Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025

Zarządzenie Nr OR.0050.88.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 czerwca 2012 roku

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami)

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025  otrzymuje brzmienie załącznika  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości wprowadzonych niniejszym zarządzeniem zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.88.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku

 

Objaśnienia przyjętych wartości

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 w dniu 21 grudnia 2011 roku – Uchwałą Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie, zmienionej Uchwałą Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku dokonano następujących zmian w okresie od 30 maja do 29 czerwca 2012 roku w:

Załączniku Nr 1  „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

 

Poz.

Wyszczególnienie

Stan przed zmianą

Zmiana

Stan po zmianie

1.

Dochody ogółem

56.092.411,06

13.500,00

56.105.911,06

 

z tego:

 

 

 

 

Dochody bieżące

44.039.156,06

13.500,00

44.052.656,06

 

Dochody majątkowe

12.053.255,00

 

12.053.255,00

 

w tym:

 

 

 

 

ze sprzedaży majątku

2.000,000,00

 

2.000,000,00

 

środki z UE

10.049.255,00

 

10.049.255,00

2.

Wydatki ogółem

59.850.059,00

13.500,00

59.863.559,00

 

z tego:

 

 

 

 

Wydatki bieżące

41.307.915,00

13.500,00

41.321.415,00

 

z tego:

 

 

 

 

Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu

40.697.915,00

13.500,00

40.711.415,00

 

Wydatki na obsługę długu w tym :odsetki

610.000,00

 

610.000,00

 

Wydatki majątkowe

18.542.144,00

 

18.542.144,00

3.

Wynik budżetu

-3.757.647,94

 

-3.757.647,94

4.

Dochody bieżące – wydatki bieżące

2.731.241,06

 

2.731.241,06

 

Dochody majątkowe – wydatki majątkowe

-6.488.889,00

 

-6.488.889,00

5.

Przychody budżetu

4.996.597,00

 

4.996.597,00

 

z tego:

 

 

 

 

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego

607.500,00

 

607.500,00

 

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

607.500,00

 

607.500,00

 

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

4.389.097,00

 

4.389.097,00

 

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

3.150.147,94

0,00

3.150.147,94

6.

Rozchody budżetu

1.238.949,06

0,0

1.238.949,06

 

z tego:

spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych

1.238.949,06

0,00

1.238.949,06

7.

Kwota długu

9.878.685,00

0,00

9.878.685,00

8.

Łączna kwota wyłączeń z art. 170. ust.3 sufp

0,00

0,00

0,00

9.

Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp

17,61

 

17,61

10.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp

3,30%

 

3,30%

11.

Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

0,00

 

0,00

12.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 242 ufp

7,64%

 

7,64%

13. i14.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem

3,30%

 

3,30%

13a

i14a

Spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp

Spełnia art. 243

 

Spełnia art. 243

15.

Informacja z art. 226 ust.2, tj. wydatki:

 

 

 

 

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

18.645.035,00

2.220,00

18.647.255,00

 

związane z funkcjonowaniem organów JST

3.538.688,00

 

3.538.688,00

 

obciążenia objęte limitem art.226 ust. 4 ufp

26.779,00

 

26.779,00

 

Majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp

18.095.644,00

 

18.095.644,00

 

Szczegółowy opis zmian  przyjętych wartości wykazanych w tabeli:

Ad. poz.1 Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 13.500 zł i po zmianie wynoszą 56.105.911,06 zł z tego:

·       dochody bieżące zwiększono o kwotę 13.500 zł i po zmianie wynoszą 44.052.656,06 zł

i dotyczą zmian w budżecie wprowadzonych:

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.83.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2012 roku , którym zwiększono i zmniejszono dochody bieżące o kwotę +/- 6.345 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zmianie dotacji celowej na zadania zlecone.

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.89.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku, którym zwiększono dochody bieżące o kwotę 13.500 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na świadczenia pielęgnacyjne.

Ad. poz. 2 Wydatki  ogółem zwiększono o kwotę 13.500 zł i po zmianie wynoszą 59.863.559 zł z tego:

·         wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13.500 zł i po zmianie wynoszą 41.321.415 zł, i dotyczą wprowadzonych zmian w budżecie:

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.83.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2012 roku, dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 218.980 zł,

Ø  Zarządzeniem Nr OR.0050.1.89.2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku zwiększono wydatki o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w ramach realizacji zadań zleconych.

Ad. poz. 15 Informacje z art. 226 ust 2, tj. wydatki, które uległy zmianie:

Ø  na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 2.220 zł i po zmianie wynoszą 18.647.255 zł.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie.

 

 

drukuj pobierz pdf