Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie przekazania Sołectwu Ruda gruntu stanowiącego własność Gminy

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.57.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 07 maja 2012 r.

 

w sprawie przekazania Sołectwu Ruda gruntu stanowiącego własność Gminy

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), § 25 i § 26 uchwały nr XLVI/352/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruda ,w związku z §2 i §7 ust.1 uchwały nr XXIII/181/04 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania,

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przekazać Sołectwu Ruda do korzystania, nieruchomość gminną, stanowiącą działkę nr 595/33 o pow.2.584m2, objętą księgą wieczystą KW PO1O/00035125/9, położoną we wsi Ruda, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny – GOŚCIEJEWO), z przeznaczeniem na cele w zakresie kultury i kultury fizycznej tj. plac zabaw dla dzieci oraz miejsce wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców, na czas nieokreślony.  

 

§ 2.

Sołectwo będzie zarządzać i korzystać z mienia komunalnego oraz rozporządzać dochodami z tego źródła zgodnie z § 27 i § 28 statutu Sołectwa Ruda uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XLVI/352/2006 z dnia 30 maja 2006 r. tj. „Dochody uzyskane z przekazanego sołectwu mienia stanowią dochód gminy. Środki uzyskane z dochodów są przekazywane na wydatki realizowane przez sołectwo w ramach poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.”

 

§ 3.

Przekazanie nieruchomości nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf