Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.87.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 22 czerwca 2012 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej  

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), w związku z  § 3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) oraz art.285 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.)

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Ustanawiam odpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową przechodu i przejazdu na gminnych działkach, położonych w rejonie ulic: Al. Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej i Towarowej w Rogoźnie (obręb geodezyjny ROGOŹNO)  oznaczonych ewidencyjnie nr:

- 30 o pow.2.984m2, KW PO1O/00028476/2,

- 31 o pow.6.746m2, KW PO1O/00019630/4,

- 47 o pow.120m2, KW PO1O/00028476/2,

- 48 o pow.416m2, KW PO1O/00028476/2,

- 49 o pow.575m2, KW PO1O/00019630/4,

- 50 o pow.672m2, KW PO1O/00019630/4,

- 51 o pow.1.220m2, KW PO1O/00022841/0,

- 63 o pow.155m2, KW PO1O/00028476/2,

- 66 o pow.2.884m2, KW PO1O/00022841/0,

- 75 o pow.2.747m2, KW PO1O/00019630/4,

- 76 o pow.614m2, KW PO1O/00019630/4,

- 80 o pow.83m2, KW PO1O/00028476/2,

- 93 o pow.2.492m2, KW PO1O/00019630/4,

- 2368/32 o pow.6.687m2, KW PO1O/00033676/2,

na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek oznaczonych ewidencyjnie nr:

- 2377/5 o pow.12.243m2, KW PO1O/00029056/9,

- 2377/6 o pow.2.533m2, KW PO1O/00029056/9,

- 2377/13 o pow.1.815m2, KW PO1O/00025230/5,

celem korzystania z bocznicy kolejowej, zlokalizowanej na ww. gminnych działkach.

 

§ 2.

Właściciel nieruchomości obciążonej, tj. Gmina Rogoźno zastrzega sobie nieograniczone prawo do obciążania gminnych ww. działek na rzecz innych podmiotów w takim samym zakresie i na tożsamych zasadach.   

 

§ 3.

Użytkownik wieczysty działek uprawnionych z tytułu powyższej służebności gruntowej  zobowiązuje się do:

  1. ponoszenia obciążeń związanych z eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym bocznicy kolejowej zlokalizowanej na ww. działkach gminnych, a w przypadku obciążenia gminnych działek na rzecz innych podmiotów, ciężary związane z eksploatacją i utrzymaniem bocznicy kolejowej obejmą solidarnie wszystkich użytkowników, przy czym w takiej sytuacji ciężary związane z eksploatacją bocznicy kolejowej będą ustalane proporcjonalnie do ilości uprawnionych użytkowników lub w sposób ustalany pomiędzy użytkownikami w drodze stosownego porozumienia.
  2. solidarnego ustalenia harmonogramu wykorzystania bocznicy kolejowej w oparciu o zasadę jednomyślności, w przypadku obciążenia gminnych działek na rzecz innych podmiotów.  

§ 4.

Uprawnienia przysługujące z tytułu służebności nie mogą być użyczane, ani w żaden inny sposób zbywane na rzecz osób trzecich.

 

§ 5.

Za ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu ustalam miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.518,51zł netto (powiększone o podatek od towarów i usług, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury), które użytkownik wieczysty działek władnących zobowiązuje się wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie nr 35 8951 0009 3900 0114 2000 0010 w terminie określonym w § 6 niniejszego zarządzenia, zgodnie z wystawioną fakturą. 

 

§ 6.

Wymiar miesięcznej opłaty ustalono na kwotę 2.518,51zł netto, co stanowi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku, którego wysokość ogłaszana jest corocznie przez prezesa GUS. Zmiana miesięcznej stawki opłaty następuję w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ogłoszono aktualną stawkę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku. Właściciel nieruchomości obciążonej zawiadamia niezwłocznie zainteresowanego  o nowej wysokości stawki miesięcznej opłaty.

Miesięczna stawka opłaty będzie wynosiła zatem 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku obowiązującego w dniu wnoszenia opłaty. Pierwsza opłata z tytułu służebności należna będzie z dniem 10 lipca 2012 r.  Każda następna opłata należna będzie do dnia 10 kolejnego miesiąca, bez dodatkowego wezwania na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.  

 

§ 7.

W sytuacji zmiany lub likwidacji wskaźnika stanowiącego podstawę wymiaru opłaty, celem kontynuacji poboru opłaty właściciel nieruchomości obciążonej wskaże inny wskaźnik tożsamy gatunkowo i wartościowo ze wskaźnikiem dotychczas stosowanym.

 

§ 8.

Koszt przygotowania dokumentacji do ustalenia miesięcznej opłaty za ustanowienia służebności gruntowej, tj. koszt sporządzenia operatu szacunkowego, w kwocie 2.681,67zł brutto oraz koszt sporządzenia umowy notarialnej ustanowienia służebności gruntowej ponosi wnioskodawca.   

 

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf