Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.108.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 20 lipca 2012 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.50.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.83.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2012 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.89.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.       Dokonuje się przeniesień wydatków miedzy paragrafami, rozdziałami w ramach działu

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.108.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

WYDATKI

1.      W dziale Opieka społeczna dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/-9.370 zł.

2.      W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu na kwotę +/- 30.300 zł.

W/w zmiana spowodowana jest korektą naliczenia zwiększonych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za okres od 2006-2011 oraz koniecznością zapłaty odsetek .

Ogółem dokonano przeniesień wydatków na kwotę +/- 39.670 zł.

 

Dokonano zmian w n/w załączniku:

Nr 2       „Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska na 2012 rok” dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 23.600 zł.

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.108.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2012 roku

 

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2012 rok

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą na dzień:
29.06.2012r.

Zmiana         

Po zmianie na dzień:
20.07.2012r.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

355 386,00

0,00

355 386,00

 

01008

 

Melioracje wodne

15 000,00

0,00

15 000,00

 

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

15 000,00

0,00

15 000,00

 

01030

 

Izby rolnicze

16 000,00

0,00

16 000,00

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

16 000,00

0,00

16 000,00

 

01095

 

Pozostała działalność

324 386,00

0,00

324 386,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 565,00

0,00

3 565,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

609,00

0,00

609,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

87,00

0,00

87,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 102,00

0,00

1 102,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 977,00

0,00

1 977,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

317 046,00

0,00

317 046,00

050

 

 

Rybołówstwo i rybactwo

20 000,00

0,00

20 000,00

 

05095

 

Pozostała działalność

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 900,00

0,00

3 900,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 000,00

0,00

14 000,00

 

 

4260

Zakup energii

1 600,00

0,00

1 600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

0,00

500,00

600

 

 

Transport i łączność

1 056 858,00

0,00

1 056 858,00

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

50 000,00

0,00

50 000,00

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000,00

0,00

50 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 006 858,00

0,00

1 006 858,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

57 390,00

0,00

57 390,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

272 568,00

0,00

272 568,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

431 900,00

0,00

431 900,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

15 000,00

0,00

15 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

230 000,00

0,00

230 000,00

630

 

 

Turystyka

91 600,00

0,00

91 600,00

 

63095

 

Pozostała działalność

91 600,00

0,00

91 600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 600,00

0,00

7 600,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

84 000,00

0,00

84 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

577 789,00

0,00

577 789,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

577 789,00

0,00

577 789,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

90 000,00

0,00

90 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6 665,00

0,00

6 665,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

36 750,00

0,00

36 750,00

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

600,00

0,00

600,00

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 735,00

0,00

2 735,00

 

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

236 539,00

0,00

236 539,00

 

 

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

150 000,00

0,00

150 000,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

52 500,00

0,00

52 500,00

710

 

 

Działalność usługowa

134 000,00

0,00

134 000,00

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

127 000,00

0,00

127 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000,00

0,00

7 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00

0,00

120 000,00

 

71035

 

Cmentarze

7 000,00

0,00

7 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

0,00

7 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

3 909 548,00

0,00

3 909 548,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

118 700,00

0,00

118 700,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

99 357,00

0,00

99 357,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16 909,00

0,00

16 909,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 434,00

0,00

2 434,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

261 300,00

0,00

261 300,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

222 300,00

0,00

222 300,00

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

4 000,00

0,00

4 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

0,00

13 000,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

2 000,00

0,00

2 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 287 388,00

0,00

3 287 388,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 200,00

0,00

4 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 930 375,00

0,00

1 930 375,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

148 329,00

0,00

148 329,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

341 059,00

0,00

341 059,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

49 866,00

0,00

49 866,00

 

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

42 000,00

0,00

42 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

0,00

9 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

122 000,00

0,00

122 000,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

1 200,00

0,00

1 200,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

15 000,00

0,00

15 000,00

 

 

4260

Zakup energii

72 000,00

0,00

72 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

27 000,00

0,00

27 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 000,00

0,00

6 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

210 000,00

0,00

210 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5 500,00

0,00

5 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

12 500,00

0,00

12 500,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

13 000,00

0,00

13 000,00

 

 

4380

Zakup usług obejmujacych tłumaczenia

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

60 000,00

0,00

60 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

44 000,00

0,00

44 000,00

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

73 000,00

0,00

73 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

62 359,00

0,00

62 359,00

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

10 000,00

0,00

10 000,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

16 000,00

0,00

16 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

0,00

10 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

62 000,00

0,00

62 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 000,00

0,00

22 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

39 000,00

0,00

39 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

180 160,00

0,00

180 160,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

79 560,00

0,00

79 560,00

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

100 000,00

0,00

100 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

600,00

0,00

600,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 982,00

0,00

2 982,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 982,00

0,00

2 982,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 497,00

0,00

2 497,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

424,00

0,00

424,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

61,00

0,00

61,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

574 157,00

0,00

574 157,00

 

75404

 

Komendy wojewódzkie Policji

15 000,00

0,00

15 000,00

 

 

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

15 000,00

0,00

15 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

319 627,00

0,00

319 627,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

40 000,00

0,00

40 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 532,00

0,00

22 532,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 688,00

0,00

1 688,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 069,00

0,00

4 069,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

607,00

0,00

607,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

96 000,00

0,00

96 000,00

 

 

4260

Zakup energii

35 000,00

0,00

35 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

63 531,00

0,00

63 531,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 700,00

0,00

1 700,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 500,00

0,00

2 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

30 000,00

0,00

30 000,00

 

75414

 

Obrona cywilna

10 600,00

0,00

10 600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

0,00

3 000,00

 

 

4260

Zakup energii

6 000,00

0,00

6 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

800,00

0,00

800,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

800,00

0,00

800,00

 

75416

 

Straż gminna (miejska)

228 930,00

0,00

228 930,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 550,00

0,00

1 550,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

153 555,00

0,00

153 555,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11 995,00

0,00

11 995,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27 649,00

0,00

27 649,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 076,00

0,00

4 076,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 200,00

0,00

20 200,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

0,00

1 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 000,00

0,00

2 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 800,00

0,00

1 800,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 605,00

0,00

4 605,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

610 000,00

0,00

610 000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

610 000,00

0,00

610 000,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

610 000,00

0,00

610 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

112 000,00

0,00

112 000,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

112 000,00

0,00

112 000,00

 

 

4810

Rezerwy

112 000,00

0,00

112 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

21 129 563,00

0,00

21 129 563,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

8 629 208,00

0,00

8 629 208,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

265 054,00

0,00

265 054,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

1 980,00

0,00

1 980,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 602 564,00

0,00

5 602 564,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

419 167,00

0,00

419 167,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

965 300,00

0,00

965 300,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

119 683,00

0,00

119 683,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

47 044,00

0,00

47 044,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

222 149,00

0,00

222 149,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

1 200,00

0,00

1 200,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

14 450,00

0,00

14 450,00

 

 

4260

Zakup energii

395 900,00

0,00

395 900,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

34 200,00

0,00

34 200,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

12 725,00

0,00

12 725,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

140 000,00

0,00

140 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

7 900,00

0,00

7 900,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 500,00

0,00

1 500,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

16 250,00

0,00

16 250,00

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 000,00

0,00

1 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

10 500,00

0,00

10 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10 100,00

0,00

10 100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

339 637,00

0,00

339 637,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

905,00

0,00

905,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 011 857,00

0,00

1 011 857,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

24 749,00

0,00

24 749,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

704 859,00

0,00

704 859,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

44 765,00

0,00

44 765,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

126 354,00

0,00

126 354,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15 671,00

0,00

15 671,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 200,00

0,00

17 200,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 660,00

0,00

2 660,00

 

 

4260

Zakup energii

20 000,00

0,00

20 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1 500,00

0,00

1 500,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00

0,00

600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 800,00

0,00

11 800,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

700,00

0,00

700,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

400,00

0,00

400,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

40 599,00

0,00

40 599,00

 

80104

 

Przedszkola

3 935 007,00

0,00

3 935 007,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

732 000,00

0,00

732 000,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

54 625,00

0,00

54 625,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 812 595,00

0,00

1 812 595,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

129 067,00

0,00

129 067,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

299 808,00

0,00

299 808,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

37 421,00

0,00

37 421,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 500,00

0,00

5 500,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75 422,00

0,00

75 422,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

282 132,00

0,00

282 132,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

600,00

0,00

600,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 650,00

0,00

2 650,00

 

 

4260

Zakup energii

252 600,00

0,00

252 600,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6 000,00

0,00

6 000,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

4 000,00

0,00

4 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

111 040,00

0,00

111 040,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 500,00

0,00

3 500,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 200,00

0,00

1 200,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 000,00

0,00

5 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 500,00

0,00

3 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 000,00

0,00

4 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

112 007,00

0,00

112 007,00

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

340,00

0,00

340,00

 

80110

 

Gimnazja

5 165 864,00

0,00

5 165 864,00

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 440 000,00

0,00

1 440 000,00

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

400 000,00

0,00

400 000,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

109 581,00

0,00

109 581,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

1 750,00

0,00

1 750,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 145 725,00

0,00

2 145 725,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

160 160,00

0,00

160 160,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

381 856,00

0,00

381 856,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

47 344,00

0,00

47 344,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 544,00

0,00

6 544,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

59 721,00

0,00

59 721,00

 

 

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

300,00

0,00

300,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 710,00

0,00

3 710,00

 

 

4260

Zakup energii

177 000,00

0,00

177 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

37 600,00

0,00

37 600,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 860,00

0,00

6 860,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

42 100,00

0,00

42 100,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 530,00

0,00

1 530,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

5 400,00

0,00

5 400,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

4 000,00

0,00

4 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 500,00

0,00

2 500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

132 163,00