Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 18/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 25 czerwca 2012 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 18/2012

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 czerwca 2012 r. o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

I część posiedzenia nie odbyła się, ze względu na niemożność uczestnictwa większości członków Komisji. 

W II części posiedzenia brali udział radni zgodnie z listą obecności. Radny A. Nadolny uczestniczył w posiedzeniu od godz. 16.10. Nieobecny radny R. Kinach.

Radny M. Połczyński uczestniczył w posiedzeniu do godz. 18.10, radny A. Nadolny do godz. 18.15, a radny A. Jóźwiak do godz. 19.20.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

Pierwsza część obrad (wyjazdowa)wizytacja gospodarstw agroturystycznych Kowanówko i Łukowo - Żerniki,  godz. 13.00

1.       Otwarcie obrad.

2.       Zapoznanie się z działalnością gospodarstw agroturystycznych na terenie Powiatu Obornickiego.

 

Druga część obrad (w miejscu)sala nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2, godz. 16.00

3.  Stwierdzenie quorum.

4.   Przyjęcie porządku obrad.

5.   Przyjęcie protokołu nr 15/2012  z posiedzenia KGFiR.  

6.     Ponowne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania          przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo.

7.   Promocyjna działalność Gminy Rogoźno.

      8.   Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rokabsolutorium dla Burmistrza Rogoźna:

            a) analiza sprawozdania za 2011 rok z wykonania budżetu Gminy Rogoźno,

                - bilans na dzień 31 grudnia 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Rogoźno,

                - bilans na dzień 31 grudnia 2011 r. jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,

                - rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2011 r.,

                - zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2011 r.,

              -  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok,

            b) rozpatrzenie opinii Komisji Rewizyjnej RM w Rogoźnie w sprawie wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok,

                 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej RM w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2011 rok,

                  - dyskusja w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2011 rok.

     9.   Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesje Rady Miejskiej w Rogoźnie.

    10.  Wolne głosy i wnioski.

    11.   Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7  członków Komisji.

 

Protokół nr 15/2012 został przyjęty 6 głosamiza” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 7 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 – ponowne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo.

R. Hanefeld poinformował, że zwrócił się z wnioskiem o powtórne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo, ponieważ w 2009 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp. Od tego momentu swoje plany życiowe skoncentrował na realizacji tego zadania. Na potrzeby opracowania planu przestrzennego pokryli koszt opracowania podkładów geodezyjnych. Mieszkańcy Laskowa chcą aby ich sołectwo się rozwijało i były prowadzone na nim inwestycje. Poinformował, że po zapoznaniu się z protokołami z posiedzeń komisji uznał iż najwięcej wątpliwości wzbudzały koszty wybudowania infrastruktury technicznej. Z tego powodu notarialnie poświadczył, iż pokryje koszt budowy dróg wewnętrznych zgodnie z postanowieniami przygotowanego planu oraz pokryje koszty doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.

Przewodniczący A. Olenderski odczytał treść oświadczenia R. Hanefelda.

Radny H. Janus zapytał ilu jest właścicieli terenu, który obejmować ma mpzp? Dodał, że oświadczenie złożył w swoim imieniu, a nie w imieniu pozostałych współwłaścicieli.

R. Hanefeld wyjaśnił, że jego żona złoży oświadczenie w dniu jutrzejszym. Grunty stanowią własność małżeńską.

Radny H. Janus zapytał jaką moc prawną ma złożone przez p. R. Hanefeld oświadczenie? Zapytał czy za kilka lat oświadczenie może stracić ważność, ze względu na obowiązywanie innych przepisów szczegółowych?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że analizie trzeba poddać całą sytuację. Jeżeli zapewniono iż na terenie objętym mpzp mają być drogi wewnętrzne i udział w nich ma być przypisany do każdej z nieruchomości. Drogi wewnętrzne mają być własnością mieszkańców.  

Prezes „Aquabellis” poinformował, że sieć wodociągowa pomimo związania z gruntem nie stanowi nieruchomości, gdyż sieci przesyłowe z punktu widzenia prawa są traktowane jako rzeczy ruchome. Udział poszczególnych mieszkańców w drodze nie stanowi o udziale w sieci. Gdyby chciano wybudować sieć wodociągową na gruntach, które stanowią współwłasność to trzeba ustanowić służebność przesyłu na rzecz właścicieli działek. Dodał, że służebność przesyłu może zostać udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie.

Radny M. Połczyński zapytał czy przed złożeniem wniosku p. R. Hanefeld prowadził konsultacje z Sołtysem, Radą Sołecką i mieszkańcami wsi Laskowo? 

R. Hanefeld poinformował, że konsultacje z mieszkańcami były prowadzone w trakcie opracowywania mpzp. Zagwarantował przejazd mieszkańcom sołectwa drogą, która przebiega przez jego grunty.

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne w ramach własnych zadań może wybudować sieć wodociągową, ponieważ zainteresowane jest pozyskiwaniem nowych odbiorców.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy Prezes Aquabellis mógłby podać szacunkowy koszt uzbrojenia terenu, który ma obejmować mpzp?

Prezes Aquabellis odpowiedział, że nie poda kosztu uzbrojenia terenu, ponieważ trzeba znać liczbę działek jakie powstaną oraz powierzchnię jaką będą zajmować drogi. Na podstawie projektu mpzp można obliczyć szacunkowy koszt uzbrojenia terenu.

Radny A. Jóźwiak zapytał jak odnosi się złożone oświadczenie do infrastruktury technicznej?

Sekretarz Gminy powiedziała, że w projekcie planu zapisano możliwość odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych.

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że wiodącym rozwiązaniem które jest wpisywane do planu jest wybudowanie w miarę możliwości sieci kanalizacyjnej. W planach dopuszcza się lokalizowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, ponieważ sieć kanalizacyjna budowana jest bardzo powoli.

Radny H. Janus zapytał jaką moc prawną ma złożone oświadczenie?

Sekretarz Gminy zapytała jak się ma złożone przez Radę Miejską oświadczenie o przystąpieniu do opracowania mpzp na obszarze wsi Laskowo?

Radny H. Janus powiedział, że oznacza iż za kilka lat sytuacja może się zmienić i za kilka lat gmina będzie musiała zapłacić.

Sekretarz Gminy powiedziała, że złożone przez radnych oświadczenie nie powoduje żadnych sankcji finansowych i złożone oświadczenie nie jest zabezpieczone żadnymi sankcjami finansowymi.

Radny H. Janus stwierdził, że złożone oświadczenie jest bardzo mało istotne.

Kierownik WGNRiOŚ dodał, że trzeba zwrócić uwagę na intencje p. R. Hanefeld, ponieważ tylko w tej formie mógł przedstawić swoje intencje. Trzeba zdać sobie sprawę iż złożone oświadczenie określonego momentu i że nie jest to trwała formuła. Nawet gdyby należałoby zwrócić za wykonane urządzenia infrastruktury technicznej, to trzeba pamiętać że inwestor musiałby zrealizować potężną inwestycje, a gmina musiałaby dokonać zwrotu inwestycji którą powinna wykonać. Między złożeniem oświadczenia, a realizacją planu jest jeszcze wiele niewiadomych, których dziś nie można jednoznacznie zdiagnozować.

Radny H. Janus zwrócić uwagę, że p. R. Hanefeld złożył oświadczenie jako właściciel gruntów, ale jeżeli sprzeda grunty innym osobom, to nie będzie za niego odpowiadał. Wówczas złożone pismo nie będzie miało żadnego znaczenia. Nowi właściciele gruntów będą mogli żądać wykonania inwestycji przez gminę.

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że nie wiadomo czy inwestycje które mogłyby być przedmiotem zwrotu ze strony gminy w ogóle zostaną kiedykolwiek wykonane. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowe dostarczy wodę we własnym zakresie i wówczas nie będzie mowy o partycypacji i zwrocie środków na rzecz właścicieli nieruchomości. Dodał, że nie sądzi aby na omawianym terenie miała powstać sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków.

Radny H. Janus powiedział, że nie zgadza się z Kierownikiem WGNRiOŚ gdyż przykład Jaracza pokazuje, że gmina musi zwrócić wkład wydany na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że gmina nie będzie musiała zwracać pieniędzy w sytuacji kiedy przedsiębiorstwo wodociągowe wykonałoby sieć we własnym zakresie.

Sekretarz Gminy poinformowała, że w marcu 2012 r. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN przedstawił raport na temat analizy stanu uwarunkowań prac planistycznych w gminach. W raporcie stwierdzono, że jeżeli planów nie będzie więcej, to nie uda się przełamać kryzysu w gospodarce. Zaawansowanie prac planistycznych w gminach jest niewystarczające. Mimo iż w gminie uchwalono 65 planów zagospodarowania przestrzennego, stanowią one 0,29% całego terenu gminy.

Zastępca Burmistrza zwrócić uwagę że realizacja planu dotyczy bliżej nieokreślonej przyszłości, a sytuacja gospodarcza kraju nie sprzyja takim inwestycją. Zaznaczył, że podobne sprawy będą w przyszłości rozpatrywane i jak wówczas radni będą się do nich odnosili, np. Wójtostwo.

Prezes Aquabellis zwrócił uwagę, że istnienie planów zagospodarowania przestrzennego na jak największym obszarze w gminie jest jednym z elementów jej rozwoju. Potencjalni inwestorzy wiedzą na co mogą liczyć w danej gminie. Jeżeli 0,29% obszaru gminy jest objęte planami przestrzennymi, to jest to bardzo mało.

Radny A. Jóźwiak zwrócił uwagę, że we wniosku p. R. Hanefeld pisze iż inwestycja będzie realizowana w okresie 10-20 lat, a w kolejnym zdaniu że gmina skorzysta na opłacie planistycznej. Dodał, że opłata planistyczna pobierana jest do 5 lat, dlatego przedstawiony argument jest nietrafiony.

R. Henefeld powiedział, że mpzp jest dokumentem ogólnym i określa warunki podziału terenu. Na podstawie mpzp zostanie opracowany szczegółowy plan podziału gruntu. Dodał, że nie wie jak długo potrwa podział gruntu i kiedy zainteresują się działkami potencjalni inwestorzy.

Radny Z. Hinz powiedział, że jest zwolennikiem otwarcia się gminy na nowych inwestorów. W obiegowej opinii Gmina Rogoźno uchodzi za „zamknięte środowisko ”, ponieważ radni nie potrafią otwierać się na zewnątrz. Odwiedzając wsie w gminie można zobaczyć jak one się zmieniają, a impulsem do zmian są nie tylko rodowici mieszkańcy, ale również ludzie którzy przeprowadzili się na ich teren.

Radny H. Janus zapytał czy po sprzedaży działek oświadczenie złożone przez p. R. Hanefeld będzie nieważne?

Sekretarz Gminy powiedziała, że wodociąg chce budować p. R. Hanefeld i jeżeli sprzeda działki, nadal będzie właścicielem wodociągu.

Radny Z. Hinz zwrócił się z prośbą o przygotowanie opinii prawnej o przedłożonym przez p. R. Hanefeld oświadczeniu i przekazanie jej radnym.

Radny H. Janus powiedział, że gmina na własny koszt przygotowała plan zagospodarowania przestrzennego na terenie od Rudy do drogi Garbackiej. Dotychczas na tym terenie została wybudowana tylko jedna firma, minęło już 5 lat i wpływów do budżetu gminy z tytułu opłaty planistycznej nie będzie.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że gmina ma roszczenia do poprzednich właścicieli gruntów na wspomnianym terenie na kwotę ponad 100 tys. zł. Warunki poboru opłaty planistycznej wynikają z ustawy, a nie z ustaleń gminy. Jeżeli zostaną wybudowane domy to do budżetu gminy będzie spływał podatek od nieruchomości. Zapytał z czego wynika szczególny opór Rady, ponieważ poprzenie plany były przegłosowywane bez żadnych zastrzeżeń. Niedługo zostaną przedłożone w formie projektów uchwał kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i czy wówczas procedura ich uchwalenia będzie trwała przez kilka następnych sesji. Na całym terenie zaprojektowane zostały drogi wewnętrzne, a p. R. Hanefeld zadeklarował również nieodpłatne przekazanie gruntów na poszerzenie drogi gminnej. Jeżeli zostanie wybudowany wodociąg, to spółka gminna będzie mogła go przejąć, a tym samym będzie miała więcej odbiorców.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że trzeba brać pod uwagę bilans korzyści i strat. Jeżeli Prezes Aquabellisu może podać szacunkowy koszt budowy infrastruktury i porówna się z szacunkowymi wpływami z tytułu podatków. Przykład Jaracza pokazuje, że gmina dotychczas ponosi tylko koszty, i nie ma z tego tytułu żadnych wpływów do budżetu gminy.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że problem w przypadku Jaracza jest niedopuszczenie w planie przestrzennym budowy szamb, ani przydomowych oczyszczalni ścieków.

R. Hanefeld poinformował, że przez wiele lat zasiadał w Zarządzie Kolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na posiedzeniu Komisji radny R. Dworzański powiedział, że wszystkie zabezpieczenia zawarte w złożonym oświadczeniu, pierwotnie zostały zawarte w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że radni decydują co powstanie na omawianym gruncie, ponieważ jeżeli inwestor będzie chciał wprowadzić jakieś zmiany, to radni ich nie zatwierdzą.

Radny A. Nadolny zapytał czy ktoś nabył działki w Jaraczu, na obszarze na którym musi być wybudowana kanalizacja?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie czy jakiekolwiek działki zostały już sprzedane.

Kierownik WGNRiOŚ zwrócił uwagę, że projekt planu przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo dopuszcza również budowę studni. Teoretycznie nikt nie będzie mógł zmusić nikogo do budowy sieci wodociągowej. Plan przestrzenny musi być dokumentem ogólnym i przewidywać szereg rozwiązań. W planie założono lokalizowanie indywidualnych ujęć wodnych, indywidualnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, dlatego teren ten może obejść się bez zapewnienia przez gminę dostaw wody i odbioru ścieków. Z drugiej strony jeżeli powstałoby 400 domów w Laskowie, to trzeba się zastanowić czy nie będzie konieczności budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, jednak trudno oszacować kiedy tak duża liczba domów powstanie.

Radny A. Nadolny poinformował, że na osiedlu domów jednorodzinnych w Obornikach z jednej strony posesji były budowane szamba, a z drugiej strony studnie.

Kierownik WGNRiOŚ dodał, że w jego ocenie perspektywa zagospodarowania całego terenu jest na tyle odległa, że prawdopodobnie sieć wodno-kanalizacyjna będzie w gminie na zupełnie innym poziomie.

Przewodniczący A. Olenderski zgłosił wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo podczas sesji w miesiącu sierpniu.

Wniosek został przyjęty 2 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 7 członków Komisji.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 – promocyjna działalność Gminy Rogoźno.

Informację o promocyjnej działalności Gminy Rogoźno złożył inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji B. Cisowski. 

Radny M. Połczyński zapytał czy można zakupić foldery, w których zamieszczono informacje o Gminie Rogoźno?

Inspektor WRGiP odpowiedział, że folderów nie można kupić, gdyż nie są one przeznaczone do sprzedaży, tylko są rozdawane.

Radny H. Janus zapytał czy na stronie internetowej nadal umieszczona jest mapa Rogoźna, na której ul. Paderewskiego sięga aż do ronda?

Inspektor WRGiP wyjaśnił, że na stronie internetowej gminy nie jest umieszczona mapa Rogoźna. Na starej stronie internetowej został umieszczony link do googlemaps.

Radny H. Janus poinformował, że nie zgadza się z zdaniem iż odwiedziny wspomnianych gmin są zawsze świętem całej naszej społeczności. Dodał, że odwiedziny delegacji są ściśle tajne i mało kto o nich wie.

Inspektor WRGiP wyjaśnił, że w tym roku przyjechała tylko młodzież z Ukrainy wraz z Zastępcą Burmistrza. Spotkania z Ukraińcami były otwarte, a informacja o turnieju na orliku oraz meczu na stadionie RKS Wełna była zamieszczona na stronie internetowej oraz rozwieszone były plakaty. W spotkaniu na sali w Parkowie uczestniczyła również duża liczba młodzieży.

Radny H. Janus stwierdził, że stwierdzenie iż przyjazd delegacji jest zawsze świętem całej naszej społeczności jest przesadzone.

Inspektor WRGiP powiedział, że wspomniane stwierdzenie odnosi się do wizyt delegacji w latach poprzednich, kiedy przyjeżdżały na „Dni Rogoźna”, dożynki.

Radny M. Połczyński zapytał o niedokończony koncert na ubiegłorocznych dożynkach?

Inspektor WRGiP odpowiedział, że nie ma żadnej wiedzy w tym temacie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że o sprawę koncertu należałoby pytać Dyrektora RCK, ponieważ RCK tym się zajmowało.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy zostało ustalone miejsce tegorocznych dożynek?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że tegoroczne dożynki odbędą się w Ruścach w dniu 1.09 br.

Radny Z. Hinz podziękował inspektorowi WRGiP za dotychczasową współpracę.

Radny H. Janus w imieniu Sołectwa Gościejewa podziękował inspektorowi WRGiP za współpracę.

Przewodniczący A. Olenderski zaproponował wydawanie informacji o wydarzeniach w gminie w formie gazetki. Gazety lokalne nie są obiektywne i często przedstawiane są informacje ze szkodą dla gminy. Nie wszyscy mieszkańcy korzystają z internetu, a wielu z nich chętnie sięga po informacje zawarte w prasie.

Inspektor WRGiP poinformował, że co kwartał wydawany jest „Kurier Rogoziński” w którym zamieszczane są informacje na temat życia społeczno-kulturalnego gminy.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.  

 

Przewodniczący A. Olenderski zaproponował, aby przystąpić do omówienia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno przedstawił Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. w Rogoźnie.

Radny H. Janus powiedział, że dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków pobierana jest opłata abonamentowa w kwocie ponad 13 zł. Wiadomym jest iż ścieków się nie mierzy, więc dokonuje się tylko jednego odczytu. Natomiast opłata abonamentowa dla dostarczania wody wynosi 6,35 zł/miesiąc. Zapytał dlaczego dla opłata abonamentowa dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest dwa razy wyższa niż dla dostarczania wody?

Prezes Aquabellis wyjaśnił, że w opłacie abonamentowej dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków wlicza się odczyt z głównego wodomierza, gotowość do świadczenia usługi i rozliczenie. Jeżeli w budynku jednorodzinnym woda używana jest do podlewania ogrodu, to można zamontować wodomierz dodatkowy, dzięki któremu ilość wody zużytej w ogrodzie zostanie odjęta od ilości ścieków. Zwykle przyjmowane jest, że ilość zużytej wody jest równa ilości wytwarzanych ścieków.

Radny H. Janus powiedział, że w takiej sytuacji odbiorca musi płacić za posiadanie dwóch liczników.

Prezes Aquabellis poinformował, że za wodomierz na podlewanie ogródka pobierana jest opłata abonamentowa, w którą wlicza się odczyt i rozliczenie.

Radny M. Połczyński powiedział, że na wodomierzu głównym zawsze zużycie wody jest na wyższym poziomie.

Prezes Aquabellis poinformował, że wodomierze muszą posiadać legalizacje. W gminie używane są wodomierze w klasie B, które wskazują zużycie z tolerancją błędu +/- 5%.

Radny M. Połczyński zapytał dlaczego zużycie wody wg wodomierza głównego zamontowanego w bloku, różni się od zużycia wody liczonego z sumy zużycia wody wg wodomierzy zamontowanych we wszystkich lokalach w bloku?

Prezes Aquabellis odpowiedział, że w tej sytuacji zawsze są różnice, ponieważ suma błędów z poszczególnych liczników, nie będzie taka sama jak błąd liczony wg licznika głównego. Jeżeli różnice są bardzo duże, to należy rozważyć możliwość sprawdzenia wodomierzy. Dodał, że może się również zdarzyć awaria licznika. Jeżeli podejrzewa się, że wodomierz źle wskazuje zużycie wody to można wystąpić do spółki o sprawdzenie urządzenia, której dokonuje przedsiębiorstwo posiadające akredytacje. Jeżeli okaże się licznik źle wskazuje zużycie wody, to koszt jego sprawdzenia ponosi spółka, a jeżeli okaże się że licznik działa poprawnie, to koszt jego sprawdzenia ponosi osoba zgłaszająca potrzebę sprawdzenia wodomierza. W ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zapisano, że właściciel lub zarządca na podstawie umowy na zaopatrzenie w wodę reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a suma wskazań z wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody.

Radny M. Połczyński zapytał czy została przeprowadzona analiza zysku spółki dla proponowanych taryf?

Prezes Aquabellis odpowiedział, że w proponowane stawki opłat został wkalkulowany zysk spółki. Marża zysku dla dostarczania wody wynosi 368.944 zł, natomiast marża zysku dla ścieków wynosi 30.000 zł. Zysk jaki ma osiągnąć spółka wynika z uchwalonego przez Radę Miejską wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń.

Radny A. Nadolny zapytał co ile lat wodomierz powinien być poddawany legalizacji?

Prezes Aquabellis odpowiedział, że wodomierz powinien być legalizowany co 5 lat.

Radny A. Nadolny zapytał czy spółka systematycznie prowadzi wymianę wodomierzy?

Prezes Aquabellis poinformował, że spółka prowadzi rejestr wodomierzy i co roku systematycznie są one wymieniane.

Radny P. Wojciechowski zapytał jaki zysk osiągnęła spółka w 2011 r.?

Prezes Aquabellis poinformował, że spółka wypracowała zysk w kwocie 353 tys. zł, w tym kwotę 174 tys. zł stanowią umorzone opłaty za korzystanie ze środowiska.

Radny P. Wojciechowski zapytał na co został przeznaczony zysk przedsiębiorstwa?

Prezes Aquabellis wyjaśnił, że zysk został przeznaczony na inwestycje i pokrycie strat z lat ubiegłych.

Radny A. Nadolny zapytał ile wynosi koszt przeprowadzenia legalizacji wodomierza?

Prezes Aquabellis odpowiedział, że koszt legalizacji wodomierza wynosi ok. 40 zł, natomiast koszt sprawdzenia wodomierza wynosi ok. 120 zł.

Radny M. Połczyński zapytał czy po upływie legalizacji licznika koszt jego wymiany musi pokryć właściciel nieruchomości, w której wodomierz jest zainstalowany?

Prezes Aquabellis poinformował, że wymiana wodomierzy przeprowadzana jest na własny koszt spółki.

Radny H. Janus zapytał czy można założyć wodomierze tym odbiorcom wody, którzy dotychczas płacą ryczałt za jej zużycie?

Prezes Aquabellis poinformował, że spółka nie może nikogo zmusić do zamontowania wodomierza.

Radny H. Janus powiedział, że spółce powinno zależeć na pozyskiwaniu nowych odbiorców wody, a spółka podwyższa opłatę za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Prezes Aquabellis poinformował, że opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych pobierana jest za włączenie odbiorcy do sieci, czyli tzw. odbiór techniczny.

Radny H. Janus zapytał czy w momencie montażu licznika i zaworu nie jest dokonywany odbiór techniczny?

Prezes Aquabellis wyjaśnił, że za założenie nawiertki, otwarcie dopływu wody i założenie licznika pobierana jest opłata za przyłączenie do sieci. Dodał, że rozporządzenie taryfowe mówi ze opłata ta może być pobierana, a dotychczasowa stawka wynosiła 46,00 zł.

Radny H. Janus zapytał w jakim stopniu podwyżka cen wody i ścieków związana jest z odpłatnym przejęciem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jaraczu?

Prezes Aquabellis wyjaśnił, że odpłatne przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jaraczu przełoży się na wzrost ceny wody o 0,09 zł, a w przypadku ścieków wyniesie ok. 0,18 zł.

Radny H. Janus powiedział, że każde przejęcie inwestycji dokonuje się kosztem mieszkańców. Dodał, że z tego wynika obawa radnych w sprawie Laskowa, gdyż koszty kolejnej inwestycji przełożą się na kolejne podwyżki wody.

Prezes Aquabellis powiedział, że będzie trzeba dokonać odpłatnego przejęcia sieci. Jeżeli jakiś teren ma zostać zabudowany to trzeba porównać koszty przejęcia sieci, z wpływami jakie będzie uzyskiwała gmina z tytułu podatku od nieruchomości. W planowanej nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ma zostać wskazany sposób naliczania opłaty, którą będzie się wypłacać inwestorowi za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej. Obecnie spółka nie może w żaden sposób uchylać się przed odpłatnym przejęciem sieci od inwestora. Branża wodociągowa chce doprowadzić do obliczania odpłatnego przejęcia sieci wg tzw. metody dochodowej – w takiej sytuacji inwestor z Jaracza nie miałby wypłaconych pieniędzy, ponieważ wodociąg nie ma jeszcze żadnego odbiorcy.

Radny H. Janus zapytał czy jeżeli inwestor przedstawi zawyżone rachunki za wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, to spółka zobowiązana jest wypłacić żądane pieniądze za przejęcie sieci?

Prezes Aquabellis poinformował, że mając odpowiednie argumenty może negocjować z inwestorem. Inwestor musi przedstawić projekt inwestycji oraz jej kosztorys, i na podstawie tych dokumentów prowadzone są negocjacje.

Radny A. Nadolny zapytał ile wynosi pierwotna kwota o jaką wnioskował inwestor z Jaracza?

Prezes Aquabellis odpowiedział, że była to kwota ok. 1 mln zł.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 8 – wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok – absolutorium dla Burmistrza Rogoźna:

a) analiza sprawozdania za 2011 rok z wykonania budżetu Gminy Rogoźno,

Skarbnik Gminy M. Kachlicka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy.

Radny H. Janus zapytał czy zostało dokonane rozliczenie świetlic i czy dokonany został zwrot środków?

Skarbnik Gminy poinformowała, że świetlice zostały już rozliczone i radni zdecydowali na co przeznaczyć pieniądze z zwrtotu za remonty świetlic.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że na sesji budżetowej sugerowano że w dziele oświaty w wynagrodzeniach osobowych. Zapytał jak się ma sytuacja po wykonaniu budżetu za 2011 r.?

Skarbnik Gminy poinformowała, że nadwyżka na wynagrodzeniach łącznie z narzutami od wynagrodzeń wyniosła 100 tys. zł. Na oświatę zaplanowano 13.229 tys. zł, a wykonanie wyniosło 13.109 tys. zł. Dyrektorzy z pewnością wnioskowaliby o przeniesienie niewykorzystanych środków na remonty, ale w okresie II połowy 2011 r. była zachwiana płynność finansowa gminy i z tego powodu nie dokonano żadnych przeniesień z funduszu płac.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał od kiedy przekazuje się radnym bilans gminy?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w roku poprzednim zatwierdzane było tylko sprawozdanie finansowe budżetu gminy, a od tego roku zatwierdzeniu podlegają wszystkie łączne sprawozdania dla zakładu budżetowego i jednostek budżetowych. Poinformowała, że w sprawozdaniach łącznych wyłączeniom podlegały wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że wynik finansowy za 2010 r. wyniósł 8.675 tys. zł, a za 2011 r. wynik finansowy wyniósł 5.582 tys. zł. W 2011 r. w porównaniu do 2010 r. aktywa trwałe wzrosły, rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe również wzrosły. Deficyt w wydatkach wyniósł ok. 500 tys. zł, a różnica w wyniku finansowym wyniosła ok. 3 mln zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie opracowuje się łącznego sprawozdania budżetu gminy z jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym.

 

b) rozpatrzenie opinii Komisji Rewizyjnej RM w Rogoźnie w sprawie wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok,

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Jóźwiak poinformował, że wniosek Komisji o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium za 2011 rok został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 r. oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uważa wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2011 r. za zasadny.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 9 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 1878 przy ul. Za Jeziorem) przedstawił Zastępca Burmistrza K. Ostrowski.

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że właściciel nieruchomości przyległej wystąpił z wnioskiem o sprzedaż działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Po analizie wniosku stwierdzono, że wskazanym jest ogłoszenie przetargu, ponieważ nie został spełniony warunek pozwalający na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Dodał, że wycena przedmiotowej nieruchomości nieznacznie przekracza 10 tys. zł.

Innych uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 138/28 przy ul. Lipowej) przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski. 

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr XVII/134/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 2413/6 przy ul. Długiej) przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski. 

Uwag nie było. 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (działki o nr ewid.: 286/1 i 286/2 położonych w Jaraczu) przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (projekt z dnia 12.06.2012 r.) przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wniosku o przeznaczenie środków finansowych na budowę obwodnicy Rogoźna przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz.

Radny H. Janus zaproponował, aby w projekcie uchwały zapisać uwzględnienie budowy obwodnicy Rogoźna w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zgłosił wniosek o dodanie słowa „najbliższej” Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dodał, że proponuje aby uchwałę przesłać również radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, którzy byli zaproszeni na posiedzenie Komisji poświęconej budowie obwodnicy.

Zastępca Burmistrza nadmienił, że nie wiadomo jak potoczy się sprawa obwodnicy, ponieważ jeżeli mieszkańcy będą zatrzymywać ruch na drodze wojewódzkiej, to radni Sejmiku być może szybciej zareagują w tej sprawie.

Wniosek radnego Z. Hinza został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2011 rok przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz.

Uwag nie było.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 10 – wolne głosy i wnioski.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że zwrócili się do niego mieszkańcy bloku przy ul. Czarnkowskiej 17 i Kościuszki 48 z prośbą o wyrównanie równiarką i utwardzenie parkingów. Zapytał kiedy możliwe będzie wykonanie ich wyrównania?

Zastępca Burmistrza poinformował, że środki przeznaczone na równanie dróg są prawie całkowicie wykorzystane.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że stan parkingu jest bardzo zły i trzeba go wyrównać, a koszt tych prac nie jest bardzo wysoki.

Skarbnik Gminy poinformowała, że na równanie dróg gruntowych i ich utwardzenie zaplanowano kwotę 120 tys. zł, a bieżące wykonanie wynosi 104 tys. zł.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że po rozstrzygnięciu przetargu na równanie dróg stawka za profilowanie 1 m² jest o połowę niższa niż w roku poprzednim.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w tym roku zostało wyrównanych więcej dróg niż w latach poprzednich. Wiele odcinków dróg gruntowych zostało również utwardzonych w 2012 r. Na drogi bitumiczne zaplanowano kwotę 130 tys. zł, a wydano 260 tys. zł.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że wiadomym jest iż w najbliższym czasie nie powstaną parkingi przy wspomnianych blokach, dlatego należy podjąć działania w kierunku wyrównania terenu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że parkingi nie będą mogły być wyrównane nie wcześniej niż w sierpniu, jeżeli w budżecie gminy znajdą się pieniądze na ten cel i Rada Miejska na sierpniowym posiedzeniu zadecyduje o takim przeznaczeniu środków.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że w budżecie gminy pozostało 16 tys. zł na równanie dróg gruntowych, więc można przeznaczyć 1 tys. zł na wyrównanie parkingów.

Skarbnik Gminy dodała, że pieniądze są potrzebne na jesienne równanie dróg. Dodała, że pieniądze zaoszczędzone na zimowym utrzymaniu dróg zostały przeznaczone na ul. Kochanowskiego. W budżecie na utrzymanie dróg w listopadzie i grudniu zarezerwowano środki w kwocie 20 tys. zł.

Radny H. Janus zgłosił wniosek o ponowne wyrównanie w okresie jesiennym drogi nr 272520P na odcinku pokrytym łupkiem w m. Gościejewo.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał o budowę placu zabaw w m. Dziewcza Struga?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że został ogłoszony przetarg na zakup elementów na trzy place zabaw. Dodał, że umowa z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie inwestycji została już podpisana.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał gdzie zostanie wybudowany plac zabaw w m. Dziewcza Struga?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że plac zabaw powstanie na działce zlokalizowanej za dawną szkołą. Teren został odkrzaczony przez mieszkańców, ale trzeba go jeszcze wyrównać.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy Burmistrz Rogoźna zapomniał o wykonaniu uchwały o konkursie„Mój piękny dom” i „Moja piękna zagroda”, ponieważ za 5 dni kończy się termin składania zgłoszeń o przystąpieniu do konkursu, a informacja o ogłoszonych konkursach nie została umieszczona w „Gońcu Rogozińskim”, ani nie zostały wywieszone plakaty?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że trzeba powiadomić sołtysów.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy na 5 dni przed końcem wyznaczonego terminu warto wysyłać zawiadomienia do sołtysów?

Radny H. Janus zaproponował zmianę uchwał w sprawie ogłoszenia obu konkursów.

Radny P. Wojciechowski zapytał kiedy ma nastąpić objazd zgłoszonych do konkursy posesji?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że objazd posesji będzie możliwy po zgłoszeniu ich do konkursu.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że w uchwale zapisano iż wizytacja zgłoszonych do konkursu posesji będzie miał miejsce w miesiącu lipcu.

Zastępca Burmistrza poinformował, że planowana wizytacja zgłoszonych do konkursu posesji ma być w miesiącu sierpniu.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że w jego ocenie miesiąc sierpień nie jest dobrym okresem na objazd, ponieważ jest to czas żniw.

Radny Z. Hinz zaproponował Burmistrzowi Rogoźna, aby przygotować zmianę uchwał w sprawie ogłoszenia konkursów. Dodał, że w przeszłości kapitułę konkursu tworzyły osoby niezwiązane z samorządem, tylko osoby posiadające wykształcenie i umiejętności plastyczne. Kapituła ocenia zgłoszone posesje i wyniki swojej pracy przedstawiała Burmistrzowi.  

Przewodniczący A. Olenderski złożył wniosek o przedłużenie terminu składania zgłoszeń do konkursów „Mój piękny dom” i „Moja piękna zagroda” do 20 lipca i przedłożenie stosownych projektów zmian uchwał.

Radny P. Wojciechowski zaproponował zorganizowanie spotkania członków Kapituły konkursów, aby można omówić szczegóły przeprowadzenia konkursów.

Wniosek o przedłużenie terminu składania zgłoszeń do konkursów został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Wniosek radnego P. Wojciechowskiego o wyrównanie parkingów przy blikach na ul. Czarnkowska 17 i Kościuszki 48 został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Wniosek radnego H. Janusa o poprawienie stanu drogi nr 272520P w m. Gościejewo na odcinku z nawierzchnią z łupka węglowego został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Radny H. Janus poinformował, że w budżecie gminy uchwalono iż w ciągu drogi Gościejewo-Trzy Góry o nr 273520P mają zostać wycięte drzewa i zakrzaczenia. Zapytał czy jakieś działania zostały podjęte w tej sprawie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie były podejmowane żadne działania. Dodał, że nie ma środków na realizację tego zadania.

Radny H. Janus powiedział, że w budżecie gminy napisano iż wniosek przyjęto do realizacji.

Skarbnik Gminy dodała, że wniosek był przyjęty do realizacji w ramach środków przeznaczonych na desykację krzewów. Na desykację krzewów pozostało 15 tys. zł, ponieważ 15 tys. zł przeniesiono na drogi bitumiczne.

Radny H. Janus poinformował, że w przeszłości proponował, aby ogłosić czy ktoś chciałby wykonać wycinkę tej drogi. Ostatni raz droga była wycinana w 1999 r. i od tego czasu tak zarosła, że jest całkowicie nieprzejezdna na odcinku ok. 1 km, przez co rolnicy nie mają dojazdu do swoich pól. Jadąc tą drogą można również dojechać do Ryczywołu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeżeli rolnicy byliby chętni wyciąć drzewa i krzewy, to przekaże środki na zakup paliwa do pił motorowych.

Radny H. Janus powiedział, że zebranie wiejskie wnioskowało do Burmistrza Rogoźna o wycięcie drzew i krzewów na wspomnianej drodze. 

Wniosek radnego H. Janusa o wycięcie drzew i zakrzaczeń na drodze gminnej nr 273520P na odcinku Gościejewo-Trzy Góry został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Radny H. Janus powiedział, że od kilkunastu lat zgłasza desykacje. Gdyby po wycięciu drogi przeprowadzono desykacje, to teraz droga nie byłaby zarośnięta.

Skarbnik Gminy powiedziała, że być może radny H. Janus ma racje, ale integracja mieszkańców powinna polegać również na pracy. Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego są na realizację właśnie takich zadań, a nie tylko na dzień dziecka.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy podjęty zostały działania w sprawie budowy oświetlenia na ul. Paderewskiego? Dodał, że inwestycja ta była przyjęta do realizacji w uchwalonym budżecie na 2012 r. Zapytał także o montaż lampy na ul. Wójtostwo?

Skarbnik Gminy poinformowała, że zlecone zostało opracowanie projektu, a w sprawie lampy na ul. Wójtostwo nic nie wie.

Radny H. Janus zapytał czy w umowie zawartej z Eneą został zapisany termin, w którym można zgłaszać awarie lamp?

Skarbnik Gminy poinformowała, że w uchwale zapisano termin wykonania naprawy lampy, a zgłoszenie naprawy lampy należy zgłaszać pracownikowi urzędu.

Radny Z. Hinz poinformował, że Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna zwróciło się z wnioskiem o umieszczenie tablicy upamiętniającej postać dr S. Waliszewskiego. Zapytał o stanowisko radnych w tej sprawie?

Radny P. Wojciechowski poinformował, że podoba mu się rozbudowa OSP w Gościejewie. Dodał, że pamięta iż w 2011 r. wniosek o rozbudowę został odrzucony przez Radę Miejską wniosek radnego H. Janusa. Zapytał jaką kwotę na rozbudowę remizy OSP w Gościejewie przekazano z funduszu sołeckiego, a jaką z budżetu gminy? Zapytał czy takie zadanie wykonywane jest również w Pruścach, gdyż OSP i Rada Sołecka wnioskuje o środki na dokończenie remontu?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że z funduszu sołeckiego przekazano 13 tys. zł na remont strażnicy OSP w Pruścach, natomiast w Gościejewie na remont z funduszu sołeckiego przekazano kwotę 5 tys. zł oraz kwotę 5 tys. zł z budżetu ochotniczych straży pożarnych na zakup materiałów.

Radny H. Janus poinformował, że część socjalna jest budowana dla OSP Gościejewo, ponieważ podczas remontu świetlicy powiększono kuchnie, przez co OSP zostało pozbawione zaplecza socjalno-sanitarnego.  

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.50

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 22 sierpnia 2012 r.

 

drukuj pobierz pdf