Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 114/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr OR.0050.1.114.2012.SMI.

Burmistrza Rogoźna

z dnia 14 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro

 

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) niniejszym zarządzeniem wprowadzam Regulamin udzielania zamówień publicznych określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)  na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

 

§ 1.

Zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro  mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem.

1.1. Podstawą obliczenia wartości szacunkowej zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane jest kosztorys inwestorski lub wartość rynkowa zamówienia.

1.2. Wartością zamówienia jest całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku obliczone z należytą starannością.

1.3. Zamówienia, o których mowa w  § 1 mogą być dokonywane przy zachowaniu odpowiednich przepisów ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności:

1) udzielenie zamówienia w sposób celowy i oszczędny,

2) z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych wydatków,

3) umożliwiający terminową realizację zadań.

1.4. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Jednostki Organizacyjnej może podjąć decyzję o odstąpieniu od  stosowania przepisów niniejszego regulaminu i realizować zamówienie  bezpośrednio z jednym wybranym Wykonawcą. Dotyczy to w szczególności:

1) nadzorów autorskich,

2) pomocy prawnej,

3) zakupów licencji,

4) zakupów praw autorskich,

1.5. Przy udzielaniu zamówień o wartości poniżej 14.000 euro nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Wykonawcy pod tym pojęciem należy rozumieć również Dostawcę i Usługodawcę.

 

§ 2.

Procedury udzielania zamówień.

2.1. Zamówienia o wartości do 2.000 euro bez przeprowadzania postępowań.

2.2. Zamówienia o wartości od 2.000 do 14.000 euro przeprowadzenie postępowań uproszczonych polegających na:

1) skierowaniu zapytania ofertowego faksem, drogą elektroniczną, pisemnie do co najmniej trzech Wykonawców,

2) uzyskaniu co najmniej jednej ważnej oferty faksem, drogą elektroniczną, pisemnie,

3) sporządzenie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania.

2.3. Wybór Wykonawcy następuje:

1) po dokonaniu oceny i porównaniu złożonych ofert,

2) po wyborze oferty cenowo najkorzystniejszej,

3) po zatwierdzeniu przez Kierownika Jednostki propozycji wyboru Wykonawcy.

 

§ 3.

Inne postanowienia

3.1. Każde postępowanie o zamówienie musi być zaakceptowane przez Kierownika Jednostki poprzez podpisanie wniosku, zamówienia, zlecenia lub umowy.

3.2. Zapytania ofertowe należy kierować do Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są w stanie zrealizować zamówienie.

      

§ 4.

Zarządzenie stosuje się do postępowań prowadzonych przez wydziały oraz samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 2012 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf