tylko z Burmistrzem Rogoźna i jedną osobą.

D. Karolak odpowiedziała, że rozmowy były prowadzone komisyjnieZNP i NSZZSolidarność.

Radny H. Janus zapytał czy na spotkaniu z Radą Rodziców Gimnazjum Nr 2 było przeprowadzone głosowanie w sprawie wydania opinii? Jeżeli było przeprowadzone głosowanie, to jaki był jego wynik.

M. Jamróz, Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum Nr 2 odpowiedziała, że odbyło się spotkanie z Burmistrzem Rogoźna i reprezentantami. Rada Rodziców nie głosowała, bo stwierdzono że ocenę pozostawiają radnym, którzy podejmą decyzję. Rada Rodziców postawiła warunki, które zostały odczytane przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty. Zachęciła radnych do skonsultowania czy będą w stanie utrzymać budynek Agrobiznesu oraz Gimnazjum Nr 2. Czy za dwa lata nie będzie sytuacji, że zrezygnuje się z Gimnazjum Nr 2, bo nie będzie można go utrzymać?

Radny H. Janus powiedział, że zrozumiał stanowisko Rady Rodziców nie było głosowane. Dodał, że Starosta Powiatu Obornickiego na sesji w dniu 25.02 powiedział do Zespołu Szkół Agrobiznesu w 2010 r. dopłacono do subwencji 630 tys. zł, w 2011 r. dopłata wyniosła 477 tys. zł. Jeżeli Gimnazjum Nr 2 pozostałoby w dotychczasowym budynku, to Starosta wnioskował o kwotę 220 tys. zł. Jeżeli uczniów Gimnazjum Nr 2 po przeniesieniu byłoby mniej niż obecnie uczniów w Zespole Szkół Agrobiznesu, gdy subwencja na ucznia szkoły średniej jest o wiele wyższa od subwencji na ucznia gimnazjum, to wynika że dopłaty do subwencji będą wyższe niż ponosił Starosta. Zapytał Burmistrza Rogoźna w jaki sposób pozyska środki na dopłacenie do subwencji, a może to być 600 lub 700 tys. zł, a nie 220 tys. zł, które obecnie chce otrzymywać Starosta? Dodał, że do subwencji Gmina Rogoźno dopłaca obecnie ok. 9,7 mln zł. Na zebraniach wiejskich mówi się, że nie ma pieniędzy na zakup przystanku, lampy w Tarnowie, oświetlenie na boisku w Siernikach, a chce się wykładać kolejne środki. Nadmienił, że trzeba pamiętać o wyposażeniu, pomocach dydaktycznych. Mówienie, że po głosowaniu będzie umowa w której określone zostanie co przechodzi do Zespołu Szkół Agrobiznesu, a co nie, to przed głosowaniem nie powinno mieć to miejsca, ponieważ powinno być już wszystko wiadome. Powiedział, że można prognozować w pierwszym roku będzie potrzebny 1 mln zł.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny H. Janus ma rację, że Burmistrz mówił najlepiej byłoby gdyby w gminie było jedno gimnazjum i wówczas koszty wyglądałyby inaczej. Takiego przyzwolenia nie było i dlatego pomysł by Gimnazjum Nr 2 było w budynkach Zespołu Szkół Agrobiznesu. Koszty w kwocie 230 tys. zostały wykazane w sprawozdaniach przekazanych ze Starostwa. Po korektach i wyjaśnieniach dyrektora Łatki koszty stałe mają wynosić ok. 170 tys. zł. W uchwale zaplanowano kwotę 220 tys. jaką będzie trzeba przekazać do Starostwa, a więc kwoty te porównywalne. Dodał, że trudno powiedzieć ile Starosta dokłada, ponieważ trzeba brać pod uwagę siatkę godzin, emerytów itp. Mowa jest o kosztach stałych, które potrzebne na utrzymanie budynku i zapewnienie warunków funkcjonowania szkoły (opłacenie rachunków za wodę, telefon, wywóz szamba). Kwotę 200 tys. porównuje z sumą jaka w roku bieżącycm ma zostać przekazana do  Starostwa.

Radny H. Janus powiedział, że z wypowiedzi wynika dane Starosty i dane dyrektora Łatki bardzo mocno się różnią. Jeżeli dyrektor Łatka podaje kwotę ok. 200 tys. zł, a Starosta mówi o kwocie 440 tys. , to jest między nimi pewna różnica.

Burmistrz Rogoźna powtórzył, że informował o kosztach stałych: ogrzewanie, oświetlenie, woda, szambo, telefony. Jeżeli radni będą chcieli to dyrektor ZEAPO może odczytać przekazane przez Skarbnika Powiatu dane. Podana kwota jest wyższa od kwoty o jakiej mówi dyrektor Łatka, bo w roku ubiegłym były środki i została zapłacone trzynasta faktura za ogrzewanie, a powinna ona zostać zapłacona w styczniu. Dodał, że przyjmuje koszty stałe wynosić będą ok. 200 tys. i porównuje je do kwoty jaką w roku bieżącym trzeba przekazać Staroście na utrzymanie Gimnazjum Nr 2.

Radny A. Nadolny powiedział, że na posiedzeniu wspólnym Komisji Przewodniczący Rady był entuzjastą przeniesienia Gimnazjum Nr 2. Zapytał czy nie sądzi, że polityka wyprowadzenia Gimnazjum Nr 2 doprowadzi do tego, że w niedługim czasie nie tylko nie będzie Zespołu Szkół Agrobiznesu, ale również Liceum Ogólnokształcące może znaleźć miejsce w tym dużym budynku. W konsekwencji może to doprowadzić do sytuacji, że będzie bardzo dużo szkół gminnych, natomiast na terenie gminy będzie jedna szkoła ponadgimnazjalna. Zapytał co o tym sądzi Przewodniczący Rady Z. Hinz?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że prawidłowo została odczytana intencja jego wypowiedzi jaką przedstawił na wspólnym posiedzeniu Komisji. Wówczas informował, że ma przygotowane wystąpienie, jednak przedstawił tylko jego fragmenty. Przedstawione przez Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty argumenty pokazują jakie korzyści będą z nich wynikały. Dodał, że nie był nigdy tak bardzo przekonany do żadnej uchwały, jak właśnie do tej. Powiedział, że jest za uporządkowaniem kompetencji gminy i powiatu w kwestii szkolnictwa. Poprosił o wskazanie negatywnych aspektów podjęcia uchwały. Radny H. Janus mówił o pewnych liczbach, ale przeciwnik zawsze będzie pokazywał wyższe koszty, a zwolennicy będą chcieli pozać niższe koszty. Najpierw trzeba podjąć decyzję o podjęciu lub nie podjęciu tej uchwały. Powiedział, że jest przekonany szkolnictwo w Rogoźnie będzie miało trwałą strukturę: liceum ogólnokształcące w oparciu o gimnazjum społeczne, szkolnictwo zawodowe w oparciu o Zespół Szkół Zawodowych oraz dwa gimnazja. Dodał, że taka organizacja szkolnictwa w Rogoźnie jest prawidłowa. Powiedział, że jest głęboko o tym przekonany i mówi o tym odważnie i z głębokim przekonaniem, mimo na sali obecnych jest wielu nauczycieli.

Radny A. Nadolny powiedział, że pytał się czy Przewodniczący Rady nie obawia się tego za ileś lat – nie za rok lub trzy lata, bo z pewnością w tej kadencji sie to nie zmieni, ponieważ miał okazję poznać obecnego Starostę i Wicestraostę, którzy są osobami bardzo honorowymi i dotrzymują danego słowa. Dopóki oboje panowie będą to liceum będzie w Rogoźnie. Nie można wykluczyć, że za kilka lat może się coś zmienić, bo będą inni radni i czy wówczas nie obawia się, że może zostać podjęta decyzja o wprowadzeniu liceum do budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że nikt takiej odpowiedzi nie udzieli, ponieważ byłaby ona nieprawdziwa i oparta na żadnych określonych realiach. W swojej wypowiedzi mówił o sytuacji obecnej. Historia szkolnictwa w Rogoźnie pokazuje ile  zmieniło się w międzyczasie. Zapytał kto dziś może zagwarantować, że takie zmiany nie nastąpią? Nikt. Dodał, że takiej pewności nie może udzielić radnemu A. Nadolnemu. Powiedział, że mówi o sytuacji która ma wkrótce zaistnieć i tylko w tej sprawie może udzielić odpowiedzi, ponieważ nikt świadomie działający w samorządzie takiej odpowiedzi nie udzieli.

Radny A. Nadolny powiedział, że stąd są jego obawy, bo lepiej się martwić na zapas.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że obawy ma każdy prawo mieć i też je ma, ale mówi o sytuacji obecnej.

Radny M. Kutka zapytał Burmistrza Rogoźna, że z jego wypowiedzi wynika iż Starostwu nie opłacało się prowadzić Zespołu Szkół Agrobiznesu, bo był nierentowny i generował straty na poziomie ok. 400-600 tys. zł, a gminie będzie opłacało się w tym samym budynku utrzymywać gimnazjum, w którym jest mniej uczniów i niższa subwencja na ucznia?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że radny odpowiedział na swoje pytanie, bo nie pytał go o nic i nie wie jak ma odpowiedzieć radnemu.

Radny H. Janus powiedział, że podczas dyskusji w ubiegłym miesiącu mówiono, iż nie może być z różnych względów łączona szkoła średnia z gimnazjum. Ten sam model oświaty jest w Liceum Ogólnokształcącym. Zapytał Przewodniczącego Rady czy uważa, że w tej szkole jest inna sytuacja i czy podejmując decyzję Rada źle zrobiła powołując gimnazjum w budynku liceum ogólnokształcącego?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że przypomiana sobie iż w swojej wypowiedzi takiego wątku nie rozstrzygał. Jeżeli w dyskusji ktoś poruszał ten problem, to miał do tego pełne prawo. W dniu dzisiejszym nie udzieli odpowiedzi w tym temacie.

Radny H. Janus powiedział, że są dwie identyczne szkoły średnie i dwa gimnazja. Pytał przewodniczącego czy i dlaczego w Zespole Szkół jest tak źle i dlaczego, a Liceum Ogólnokształcącym jest dobrze.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że w tej sprawie nie będzie się wypowiadał i wcześniej udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że chciał sprostować wypowiedź radnego H. Jausa, że Rada Miejska nie podejmowała uchwały o utworzeniu gimnazjum społecznego przy Liceum Ogólnokształcącym. Powstało Stowarzyszenie, które złożyło komplet dokumentów, a rejestr niepublicznych placówek oświatowych prowadzi Burmistrz. Poinformował, że nie było podstaw aby odrzucić wniosek Stowarzyszenia i jeżeli dokumenty zostały prawidłowo przygotowane, to obowiązkiem Burmistrza było wpisać szkołę do rejestru. Nie należy sugerować, że Rada decydowała o utworzeniu gimnazjum społecznego przy Liceum Ogólnokształcącym.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że dyskusja na temat kosztów i utrzymania budynku po Zespole Szkół Agrobiznesu nie ma znaczenia, natomiast duże znaczenie miałoby wyjaśnienie radnym i chciałaby usłyszeć informację. Gimnazjum Nr 1 jest szkołą bardzo podobną do Gimnazjum Nr 2 w kwestii liczebności uczniów, a oddziałów jest dokładnie tyle samo. Burmistrz twierdzi, że ponad subwencję gmina do Gimnazjum Nr 2 w budynkach po Zespole Szkół Agrobiznesu będzie dopłacać ok. 200 tys. zł. Poprosiła o wyjaśnienie radnym i wszystkim obecnym na sali dlaczego Gimnazjum Nr 1 nie utrzymuje się ponad subwencję za kwotę 200 tys. zł. Do tej szkoły dopłaca się znacznie więcej – około 800 tys. zł. Dodała, że nadal nie wie ile zostało dopłacone za 2011 r., ale ma dane z 2010 r. i kwota dopłat z każdym rokiem rosła. Powiedziała, żeby zostało wyjaśnione dlaczego Gimnazjum Nr 1, z ośmioma oddziałami kosztuje znacznie więcej aniżeli ma kosztować Gimnazjum Nr 2, w którym także jest 8 oddziałów. Zapytała czy ma to oznaczać, że Gimnazjum Nr 2 byłoby pozbawione pieniędzy na dokształcanie, zakupu pomocy dydaktycznych – w zasadzie wszystkiego co jest związane ze szkołą? Burmistrz mówi wyłącznie o opłatach stałych, a gdzie jest reszta kosztów. Zapytała skąd w Gimnazjum Nr 1 bierze się kwota 800 tys. zł ponad subwencje. Jeżeli odejmie się kwotę 200 tys. na koszty stałe, to co dzieje się z 600 tys. zł? Zapytała czy może usłyszeć taką informację?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na początku swojej wypowiedzi radna R. Tomaszewska powiedziała, że nie ma sensu mówić o kosztach i o pieniądzach rozmawiać, a jednak zadała o to pytanie. Jeżeli w Gimnazjum Nr 1 liczba dzieci w oddziałach wynosiłaby 33 uczniów, tak jak w Gimnazjum Nr 2 i iluś nauczycieli nie miałoby pracy, to pewnie Gimnazjum Nr 1 mieściłoby się w  tej kwocie. Zbliża się kwiecień i podpisanie projektów planów organizacyjnych przez Burmistrza i można w ten sposób podejść do Gimnazjum Nr 1 – uczniów w klasie będzie ponad trzydziestu, i wówczas z kilkoma nauczycielami będzie trzeba się rozstać. Poinformował, że przez wszystkie lata nie zwolnił żadnego nauczyciela i o tym wie radna R. Tomaszewska. Dodał, że zrobił wszystko ze swoimi pełnomocnikami, by żaden nauczyciel nie stracił pracy i tak samo było w tym roku. Nauczyciele jeżdżą do różnych szkół by móc dopełnić etat. W Gimnazjum Nr 1 nie ma 33 uczniów w klasie, tak jak w Gimnazjum Nr 2, gdzie uchwałą Zarządu Powiatu zarządzono iż ma być 30 uczniów, a przyjęto 33 lub 34 uczniów w klasach pierwszych. Subwencja przyznawana jest na ucznia, godzin jest tyle samo, nauczycieli mniej i na tym polegają róźnice. Powiedział, że jeżeli Gimnazjum Nr 2 będzie w budynkach Zespołu Szkół Agrobiznesu, to 200 tys. zł wystarczy, ponieważ mówił o kosztach stałych. Dodał, że trudno jest powiedzieć kto będzie uczył w Gimnazjum Nr 2, bo to dyrektor zatrudnia pracowników, a nie Burmistrz. Nie wiadomo ilu będzie nauczycieli stażystów, mianowanych, dyplomowanych a co wiąże się z pensją. Rada wspólnie zadecyduje czy trzeba remontować budynek, a są to następne koszty. Dodał, że mówił o kosztach stałych, które zostały wykazane w dokumentach przekazanych ze Starostwa.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że chciałaby uczciwych odpowiedzi i nie chciałaby aby Burmistrz "nakręcał ludziom makaron na uszy". Burmistrz mówi, że różnice wynikają z ilości uczniów. W Gimnazjum Nr 2 nie ma we wszystkich klasa 34 uczniów, tylko w tym roku tak się stało. Wszystkie wcześniejsze klasy mają niższą liczebność. W dniu dzisiejszym Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty odczytała przepiękne oświadczenie, że klasy nie będą liczyły więcej niż 26 uczniów. A więc wraca się do tematu. Zgodnie z oświadczeniem w klasach będzie może 25 uczniów, a może 24 uczniów, a więc koszty będą zbliżone do Gimnazjum Nr 1. Zapytała Burmistrza Rogoźna dlaczego przekazuje informację tylko o kosztach stałych? A co z resztą kosztów? Obecnie Starosta domaga się dopłaty ok. 200-250 tys. zł, docelowo może 300 tys. zł. Dopłata pokryłaby koszty utrzymania, a co z resztą prowadzenia Gimnazjum Nr 2. Zapytała czy dyrektor ZEAPO może powiedzieć ile w 2011 r. kosztowało prowadzenie Gimnazjum Nr 1? Powiedziała, że pytanie to zadaje już po raz kolejny i może informacja ta przekona radnych, że być może Burmistrz mówi prawdę.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie chciałby "nawijać makaronu na uszy" radnej R. Tomaszewskiej i wydaje się, że wyraził się jasno, iż nie ma szczegółów ilu będzie nauczycieli mianowanych, stażystów i innych szczegółów. Dodał, że nie powiedział iż do Gimnazjum Nr 2 nie będzie trzeba dołożyć powyżej kosztów stałych, ponieważ nigdy tego nie powiedział. Radna R. Tomaszewska "czepia się" i nawija sobie "makaron na uszy".  W tym temacie nie ma więcej nic do powiedzenia, ponieważ od tego będą dyrektorzy szkół.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej sprawozdania finansowe jednostek przedstawiane będą w miesiącu następnym. W dniu dzisiejszym nie posiada przy sobie sprawozdania finansowego, mimo iż zostało złożone w Urzędzie Miejskim.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że nie prosiła o sprawozdanie, a prosiła wyłącznie o podanie jednej cyfry. Zapytała czy ktoś może wymienić jedną magiczną cyfrę, której nie może się dowiedzieć.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że sprawozdanie zostało złożone zgodnie z obowiązującymi zasadami w Urzędzie Miejskim i Rada Miejska będzie pracowała nad tymi materiałami w przyszłym miesiącu. Dodał, że nie ma przy sobie całego sprawozdania i dlatego nie może podać konkretną cyfrę i się nie pomylić, bo w następnym miesiącu radna R. Tomaszewska będzie miała uwagi, że pomylił się o kilka złotych.

Radny H. Janus powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi skąd będą wzięte środki na dopłacenie do Gimnazjum Nr 2 różnicy między kwotą jakiej domaga się Starosta, a kosztami które ukażą się później – może to być 500 lub 700 tys. zł. Zapytał Burmistrza Rogoźna skąd z "cienkiego" budżetu chce te środki znaleźć? W inwestycjach wykonana w roku ma być tylko droga o długości 100 m.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny H. Janus podaje już prawie 1 mln zł kosztów i dlatego nie będzie odpowiedał na podawane przez niego kwoty. W tej chwili nikt dokładnie nie wyliczył kosztów, a mowa jest wyłącznie o kosztach stałych utrzymania. Jeżeli radny podaje koszty na poziomie ok. 1 mln zł, to Rada będzie decydowała skąd wziąć te pieniądze.

Radny H. Janus powiedział, że pytał o różnicę kosztów ponad subwencję, którą będzie trzeba dołożyć. Wszyscy wiedzą, że koszty będa wyższe niż kwota którą chce Starosta. Zapytał skąd weźmie się te środki?

Burmistrz Rogoźna zapytał radnego H. Janusa o jaką konkretnie kwotę chodzi?

Radny H. Janus powiedział, że wydawało mu się iż Dyrektor ZEAPO i Burmistrz powiedzą ile będzie kosztowała szkoła po ewentualnym przeniesieniu, a radni nie są w stanie tego obliczyć.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że chciałaby uzyskać chociaż przybliżoną kwotę, ale wie, że nie uzyska takiej odpowiedzi i wie dlaczego jej nie uzyska.

Radny R. Szuberski powiedzial, że cieszy go wypowiedź Burmistrza, który mówił że dopłaci do Gimnazjum Nr 2, bo w poprzedniej kadencji Rady takiej woli nie było ze strony Burmistrza i części radnych. Jeżeli pieniądze były dokładane to z inicjatywy radnych, czyli grupy większościowej. Powiedział, że na cud ekonomiczny nie liczy i cieszy się, że Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty szczegółowo przedstawiła ile wydano na Gimnazjum Nr 2. Przytoczył kwoty, o których nie jednokrotnie już mówił. Dopłaty do subwencji do Gimnazjum Nr 1 za trzy lata wyniosły 2.054.282 zł, a ostatnia dopłata wyniosła 760.425 w 2010 r. Są to znaczne kwoty i wymienia je dlatego, że jeżeli są to szkoły podobnej wielkości, a nawet w utrzymaniu lokalu Gimnazjum Nr 1 jest tańsze, to nie ma możliwości by szkoła kosztowała dużo mniej. Powiedział, że ośmiela się powiedzieć iż utrzymanie budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu będzie droższe niż utrzymanie budynku Gimnazjum Nr 1. Dodal, że uważa iz argument ekonomiczny nie wchodzi w grę.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że chciałby poinformować, że 21.02 br. ukazał się w "Gazecie Prawnej" artykuł pt. "Kiedy radny będzie podlegał wyłączeniu z głosowania nad uchwałą". W jego treści zostały zamieszczone następujące stwierdzenia cytuję: "Obowiązek wyłączenia radnego od głosowania przewiduje art. 24 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Celem regulacji art. 25 a wspomnianej ustawy, jest zagwarantowanie uczciwego sprawowania przez radnego mandatu i wykluczenie wykorzystania mandatu dla własnych korzyści". Powiedział, że miał wątpliwości czy musi w sposób rygorystyczny przestrzegać zapisy zawarte we wspomnianej ustawie i artykule, więc zwrócił się o poradę prawną do Kancelarii Radców Prawnych "Doradca" s. c. w Pile i otrzymał następującą interpretacje owego artykułu: "Opinia prawna dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie dot. zakazu udziału radnego w głosowaniu jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Zgodnie z art. 25 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji,  jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. W piśmiennictwie prawnym i orzecznictwie sądowo-administracyjnym przyjmuje się, że interes prawny to interes wypływający z przepisów ustrojowych, przepisów prawa materialnego i przepisów prawa procesowego. Każdy z tych przepisów może kształtować uprawnienia i obowiązki jednostki, a jednostka może skutecznie żądać czynności np. od organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś własnej potrzeby albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu. Na gruncie wyżej przywołanego przepisu zrodziła się, powstała wątpliwość czy na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie grupa kilku radnych nie powinna zostać wyłączona z głosowania nad uchwałami dot. spraw oświatowych. Radni ci pozostają bowiem w stosunku pracy z Zespołem Szkół w Rogoźnie przy ul. II Armii Wojska Polskiego 1, a przedmiot dwóch uchwał będzie dotyczył tegoż Zespołu Szkół. Moim zdaniem istnieją uzasadnione podstawy, by stwierdzić, iż owi radni podpadają pod cyt. przepis art. 25 a ustawy, a zatem winni wyłączyć się od głosowania nad przedmiotowymi uchwałami. Jednakże z uwagi na brak jednoznacznej wykładni pojęcia "interesu prawnego" tak w doktrynie jak i orzecznictwie sądowym sugeruję pozostawienie tej kwestii do rozstrzygnięcia samym zaintweresowanym i nie podejmowanie przez Pana Przewodniczącego arbitralnych decyzji. Pan Przewodniczący, jako prowadzacy obrady, winien moim zdaniem, poinformować Radę (wszystkich radnych) przed przystąpieniem do głosowania nad poszczególnymi uchwałami, o swej ocenie prawnej zaistniałej sytuacji i zaapelować do zainteresowanych radnych, aby mocą własnej decyzji wyłączyli się z głosowania. Równocześnie Pan Przewodniczący winien uprzedzić zainteresowanych radnych, kierując swe wystąpienie do całej Rady, że w przypadku gdy nie wyłączą się z głosowania nad przedmiotowymi uchwałami, zmuszony będzie, przesyłając sporne uchwały do organu nadzoru tj. Wojewody Wielkopolskiego, opisując zaistniałą sytuację i zażąda zbadania, czy przy podejmowaniu uchwał nie doszło do naruszenia prawa uzasadniającego stwierdzenie ich nieważności w trybie wydania rozstrzygnięcia nadzorczego. Przyjęcie takiego modelu postępowania pozwoli każdej ze stron tzn. Przewodniczącemu Rady i zainteresowanym radnym, wziąć pełna odpowiedzialność za podejmowane decyzje, a zarazem zapewni suwerenną ocenę zaistniałego stanu faktycznego na gruncie przepisów prawa".

Radny A. Nadolny powiedział, że wsłuchiwał się w słowa wystąpienia Przewodniczacego i z tego wynikałoby, że każdy radny, będący rolnikiem będzie wykluczony z głosowania nad podatkiem rolnym. Każdy z obecnych na sali radnych mających nieruchomości na terenie gminy będzie wykluczony z głosowania.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przerwał wypowiedź radnego A. Nadolnego, ponieważ nie dotyczyła ona opinii prawnej i problemu procedowanej uchwały. Wypowiedź dotycy sytuacji innych uchwał, a nie tej konkretnej uchwały. 

Radny A. Nadolny powiedział, że to co przedstawił jest analogiczną sytuacją z jaką przed chwilą wystąpił Przewodniczący Rady.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jeżeli chce poruszać ten temat to ma to uczynić w wolnych głosach i wnioskach. Wypowiedź nie dotyczy cytowanej opinii i projektu uchwały.

Radny A. Nadolny powiedział, że jest to nie ciekawa demokracja.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jest to zdanie radnego A. Nadolnego.

Radny H. Janus powiedział, że sytuacja taka była dyskutowana na III sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie i dotyczyła wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącej rady oraz przewodniczących Komisji, którzy zostali wybrani jednym głosem więcej. Zapytał czy osoby te nie głosowały w swoim interesie prawnym. Wówczas radni złożyli odwołanie do wojewody. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego nr II OSK 1865/09, data orzeczenia 25.01.2010 r. oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie nr II SA/Rz 444/09 data orzeczenia 2.06.2009 r. radny ubiegający się o funkcję przewodniczącego Rady, nie może brać udziału w głosowaniu ponieważ dotyczy to jego interesu prawnego – art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym. Sytuacja jest identyczna i zostało to nie zaakceptowane przez Wojewodę.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że dobrze się stało iż radny H. Janus poruszył tą kwestię. Poinformował, że w piśmie zlożonym prze siedmiu radnych napisano: "Na sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 1 grudnia br. dokonano wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. W głosowaniu nad wyborem przewodniczącego Rady, brali udział wszyscy radni Rady Miejskiej w Rogoźnie" i kwestionowali państwo możliwość głosowania przeze mnie ponieważ chodziło o wybór Przewodniczącego Rady. Zapytał czy kwestionował zasadność tego pisma? Odpowiedział, że nie kwestionował zasadności pisma i radni mieli prawo zgłosić swoje zastrzeżenia i to uczynili. W dniu 15.12.2010 r. wraz z pismem przewodnim przesłano pismo radnych do Wojewody Wielkopolskiego. Dodał, że uczyni to samo niezależnie od tego jaki będzie wynik głosowania. Powiedział, że w dniu dzisiejszym radni mówią, że Przewodniczący Rady nie ma prawa. Dodał, że coś mu się nie zgadza w demokracji proponowanej prze radny A. Nadolny.

Radny R. Dworzański zgłosił wniosek formalny o 5 minut przerwy i poprosił klub radnych do sali nr 12.

Wniosek radnego R. Dworzańskiego został przyjęty jednogłośnie 15 głosami "za" w obecności 15 radnych.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Radny A. Jóźwiak zgłosił wniosek formalny o przerwanie dyskusji i przystąpienie do głosowania uchwały. W związku z zachodzącym lub nie zachodzącym konfliktem interesów radnych będących pracownikami Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego wniósł także o przeprowadzenie głosowania imiennego.

Radny H. Janus rozszerzył wniosek radnego A. Jóźwiaka o przeprowadzenie głosowania imiennego alfabetycznego.

 

Wniosek radnego A. Jóźwiaka o zakończenie dyskusji został przyjęty jednogłośnie 15 głosamizaw obecności 15 radnych.

Wniosek radnego A. Jóźwiaka o przeprowadzenie głosowania imiennego został przyjęty jednogłośnie 15 głosamizaw obecności 15 radnych.

 

Radny M. Kutka powiedział, że zgłoszono wniosek by było przeprowadzone głosowanie imienne odbyło się alfabetycznie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że głosowanie imienne zostanie przeprowadzone alfabetycznie.

 

W głosowaniu nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/176/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie radni głosowali następująco:

- radny Z. Chudzickigłosza,

- radny R. Dworzańskigłosza,

- radny Z. Hinzgłosza,

- radny H. Janusgłosprzeciw,

- radny A. Jóźwiakgłosprzeciw,

- radny R. Kinachgłosprzeciw,

- radny H. Kuszakgłosza,

- radny M. Kutkawyłączył się od głosowania,

- radny A. Nadolnygłosprzeciw,

- radny A. Olenderskigłosza,

- radny M. Połczyńskigłosprzeciw,

- radny R. Szuberskiwyłączył się od głosowania,

- radna R. Tomaszewskawyłączyła się od głosowania,

- radny P. Wojciechowskigłosprzeciw,

- radna E. Wysockagłosza.

 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/176/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie 6 głosamizaprzy 6 głosachprzeciworaz 3 radnych wyłączyło się z głosowania, nie został podjęty.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zmieniającą Uchwałę Nr L/359/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno, ponieważ jest on związany z poprzednim projektem, który nie został przegłosowany.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosamizaw obecności 15 radnych.

 

VI. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

a) informacja Przewodniczącej GKRPA,

Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że otrzymywane środki finansowe na muszą zostać w całości przeznaczone i wykorzystane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a realizowane zadania zostały ujęte w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zadaniem, który musi realizować Komisja jest prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie. Punkt konsultacyjny musi działać w każdej gminie i nie jest on konkurencyjny dla poradni odwykowej, która przypada na 25 tys. osób. W naszym rejonie została otwarta poradnia odwykowa przez StowarzyszeniePrimum vivere. Punkt konsultacyjny służy jako miejsce pierwszego kontaktu i pozwala na przeprowadzenie diagnozy zgłaszających się osób. W 2011 r. udzielono pomocy 359 osobom: uzależnionym, spółuzależnionym, chorym psychicznie, itd. W punkcie udzielono również 123 bezpłatnych porad prawnych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzieliła wsparcia Komisariatowi Policji w Rogoźnie na przeprowadzenie dodatkowych 42 patroli, w których:

- wylegitymowano 239 osób, w tym 37 nieletnich,

- nałożono 85 mandatów,

- ujęto 8 nietrzeźwych kierowców,

- udzielono 35 pouczeń,

- przeprowadzono 22 interwencje i 92 kontrole drogowe,

- jedną osobę doprowadzono do izby wytrzeźwień,

- przygotowano materiały do 3 wniosków do Sądu Rodzinnego,

- zatrzymano 5 sprawców przestępstwa.

W Punkcie Konsultacyjnym działało 7 grup samopomocowych, a obecnie działa już 8 grup. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orzekała o konieczności leczenia, motywowała do leczenia oraz ustalała miejsce i termin leczenia. Komisja spotkała się 14 razy i zaproszone zostały 62 osoby. Przeprowadzone zostały rozmowy z 39 osobami, 6 osób zostało skierowanych na leczenie zamknięte, a pozostałe skorzystały z pomocy w miejscu zamieszkania. Komisja współdziałała z prokuraturą, sądami, kuratorami sądowymi, ośrodkami pomocy społecznej, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, parafiami i placówkami oświatowymi.

Komisja udzielała również pomocy rodzinom, w których występował problem uzależnień i przemocy domowej. Dofinansowanych zostało 7 świetlic, z których skorzystało 257 dzieci. Komisja dofinansowała akcję letnią, w ramach której zorganizowano 16 różnych form wypoczynku za kwotę 36.685 i skorzystało z nich 597 osób.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła zajęcia profilaktyczne, alternatywne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach tego zadania prowadzono programTrening zastępowania agresji,Profilaaktyka przez teatriSzkoła zdrowia. W szkołach podstawowych skorzystało 230 dzieci, w gimnazjach 100 dzieci, w szkołach ponadgimnazjalnych 150 dzieci, a w przedszkolach 90 dzieci.

Komisja wsparła również instytucje i stowarzyszenia, które realizowały zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na kwotę 15 tys. zł.  Komisja realizowała również szereg zadań dodatkowych, m. in.Szkołę dla rodziców,konsultowanie prac licencjackich, prowadzenie warsztatów dla zespołu interdyscyplinarnego i nauczycieli, itd.

b) dyskusja

Nikt nie zabrał głosu.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

Obrady wznowiono o godz. 18.10, a do grona obecnych dołączyli: radny R. Szuberski od godz. 18.15, radny H. Kuszak od godz. 18.25.

 

VII.Działalność Urzędu Gminy na rzecz poprawy jej wizerunku i estetyki:

a) wystąpienie Sekretarz Gminy,

Głos zabrała Sekretarz Gminy Pani I. Sip-Michalska – pisemna informacja Sekretarz Gminy o działalności Urzędu Gminy na rzecz poprawy jej wizerunku i estetyki stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b) dyskusja

Radny M. Kutka zapytał o koszt i w jakim czasie powstanie nowa strona internetowa? Poprosił aby na stronie znalazła się zakładkaDla inwestorów, w której zostałyby uwzględnione wszystkie działki przeznaczone pod inwestycje, aby potencjalny inwestor miał skumulowane działki w jednym miejscu.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że nowa strona internetowa jest już przygotowana i w najbliższym czasie powinna zacząć działać. Koszt przygotowania strony internetowej wynosi ok. 3 tys. zł, ale dokładnej kwoty nie pamięta.

Radny M. Kutka zapytał czy została przygotowana zakładkaDla inwestorówo której wspominał?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie pamięta czy zakładka znalazła się na stronie.

Radny M. Kutka powiedział, że jeżeli zakładki nie ma na stronie to prosi o jej umieszcznie.

Radny H. Janus powiedział, że w przygotowanej informacji pominięto ul. Czarnkowską, na której pobudowano również chodnik, tak jak na ul. Rynkowej, K. S. Wyszyńskiego i Placu Powstańców. Dodał, że na wizerunek gminy wpływa także stan dróg gminnych. Droga krajowa i droga wojewódzka dobrze wykaszane i czyszczone. W przypadku dróg powiatowych sytuacja jest gorsza, bo wykaszanie następuje poprzez jednorazowe przejechanie. Najgorzej wyglądają drogi gminne, które wykaszane nie raz jednokrotnie. Poinformował, że od kilku lat wnioskuje o wykaszanie poboczy dróg przed okresem zimowym, ponieważ niewykoszenie powoduje zawiewanie śniegu, co zwiększa koszty odśnieżania dróg, a wizerunek gminy również na tym cierpi. Powiedział, że nie zgadza się z Sekretarz Gminy zmiany w inwestycjach odbijają się negatywnym echem. Zdaniem H. Janusa wiele inwestycji wykonanych w ubiegłej kadencji odbiło się pozytywnym echem. Budżet gminy w ciągu kadencji został zmieniony na ok. 5 mln zł. Zmniejszano inwestycje i być może kilka inwestycji zostało przesuniętych o rok, ale napewno to co zostało wykonane odbiło się pozytywnym echem wśród społeczeństwa. Nadmienił, że obiecał przygotowanie zestawienia wszystkich wykonanych w poprzedniej kadencji inwestycji zgłoszonych przez radnych, ale jeszcze tego nie wykonał. Radni nie po to aby tylko przegłosowywać projekt budżetu, który przekazuje organ wykonawczy. Radni również mają prawo zgłaszać wnioski, i jeżeli zostaną przegłosowane przez Radę dla dobra społeczeństwa, to jest to wykonywane. Zdarzają sie przypadki, że radni traktowani tak, jakby poraz pierwszy przyszli na sesję i nic nie wiedzieli. Niektórzy radni w taki sposób traktowani.

Radna R. Tomaszewska odniosła się do fragmentu wypowiedzi Sekretarz Gminy i zapytała po co radni, skoro nie przekazuje się informacji do których powinni mieć. W dniu dzisiejszym zadała pytanie o konkretną cyfrę. Zapytała czy radny masiedzieć cicho, jak mysz pod miotłąi nie ma się domagać tego co mu się należy? Powiedziała, że może warto by pokusić się o wprowadzenie kodeksu burmistrza, radnego i urzędnika, bo jej zdaniem w materiale jeden wyraz został pominięty. W kwestii promocji gminy powiedziała, że Gminie Rogoźno prowadzone systematyczne i planowe działania promocyjne, ale promujące niektóre osoby, jednostki i uprzywilejowane instytucje. Duże środki nie przeznaczane na gadżety reklamowe, które można byłoby przekazywać. W gminie jest duży problem z uzyskaniem kilku smyczy i toreb papierowych, ponieważ ich nie ma. Natomiast z działu promocji wydaje się ogromne pieniądze na organizację różnych spotkań, na których zafundowane golonki, kiełbasa i nie wiadomo co, wskazuje sięwiecie na kogo macie głosować. Dodała, że była świadkiem takich sytuacji. Zapytała czy jest to promocja gminy? Powiedziała, że wie ile pieniędzy z promocji przekazywanych jest na organizację zawodów różnych organizacji. Pojęcie promocja jest bardzo szerokimworkiemi można z niego czerpać garściami i wszystko pod nie podciągnąć. Powiedziała, że nie zgadza się z tym, nie można sobie pozwolić, bo można pozwolić, ale trzeba byłoby zmienić priorytety w promocji. Dodała, że zmieniły się czasy i radni na sesji nie po to, by jak automaty podnosić ręce, tylko po to żeby dokładnie i wnikliwie analizować to nad czym ma odbyć się głosowanie. Radni nie bandą idiotówi być może fajnie byłoby gdyby tacy byli i jak automaty podnosili ręce. Radni osobami myślącymi, którzy zostali wybrani przez społeczeństwo i muszą wiedzieć nad czym głosują.

Burmistrz Rogoźna odnosząc się do wypowiedzi radnej R. Tomaszewskiej i radnego H. Janusa powiedział, że nie ma zamiaru niczego zmieniać w przygotowanym materiale, ponieważ im się to nie podoba. Sekretarz Gminy występowała i przygotowała materiał w imieniu Burmistrza Rogoźna. Nikt nie powiedział, że radny jestgłupijak sugeruje radna i wyolbrzymia. Z wystąpieniem Sekretarz Gminy można się zgodzić lub nie.

Sekretarz Gminy ustosunkowując się do wypowiedzi radnego H. Janusa powiedziała, że rada głosuje nad uchwałami i tego nie kwestionuje. Wnioski dotyczące inwestycji należy zgłaszać w momencie przygotowywania projektu uchwały budżetowej, a to co jest w budżecie powinno być święte. Każdy mieszkaniec powienien wiedzieć, co w ramach budżetu będzie wykonane, a nie że po upływie połowy roku zmienia się i przerzuca środki na inne zadania inwestycyjne, gdyż budzi to rozgoryczenie mieszkańców. Powiedziała, że przede wszystkim o to jej chodziło. Poprosiła aby nie mówić, że nie jest torozprawą sądową, ponieważ radni tak traktują sesję. Przepychanki na sesji jeżeli muszą być to powinny być na Komisjach i to na nich powinno odbywać się udowadnianie swoich racji, ale w sposób kulturalny. Powiedziała, że radni powinni zapytać co miała na myśli przygotowując przedstawiony materiał. Przygotowując materiał starała się zwrócić uwagę na fakt, że w takich warunkach nie można pracować. Aby był prawidłowy wizerunek i żeby wszyscy w sposób pozytywny odbierali nas, a na czym jako mieszkance Gminy Rogoźno jej bardzo zależy. Chciałaby aby gmina była przedstawiana w dobrym świetle i sprawiedliwie. bogate gminy, które nie wiedzą co robić z pieniędzmi, ale wystarczy że ma się swój honor, odpowiednio reprezentuje się gminę i nie opisuje się bzdur w gazetach. Powiedziała, że ma żal do p. Żak pozytywne działania Zastępcy Burmistrza w zakresie położenia płyt na ul. Kochanowskiego i nazywa go osobąwyciągającą króliki z kapelusza. Zapytała czy w taki sposób traktuje się władze i opisuje się osoby reprezentujące gminę na zewnątrz?

Radny H. Janus powiedział, że nie było dyskusji na temat wizerunku drogowego gminy, a przecież poruszył temat dróg gminnych. Powiedział, że w kwestii kulturalnych wystąpień zgadza się z Sekretarz Gminy. Dużo osób słyszy, jakie kulturalne wystąpienia niektórych osób na sesji.

Radny R. Szuberski poruszył kwestię estetyki Placu K. Marcinkowskiego i promenady. Powiedział, że dość dużo zawodów odbywa się w Klubie ŻeglarskimKotwicai wędkarze często przebywają na tym terenie, a ławki są połamane, dlatego trzeba byłoby je naprawić. Na Placu K. Marcinkowskiego trzeba byłoby naprawić zdewastowane ławki oraz zadbać o jego czystość. Dodał, że nie zgadza się w pełni z Sekretarz Gminy, iż w trakcie roku budżetowego jest coś zmieniane. Poprosił o podanie przykładów zmiany zadania w trakcie roku budżetowego, które odbyły się bez wiedzy Burmistrza, ponieważ nie przypomina sobie takiej sytuacji. Nadmienił, że rozumie iż jeśli uchwalany jest budżet to radni mogą wprowadzać zadania inwestycyjne. Poprosił o podanie przykładu dwóch zadań.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że rację ma radny H. Janus bo z pewnością zmiany zostały dokonane na kwotę podanę przez niego. Wspomniane zmiany w budżecie nie dotyczyły tylko zmian z paragrafów, które nie były związane z inwestycjami na paragrafy, które związane są z inwestycjami. Dodał, że śmie twierdzić iż ok. 50-60% zmian polegało na zabraniu środków z jednych zadań gospodarczych i przeznaczenie ich na inne zadania. Gdyby budżet nie został zmieniony to część inwestycji zostałaby wykonana. Odnosząc się do wypowiedzi radnej R. Tomaszewskiej powiedział, że w dzisiejszym dniu chodziło o podanie kwoty kosztów Gimnazjum Nr 1. Na posiedzeniu Komisji GFiR projekty uchwał miały być omawiane, ale nie było żadnych pytań i sugestii. Na posiedzeniu Komisji SSOiK również nie odbyła się dyskusja w tym temacie. Gdyby wszyscy radni dołożyli starań, aby większość spraw na roboczo omówić na Komisjach, to wówczas nie byłoby zaskoczenia na sesji, ponieważ władza nie może wiedzieć czego radni na sesji będą oczekiwać i czego będą chcieli się dowiedzieć. Dodał, że jeśli stawia się zarzuty to muszą być one merytoryczne.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odnosząc się do wypowiedzi radnej R. Tomaszewskiej, która mówiła o finansowaniu z działu promocji jakiś imprez sportowych. Chciał zaznaczyć iż nie są to jakieś imprezy, tylko są to imprezy cieszące się dużą popularnością wśród mieszkańców, wspierające ich aktywność fizyczną i ruchową, w tym dzieci i młodzieży. Podjęto następujące inicjatywy: Gminna Liga Piłki Nożnej, Agro Streetball, turniej siatkówki, Noc na Orliku, Memoriał im. K. Walkowiaka, Gminna Liga Piłki Siatkowej zainicjowana w 2012 r. przez Zastępcę Burmistrza i przez niego. Dodał, że nie są to jakieś imprezy. Poprosił aby radna R. Tomaszewska odpowiedziała, na pytanie czy uważa iż imprezy te są mniej potrzebne lub niepotrzebne oraz czy nie ma się wspierać aktywności ruchowej mieszkańców?

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że radny Z. Chudzicki mylnie odebrał jej wypowiedź, ponieważ nie chodziło jej o imprezy sportowe, ponieważ jest ich zwolenniczką. Dodała, że uważa iż są to dobrze wydane pieniądze i nie o tym mówiła.

Radny H. Janus powiedział, że sprawozdanie przygotowane przez Sekretarz Gminy obejmuje obecną kadencję, w której z pewnością nie było żadnych zmian mimo wniosków do budżetu w trakcie roku budżetowego. Radnemu A. Olenderskiemu powiedział, że teraz jest przeciwny zmianom w budżecie, ale przez połowę kadencji był w grupie, która bardzo popierała zmiany i dzięki nim wiele inwestycji zostało wykonanych. Radny Z. Chudzicki powiedział, że z jego inicjatywy, ale chciałby podziękować ówczesnej Komisji GFiR, która z jego inicjatywy zgłosiła wniosek o Gminną Ligę Piłki Nożnej, choć na stronie internetowej przeczytał iż organizowana jest z inicjatywy urzędu. Na zebraniu wiejskim w Gościejewie w dniu 30.05.2008 r. zgłosił wniosek, choć obecny na zebraniu Zastępca Burmistrza K. Głów upierał się iż drużyny powinny same się finansować. W dniu 27.11.2008 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego zgłosił wniosek o wprowadzenie do budżetu, a na sesji budżetowej Burmistrz Rogoźna przychylił się do jego wniosku i teraz Gminna Liga Piłki Nożnej rozwinęła się bardzo mocno – w pierwszym roku grało 8 drużyn, w drugim roku grało 10 drużyn, a teraz rozgrywki prowadzone są wśród 14 drużyn. Dodał, że bardzo się cieszy iż inicjatywa ta jest nadal kontynuowana. Powiedział, że wiele spraw było takich iż kupuje się wnioski innych, a podpisuje się jako swoje.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odnosząc się do wypowiedzi radnego H. Janusa powiedział, że mówił o Gminnej Lidze Piłki Siatkowej, której pomysłodawcą i organizatorem jest wspólnie z Zastępcą Burmistrza. Dodał, że nie mówił o Gminnej Lidze Piłki Nożnej.

Radny H. Janus powiedział, że porównywał wypowiedź wieceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego i dodał informację o działaniach zainicjowanych przez siebie.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski odpowiedział, że w kwestii jego sprzeciwu wobec inwestycjom można wymyśleć dużo inwestycji, które nie będą możliwe do zrealizowania. Prowadzone w przeszłości działania inwestycyjne są zgodne ze stanem faktycznym i nic nowego nie powiedział.

Sekretarz Gminy poinformowała, że informacja obejmuje okres od 2005-2011 r. W Strategii Rozwoju Gminy na lata 2005-2015 zostały określone zadania, które przejęła na siebie gmina i są one do realizacji. Nie określono czasookresu jaki miała objąć informacja, dlatego starała sie dostosować do przyjętej Strategii Rozwoju Gminy. W związku z tym zwróciła uwagę na zjawiska, które miała okazję obserwować od 2007 r.

Radny H. Janus powiedział, że w Strategii z pewnością nie były pokazywane zadania, które były wykonywane, gdyż strategia jest ogólna. Wiele inwestycji zostało wprowadzonych i zmienionych, a z pewnością nie były one zapisane w Strategii Rozwoju Gminy. 

Sekretarz Gminy powiedziała, że w Strategii Rozwoju Gminy zawarto główne hasła, i w ramach nich wymienione zostały poszczególne zadania wykonane przez Gminę Rogoźno.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że o koszty prowadzenia gimnazjum za 2011 r. dopomina się już drugi miesiąc. Na spotkaniu w Zespole Szkół Agrobiznesu również dopominała się o nie kilkakrotnie i nie otrzymała odpowiedzi do dnia dzisiejszego.

Radny R. Szuberski powiedział, że nie otrzymał pełnej odpowiedzi od Sekretarz Gminy, ponieważ prosił o podanie dwóch przykładów zmiany zadań w trakcie roku budżetowego, które zostały dokonane bez wiedzy Burmistrza Rogoźna. W trakcie uchwalania budżetu było dużo zmian, ale wynikały one na ogół z nadwyżki np. w oświacie. Jeżeli coś zostało uchwalone, to z reguły nie było burzone i Burmistrz Rogoźna miał swobodę w zakresie realizacji budżetu w danym roku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wydaje mu się iż radny R. Szuberski nie mówi prawdy. W protokołach z sesji można przeczytać o poprawkach zgłaszanych przez radnych z każdego klubu, a Burmistrz dowiadywał się o zmianach na sesji. Powiedział, że można przejżeć protokoły bo trudno w tej chwili podać konkretne przykłady, ale można przypomnieć sobie poprzednią kadencję.

Radny R. Szuberski powiedział, że mówił o zmianach na sesji budżetowej, które wynikały z przeszacowania pewnych kwot dość znacznie.

Radny H. Kuszak powiedział, że jeśli radny interesuje się czymś, a w tym przypadku radny M. Kutka zainteresował się stroną internetową. W roku ubiegłym zwrócił się do p. B. Cisowskiego z prośba o udostępnienie projektu strony internetowej uzyskał link do niej. Zaproponował radnemu M. Kutce o uczynienie tego samego.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji nad sprawozdaniem.

Wniosek został przyjęty 12 głosami "za" przy 3 głosach "wstrzymujących" w obecności 15 radnych.

 

VIII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo - projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny H. Janus powiedział, że na poprzedniej sesji Kierownik WGNRiOŚ poinformował iż plan zagospodarowania przestrzennego finansowany jest z budżetu gminy, natomiast na Komisji informował iż jest on finansowany przez inwestora. Zapytał gdzie jest prawda? Zgodnie z ustawą plany powinny finansować gminy.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że podtrzymuje swoją wypowiedź z poprzedniej sesji – płatnikiem i źródłem finansowania jest budżet gminy. Na Komisji powtórzył tą samą informację, dodając że gmina otrzymała dobrowolną darowiznę od osoby zainteresowanej, aczkolwiek nie jest ona bezpośrednio związana z tym planem.

Radny H. Janus zapytał czy gdyby inwestor nie wpłacił dobrowolnej darowizny, to czy gminę byłoby stać na wykonanie tego planu oraz innych planów?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że jest to kwestia uznaniowości. Gmina dysponuje w budżecie określonymi środkami na planowanie przestrzenne, natomiast czy w interesie gminy byłoby uchwalać we własnym zakresie plan przestrzenny na prywatnych gruntach.

Radny H. Janus powiedział, że w planie zapisano iż do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej lokalizowanie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zapytał kto będzie budował bezodpływowy zbiornik lub przydomową oczyszczalnie, jeśli będzie wiedział że będzie kanalizacja. Powinno zapisać się budowanie samych przydomowych oczyszczalni ścieków lub wybudowanie kanalizacji, którą nie pokryje budżet gminy, a spółka Aquabellis.

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że nie zrozumiał czy zostało zadane pytanie, czy raczej padło stwierdzenie. Plan przestrzenny dopuszcza zarówno zbiorniki bezodpływowe, jak i przydomowe oczyszczalnie ścieków, a jednocześnie stwierdza, że najlepszym rozwiązaniem byłaby kanalizacja sanitarna.

Radny H. Janus zapytał czy jeśli ktoś wybuduje zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, to jeśli zostanie wybudowana kanalizacja to nie będzie zmuszony do podłączenia się do niej?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że jeśli będzie posiadał przydomową oczyszczalnię ścieków to prawdopodobnie nie będzie miał przymusu, natomiast w przypadku zbiorników bezodpływowych będzie obowiązek przyłączenia się do kanalizacji.

Radny H. Janus powiedział, że w rozstrzygnięciu Rady Miejskiej dotyczącego wykupu przez gminę  dróg publicznych Kierownik WGNRiOŚ informował, że drogi wewnętrzne nie podlegają wykupowi. Powiedział, że pamięta iż ulec zmianie miała ustawa o drogach publicznych i drogi wewnętrzne miałyby należeć do dróg publicznych. Zapytał czy w ustawie nadal są drogi wewnętrzne nie należące do dróg publicznych?

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że zapisy wspomnianej ustawy pozostają w niezmienionej formie, choć nie jest w pełni przekonany bo na codzień z nią nie pracuje. W zakresie niezbędnym działania opierają się na art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi że drogi publiczne wytyczone w planie miejscowym i wydzielone na wniosek właściciela stają się własnością gminy w dniu, gdy decyzja o podziale stanie się ostateczna.

Radny H. Janus powiedział, że pytał się dlatego bo jeśli drogi wewnętrzne stałyby się drogami publicznymi, to również obowiązkiem gminy byłoby je wykupić.

Innych uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze cześci wsi Laskowo 7 głosami "przeciw" przy 5 głosach "za" i 3 głosach "wstrzymujących" nie został podjęty.

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

Obrady wznowiono o godz. 19.50, a do grona obecnych dołączyli: radna R. Tomaszewska od godz. 19.55, radny P. Wojciechowski od godz. 19.55, radny A. Jóźwiak od godz. 19.55, radny H. Janus od godz. 19.55.

 

b) zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych – projekt uchwały przedstawił Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych W. Jaworski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, podjęta została 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

c) Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2012 – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny H. Janus zapytał w jaki sposób są lub będą oznakowywane odławiane zwierzęta?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgodnie z udzieloną w schronisku informacją każde dostarczane zwierzę oznakowywane jest z której gminy pochodzi.

Radny H. Janus zapytał czy zwierzę oznakowywane jest kolczykiem?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że zwierzę oznakowywane jest czipem.

Radny H. Janus powiedział, że program będzie finansowany ze środków gminy w wysokości 90 tys. zł. Zapytał czy w tegorocznym budżecie 80 tys. zł przeznaczono na schronisko „Azorek”?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 80 tys. zł przeznaczone jest dla schroniska dla zwierząt „Azorek”, a 10 tys. zł jest w naszym budżecie.

Innych uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XX/153/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2012, podjęta została 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

d) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny A. Nadolny zapytał czy Gmina Rogoźno za rok 2010 otrzymała ustawowe 30 % środków za wyodrębnienie funduszu sołeckiego i jaka była kwota zwrotu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że gmina otrzymała zwrot środków i była to kwota ponad 50 tys. zł.

Radny A. Nadolny zapytał czy kwota zwrotu stanowiła 30 % funduszu sołeckiego, czy też stanowiła niższy udział?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zwrot stanowił 30%.

Innych uwag nie było.

 

        Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku jednogłośnie 15 głosami „przeciw” nie został podjęty.

 

e) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XX/154/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

f) wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny H. Kuszak powiedział, że w przypadku sygnalizacji świetlnej w Pruścach jest pewny w 100 %. Poprosił Burmistrza Rogoźna o to, że kiedy sygnalizacja świetlna będzie robiona, aby zsynchronizować je ze światłami na przejściu dla pieszych przy RCK. Dodał, że obawia się aby nie tworzyły się niepotrzebne korki. Zasugerował m.in. radnemu H. Janusowi, że jeżeli coś jest nie jasne to powinno wyjaśniać się to na Komisjach. Dodał, że uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji, co pozwoliło wyjaśnić jego wątpliwości i zmienić zdanie. Powiedział, że nie wie dlaczego nie raz debatuje się nad pewnymi sprawami, które były omawiane na Komisjach, a radny ma później wiele pytań.

Radny M. Kutka zapytał czy jeśli uchwała zostanie podjęta to inwestycja będzie robiona w roku bieżącym?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że z pisma Marszałka wynika iż inwestycja zostanie wykonana w tym roku.

Innych uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XX/155/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

g) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Skarbnik Gminy poinformowała, że została przygotowana autopoprawka do przygotowanego projektu uchwały.

Autopoprawka podjęta 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Do projektu uchwały uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok, podjęta została 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

h) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania zamontowanych w roku 2012 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno – przestawiła Skarbnik Gminy Rogoźno M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania zamontowanych w roku 2012 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja nr 3/VI/2012 radnego Z. Chudzickiego o treści: „Podczas wspólnego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 19 stycznia 2012 r. złożyłem wniosek dotyczący remontu chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Polną do posesji 35 po lewej stronie ulicy. Powyższy wniosek zgłosiłem na prośbę mieszkańców Gminy Rogoźno, którzy sygnalizowali, że chodnik jest w bardzo złym stanie, a w środkowej części wylany jest bardzo nierównym asfaltem. Uważam, że jest to jeden z najbardziej uczęszczanych chodników w mieście, ponieważ mieszkańcy przemieszczają się nim do szkoły, pracy oraz na dworzec kolejowy. W odpowiedzi na ten wniosek pismem z dnia 29.02.2012 r. Pan Dyrektor WZDW M. Kmiecik uznaje, że remont chodnika ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego jest niezbędny i został ujęty w rejestrze potrzeb. Jednakże, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe WZDW, jego realizacja będzie możliwa nie wcześniej niż po roku 2015. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań i negocjacji z Dyrektorem WZDW w celu przyśpieszenia realizacji mojego wniosku na rok 2013 oraz zabezpieczenia niezbędnych środków w budżecie Gminy Rogoźno na tę inwestycję, jako współudział własny lub dofinansowanie zadania." - stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Interpelacja nr 1/W/2012 radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Połczyńskiego, radnego A. Nadolnego, radnego M. Kutki, radnego R. Kinacha, radnego H. Janusa o treści: „My niżej podpisani wnosimy o zabezpieczenie środków finansowych na czyszczenie rzeki Wełny na odcinku od mostu na ul. Wągrowieckiej do mostu kolejowego. Wartość robót wyniesie około 300.000,00 złotych z czego Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu jest gotów pokryć nakłady w wysokości 150.000,00 zł, czyli połowę wartości. Prace konserwacyjne na tym odcinku są niezbędne, ze względu na to, że były one prowadzone ostatnio ponad 40 lat temu. Koryto rzeki jest wypłycone i przy większym stanie wody nie mieści się ona w korycie powodując liczne podtopienia." - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Interpelacja nr 1/RS/2012 radnego R. Szuberskiego o treści: „Wnoszę o dokonanie remontu ławek na Pl. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie, promenadzie oraz w parku aż do plaży miejskiej włącznie. Ławki na tym odcinku sa zdewastowane i wymagają pilnego remontu. Dodatkowo wnoszę o uzupełnienie kostki brukowej przy Muzeum w Rogoźnie." - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Interpelacja nr 1/OS/2012 radnego R. Szuberskiego, radnego M. Połczyńskiego, radnego A. Nadolnego, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki, radnej R. Tomaszewskiej , radnego H. Janusa o treści: „My niżej podpisani wnosimy o podanie informacji o wysokości subwencji, wydatkach, różnicy pomiędzy subwencją a wydatkami, ilością uczniów w poszczególnych placówkach oraz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w skali roku w Gminie Rogoźno w poszczególnych placówkach oświatowych w latach 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej interpelacji. Powyższe zestawienie należy sporządzić w stosunku do następujących jednostek: 1. Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie, Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie, Gimnazjum w Parkowie, Gimnazjum w Gościejewie, 5. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie, 6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie, 7. Szkoła Podstawowa w Parkowie, 8. Szkoła Podstawowa w Gościejewie, 9. Szkoła Podstawowa w Pruścach, 10. Szkoła Podstawowa w Budziszewku." - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Interpelacja nr 1/03/2012 radnego H. Kuszaka o treści: „Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej rozmów i działań podjętych w związku z przyszłą budową obwodnicy Rogoźna" – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na interpelację radnego M. Połczyńskiego, radnego H. Janusa, radnego A. Nadolnego, radnego R. Kinacha, radnego m. Kutki, ranego R. Szubwerskiego, radnej R. Tomaszewskiej o treści: Odpowiadając na interpelację złożoną, na XIX sesji Rady Miejskiej Rogoźna dnia 29 lutego 2012r, w sprawie zakupu radiostacji dla OSP Pruśce informuje, że pismo OSP Pruśce w sprawie uszkodzenia radiostacji wpłynęło do tut. Urzędu 6. lutego br. Po zapoznaniu się z ofertą zakupu radiostacji w dniu 28 lutego złożono zamówienie na zakup wraz z montażem przedmiotowej radiostacji. Interpelacja grupy radnych w żaden sposób nie wpłynęła i nie wpłynie na czas załatwienia sprawy." - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Radny H. Janus powiedział, że składając interpelację radni nie wiedzieli, że urząd tak szybko zadziała w tej sprawie. Jeżeli interpelacja nie wpłynęła lub nie wpłynie na czas załatiwienia sprawy to uważa iż była ona słuszna.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na interpelację nr 8/02/2012 radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinancha, radnego H. Janusa, radnego M. Kutki, radnej R. Tomaszewskiej o treści:W odpowiedzi na interpelację nr 8/02/2012 złożoną przez grupę radnych na XIX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 29 lutego 2012r. w sprawie niepodłączonych studzienek kanalizacyjnych z I etapu budowy kanalizacji sanitarnej oraz sprawności działania monitoringu zaworów uprzejmie informuję, że:

1. obecnie 42 studzienki kanalizacyjne niepodłączone do kanalizacji sanitarnej
etapu budowy,

2. aktualnie 2 awarie monitoringu:

- przerwany przewód monitoringu na ciągu 3 i 4 przepompowni VS-2 przy ul.
Wyszyńskiego,

- przerwany przewód monitoringu na ciągu 2 przepompowni VS-1, między
przepompownią a ul. Gościnną,

3. ilość studzienek podłączonych w latach:

200955 szt.

201048 szt.

201172 szt.

20126 szt.

W załączeniu ksero odpowiedzi otzrymanej od Aquabellis sp. z o.o. w Rogoźnie." - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na interpelację nr 9/01/2012 radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego H. Janusa, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki o treści:W odpowiedzi na Interpelację Nr 9/01/2012 grupy radnych złożoną na XIX Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 29 lutego br., w sprawie dokumentacji opracowanych w 2006 roku przez Firmę POZPROJEKT z Poznania w ramach pełnionego nadzoru autorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej etap I informuję co następuje:

Na dzień dzisiejszy opracowane wówczas dokumentacje utraciły swoje ważności. Stało się tak, ponieważ w czasie trwania inwestycji oraz w dwuletnim okresie od ich opracowania w budżecie Gminy nie udało się wygospodarować pieniędzy na wybudowanie kanalizacji sanitarnej na prywatnych terenach osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Leśnej. W obecnej sytuacji, kiedy trwa realizacja II etapu kanalizowania aglomeracji Rogoźno nie widzę możliwości wprowadzenia do tegorocznego budżetu Gminy przedsięwzięcia, którego przygotowanie i realizacja wymaga przejścia wszystkich procedur i uzgodnień wymaganych prawem.

W przypadku działki będącej własnością Pana Stanisława S. przy ul. Południowej od przełożenia wcześniej wybudowanej sieci odstąpiono na mocy wyroku sądowego, który stwierdził prawidłowość i zgodność przebiegu sieci z dokumentacją projektową, na którą Gmina uzyskała pozwolenie na budowę." - stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na interpelację nr 1/OSP/2012 radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego,  radnego R. Kinacha, radnego A. Nadolnego i radnego H. Janusa o treści: „Odpowiadając na interpelację nr l/OSP/2012 złożoną na XIX sesji Rady Miejskiej Rogoźna dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zakupu sprzętu pożarniczego oraz naprawy pojazdu informuję, że naprawa pojazdu zostanie przeprowadzona do końca marca br. Na zakup wymienionego sprzętu pożarniczego minimalna kwota wynosi ok. 8.000,00 zł czego nie uwzględniono w budżecie na rok 2012. W latach 2009 - 2011 do tut. Urzędu nie wpłynęła żadna informacja od Prezesa, Zarządu czy Naczelnika OSP Budziszewko o brakach sprzętowych wymienionych w interpelacji. Niedoposażenie w wymieniony sprzęt jednostki OSP Budziszewko wynika z braku zainteresowania dosprzętowieniem czy uzupełnieniem wyposażenia OSP ze strony Prezesa oraz Zarządu OSP.” - stanowi załącznik nr 13  do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na interpelację nr 2/OSP/2012 radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego,  radnego R. Kinacha, radnego A. Nadolnego i radnego H. Janusa o treści: „Odpowiadając na interpelację nr 2/OSP/2012 złożoną na XIX sesji Rady Miejskiej Rogoźna dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 10.000,00 zł na organizację obozu szkoleniowego informuję, że w budżecie na rok 2012 wydatek taki nie został uwzględniony.” -  stanowi załącznik nr 14  do protokołu.

Radny H. Janus powiedział, że obóz organizowany jest przez Gminę Rogoźno - jako OSP Gościejewo oraz Gminę Ryczywół – jako OSP Ryczywół. Gmina Ryczywół na ten cel przeznaczyła 6 tys. zł, a obóz organizowany jest dla ok. 100 dzieci w Mielenku k. Mielna w miesiącu sierpniu. Dodał, że uważa iż środki się znajdą chociażby z przetargu na drogę w Wełnie, której koszt jest zawyżony.

Burmistrz Rogoźna sprostowując wypowiedź radnego H. Janusa powiedział, że Gmina Rogoźno nie organizuje obozu dla młodzieży, bo organizuje obóz OSP Gościejewo.

Radny H. Janus odpowiedział, że Burmistrz Rogoźna ma racje, bo obóz organizuje OSP Gościejewo, które jest jednostką Gminy Rogoźno. Do budżetu gminy wniosek złożyło OSP Gościejewo, a ponieważ nie został wprowadzony przez Burmistrza do projektu budżetu napisana została interpelacja i wniosek.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź na interpelację nr 3/OSP/2012 radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego,  radnego R. Kinacha, radnego A. Nadolnego i radnego H. Janusa o treści:W odpowiedzi na interpelację NR 3/OSP/2012 grypy radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie złożoną na XIX sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 29 lutego 2012r., którą otrzymałem 02 marca 2012r. (znak BR.0003.17.2012.GP) w sprawie przekazania wersji papierowej uchwalonego budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok wyjaśniam. Przedłożony projekt budżetu, który otrzymali Państwo w wersji papierowej zmienił się nieznacznie w stosunku do budżetu uchwalonego Uchwałą Nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku. Zmiany te dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 30.000 nakładów na zadania majątkowe a ściśle na wykonanie chodnika na ul. Lipowej na odcinku od ul. Smolary do mostu na rzece Wełnie (lewa strona). Wydatek sklasyfikowany w rozdziale 60016 § 6050,

- dokonano przeniesień i docelowo zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 30.000
w następujących obszarach:

a) zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 62.000 zł. Klasyfikacja 75818 § 4810,

b) zwiększono wydatki w drogach gminnych o kwotę 30.000 z przeznaczeniem na utwardzenie drogi Leśnej na odcinku od ul. Topolowej do posesji p. Piechnik. Klasyfikacja 60016 § 4300,

c) zwiększono wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 2.000 z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego punktu oświetlenia drogowego na ul. Wójtostwo przy posesji p. Kuleszy. Klasyfikacja 90015 § 4300.

Myślę, że naniesienie tych drobnych zmian na projekt budżetu nie będzie stanowiło dla Państwa problemu. W moim przekonaniu drukowanie i powielanie już dostarczonego Państwu materiału

generować będzie dodatkowe koszty, które staramy się ciąć na każdym kroku. Ponadto aktualny budżet dostępny jest również w wersji elektronicznej. Uważam, w dobie XXI wieku wszyscy z Państwa mają do niego dostęp.Dlatego decyzję swoją uważam za zasadną.

Co do wysokości środków na Ochotnicze Straże Pożarne w 2012 roku informuję iż, wysokość środków zagwarantowana w uchwalonym budżecie w rozdziale Ochotnicze Straż Pożarne to kwota 319.627,00 zł. Środki te jednak sumą środków pozostających w dyspozycji sołectw w ramach uchwalonych przedsięwzięć tj. wartość 24.531,00 zł, różnica tj. 295.096,00 to środki w dyspozycji budżetu Gminy. Wszystkie dane szczegółowo przedstawiono w informacji opisowej do projektu budżetu, który to projekt otrzymali wszyscy Państwo radni w formie papierowej.

Natomiast przytoczona przeze mnie na zebraniu OSP w Pruścach kwota 263.700,00 zł, jest wyłącznie wartością pozostałą do zaangażowania na wydatki rzeczowe w ramach środków pozostających do dyspozycji budżetu Gminy, tj. bez środków Funduszu Sołeckiego, zaangażowanych już wynagrodzeń i pochodnych oraz ryczałtów.- stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Radny H. Janus powiedział, że po raz pierwszy od 1990 r. radni nie otrzymali przegłosowanego budżetu. Mimo nie wiele się zminił, to radni powinni go mieć. Mówienie, że w dobie internetu można mieć budżet w wersji elektronicznej, to większość radnych powinna go mieć przy sobie na zebraniach wiejskich, stowarzyszeń i innych organizacji, podczas których nie ma mobilnego internetu. Dodał, że nie ma możliwości dotarcia do biura Rady Miejskiej w godzinach popołudniowych. Powiedział, że uważa każdy radny powinien mieć przegłosowany budżet i taki był wnisek grupy radnych. Jeżeli mówi się o kosztach, to przed chwilą mówiono o szkołach i dołożono by kilkaset tysięcy złoty do Gimnazjum Nr 2, a teraz mówi się o kosztach złotówkowych. Zapytał o koszt wydrukowania papierowej wersji budżetu?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w obecniej chwili nie odpowie na pytanie radnego H. Janusa.

Radny H. Janus powiedział, że jeżeli budżet jest tak biedny to chciałby pokryć koszt drukowania