Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 18/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24 maja 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 18/2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 maja 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Ocena realizacji budżetu gminy za 2011 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Radna E. Wysocka obecna od godz. 13.45. Radny A. Jóźwiak obecny do godz. 14.50.

W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza – K. Ostrowski, Sekretarz GminyI. Sip-Michalska, Zastępca Skarbnika Gminy – I. Kaniewska.

 

Proponowany porządek:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Ocena realizacji budżetu gminy za 2011 r. - ciąg dalszy.

3.       Sprawy bieżące.

4.       Wolne głosy i wnioski.

5.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad uwag nie było.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 2 – ocena realizacji budżetu gminy za 2011 r. - ciąg dalszy.

Przewodniczący R. Dworzański przypomniał, że zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Komisji w dniu dzisiejszym będą zajmować się wyłącznie realizacją wydatków gminy za 2011 r.

Zastępca Skarbnika poinformowała, iż na 2011 r. wydatki ogółem zostały zaplanowane na kwotę 45.993.646,00 zł, a wykonano w kwocie 44.225.485,79 zł (tj. 96,16%). Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 38.909.726,63 zł (tj. 95,84%), a wydatki majątkowe w kwocie 5.315.759,16 zł (tj. 98,50%). Wydatki w 2011 r. zmniejszono o kwotę 10.358.887,00 zł, co stanowi 18,38% planowanych wydatków. Po zmianie plan wydatków wyniósł 45.993.646,00 zł. Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

-         Rolnictwo i łowiectwo –  kwota 686.917 zł,

-         Transport i łączność – kwota 474.000 zł,

-         Turystyka – kwota -26.900 zł,

-         Gospodarka mieszkaniowa – kwota 175.673 zł,

-         Działalność usługowa – kwota -53.000 zł,

-         Administracja publiczna – kwota 75.047 zł,

-         Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – kwota 29.460 zł,

-         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 83.100 zł,

-         Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 13.800 zł,

-         Obsługa długu publicznego – kwota -144.000 zł,

-         Różne rozliczenia – kwota -67.000 zł,

-         Oświata i wychowanie – kwota -268.143 zł,

-         Ochrona zdrowia – kwota 174.259 zł,

-         Pomoc społeczna – kwota 684.009 zł,

-         Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 115.034 zł,

-         Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 339.721 zł,

-         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota -12.661.555 zł,

-         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 22.960 zł,

-         Kultura fizyczna – kwota -12.269 zł.

Przewodniczący R. Dworzański przypomniał, że w ciągu roku budżet został zmieniony ośmioma uchwałami Rady Miejskiej i siedmioma Zarządzeniami Burmistrza Rogoźna. Zapytał z czego wynika niskie wykonanie wydatków bieżących w dziale gospodarka mieszkaniowa?

Zastępca Skarbnika wyjaśniła, że głównym czynnikiem nie wykonanie wspomnianych wydatków były odszkodowania, które na plan 206 tys. zł, wykonano kwotę 106.624,61 zł. Dodała, że Starosta Obornicki do teraz nie wydał indywidualnych decyzji o wysokości odszkodowania. Nie wykonano również wydatków inwestycyjnych na kwotę 30 tys. zł, ponieważ nadal trwały procedury spadkowe. Pozostałe wydatki wykonano w ponad 90%.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał o liczbę osób lub rodzin objętych odszkodowaniami z tytułu brak lokali socjalnych?

Zastępca Skarbnika wyjaśniła, że odszkodowania wypłacane są za brak 22 lokali.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika stosunkowo niskie wykonanie wydatków z tyt. świadczeń na rzecz osób fizycznych w dziale administracja publiczna?

Zastępca Skarbnika odpowiedziała, że niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą ilością wypłat środków na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych.

Przewodniczący R. Dworzański poprosił o podanie czynników, które wpłynęły na niepełne wykonanie planowanych wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zastępca Skarbnika wyjaśniła, że wpływ miało wykonanie wydatków majątkowych tylko w 50%, ponieważ została przyznana tylko jedna dotacja dla OSP Parkowo.

Przewodniczący R. Dworzański poprosił o wymienienie wydatków, które składają się na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań.

Zastępca Skarbnika wyjaśniła, że do w/w wydatków zalicza się zakup materiałów, zakup pozostałych usług, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej oraz zakup ubezpieczeń.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał, czy wykonanie wydatków w 84% wynika z przyjęcia do planu całości ubezpieczenia, a kolejna rata płatności mogłaby przypadać w kolejnym roku?

Zastępca Skarbnika odpowiedziała, że w koszty wlicza się wartość całej polisy, a płatności dokonywane są w ratach. Dodała, że zobowiązania na koniec roku wyniosły ponad 15 tys. zł, a nie obciążają one planu wydatków.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika zobowiązanie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu? Dodał, że jest to dział obsługa długu publicznego.

Zastępca Skarbnika wyjaśniła, że jest to naliczona nota odsetkowa.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy niewykorzystanie środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały wprowadzone do tegorocznego planu wydatków?

Zastępca Skarbnika wyjaśniła, że stosowny projekt uchwały został przygotowany na miesiąc maj.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika wykonanie w niespełna 80%  świadczeń rodzinnych, zaliczek i funduszu alimentacyjnego, które są wydatkami zadań własnych gminy?

Zastępca Skarbnika wyjaśniła, że wydatki te wynikają z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. Szczegółowe informacje mogłaby udzielić Kierownik GOPS.

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z rozliczeniem wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

1.       Sołectwo Garbatka – Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

- faktura VAT nr 3591 z dnia 20.09.2011 r. - realizacja przedsięwzięcia „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 8321 z dnia 19.09.2011 r. - realizacja przedsięwzięcia „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 8276 z dnia 17.09.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 5341 z dnia 17.06.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 2006/2011 z dnia 15.06.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 7/2011 z dnia 22.06.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 1006F01035/06/11 z dnia 21.06.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 0/0(007)0008/167015 z dnia 16.06.2011 r. - realizacja zadania Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr FV/11/17 z dnia 07.02.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 2/2011 z dnia 8.02.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 1/2011 z dnia 9.02.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 2/2011 z dnia 9.02.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 1/R/2011 z dnia 7.02.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 4/06/11 z dnia 19.06.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 180/12/2011 z dnia 20.12.2011 r. - realizacja zadania „Wyposażenie świetlicy”,

- faktura VAT nr F/337/12/11 z dnia 9.12.2011 r. - realizacja zadania „Wyposażenie świetlicy”,

- faktura VAT nr 2011/11/2301 z dnia 9.12.2011 r. - realizacja zadania „Wyposażenie świetlicy”,

- faktura VAT nr 24168/11 z dnia 9.12.2011 r. - realizacja zadania „Wyposażenie świetlicy”,

- faktura VAT nr 1/PT/17/2011 z dnia 9.12.2011 r. - realizacja zadania „Wyposażenie świetlicy”,

- faktura VAT nr FA/914/09/2011 z dnia 13.09.2011 r. - realizacja zadania „Wyposażenie świetlicy”,

- faktura VAT nr 82/01/2011 z dnia 18.02.2011 r. - realizacja zadania „Wyposażenie świetlicy”,

- faktura VAT nr 8/2011 z dnia 8.12.2011 r. - realizacja zadania „Wyposażenie świetlicy”,

- faktura VAT-MP nr 10/11/2011 z dnia 23.11.2011 r. - realizacja zadania „Remont dróg gminnych”,

- faktura VAT nr 490/11 z dnia 1.02.2011 r. - realizacja zadania „Remont dróg gminnych”.

2.       Sołectwo Kaziopole – Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

- faktura VAT-MP nr 4/05/2011 z dnia 10.05.2011 r. - realizacja zadania „Remont dróg gminnych (równiarka i utwardzenie)”,

- faktura VAT nr 110/R/11 z dnia 1.06.2011 r. - realizacja zadania „Zakup wyposażenia dla szkoły i przedszkola w Parkowie”,

- faktura VAT nr 71/5/11 z dnia 19.05.2011 r. - realizacja zadania „Zakup wyposażenia dla szkoły i przedszkola w Parkowie”,

- faktura VAT nr 1610452320 z dnia 29.12.2011 r. - realizacja zadania „Dodatkowe punkty oświetlenia drogowego”,

- faktura VAT nr 30/11 z dnia 7.09.2011 r. - realizacja zadania „Utrzymanie, wyposażenie świetlicy”,

- faktura VAT nr 1/06/2011 z dnia 13.06.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr F/311/11/11 z dnia 17.11.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 01/11/2011 z dnia 7.11.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 01/09/2011 z dnia 23.09.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 19/2011 z dnia 25.09.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 01/05/2011 z dnia 9.05.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 1/03/2011 z dnia 18.03.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 22923/8003/2011 z dnia 27.01.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 1/01/2011 z dnia 28.01.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalnych”,

- faktura VAT nr 886/11 z dnia 21.10.2011 r. - realizacja zadania „Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym”,

- faktura VAT nr 17360/11 z dnia 31.10.2011 r. - realizacja zadania „Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym”,

- faktura VAT nr 2011/11/773 z dnia 11.05.2011 r. - realizacja zadania „Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym”,

- faktura VAT nr 1215/11 z dnia 14.03.2011 r. - realizacja zadania „Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym”,

- faktura VAT nr 489 z dnia 19.05.2011 r. - realizacja zadania „Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym”,

- wydanie zewnętrzne nr 1569/11 z dnia 19.05.2011 r. - realizacja zadania „Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym”,

- faktura VAT nr 912/11 z dnia 1.05.2011 r. - realizacja zadania „Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym”.

3.       Sołectwo Owieczki – Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

- faktura VAT nr 2385/2011/FA z dnia 10.11.2011 r. - realizacja zadania „Wykonanie chodnika”,

- faktura VAT-MP nr 6/07/2011 z dnia 15.07.2011 r. - realizacja zadania „Remont dróg gruntowych”,

- faktura VAT nr 14/10 z dnia 5.03.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”,

- faktura VAT nr 7/2011 z dnia 5.03.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”,

- faktura VAT nr 11/2011 z dnia 3.06.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”,

- faktura VAT nr 22/11 z dnia 3.06.2011 r. - realizacja zadania „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”.

Komisja Rewizyjna nie miała zastrzeżeń do kontrolowanych dokumentów źródłowych.

 

W dziale 851 – ochrona zdrowia Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

- projektem uchwały z dnia 10.05.2012 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. Wydatki zwiększono o kwotę 80.630 zł tj. niewykorzystane środki z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z nie wykorzystaniem wydatków za rok 2011.

 

Ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Komisja Rewizyjna dokonała wyrywkowej kontroli dokumentów księgowych w dziale 600 – transport i łączność:

- faktura VAT – MP nr 2/02/2011 z dnia 3.02.2011 r. za wykonanie awaryjnego remontu cząstkowego masą bitumiczną na zimno na ulicach w m. Rogoźno wg załączonego wykazu wystawioną Gminie Rogoźno przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” s.c. Magdalena Wojtusik, Paweł Wojtusik,

- faktura VAT nr 162/U/11 z dnia 31.10.2011 r. za naprawę pobocza drogi przy ul. Krótkiej wg załączonego raportu wystawioną Gminie Rogoźno przez Zakład Usług Komunalnych i Transportowych H. Siwiński. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że opis faktury na wykonanie remontu ulic w trybie jest mało precyzyjny, ponieważ nie wynika z niego jednoznacznie na jakich odcinkach ulice zostały wyremontowane.

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się również z wykonaniem wydatków za wykonanie remontów częściowych ulic oraz profilowania dróg gruntowych w Gminie Rogoźno, na które zostały ogłoszone przetargi.

 

Komisja Rewizyjna dokonała wyrywkowej kontroli dokumentów księgowych w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla OSP Rogoźno za miesiąc marzec 2011 r.

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych dla OSP Gościejewo za sierpień 2011 r.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w kontrolowanych dokumentach.

 

Komisja Rewizyjna dokonała wyrywkowej kontroli dokumentów księgowych w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- umowa nr CRU/P/12765/2010/DD/ZDE/RD-3 na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Rogoźno, stanowiących własność ENEA S.A., zawartą w dniu 30.12.2010 r.,

- faktura VAT nr 1010152241 z dnia 31.10.2011 r. za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego wystawioną Gminie Rogoźno przez ENEA S.A. 

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w kontrolowanych dokumentach.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Komisja Rewizyjna w dziale 750administracja publiczna dokonała wyrywkowej kontroli dokumentów księgowych:

-         delegacja nr 492 z dnia 16.12.2011 r. dla R. PiątkowskiegoKierownik WGNRiOŚ,

-         delegacja nr 396 z dnia 11.10.2011 r. dla Z. HinzaPrzewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie,

-         delegacja nr 327 z dnia 30.08.2011 r. dla Z. HinzaPrzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie,

-         delegacja nr 278 z dnia 21.07.2011 r. dla P. WojciechowskiegoRadny Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że delegacje zostały rozliczone prawidłowo.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 3sprawy bieżące.

Członkowie Komisji omówili dalsze działania Komisji w zakresie procedury udzielenia Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z wykonania budżetu.

 

W punkcie 4wolne głosy i wnioski.

Nie było.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 15.00

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 28 maja 2012 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR ............................................

Wiceprzewodniczący KR ...................................

Członek KR ..........................................................

Członek KR ..........................................................

 

 

drukuj pobierz pdf