Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025

Zarządzenie Nr OR.0050.104.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 16 lipca  2012 roku

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami)

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025  otrzymuje brzmienie załącznika  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości wprowadzonych niniejszym zarządzeniem zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

 


  • Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.104.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2012 roku

 

Objaśnienia przyjętych wartości

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025
w dniu 21 grudnia 2011 roku – Uchwałą Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie, zmienionej Uchwałą Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.88.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku dokonano następujących zmian w okresie od 29 czerwca 2012 roku do 16 lipca 2012 roku w:

Załączniku Nr 1  „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

 

Poz.

Wyszczególnienie

Stan przed zmianą

Zmiana

Stan po zmianie

1.

Dochody ogółem

56.105.911,06

 

56.105.911,06

 

z tego:

 

 

 

 

Dochody bieżące

44.052.656,06

 

44.052.656,06

 

Dochody majątkowe

12.053.255,00

 

12.053.255,00

 

w tym:

 

 

 

 

ze sprzedaży majątku

2.000,000,00

 

2.000,000,00

 

środki z UE

10.049.255,00

 

10.049.255,00

2.

Wydatki ogółem

59.863.559,00

 

59.863.559,00

 

z tego:

 

 

 

 

Wydatki bieżące

41.321.415,00

 

41.321.415,00

 

z tego:

 

 

 

 

Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu

40.711.415,00

 

40.711.415,00

 

Wydatki na obsługę długu w tym :odsetki

610.000,00

 

610.000,00

 

Wydatki majątkowe

18.542.144,00

 

18.542.144,00

3.

Wynik budżetu

-3.757.647,94

 

-3.757.647,94

4.

Dochody bieżące – wydatki bieżące

2.731.241,06

 

2.731.241,06

 

Dochody majątkowe – wydatki majątkowe

-6.488.889,00

 

-6.488.889,00

5.

Przychody budżetu

4.996.597,00

 

4.996.597,00

 

z tego:

 

 

 

 

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego

607.500,00

 

607.500,00

 

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

607.500,00

 

607.500,00

 

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych

4.389.097,00

 

4.389.097,00

 

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

3.150.147,94

0,00

3.150.147,94

6.

Rozchody budżetu

1.238.949,06

0,0

1.238.949,06

 

z tego:

spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych

1.238.949,06

0,00

1.238.949,06

7.

Kwota długu

9.878.685,00

-3.954,21

9.874.730,79

8.

Łączna kwota wyłączeń z art. 170. ust.3 sufp

0,00

0,00

0,00

9.

Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art. 170 sufp

17,61

-0,01

17,60

10.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp

3,30%

 

3,30%

11.

Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

0,00

 

0,00

12.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 242 ufp

7,64%

 

7,64%

13. i14.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem

3,30%

 

3,30%

13a

i14a

Spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp

Spełnia art. 243

 

Spełnia art. 243

15.

Informacja z art. 226 ust.2, tj. wydatki:

 

 

 

 

na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

18.647.255,00

 

18.647.255,00

 

związane z funkcjonowaniem organów JST

3.538.688,00

 

3.538.688,00

 

obciążenia objęte limitem art.226 ust. 4 ufp

26.779,00

 

26.779,00

 

Majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp

18.095.644,00

 

18.095.644,00

 

Szczegółowy opis zmian  przyjętych wartości wykazanych w tabeli:

Ad. poz.7 Kwota długu została zmniejszona o kwotę 3.954,21 zł i po zmianie na dzień 31.12.2012 roku wyniesie 9.874.730,79 zł.

Korekta dotyczy wskazania przez Regionalną Izbę Obrachunkową błędu w poprzednim dokumencie – Pismo WA.-0903/7/160/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku.

 

Stan kredytu i pożyczek na dzień 01.01.2012 roku wynosił:

6.724.582,85 zł

 

Zobowiązania objęte limitem art.226 ust.4 (umowa leasingu na zakup komputerów na okres od 2008 - 2012 )

       26.779,00 zł

Razem zadłużenie na dzień 01.01.2012r.:

6.751.361,85 zł

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2012 r. 

+ 4.389.097,00 zł

Rozchody z tytułu pożyczek i kredytów w 2012 r.

- 1.238.949,06 zł

 

Spłata zobowiązania objętego limitem art.226 ust.4ufp

z wydatków bieżących

     - 26.779,00 zł

 

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2012 roku wyniesie:

9.874.730,79 zł

 

 

Błąd dotyczy różnicy 3.754,21 zł między planową w 2011 roku pożyczką w wysokości 159.188 zł,
a faktycznie otrzymaną w dniu 29 grudnia 2011 roku w wysokości 155.233,79 zł tj. po uchwaleniu WPF na lata 2012-2025.

W roku 2025 uległy zmianie dochody bieżące oraz rozchody o kwotę 3.754,21 zł.

Pozostałe pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej nie uległy zmianie.

 

 

drukuj pobierz pdf