Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025

Uchwała Nr XXII/170/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 maja 2012 roku

 

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Załącznik Nr 1 i 2, o których mowa w § 1 Uchwały Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 otrzymuje brzmienie załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Załącznik Nr 3, o którym  mowa w § 2 Uchwały Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźno.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku

 

Objaśnienia przyjętych wartości

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025
w dniu 21 grudnia 2011 roku – Uchwałą Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie, dokonano następujących zmian w 2012 roku w:

Załączniku Nr 1  „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

 

Poz.

Wyszczególnienie

Stan przed zmianą

Zmiana

Stan po zmianie

1.

Dochody ogółem

54.816.088,06

+1.276.323,00

56.092.411,06

 

z tego:

 

 

 

 

Dochody bieżące

43.172.717,06

+866.439,00

44.039.156,06

 

Dochody majątkowe

11.643.371,00

+409.884,00

12.053.255,00

 

w tym:

 

 

 

 

ze sprzedaży majątku

2.000.000,00

 

2.000,000,00

 

środki z UE

9.639.371,00

+409.884,00

10.049.255,00

2.

Wydatki ogółem

57.966.236,00

+1.883.823,00

59.850.059,00

 

z tego:

 

 

 

 

Wydatki bieżące

40.149.879,00

+1.158.036,00

41.307.915,00

 

z tego:

 

 

 

 

Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu

39.539.879,00

+1.158.036,00

40.697.915,00

 

Wydatki na obsługę długu w tym :odsetki

610.000,00

 

610.000,00

 

Wydatki majątkowe

17.816.357,00

+725.787,00

18.542.144,00

3.

Wynik budżetu

-3.150.147,94

-607.500,00

-3.757.647,94

4.

Dochody bieżące – wydatki bieżące

3.022.838,06

-291.597,00

2.731.241,06

 

Dochody majątkowe – wydatki majątkowe

-6.172.986,00

-315.903,00

-6.488.889,00

5.

Przychody budżetu

4.389.097,00

+607.500,00

4.996.587,00

 

z tego:

 

 

 

 

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego

0,00

+607.500,00

607.500,00

 

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

0,00

+607.500,00

607.500,00

 

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

4.389.097,00

0,00

4.389.097,00

 

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

3.150.147,94

0,00

3.150.147,94

6.

Rozchody budżetu

1.238.949,06

0,0

1.238.949,06

 

z tego:

spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych

1.238.949,06

0,00

1.238.949,06

7.

Kwota długu

9.878.685,00

0,00

9.878.685,00

8.

Łączna kwota wyłączeń z art. 170. ust.3 sufp

0,00

0,00

0,00

9.

Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp

18,02%

-0,41%

17,61

10.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp

3,37%

-0,07%

3,30%

11.

Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

0,00

0,00

0,00

12.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 242 ufp

7,64%

0,00

7,64%

13. i14.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem

3,37%

-0,07%

3,30%

13a

i14a

Spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp

Spełnia art. 243

 

Spełnia art. 243

15.

Informacja z art. 226 ust.2, tj. wydatki:

 

 

 

 

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

18.247.158,00

+397.877,00

18.645.035,00

 

związane z funkcjonowaniem organów JST

3.538.688,00

0,00

3.538.688,00

 

obciążenia objęte limitem art.226 ust. 4 ufp

26.779,00

0,00

26.779,00

 

Majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp

17.432.357,00

663.287,00

18.095.644,00

 

Szczegółowy opis zmian  przyjętych wartości wykazanych w tabeli:

Ad. poz.1 Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1.276.323 zł i po zmianie wynoszą 56.092.411,06 zł z tego:

·       dochody bieżące zwiększono o kwotę 866.439 zł i po zmianie wynoszą 44.039.156,06 zł

·       dochody majątkowe zwiększono o kwotę 409.884 zł i po zmianie wynoszą 12.053.255 zł

i dotyczą zmian w budżecie wprowadzonych:

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku, którym zwiększono dochody bieżące o kwotę 65.900 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w ramach realizacji programu  „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”.

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2012 roku, którym zwiększono dochody bieżące o kwotę 12.300 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na świadczenia pielęgnacyjne.

Ø  Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku, którą zwiększono dochody o kwotę 109.953 zł z tego:

o    Dochody bieżące zmniejszono o kwotę  - 37.219 zł w tym:

ü  zmniejszono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę
- 273.439 zł,

ü  zwiększono subwencje oświatową  o kwotę + 232.337 zł,

ü  zwiększono wpływy ze zwrotów dotacji oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w latach poprzednich 
o kwotę + 3.883 zł.

o    Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 147.172 zł  z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł
w ramach refundacji poniesionych wydatków w 2011 roku za realizację projektów objętych PROW na lata 2007-2013 tj.

ü   zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno – rekreacyjnej 56.539 zł,

ü  Modernizacje i remont świetlicy wiejskiej w m. Grudna 90.633 zł.

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.50.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2012 roku, którym zwiększono dochody bieżące o kwotę 546.398 zł w tym:

ü  Dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 397.842 zł z przeznaczeniem na: - wypłatę świadczeń rodzinnych  74.456 zł,

- wypłatę podatku akcyzowego dla rolników 323.386 zł.

ü  Dotacje celowe na zadania własne o kwotę 148.556 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów +148.785 zł,

- zmniejszono dotację na ośrodek pomocy społecznej o kwotę – 229 zł.

Ø  Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku, którą zwiększono dochody o kwotę 541.772 zł z tego:

o    Dochody bieżące zwiększono o kwotę 279.060 zł w tym z tytułu:

ü  wpłat z zysku od gminnej spółki Megawat 250.000 zł,

ü  darowizny pieniężnej na zadania własne gminy 20.000 zł,

ü  dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (dożywianie) 9.060 zł.

o    Dochody majątkowe zwiększono  o kwotę 262.712 zł z tytułu otrzymanych środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł
w ramach refundacji poniesionych wydatków w 2011 roku za realizację projektów objętych PROW na lata 2007-2013 tj.

ü  modernizację i remont świetlicy wiejskiej w m. Gościejewo 145.850 zł,

ü  budowę boiska do piłki nożnej w m. Słomowo 116.862 zł.

Ad. poz. 2 Wydatki  ogółem zwiększono o kwotę 1.883.823 zł i po zmianie wynoszą 59.850.059 zł
z tego:

·         wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.158.036 zł i po zmianie wynoszą 41.307.915 zł,
i dotyczą wprowadzonych zmian w budżecie:

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku, zwiększono wydatki o kwotę 65.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami +/- 107.084 zł,

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2012 z dnia 28 lutego 2012 roku zwiększono wydatki o kwotę 12.300 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w ramach realizacji zadań zleconych oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/-
 6.833 zł,

Ø  Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku, którą zwiększono wydatki bieżące o kwotę 47.453 zł z przeznaczeniem na:

ü  składkę rentową zwiększoną od 01.02.2012r. o 2% + 49.531 zł (plan SP nr 3)

ü  odszkodowania na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę – 5.961 zł,

ü  zwroty dotacji oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
i zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich +3.883 zł.

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.50.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2012 roku, którym zwiększono wydatki o kwotę 546.398 zł z przeznaczeniem na:

ü   wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz pokrycie kosztów związanych z jej wypłatą + 323.386 zł.

ü   wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów +148.785 zł,

ü   zmniejszono wydatki w ośrodku pomocy społecznej o kwotę – 229 zł,

ü   wypłatę świadczeń rodzinnych + 74.456 zł.

Ø  Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku, którą zwiększono o kwotę  485.985 zł z przeznaczeniem na:

ü  składkę rentową zwiększona o 2% od 01.02.2012 roku 173.228 zł

ü  nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia oraz korekta rocznego funduszu nagród
w łącznej kwocie 141.850 zł,

ü  odprawy emerytalne 21.000 zł,

ü  zwrot kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do placówek w innych gminach 14.940 zł,

ü  wyposażenie klas sportowych i badania lekarskie uczniów 3.050 zł,

ü  zasiłki celowe 20.000 zł,

ü  świadczenia społeczne (dożywianie) 9.060 zł

ü  realizacja zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi 80.630 zł,

ü  ubezpieczenie Boiska ORLIK 2.877 zł,

ü  podatek od nieruchomości i leśny 6.850 zł,

ü  odszkodowania na rzecz osób fizycznych 12.500 zł

oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych środków.

·         wydatki majątkowe o kwotę 725.787 zł i po zmianie wnoszą 18.542.144 zł

i dotyczą wprowadzonych zmian w budżecie:

Ø  Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku, którą zwiększono wydatki o kwotę 62.500 zł na:

ü  pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego do zadań inwestycyjnych w kwocie + 50.000 zł,

ü  zakup gruntów +12.500 zł.

Ø  Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku, którą zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 663.287 zł z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”

Ad. poz. 3 Wynik budżetu (deficyt budżetu) zwiększono o kwotę 607.500 zł i po zmianie wynosi
 – 3.757.647,94 zł.

Ad. poz.5  Przychody budżetu zwiększono o kwotę 607.500 zł i po zmianie wynoszą 4.996.587 zł.

Zwiększenie dotyczy wprowadzonych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na zadania majątkowe.

W związku ze zmianą wysokości dochodów zmieniły się wskaźniki wynikające z art. 170 i 169 sufp oraz relacje wynikające z art. 243 nufp. Wskaźniki zostały zaprezentowane w tabeli w poz. 9 – 14a.

Ad. poz. 15 Informacje z art. 226 ust 2, tj. wydatki, które uległy zmianie:

Ø  na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 397.877 zł i po zmianie wynoszą 18.645.035 zł,

Ø  majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (przedsięwzięcia) zwiększono o kwotę 663.287 zł i po zmianie wynoszą 18.095.644 zł.

Dokonano następujących  zmian w 2013 roku:

Zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 902 zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 1.817.463 zł, wydatki majątkowe 8.256.945 w tym objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp.

W pozostałych latach prognozy tj. 2014-2025 nie dokonano zmian w stosunku do uchwalonej WPF
w dniu 21 grudnia 2011r.

Dokonane zmiany w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2012-2025

W zadaniu majątkowym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” dokonano n/w zmian:

1)       zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 655.094 zł i po zmianie będą wynosić 30.180.382 zł,

2)       wydatki poniesione w latach poprzednich zmniejszono o kwotę 9.095 zł do faktycznego wykonania (korekta dotyczy roku 2011) i po zmianie wynoszą 4.084.293 zł,

oraz zwiększono limity wydatków w poszczególnych latach:

3)       wydatki roku 2012 zwiększono o kwotę 663.287 zł, które po zmianie wynoszą 17.839.144 zł

4)       wydatki roku 2013 zwiększono o kwotę 902 zł, które po zmianie wynoszą 8.256.945 zł.

Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 445.821,17 zł i po zmianie wynosi 1.381.086,91 zł.

Po w/w zmianie przedsięwzięcia ogółem wynoszą 32.567.622 zł z tego:

Ø  wydatki poniesione w latach poprzednich 4.488.254 zł,

Ø  limit wydatków roku 2012 18.122.423 zł,

Ø  limit wydatków roku 2013   8.256.945 zł,

Ø  limit wydatków roku 2014 1.700.000 zł.

Zmiany w wymienionym przedsięwzięciu związane są z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z odtworzeniem nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 241 w związku ze zmianą przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej oraz przesunięciem wydatków na promocję projektu między latami.

Pozostałe pozycje przedsięwzięć nie uległy zmianie.

 

 

drukuj pobierz pdf