Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym (KN.I. -4131.1.219.2012.11  z dnia 03.08.2012r.) orzekł nieważność Uchwały Nr XXIII/179/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012r.  sprawie  zatwierdzenia  taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków  na terenie miasta i gminy Rogoźno ze względu na istotne naruszenie prawa.

 

UCHWAŁA  NR XXIII/179/2012
RADY
MIEJSKIEJ W
ROGOŹNIE
z
dnia 27 czerwca 2012 roku

 

w sprawie  zatwierdzenia  taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków  na terenie miasta i gminy Rogoźno. 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz art. 18  ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1, obowiązują w okresie od dnia 1.08.2012r. do dnia 31.07.2013r.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik do Uchwały  Nr XXIII/179/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku

 

 

TARYFY

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta i gminy Rogoźno na okres od 01 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r.

Rodzaj taryfy: jednolita.

Struktura taryfy: wieloczłonowa.

I.1.   Ceny i stawki opłat:

-     woda: 3,16 zł/m3

-     ścieki: 6,92 zł/m3

-     stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza głównego:

-     dla dostarczania wody: 6,31 zł/miesiąc

-     dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków: 12,67 zł/miesiąc

-     dla odprowadzania ścieków: 10,71 zł/miesiąc

2.   stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej:

-     dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków: 4,35 zł/miesiąc

-     dla odprowadzania ścieków: 4,35 zł/miesiąc

3.   stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (lub wodomierzalokalowego):

-     dla dostarczania wody: 4,35 zł/miesiąc

-     dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków: 4,35 zł/miesiąc

-     dla odprowadzania ścieków: 4,35 zł/miesiąc

4.   stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy usług rozliczanego wg przepisów dotyczących
przeciętnych
norm zużycia wody:

-     dla dostarczania wody: 3,43 zł/miesiąc

-     dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków: 9,79 zł/miesiąc

-     dla odprowadzania ścieków: 7,83 zł/miesiąc

5.   Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, będących
w
posiadaniu Aquabellis sp. z o.o.: 46,00 zł.

 

Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 

II.  Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków:

1.   Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

2.   Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.

3.   W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w pkt. 2, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.

4.   W zależności od wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe i wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego brakujako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określonej zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2001.72.747 z późn. zm.).

5.   Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

6.   W przypadkach, w których Aquabellis sp. z o.o. świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

7.   Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

8.   Rozliczenie faktycznej ilości świadczonych przez przedsiębiorstwo usług dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego z częstotliwością:

- raz na dwa miesiące u indywidualnych odbiorców usług,

- raz na miesiąc u odbiorców usług będących przedsiębiorcami lub instytucjami.

Przepis pkt. 7 stosuje się odpowiednio.

9.   Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

10.    W przypadku nadpłaty zalicza się na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

11.    W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody
w
roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

12.    Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje
o
sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.

13.    W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

III.   Warunki stosowania cen i stawek opłat:

-     zakres świadczonych usług: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

-     standardy jakościowe obsługi odbiorców usług: zgodnie z Regulaminem dostarczania wody
i
odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr LXII/302/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. oraz obowiązującymi przepisami określającymi wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

drukuj pobierz pdf