Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.120.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 17 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  z 2010r. Nr 102 poz.651)w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, §3 ust.1, § 7 ust. 3 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę nr 403/1 o pow.84m2 położoną w Studzieńcu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny STUDZIENIEC), objętą księgą wieczystą KW PO1O/00028703/3.

2. Sprzedaż działki następuje na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 395 i 396.

 

§ 2.

Cenę działki nr 403/1, sprzedawca ustala na kwotę 2.552,25zł brutto, słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote 25/100. Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

    

§ 3.

Nabywca działki na podstawie art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz.1578) ponosi 23% podatku od towarów i usług.

 

§ 4.

Nabywca ponosi koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie 2.819,82zł brutto, płatne przed zawarciem umowy notarialnej.  

 

§ 5.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- przetargi i oferty.

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf