Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr 35/2009 z XXXV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 lutego 2009r. o godz.16.00

Protokół nr 35/2009

z XXXV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 lutego 2009r. o godz.16.00.

Temat Sesji:

 1. Stan bezpieczeństwa w naszej gminie.
 2. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych  i gminnych na terenie naszej gminy.

 

           XXXV Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady na dzień 25 lutego 2009 roku , na godz. 16.00  w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. Nieobecny radny H. Janus- Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 8. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.
 9. Stan bezpieczeństwa w naszej gminie:

a/   wystąpienia zaproszonych gości,

b/   dyskusja

 1. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych  i gminnych na terenie naszej gminy:

a/   wystąpienia zaproszonych gości,

b/   dyskusja

 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (działka przy ul. Długiej),

b/  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym(działka przy ul. Kościuszki),

c/  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic :Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r.

d/  zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia tekstu jednolitego,

e/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009r.

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie.

 

 

Uwag nie było. Porządek obrad został przyjęty.

 

III.   Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radna L. Kolanowska zgłosiła wniosek, aby po wypowiedzi Sekretarz Gminy Iwony Sip- Michalskiej mającej treść: „ W dniu dzisiejszym rezygnację złożył Zastępca Burmistrza i p. Kierownik GOPS”, dodać zdanie: „ Nie jest winą Burmistrza, że ludzie mają niskie zarobki i zdecydowali się odchodzić”.

Poprawka została przyjęta 9 głosami „za”, 5 „wstrzymującymi” w obecności 14 radnych.

Protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej został przyjęty z wniesioną poprawką, 13 głosami „za”, 1 „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

 

 

IV. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacji i zapytań nie było.

 

V. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

 

VI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Informację z działalności Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa złożył Przewodniczący Zb. Nowak, wyjaśniając, ze odbyło się jedno posiedzenie Komisji dnia 20 lutego br. Tematem spotkania był stan dróg w gminie Rogoźno. Omawiano drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Poinformował, że na jego zaproszenie nie przyjechał przedstawiciel z dróg krajowych. Zauważył, że na dzisiejszą sesję zjawiła się taka osoba, dlatego poprosił, aby przedstawiciel dróg krajowych wyjaśnił planowane inwestycje na 2009r. w gminie Rogoźno. Następnie wyraził swoje zadowolenie z prac wykonanych na drogach wojewódzkich. Ponad 2 500 000zł zainwestowano w roboty na tych drogach. Powiedział, że niektórym  radnym może to się nie podobać, ale prace inwestycyjne w minionym roku są głównie zasługą radnych z Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa, której jest Przewodniczącym. Inwestycje na drogach powiatowych również przebiegały bez zarzutu, wynikało to z dobrej  współpracy z powiatem obornickim. Nadmienił, że Komisja na swoim posiedzeniu omawiała materiały na najbliższą sesję. Przewodniczący poinformował, że  12 lutego brał udział i prowadził zebranie jako sołtys w Budziszewku, którego tematem była sprawa gorzelni. Następnie 23 lutego uczestniczył w spotkaniu w Studzieńcu. Dnia 24 lutego 2009r. na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej R. Szuberskiego, radny Zb. Nowak reprezentował Radę Miejską, na otwarciu drogi w Jaraczu.

 

Kolejną informację złożył Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury R. Dworzański.  Poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie dnia 24 lutego br., którego tematem było opiniowanie materiałów zgromadzonych na sesję. Szczegółowo zajęto się omawianiem stanu bezpieczeństwa w gminie Rogoźno. Zapoznano się z materiałami przygotowanymi przez Komisariat Policji w Rogoźnie oraz Straż Miejską. Podjęto 2 wnioski, które Przewodniczący przedstawi później, podczas omawiania tematu bezpieczeństwa. Przewodniczący Komisji poinformował, że brał udział wraz  z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Burmistrzem i Sekretarz Gminy, w wyjeździe do Rakoniewic.

 

Następnie informację złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewska informując, że Komisja odbyła jedno planowane posiedzenie 12 lutego br. w temacie kontroli umów dotacyjnych i rozliczeń przyznanych dotacji z budżetu Gminy za rok 2008. Kontrolowano rozliczenia rozchodów wybranych jednostek Straży Pożarnej i uczniowskich klubów sportowych z terenu gminy Rogoźno.

 

VII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 5 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 6 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 23.12.2008r.do 24.02.2009r. - załącznik nr 7 do protokołu

Radny A. Olenderski odniósł się do udziału w spotkaniu zorganizowanym przez wójta Mieściska – spółki finansowe URPO, poprosił o uszczegółowienie.

Radny K. Lis poprosił o uszczegółowienie tematu spotkania WOPR, dzierżawcą Ośrodka Za Jeziorem i przedstawicieli PZS Motorowodnych. Radny zapytał czy konflikt w tej sprawie między WOPR, a dzierżawcą Ośrodka Za Jeziorem został już zażegnany?

 

Burmistrz wyjaśnił, że:

-odnośnie udziału w spotkaniu zorganizowanym przez Wójta Mieściska, powinno być w informacji napisane WRPO, zamiast URPO,czyli Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

Posiedzenie odbyło odnośnie programu organizacji sanitarnej. Omawiana na nim także wnioski, które wpłynęły do tej jednostki,

-odnośnie spotkania z WOPR, dzierżawcą Ośrodka Za Jeziorem i przedstawicieli PZS Motorowodnych w sprawie omówienia zawodów w skuterach wodnych. Miały się odbyć w maju, ale prawdopodobnie zostaną przesunięte na czerwiec. Kwestia sporu między dzierżawcą Ośrodka, a WOPR zdaje się rozwiązana gdyż  wszystko funkcjonuje normalnie.

 

VIII. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

 

Radny Powiatu A. Nadolny zapytał Burmistrza Rogoźna czy zamierza podjąć w najbliższym czasie jakieś działania  odnośnie poradni ortopedycznej i chirurgicznej? Wyraził poddenerwowanie mieszkańców tym tematem.

Radny A. Olenderski przeprosił za swoje przeoczenie w sprawozdaniu Przewodniczącego Rady Miejskiej, dlatego poprosił Starostę Obornickiego organizatora spotkania z Wojewodą Wielkopolskim dnia 24 lutego, w którym Przewodniczący Rady również brał udział o wyjaśnienie szczegółów. Czy był poruszany na nim temat inwestycji w powiecie i gminie?

 

Burmistrz Rogoźna poinformował radnego A. Nadolnego, że działania dotyczące poradni ortopedycznej i chirurgicznej należą do radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu, a nie do Burmistrza. Nadmienił, że w sprawę bardzo zaangażowany jest Przewodniczący Rady, który uczestniczył w Sesji Rady Powiatu w Obornikach. Ze strony Urzędu i Rady  prowadzone są rozmowy w tej sprawie, szpital natomiast jest bierny. Jak będzie rozwiązana sprawa chirurga nie wiadomo. Z tego co się orientuje Przewodniczący Rady zwracał się do SANEPID-u odnośnie proponowanego budynku przy ul. Fabrycznej. Burmistrz powiedział, że ma sceptyczne zdanie na ten temat, ale decyzję będzie trzeba podjąć wspólnie.

Burmistrz odniósł się do drugiego problemu, mianowicie spotkania ze  Starostą Obornickim. Poinformował, że na spotkaniu udział brali burmistrzowie i wójtowie, wraz z przewodniczącymi rad miejskich. Dotyczyło ono omawiania bieżących problemów m.in. pogotowia w Rogoźnie, centrum powiadamiania ratunkowego.

Starosta Obornicki G. Wańkowicz, który był organizatorem spotkania z Wojewodą, wyjaśnił, że była tylko mowa o inwestycjach i nic więcej. Wojewoda Wielkopolski ustosunkował się wyłącznie do projektów, które zostały zgłoszone przez gminy i powiaty. Wojewoda poinformował na spotkaniu, że pieniędzy starczyło tylko na wykonanie ¼ wykonania planu. W związku z tym oczywisty jest fakt, nie rozpoczęcia niektórych inwestycji. Nadmienił, że uwagi zgłoszone przez poszczególne jednostki zostaną zbadane, jeśli chodzi o podział, zasady podziału i regulamin,  do Ministerstwa. W najbliższy czwartek ma się odbyć spotkanie w  Ministerstwie, aby nie dzielić funduszy równo na wszystkie województwa .Początkowo dokonano równego podziału na 16 województw, nie biorąc pod uwagę ilości mieszkańców, wielkości województwa, długości dróg, co było nie do końca sprawiedliwe. Województwa małe zaspokoiły prawie wszystkie swoje potrzeby, wszystkie wnioski jakie od nich wpłynęły zostały pozytywnie rozpatrzone.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że także brał udział w tym spotkaniu i został przez niego poruszony temat służby zdrowia, w szczególności ratownictwa medycznego, gdyż leży to w kompetencji Wojewody. Dawniej decyzje w tej sprawie podejmował Starosta i plany na powiat były wykonane. Gmina miała lepszą karetkę typu „S”, w tej chwili tylko karetka podstawowa z ratownictwem medycznym. Na spotkaniu rozmawiano również o pozyskiwaniu środków unijnych oraz o zarządzaniu kryzysowym. Wojewoda na spotkaniu omówił inwestycje dokonane na drogach, na jakiej podstawie dzielono środki na ten cel oraz rozmawiano o „Orlikach”, budowie boisk przy terenach przyszkolnych. Poinformował, że praktycznie każdy wniesiony wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony, a maksymalny oczekiwania to 2 lata. Nadmienił, że potrzeby dróg są znacznie większe niż środki przeznaczone na ten cel. Wnioski z gmin, które wpłynęły do Wojewody zostały przez niego ocenione bardzo dobrze. Natomiast przy tak niewielkich środkach na województwo wielkopolskie, nie udało się sprostać wymaganiom wszystkich gmin.

 

 

IX. Stan bezpieczeństwa w naszej gminie.

a/ wystąpienia gości.

W pierwszej kolejności głos zabrał  Powiatowy Lekarz Weterynarii W. Pająk- informacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Radny A. Olenderski odniósł się do pkt. 4a) w sprawozdaniu Inspektora Weterynarii, mianowicie do- przeprowadzania kontroli granicznej. Zapytał jak przy braku osób kontrolujących towar  pod względem sanitarnym na granicach z zachodem, w tej chwili wygląda ta sprawa? Przypomniał problem który powstał ze sprowadzonym, zakażonym mięsem z Irlandii, mimo, że wtedy kontrola graniczna miała miejsce.

Następnie radny odniósł się do ilości zaszczepionych psów do końca 2008r, mianowicie 1351 szt. Zapytał czy tyle psów jest, czy tylko tyle zostało zaszczepionych?

W. Pająk odpowiedział, że radny słusznie zauważył, że kontrole na wschodniej granicy są bardziej szczegółowe niż od strony zachodniej, sąsiadującej z UE. Powiedział, że kontrola mięsa z Irlandii, nie mogła wykryć toksyn, które później się ujawniły. Na granicy nie robi się dokładnych badań laboratoryjnych. Zdrowym rozsądkiem zdaniem W. Pająka wykazali się producenci irlandzcy, którzy natychmiast poinformowali o skażeniu mięsa i wycofali je.

Ponadto dodał, żeby nie przeceniać dioksyn. Sprawa chociażby ptasiej grypy, była nad wyraz rozpowszechniona przez media. Poinformował, że spalenie 1 papierosa ma więcej dioksyn niż skażony wtedy produkt, który miał śladową jego zawartość. Przyznał, że żadna zawartość tej substancji jest niedopuszczalna, ale nie było wtedy takiego zagrożenia o jakim pisano w gazetach. Kontrole produktów odbywają się tak samo, jak przy przewozie zwierząt. Pierwsza kontrola ma miejsce przy wysyłce, następna już na miejscu. Istnieje system powiadamiający o ruchach zwierząt w całej Unii Europejskiej. Wcześniej wiadomo co, z jakiego kraju przyjeżdża. Można sprawdzić dokumentację transportu, sprawdzić stan zdrowia

W. Pająk odniósł się do kolejnego poruszonego problemu przez radnego A. Olenderskiego. Przyznał, że na pewno jest duży procent psów nie zaszczepionych. Przypomniał incydent w Siernikach, który spowodował 2- krotny wzrost szczepionych psów z gminy Rogoźno. Poinformował, że liczba 1351 jest tak niska z 2 powodów. Pierwszy możliwy to zmniejszenie się liczby ogólnej psów, drugi to lekceważące podejście właścicieli psów do kwestii szczepień, mimo ustawowego obowiązku. Jedyną szansą na przyłapanie kogoś na nie szczepieniu psa, jest zgłoszenie o pogryzieniu człowieka przez danego psa. Jeśli zwierze nie było szczepione wymierza się karę pieniężną na właściciela. Nie jest możliwością skontrolowanie przez lekarza weterynarii, wszystkich psów w powiecie.

Następnie głos zabrał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny M. Fiksa- informacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

M. Fiksa powiedział, że podstawowym obiektem służby zdrowia jest przychodnia przy ul. II Armii Wojska Polskiego i część robót została wykonana, np. ukończono remont części sanitarnej z dostępem dla inwalidów. Natomiast 2 tygodnie temu opiniował projekt dostosowania tego budynku do wymogów, określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia i stwierdził, że nie jest tragicznie, ale podstawowa rzecz jaką jest dostęp dla inwalidów i osób niepełnosprawnych jest nie najlepszy i wymaga poprawy. Rejestracja odbywa się na I piętrze, dlatego nie ma możliwości dostania się tych osób na wyższe piętro. W projekcie adaptacyjnym budynku jest zawarta budowa dźwigu na pierwsze piętro, aby umożliwić bezproblemowy dojazd do reszty budynku. M. Fiksa powiedział, że pozostałe rzeczy, które powinny być naprawione są drobiazgami np. pomalowanie gabinetu, poprawienie stanu glazury. Odniósł się do poradni chirurgicznej na ul. Fabrycznej, w której stan techniczny jest fatalny i nie odpowiada aktualnym wymogom. Nadmienił, że nie będzie się wypowiadał o gabinetach lekarskich, gdyż nie podlegają one pod władze samorządowe.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił o wyjaśnienie stanu sanitarnego  w placówkach oświatowych w gminie Rogoźno. Czy są porównywalne do Obornik?

M. Fiksa odpowiedział, że nie jest źle. W 2-3 obiektach toczy się postępowanie, w Przedszkolu w Parkowie i przedszkolu na ul. Seminarialnej. Nadmienił, że sytuacja ogólnie się poprawiła w kuchniach przyszkolnych, co było wynikiem sporych nakładów finansowych.

Radny A. Olenderski pochwalił M. Fiksę za obszernie przygotowane opracowanie w stosunku do roku poprzedniego. Następnie odniósł się do działu III sprawozdania, do warunków sanitarno- higienicznych środowiska pracy. Przytoczył zdanie, że wykonano 45 kontroli sanitarnych oraz wydano 13 decyzji administracyjnych. Decyzje dotyczyły najczęściej następującej problematyki:

-brak profilaktycznych badań lekarskich pracowników,

      -brak pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia,

-brak uporządkowania pomieszczeń socjalno- sanitarnych i produkcyjnych,

-brak karty charakterystyki preparatów chemicznych,

-brak przeszkolenia pracowników w zakresie znajomości kart charakterystyki

-brak prawidłowego oznakowania magazynów przechowujących preparaty i substancje    chemiczne,

Czy stanowiska pracy w chłodni „Anna- Maria” są prawidłowo zabezpieczone, chociażby przed szkodliwym dla zdrowia i życia amoniakiem? Czy za ogólną poprawą stanu chłodni, idzie poprawa stanowisk pracy?

Radny Z. Nowak poprosił M. Fiksę, aby ten wypowiedział się na temat stanu sanitarnego prywatnych gabinetów lekarskich. Nadmienił, że pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady R. Szuberskiego jest chęć kupna budynku obecnej firmy „ROWAG” na stworzenie centrum medycznego. Zapytał czy wszystkie prywatne praktyki lekarskie, odbywają się w budynkach spełniających obecne wymogi? Poinformował, że jest pomysł skupienia wszystkich gabinetów razem. Gmina Rogoźno liczy ok. 20 000mieszkańców, dlatego uzasadnionym jest chęć zebrania razem przychodni, apteki oraz specjalistycznych praktyk lekarskich.

M. Fiksa powiedział, że są 2 stany prawne służby zdrowia w Rogoźnie, indywidualna praktyka lekarska oraz zakład opieki zdrowotnej. Przychodnia „Zdrowie Rodziny” jest zakładem medycznym, nie publicznym. Natomiast szpital w Obornikach jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Oba te podmioty mają takie same wymagania z zakresu prowadzonej działalności, inne niż dla indywidualnych praktyk lekarskich, specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich. Dla przykładu podał, że nie muszą one mieć dostępu dla osób niepełnosprawnych. M. Fiksa powiedział, że  nie wie jaki owe centrum medyczne miałoby mieć charakter prawny. Czy to będzie zakład opieki zdrowotnej, zarejestrowany w rejestrze Wojewody Wielkopolskiego, czy to ma być zespół indywidualnych specjalistycznych gabinetów lekarskich, bądź niespecjalistycznych gabinetów lekarskich. Trudno mu się ustosunkowywać do zagadnienia stanu sanitarnego, nie znając podstawowych informacji. Jeśli miałby to być niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, to zakład powinien spełniać wymogi w zakresie prowadzonej działalności takie, jak w tej chwili obowiązują dr Teskę.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował radnych, że jest umówiony na spotkanie z Inspektorem w tej sprawie i przekaże materiały z tego spotkania w najbliższym czasie.

M. Fiksa odniósł się do wypowiedzi radnego A. Olenderskiego, mówiąc że dowodem na poprawę warunków zakładach pracy jest fakt, że w roku 2008 nie odnotowano żadnej choroby zawodowej  w gminie Rogoźno. Nadmienił, że często pracodawca przyjmuje pracowników, a dopiero później wysyła ich na badania lekarskie lub jego pracownik kadrowy zapomni o terminie uaktualniania badań lekarskich. Poinformował, że w chłodni „Anna Maria” pracownicy nie pracują w kontakcie z amoniakiem. Nadmienił, że obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzanie okresowych badań środowiska pracy, w tym stężenia amoniaku i nie było przekroczeń. Opracowane są instrukcje na wypadek awarii, w chłodni „Anna Maria” nie ma narażenia na czynniki chemiczne. Nowo wybudowane i powstające zakłady pracy różnych gałęzi produkcyjnych są już na wysokim poziomie. Kłopot jest z niektórymi starymi. M. Fiksa dodał, że higieną pracy zajmują się oni, ale nie jej bezpieczeństwem. Leży to w gestii Inspekcji Pracy. Sama higiena pracy polega na badaniu wpływu środowiska pracy na zdrowie człowieka oraz wpływa czynników jakie na tym stanowisku mogą wystąpić.

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach  Z. Spychała.- informacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Radny A.Olenderski zapytał czy 3 ubrania gazoszczelne są wystarczające ?Co w razie wystąpienia klęski żywiołowej wymagającej większej ilości tego typu odzieży? Radny zapytał również czym spowodowane jest zmniejszenie liczby akcji do 341 zdarzeń ?Czy jest to wynikiem działań profilaktycznych lub edukacji mieszkańców ?

Przewodniczący Rady R.  Szuberski  zapytał jak wygląda współpraca  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami OSP na terenie gminy, szczególnie tych których wchodzą  w skład jednostek ratowniczo gaśniczych.

Komendant Z. Spychała odpowiedział że po zapoznaniu się z katalogiem zagrożeń w gminie i powiecie ilość ubrań jest wystarczająca .Ponadto jeden, specjalistyczny strój gazoszczelny to koszt powyżej kilkunastu tysięcy złotych, przechodzą one co pół roku atesty, które później ewentualnie muszą być serwisowane. W związku z tym na utrzymanie ubrań gazoszczelnych ponosi się kolejne koszty. Jako PPSP na terenie powiatu nie są przygotowani do ratownictwa chemicznego, do ich zdań po wykryciu substancji chemicznej, należy w pierwszej chwili wyznaczenie strefy i ewakuacja ludzi. Dlatego 3 ubrania są wystarczające, gdyż 2 ratowników pracuje, a 1 jest  w tzw. obwodzie, który czuwa nad bezpieczeństwem innych ratowników. Komendant poinformował, że w Poznaniu znajduje się jednostka wysoko wyspecjalizowana w zakresie ratownictwa chemicznego, która dzięki odbywaniu się szczytowi ekologicznemu została dodatkowo wyposażona w 40 ubrań, wykrywacze. Pracują tam ludzie specjalnie wyszkoleniu pod względem udzielania pomocy w warunkach przeciwdziałania gazowym skażeniom. Ponadto dodał, że jednostka PSP została wyposażona w urządzenie wykrywania mediów np. śladowych  oznak wąglika. Na targach dokonano jego próby, gdzie na kaloryferach były znikome pozostałości pyłu i zostały wykryte przez ten sprzęt, o wartości 180 000zł. W tym roku planuje się przeznaczyć pieniądze na zakup samochodu do rozpoznania ekologiczno- chemicznego. Komendant poinformował, że większym zagrożeniem od amoniaku są: przewoźnicy, droga nr 11, kolej, nawet częściowo szlaki wodne, może przez nich dojść do skażenia środowiska oraz do wypadków, których skutki będą tragiczne. Przypomniał kiedy niedawno cysterna na Śląsku z  propan- butanem zaklinowała się w wiadukti urwały się zawory. Przez kilka dni miasto było sparaliżowane, gdyż istniało zagrożenie wybuchu tej cysterny. Poznański oddział jest nawet na taką okoliczność przygotowany.

Następnie Komendant powiedział, że statystyki zmalały, gdyż spadła liczba starych przedsiębiorstw, a wydanie decyzji w sprawie powstania nowej działalności gospodarczej jest konsultowane z PPSP. Wspomnianych odbiorów jest znacznie więcej w roku minionym, niż w latach poprzednich. Zwiększyła się także liczba wypadków na drodze. Z. Spychała podziękował radnym za przyznanie ekwiwalentu za udział w akcjach, docenił pomoc udzieloną strażakom. Nadmienił, że dzięki wyposażeniu OSP, w Rogoźnie  nie ma problemu z prozaicznymi rzeczami ,takimi jak obuwie, odzieżą, z którymi niestety borykają się ościenne gminy. Dba się nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale także o bezpieczeństwo samych strażaków. Docenia się w ten sposób wysiłek tych ludzi włożony w swoją pracę. Nadmienił, że sama współpraca z jednostkami gminy Rogoźno, a Komendą Powiatową jest bardzo dobra.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał co by należało zrobić, gdyby nastąpiła awaria gazu, do czasu przyjazdu specjalistycznej jednostki z Poznania? Jak długo straż sama, swoimi siłami mogła by przeciwdziałać zaistniałej sytuacji?

Komendant Z. Spychała odpowiedział, że jeśli chodzi o amoniak, jego niska wyczuwalność węchowa 0,002 mg/m3, nie wpływa to na organizm człowieka. Dopiero ok. 20mg/m3 stężenie jest wyczuwalne i następuje alarm. Prawie 70% rozpuszcza się w wodzie, dlatego zwykła, zmoczona koszulka może służyć jako ochrona dróg oddechowych. Na zachodzie inaczej niż w Polsce, nikt nie przywiązuje dużej uwagi do amoniaku. Rozrzedza się on w powietrzu bardzo szybko, nawet do 30%.

Radny A. Olenderski powiedział, że w latach 1991-2008 nastąpił wzrost liczby pożarów liczby mieszkań. Jakie płyną wnioski z tego i co PPSP robi w kierunku zmiany tej tendencji wzrostowej? Zauważył, że na terenie lasów liczba pożarów niepokojąco również wzrasta.

Komendant Z. Spychała poinformował, że pożary mają miejsce najczęściej w budynkach starych, o przestarzałej technologii budownictwa, gdzie pali się węglem w piecach. Kominy są tam również nieszczelne i wymagają usług kominiarskich, jednakże są to posesje prywatne nie można ingerować i nakazać wykonania takich prac właścicielom. Jeśli chodzi o mieszkania w blokach, to tam najczęściej podczas pożaru wypala się jedno pomieszczenie, gdyż mieszkania są zbudowane z materiałów ceramicznej. Komendant powiedział, że liczba może i jest duża, ale obejmuje ona tylko małe pożary, często jeszcze w zarodku, będące wynikiem nieostrożności osób dorosłych. Dodał, że technologia poszła do przodu i już praktycznie każdy ma telefon komórkowy, dlatego powiadamianie o pożarach jest znacznie szybsze niż kiedyś.  Nr 112 ułatwił proces zawiadamiania o zdarzeniach np. dzwonią pasażerowie pociągów, którzy zauważyli płomień w lesie.

Następnie głos zabrał Gminny Komendant OSP Stanisław Baranowski, który przedstawił zagadnienia związane z działalnością prowadzonej przez niego jednostki. Aktualny stan jednostek OSP na terenie gminy wynosi 8, z czego 6 typ „S” i 2 typu „R”. Wszystkie są jednostkami terenowymi na terenie gminy. Jednostkami typu „S” są:

OSP Rogoźno- 1995r.

OSP Gościejewo –1997r.

OSP Parkowo- 1997r.

OSP Pruśce 1997r.

Wśród jednostek typu „S” 4 posiadają na stanie po 1 samochodzie tj. OSP Budziszewko, OSP Parkowo, OSP Pruśce, OSP Owieczki. Po 2 samochody OSP Gościejewo oraz OSP Rogoźno łącznie 6 samochodów. Jednostkami typu  „R” są OSP Boguniewo i OSP Słomowo. Wszystkie w/w OSP mają osobowość prawną i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają REGON, NIP i konta bankowe. Działają na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Od 19.12.2008r, osobowość prawną posiada także Zarząd Oddziału Wiejsko- Gminnego Związku OSP w Rogoźnie, który jest zarejestrowany w KRS pod nr 0000319154 i posiada REGON 301025949. Aktualnie oczekują na następujące nadanie nr NIP . OSP na terenie gminy dysponuje 12 samochodami tj.:

OSP Rogoźno- Jelcz 002, rok produkcji 1998, przekazany z Państwowej Straży w Obornikach z dnia 17.02.2004r. Ford Transit rok produkcji 2006,kabina samochodowa 1985r.- r. Od roku 2008 także jelcz z beczką i samochody osobowe Polonez. Od roku 2008 OSP oczekuje się na przekazanie od Państwowej Straży Pożarnej samochodu STAR z koszem. Jednostki posiadają:

OSP Parkowo- STAR 244, rok produkcji 1989,

OSP Gościejwo- STAR 244, rok produkcji 1987,

                          -STAR AT26, rok produkcji 1975,

OSP Pruśce- STAR 315, rok produkcji 1988,

OSP Budziszewko- STAR, rok produkcji 1977,

OSP Owieczki- Ford Transit, rok produkcji 2007.

Co rocznie w ramach współpracy z Państwową Strażą Pożarną dokonywane są okresowe przeglądy stanu technicznego pojazdów i sprzętu motorowego, co niewątpliwie jest czynnikiem mobilizacyjnym. Powoduje to stałą gotowość sprzętu do użycia. Poinformował, że na przełomie roku 2008/2009 miało miejsce wycofanie samochodu Ford Transit z podziału bojowego, z powodu odmowy tankowania paliwa przez Burmistrza Rogoźna.

Komendant OSP podziękował radnym za udogodnienia w budżecie na rok 2009 głównie w postaci środków finansowych, na zakup nowego samochodu średniego. Poinformował, że OSP łącznie posiada 470 członków, którzy dzielą się na zwyczajnych, honorowych i aktualnie wspierających OSP. Nadmienił, że są na półmetku kompanii sprawozdawczej. Związek czynił starania pozyskania ze Straży zewnętrznej środków finansowych, ale są to małe kwoty. W roku 2007 OSP Rogoźno otrzymało środki na remont strażnicy w kwocie 2055zł. Ministerstwo Skarbu i Administracji dokonało wydziału środków na remont strażnicy OSP w Pruścach w 2008r., na kwotę 2807zł. Ze środków firm ubezpieczeniowych na rok 2009 OSP Słomowo otrzymało 1875zł. Wyraził swoje zadowolenie na ujęcie w budżecie na 2009r., środków na budowę strażnicy w Pruścach oraz powiedział, że konieczne jest uściśniecie zakresu tych prac na etapie projektowym, aby budowa ruszyła i nie przekroczyła możliwości finansowych. Rozbudowa jak i późniejsze koszty zostały przekazane na dokończenie prac w Budziszewku. Realizacja adaptacji OSP Słomowo także wymaga dokończenia prac. Środków finansowych należy szukać w dotacjach UE i funduszy ochrony środowiska, jednak bez pomocy gminy trudne będzie z nich skorzystać. Dodał, że nakładów pieniężnych poza możliwości wymaga OSP Rogoźno. Ważnym elementem jest zastosowanie najnowszej technologii w zakresie alarmowania, co wpływa na szybkość reakcji jednostek. Wszystkie OSP posiadają syreny oraz możliwość zdalnego uruchamiania poprzez pageny. Ponadto wszystkie samochody bojowe wyposażone są w radiostację. Dodał, że świadomość decydentów jest potrzebna, do dokonywania nowych inwestycji i poprawy działalności OSP. Gmina na ochronę przeciwpożarową w 2000r. wydała: 326 139,03zł. W 2008r. przekazano 270 508,47zł. Na rok 2009 planuje się przekazać 685 725zł, w tym 380 000 na zakup samochodu dla OSP Gościejewo i rozbudowę strażnicy w Pruścach. Dotacje na zakupy rzeczowe są bardzo potrzebne, przy stałym ich używaniu niszczą się i trzeba je zastępować nowymi. Nadmienił, że niektóre jednostki są bardziej aktywne od innych. Komendant powiedział, że zaangażowanie ludzi jest istotnym czynnikiem który wpływa na jakość działalności OSP. Dodał, że odbywają się szkolenia podnoszące kwalifikacje strażaków. Poinformował, że w listopadzie ubiegłego roku jeden z druhów przeszedł pozytywnie kurs na Komendanta Wiejsko- Gminnego Związku. W 2009r. planuje się przeszkolenie strażaków w zakresie obsługi pił motorowych.  Poza szkoleniami strażacy mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności poprzez coroczne organizowanie zawodów jednostek pożarniczych oraz poprzez ćwiczenia doskonalące na różnych obiektach. Komendant poinformował, że ilość obsługiwanych zdarzeń przez OSP rośnie, związane jest to nie tylko ze wzrostem zakresu działań OSP, ale również z rozszerzaniem się tych zdarzeń. Przytoczył ilość zdarzeń w gminie w roku 2008:

a)wyjazdy OSP Rogoźno- 50,

b)miejscowe zagrożenia- 108.

W sumie ilość zdarzeń to 158, fałszywych alarmów- 3.

OSP Gościejewo kolejno 25 pożarów, miejscowe zagrożenia 46. Łącznie zdarzeń 71, 1- fałszywy alarm.

OSP Parkowo: pożary- 20, miejscowe zagrożenia- 17. Łącznie 37, 2- fałszywe alarmy.

OSP Pruśce: pożary- 7, miejscowe zagrożenia-4. Łącznie 11, 0- fałszywe alarmy.

OSP Budziszewko: pożary-6, miejscowe zagrożenie- 1. Razem 7, 0- fałszywe alarmy.

OSP Owieczki: pożary-2, miejscowe zagrożenia-1. Razem 3, 0- fałszywe alarmy.

Razem 110 pożarów, miejscowych zagrożeń 177. Co daje w sumie 287 wyjazdów, alarmów fałszywych 6. Do pożarów w powicie łącznie wyjechano 224 razy, a do miejscowych zagrożeń 336. Na OSP gminy Rogoźno przypadło 49,1 % wyjazdów  w skali powiatu. Na 30 jednostek w powiecie, gmina Rogoźno posiada 8 straż pożarnych. Poza  podstawowym zakresem obowiązków OSP,  zajmuje się on również działalnością środowiskową. Ponadto w okresie wakacji letnich organizowane są obozy szkoleniowe dla młodzieży. Między innymi w celu propagowanie idei OSP oraz pozyskania nowych strażaków. Oddziały Wiejsko- Gminne  rocznie przeprowadzają eliminacje  do turnieju, najbliższy odbędzie się 7 marca 2009r. w ZSZ w Rogoźnie. Komendant dodał, że również corocznie organizowane są zawody młodzieży w piłce sitkowej.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił ,że oskarżenia pod jego adresem w sprawie zablokowania tankowania paliwa nie zostały w pełni wyjaśnione. Otóż wstrzymano zakup paliwa ze środków gminnych, gdyż Straż Pożarna miała podobny przebieg kilometrów do Straży Miejskiej. Nadmienił, że w lutym miała miejsce rozmowa z Prezesem OSP, na której obiecano poprawę. Mimo to nie wywiązano się z obietnic, dlatego podjęto decyzję o wstrzymaniu wypłat środków na paliwo. Ponadto decyzja o zaprzestaniu wypłat tych środków, nie powoduje tego, że samochód w ogólne nie może jeździć. Dodał, że z pieniędzy gminy nie będą finansowane podróże półprywatne i prywatne.

Następnie głos zabrał Komendant Komisariatu Policji Jacek Kasztelan- informację pisemną   pisemna stanowi załącznik nr  11 do protokołu.

Komendant powiedział, że na terenie gminy Rogoźno nastąpił spadek przestępczości ogólnej i kryminalnej. Zanotowano ok.70 mniej w roku 2008, w stosunku do 2007r. Największą częstotliwością cechują się przestępstwa przeciwko mieniu oraz nietrzeźwi kierujący, mimo że ich liczba się zmniejszyła. Przestępstwa przeciwko mieniu to głównie włamania, dewastacja i rozboje oraz przestępstwa kradzieży. Liczba tych przestępstw w stosunku do roku 2007 się zmniejszyła, ale w tej chwili można powiedzieć, że niszczenie mienia będzie plagą 2009r. Komisariat w chwili obecnej posiada 24 etaty, z czego 3 kierownicze. W prewencji pracuje 13 osób, w służbach kryminalnych 6. Poinformował, że zgodnie z rozkazami jego przełożonych, nie może być więcej jak  1 patrol na 1zmianę . Komendant podziękował za pomoc finansową ze strony gminy Rogoźna na tzw. płatne patrole. Poinformował, że ruszają one 1 marca, jak również od tego dnia będzie 3 policjantów w Komisariacie Policji w Rogoźnie będzie więcej, gdyż 2 policjantów wraca ze szkolenia oraz będzie 1 obiecany etat przez Komendanta Powiatowego. Będzie więcej wieczornych patroli, gdyż w tej właśnie porze ma miejsce najwięcej przestępstw.

Radny A. Olenderski przytoczył zdanie ze sprawozdania: „W roku 2008 wykrywalność wszystkich przestępstw wyniosła 72,8 % i była niższa o 5,3% niż w 2007r, kiedy osiągnięto poziom 78,1%.” zapytał Komendanta czy wynika to z faktu, że przestępcy są lepiej zorganizowani, dlatego ta wykrywalność jest coraz trudniejsza, czy dlatego ,że dobrze zagospodarowano pieniądze pochodzące z budżetu gminy? Radny powiedział, że zmniejszyła się także liczba przestępstw kryminalnych, ale  niepokoi go fakt większej liczby włamań i kradzieży samochodów niż w roku ubiegłym. Jak Policja zamierza sobie z tym problemem poradzić? Nadmienił, że cieszy go fakt spadku aż o 3513 legitymowanych osób. Może to świadczyć, że mieszkańcy żyją w coraz bezpieczniejszym otoczeniu.

Komendant Policji powiedział, że wykrywalność kradzieży samochodów poprzez włamanie wzrosła o 1,9%, konkretnie o 11 zdarzeń. Ponadto sam nie wie dlaczego w 2007r.miało miejsce aż 4358 legitymowań. Nadmienił, że jednej osoby nie legitymują kilka razy dziennie. Wpływ na
wykrywalność miała absencja, odnotowano 824 dni zwolnień lekarskich, szczególnie w pionach prewencyjnych co przełożyło się na statystki. Konieczne było przesuwanie policjantów z innych działów na zastępstwo, co odbiło się na wykrywalności ogólnej i kryminalnej. Przyznał, że złodzieje na pewno dysponują lepszym sprzętem niż kiedyś, a nawet lepszym niż policja. Nadmienił, że Komenda dostała ostatnio nowy samochód i wyraził nadzieję na polepszenie innych gałęzi w Policji. W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i
Kultury R. Dworzański zgodził się ze słowami Komendanta Policji, że obecne etaty nie pozwalają na zwiększenie liczby chociażby patroli. Nadmienił, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy jest bardzo ważne. Świadczy o tym fakt licznych rozmów z nimi. Niski poziom poczucia bezpieczeństwa jest spowodowany brakiem widocznych patroli policyjnych. Obecny stan osobowy nie jest wystarczający, potwierdzają to chociażby rozmowy z samymi policjantami. Cieszyć należy się z tego, że wskaźniki są malejące porównując rok 2008 do 2007. wykrywalność wzrasta,
a liczba przestępstw maleje. Nie mniej jednak poczucie bezpieczeństwa nie zawsze jest zaspokojone. W związku z tym Komisja wypracowała wnioski, które zostaną skierowana do Komendanta Wojewódzkiego Policji, o treści: „Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnosi do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, o
zwiększenie stanu osobowego Komisariatu Policji w Rogoźnie, w szczególności w służbie prewencyjnej. Drugi wniosek dotyczy możliwości przywrócenia służby 24 godzinnej na posterunku Policji w Rogoźnie. Dostęp do Komisariatu po godzinie 15 jak się okazuje jest potrzebny. Osobista możliwość spotkania się z funkcjonariuszem sprawiała, że mieszkańcy czuli się bezpieczniej. Świadomość, że jest ktoś, kto czuwa nad bezpieczeństwem obywateli, dawała poczucie ochrony. Ponadto Przewodniczący dodał, że mieszkańcy przyzwyczaili się do służby 24
godzinnej i trudno do dnia dzisiejszego im zaakceptować reorganizację, która nastąpiła.
Z-ca Powiatowego Komendanta Komisariatu Policji W. Ptaszyński odniósł się do wniosków podjętych przez Komisję Spraw Społecznych Oświaty i Kultury. Stan osobowy Komendy Powiatowej w Obornikach to 91 osób, z czego w Rogoźnie 25, gdyż dodatkowo przydzielono 1 etat. Natomiast w Obornikach jest 65 etatów i stan ten się nie zmienił od 1999r. Kilka lat
temu miało miejsce ruch ucywilniania etatów policyjnych, które miały przejść na Komendę. Poinformował, że otrzymano 2 takie etaty, które po 2 miesiącach zostały odebrane, ponieważ w Komendzie Wojewódzkiej powstał Wydział Konwojowy na terenie województwa wielkopolskiego. Dyżurka w Rogoźnie, aby funkcjonować normalnie potrzebuje dodatkowo ok. 5-6 etatów. Poinformował, że w ramach oszczędności Komenda Wojewódzka Policji, zawiesiła 202 vacaty, tylko dlatego, że za te miejsca Policja dostaje pieniądze, które zostaną przeznaczone na inne cele. Nadmienił, że vacaty policyjne ustala Ustawa Budżetowa i dlatego Komendant Wojewódzki, aby dać dodatkowy etat w Rogoźnie, będzie zmuszony innej jednostce go zabrać. Powiedział, że nie sądzi aby dla Komisariatu w Rogoźnie zrobiono wyjątek i z miejsca przyznano mu etat. W Obornikach w sekcji prewencji na dzień dzisiejszy jest 11 osób, z czego 3 przebywa na
długotrwałym chorobowym. Dlatego siły Rogoźna można przyrównać do Obornik. Komendant poinformował, że od 1999r. były tylko 2 etaty dodatkowe i wyłącznie na okres 2 miesięcy. Zrobiono symulację 2 lata temu, ilu powinno być policjantów na Komisariacie i okazało się, że 26, aby pokryć zapotrzebowanie społeczne dla prawidłowego funkcjonowania służb patrolowych w powiecie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano uzyskano odpowiedzi na wyniki przeprowadzonej symulacji. Komendant nadmienił, że art.13 Ustawy o prewencji, daje możliwość wykupienia
etatów policyjnych. Na wniosek Rady Miasta podpisywane jest porozumienie z Wielkopolskim Komendantem na 5 lat. Wiąże się to z utrzymaniem funkcjonariuszy ze wszystkimi ich składnikami. Jego zdaniem jest to jedyna możliwość rozwiązania problemu małej liczby etatów na dzień dzisiejszy.

Radny Z. Hinz powiedział, że po części rozumie wyjaśnienia, dlaczego nie możliwym jest zwiększenie liczby etatów, ale poprosił o zrozumienie potrzeb gminy i jej społeczeństwa. Nadmienił, że na Komisji miała miejsce dyskusja na ten temat i radni zdają sobie sprawę z tego, że
nawet wnioskując efektu może nie być. Radny powiedział, że tak jak Komendant jest zobligowany do wykonywania sowich obowiązków, tak samo radni muszą podejmować pewne kroki. Zdaje sobie sprawę z tego, z wnioski mogą spowodować wezwanie władz Komisariatu do organów którym podlegają. Mimo to opierając się na licznych opiniach mieszkańców zdecydowano się na wysłanie wniosku. Poinformował, że jeśli odpowiedz na wnioski przyjdzie negatywna, radni nie poprzestaną na jednym tylko piśmie. Wspólnym celem Policji i Rady Miejskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Nadmienił, że docenia wysiłki Policji Komendy Powiatowej, ale Rada wysunęła swoje argumenty i zamierza się ich trzymać. Komendant Powiatowy Komisariatu Policji W. Ptaszyński powiedział, że nie chciał aby jego wypowiedz zabrzmiała jako zniechęcanie, tylko powiedział szczerze co na temat wniosków Komisji myśli. Nie mniej jednak gdyby się udało wyegzekwować 2 postulaty, byłby bardzo zadowolony.

Głos zabrał Aleksander Wiskowski,mieszkaniec Rogoźna, który zapytał Komendanta Powiatowego co by odpowiedział Komendantowi Wojewódzkiemu, gdyby ten poprosił o zaopiniowanie wniosku?
Komendant Powiatowy Komisariatu Policji W. Ptaszyński odpowiedział, że już wcześniej powiedział,że poparłby wniosek.

Ponadto radni zapoznali się z:

-   sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej w Rogoźnie za 2008 rok- stanowi załącznik nr 12 do protokołu,

-   sprawozdaniem z działalności Obst -  Technika na terenie Gminy Rogoźno- stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


X. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie naszej gminy.
Głos zabrał Z-ca Kierownika GDDKiA z Chodzieży Andrzej Baranowski- informacja pisemna w tej sprawie stanowi załącznik nr 14 protokołu.

Radny A. Olenderski powiedział, że spotkało się już wiele komisji w sprawie budowy Rudzie. Wcześniej było ustalone, że prace będą wykonane w latach 2009/2010, a w informacji widnieją lata 2010/2011. Dodał, że zdaje sobie sprawę z ciągle zmieniającej się sytuacji gospodarczej w
kraju. interesuje go przełożenie tego zawahania gospodarki na inwestycje w gminę. Poinformował, że prawie cały odcinek drogi krajowej nr 11 w granicach powiatu, jak również w stronę Chodzieży, Piły i Poznania, jest już wyremontowany, pozostał tylko fragment na Rudzie. Radny poinformował, że ważnym aspektem jest bezpieczeństwo, przypomniał niedawny wypadek w m. Ruda, gdzie były ofiary śmiertelne. Zapytał czy prace tam zostaną rozpoczęte jeszcze za V Kadencji Rady Miejskiej?
A. Baranowski odpowiedział, że z informacji, które posiada przyjęta została procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji tego zdania to 31 lipiec br. Nie ma żadnych trudności, aby termin ten miałby się przesunąć. Procedura przetargowa odbędzie się zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych. Wyraził nadzieje, że jeśli przedmiotowa inwestycja miałaby być zaliczona do roku 2010, można złożyć wniosek do GDDKiA w Warszawie, która może zmienić decyzje, uzasadniając je względami bezpieczeństwa. Nadmienił, że Dyrekcja z Chodzieży wywiąże
się z przygotowania dokumentacji, gmina Rogoźno musiałaby się wywiązać z pozyskania gruntów drogi, która biegnie wzdłuż przyległych posesji.

Radny A. Olenderski zapytał czy cięcia budżetowe na inwestycje dotkną gminę?
A. Baranowski powiedział, że remont w Gościejewie jest zaplanowany na rok 2009, jest zatwierdzona dokumentacja i złożony wniosek do Warszawy o pieniądze. Telefoniczne zapewniają oni, że pieniądze zostaną przekazane. Poinformował, że Poznań nie może ogłosić przetargu na wykonanie zadania, jeśli nie mają zapewnionych środków. Na chwile obecną wszyscy są optymistami i twierdzą, że będzie to zrobione oraz wykonane podobnie jak w Tarnowie. Dodał, że jeśli prace w Gościejewie i na Rudzie dojdą do skutku, opracowywany jest projekt do przetargu na dokumentację, zrobienia ścieżki pieszo- rowerowej, która miałaby połączyć te 2
miejscowości. Warszawa dysponuje pieniędzy i trzeba czekać na decyzję od nich.
Radny Powiatu E. Mielke przypomniał, że bardzo niebezpiecznym odcinkiem jest fragment drogi Wełna- Oborniki, szczególnie tyczy się to zbyt dużej odległości przystanku autobusowego od skrzyżowania. Mieszkańcy muszą przemieszczać się prawą stroną drogi, przy braku jakiegokolwiek zabezpieczenia. Poinformował ,że kierował już interpelacje w tej sprawie na Sesji i Komisjach, gdyż należy prace te wykonać we własnym zakresie. Poprosił o pomoc w sprawie przesunięcia tego przystanku. Nadmienił, że przejście, które istniało zostało wchłonięte przez prawoskręt. Wyraził
swoją bezradność oraz przypomniał o licznych wypadkach, które miały tam miejsce. Dawniej kiedy składano interpelacje uzyskano odpowiedź, że nadleśnictwo się nie zgodzi na przesunięcie przystanku bliżej krzyżowania, co w tej chwili jest nieprawdą. Powiedział, że nie należy czekać na kolejną tragedię, tylko w końcu coś postanowić. Dodał, że dzieci w wieku szkolnym korzystają z tego przystanku.

A. Baranowski powiedział, że zatoki autobusowe nie mogą być położone zbyt blisko skrzyżowań, ze względu na widoczność, która mogłaby być przez nie ograniczana. W związku z tym ,że jest to droga krajowa, musi być odcinek 199m nie zakłócający widoczności. W tym roku planuje się
umieścić odblaskowe znaki na tej drodze w ramach programu „Drogi Zaufania”.
Radny Z. Hinz zaproponował wysłanie pisma z odpowiednią argumentacją w
tej sprawie do GDDKiA.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, aby projekt takiego pisma przygotował radny Z. Hinz.

Radny Z. Hinz wyraził swoje zaskoczenie, gdyż to on zgłosił wniosek o przygotowanie takiego pisma, a Przewodniczący Rady odbija jego propozycję i każe mu go przygotować.
Przewodniczący Rady R. Szuberski odpowiedział, że poprosił o propozycję wniosku, a nie o przygotowanie całej jego treści. Wyszczególnienie dokładnie czego ma wspomniany wniosek dotyczyć.

Ostatecznie Przewodniczący Rady R. Szuberski zobowiązał się do zajęcia tą sprawą.
Następnie poproszono o wystąpienie Ireneusza Wójcika, Kierownika Obwodu Dróg w Wągrowcu, któremu wręczono w ramach podziękowania za działalność i wykonane prace, wiązankę kwiatów.
Radny Z. Hinz zapytał czy rondo, którego budowa jest zaplanowana na rok 2009 w Rogoźnie, będzie wymagało poszerzenia o chodnik lub nawet posesję?

I. Wójcik odpowiedział, że rondo zmieści się bez rozbiórek. Bierze się pod uwagę ewentualne przesunięcie chodnika w okolicy kiosku.

Radny Z. Nowak poinformował, że koszt budowy ronda to 1 230 000zł.oraz dodał, że na Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa zwrócił się z prośbą do Kierownika RDW J. Sochy, o posadzenie niskiej roślinności na przedmiotowym rondzie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że projekt budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki, Czarnkowskiej, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego, uzgadniany był z wodociągami, gdyż przeniesienia wymaga główne przyłącze wody. Nadmienił, że przygotowano projekt organizacji ruchu na czas robót, głównie objazdy. Kiosk i sklepy, które znajdują się w pobliżu
będą musiały zostać usunięte, gdyż chodnik będzie prowadził całkiem przy płocie ZS w Rogoźnie. Początkowy projekt przewidywał prace bardziej wgłąb, aż przy banku PKO, ale w związku z tym, że projektant stwierdził, że nie jest to konieczne zostawiono ten fragment na rozjazdy. Dawny
projekt ronda przygotowany za kadencji wcześniejszych Burmistrzów został
odrzucony, ze względu na to, że nie spełniał oczekiwań. Prowadzono symulacje, aby TIR-y mogły swobodnie zawrócić. Burmistrz Rogoźna wyraził zadowolenie z mającego wkrótce nastąpić rozwiązania potrzeby budowy ronda.

Radny A. Olenderski podziękował także I. Wójcikowi w imieniu swoim i mieszkańców Rudy, a także władzom wojewódzkim, samorządowym za inwestycje i udzieloną pomoc finansową. Zapytał czy odcinek drogi, który nie został objęty pracami koło posesji p. Ptaszyńskiego, zostanie
dokończony? Podziękował również Radzie Miejskiej za prace nad wnioskiem, a także Burmistrzowi Rogoźna za przekazanie pieniędzy na ten cel.

 

Następnie ogłoszono przerwę 30 minutową.

Po wznowieniu obrad głos zabrał Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego, Tadeusz Zygmunt- informacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Powiedział, że łączną suma dróg gminnych to ok. 121km, z tego 1005km to drogi na obszarze
wiejskim, a 16km na terenach miasta. Wspomniane drogi wiejskie z nawierzchnią asfaltową to 19,5km. Nadmienił, że stan tych dróg jest różny, są całkiem nowe oraz takie, które od kilkunastu lat pozostają bez remontu. Nawierzchnia ulepszona zajmuje 17km, tj.16%, a nawierzchnia gruntowa 68,5km, tj. 65%. Poinformował, że od 2006r. w sposób systematyczny są realizowane modernizacje dróg, które z tłucznia kamiennego zostały zastąpione nawierzchnią bitumiczną. Położono dywanik
w Budziszewku oraz w Międzylesiu. W roku 2007 wykonano drogę w Gościejewie. W roku kolejnym 2008, nową nawierzchnię bitumiczną uzyskały drogi: Boguniewo- Parkowo, Parkowa- Moksz oraz Jaracz- Jaracz Młyn. Kierownik poinformował, że część zadań na drogach miejskich udało się zrealizować ze środków unijnych, kiedy budowano kanalizację. Położono nowe dywaniki asfaltowe na ul.:M. Poznańska, Rynkowej, M. Szkolnej, W. Szkolnej, Piekarskiej, Rzeźnickiej, Kilińskigo, Cichej, Ogrodowej, Wyszyńskiego, Czarnkowskiej, Lipowej, Sądowej, Gościnnej,
Nowej. Wybudowano drogę zbiorczą na ul. Kościuszki, przy banku PKO oraz wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej na ul. Wójtostwo. T. Zygmunt poinformował, że dużych nakładów wymagał remont chodników na ul. Czarnkowskiej, Wyszyńskiego i pl. Powstańców Wielkopolskich. Wyraził chęć kontynuacji pozostałych zadań. Ponadto poinformował, że gmina
posiada aż 9 obiektów mostowych. W 2008r. wykonano remont kapitalny mostu na Strudze Sokołowskie w Gościejewie. Nadmienił, że na rok 2009 planowanych jest sporo zadań inwestycyjnych na terenie gminy.

Radny K. Lis poprosił o wyjaśnienie prac na ul. Biskupskiego, Krótkiej i
w okolicach obiektu - Biedronka.

T. Zygmunt powiedział, że ul. Biskupskiego i ul. Krótka nie mają najlepszego stanu nawierzchni. Wymagają przeprowadzenia prac remontowych, podobnie jak ul. Fabryczna i Czarnkowska, gdyż coraz częściej pojawiają się tam dziury. Do przeprowadzenia napraw konieczne
są odpowiednie warunki temperaturowe, aby mogły być skuteczne. Łatanie dziur będzie wykonane w ramach robót cząstkowych, które co roku prowadzi się na terenie gminy Rogoźno. Koszt roczny to ok. 60 000zł. nadmienił, że stare drogi z nawierzchnią bitumiczną są bardzo podatne na niszczenie. Nawierzchnie te są zdekapitalizowane, polega to na tym, że powstają
mikropęknięcia, które w sposób intensywny napełniają się wodą i w momencie obniżenia się temperatury poniżej 0, następuje wzrost objętościowy ilości wody, co powoduje następnie niszczenie nawierzchni dróg.

Radny K. Lis powiedział, że zna stan tych dróg, gdyż codziennie po nich
chodzi. Podziękował za ciekawy wykład na temat fizyki, ale chodziło mu o stan prawny tych dróg.
T. Zygmunt powiedział, że być może nie zrozumiał pytania. Poinformował, że te przedmiotowe drogi nie są jeszcze własnością gminy. Poprosił Burmistrza o wyjaśnienie tego zagadnienia.
Burmistrz Rogoźna poinformował, że Kierownik T. Zygmunt nie jest zorientowany w stanie prawnym tych dróg, bo się tym nie zajmuje. Dodał, że nie mogą dojść do porozumienia ze spółdzielnią mieszkaniową. Poinformowano p. Prezes, że ma uchwałę w sprawie wieczystego
użytkowania, której nie chce wypowiedzieć. Jeśli spółdzielnia tego nie zrobi to Gmina Rogoźno wypowie wieczyste użytkowanie, a pozostałe sprawy pozostaną do negocjacji.
Mieszkaniec Rogoźna A. Wiskowski powiedział, że nie usłyszał nic na temat planów inwestycyjnych na 2009 rok, szczególnie interesuje go ul. Nowa i Długa. Poinformował, że samochód grzęźnie do połowy koła w błocie. Poprosił, aby nie robić bloków inwestycyjnych. A. Wiskowski powiedział, że nie zamierza polemizować i poprosił o konkretne informacje.
Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował A. Wiskowskiego, że środki na budowę ul. Nowej i Długiej są zaplanowane. T. Zygmunt powiedział, że wystąpiono w 2008r. o dofinansowanie robót ze środków unijnych na budowę ul. Seminarialnej, Nowej i Długiej. Niestety wniosek nie został zakwalifikowany, dlatego zostały przygotowane podkłady geodezyjne i została zawarta umowa z biurem projektowym, które w tej chwili przygotowuje dokumentacje. Poinformował, że
dokumentacja która jest w tej chwili przygotowywana będzie miała charakter kompleksowy. Zostanie zaprojektowane również odwodnienie, które zostanie podłączone do obecnie funkcjonującego systemu odwodnienia na terenie miasta. Ponadto zaprojektowane będzie oświetlenie drogowe, a droga zostanie wybudowana w sposób kompleksowy, czyli wraz z chodnikami. Do końca sierpnia ma być gotowa już pełna dokumentacja, potrzebna do
postępowania przetargowego.

Radny Rady Powiatu A. Nadolny zapytał czy wiadomo kto będzie na wiosnę
remontował drogi polne? Poprosił, aby drogi te równać przy użyciu walca wibracyjnego.
T. Zygmunt powiedział, że nie wie kto będzie wykonawcą. Poinformował, że będzie on wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Dodał, że ewentualnie można dodać warunek, aby prace odbywały się przy użyciu walca wibracyjnego.

Radny J. Witt powiedział, że powinien zostać złożony wniosek do Rady Powiatu o oznakowanie 2 nowo powstałych skrzyżowań, na drodze Parkowo- Boguniewo i Parkowo- Moksz. T. Zygmunt powiedział, że z tego co wie już oznakowano drogę łączącą Parkowo- Moksz przez ZDP.

Radny J. Witt powiedział, że był tam tydzień temu i być może od tamtego czasu już postawiono znaki.

Radny Z. Hinz powiedział, że brakuje oznakowania na ul. Kościuszki, jadąc z TESCO do bloków na osiedlu. Dodał, że doszło już tam do kolizji, gdyż nie wiadomo która z dróg jest główna.
T. Zygmunt powiedział, że drogą główną , jest droga z TESCO, która prowadzi w prawo.
Radna W. Wiśniewska powiedziała, że prosi o postawienie znaków na drodze Parkowo- Boguniewo i Parkowo- Moksz, gdyż jeszcze nie postawiono tam znaków. Radna odniosła się do kwestii poruszonej przez radnego Rady Powiatu E. Mielke. Powiedziała, że dzieci z Wełny dojeżdżające do szkoły w Parkowie, nie chodzą pieszo, a dowożone są autokarem. Zgodzi się, że
młodzież podróżująca do Obornik, korzysta z tego przystanku.

Radny R. Dworzański powiedział, że komisja budżetowa skierowała pismo do Poznania w sprawie postawienia świateł na skrzyżowaniu ul. Przemysława i II Armii Wojska Polskiego. Dodał, że warto by się zastanowić nad propozycją prawoskrętu, z ul. Przemysława w ul. II Armii Wojska
Polskiego. Teren i miejsce pozwalają na takie rozwiązanie. Jeśli WZDW negatywnie rozpatrzy wniosek o postawienie sygnalizacji świetlnej, można wtedy zastanowić się nad innym rozwiązaniem, jakim właśnie jest prawoskręt.

Radny A. Olenderski poinformował, że gmina Rogoźno w 2008r. przekazała kwotę 259 000zł, powiat Oborniki 425 000zł. Podziękował w imieniu swoim i mieszkańcom Staroście obornickiemu za prace, a szczególnie te w jego rejonie, jak również Radzie Powiatu, Radzie Gminy oraz Burmistrzowi.
Radny Z. Nowak poinformował, że na spotkaniu Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa, zwrócono się z prośbą do J. Sochy o informację do Biura Rady, kiedy Komisja Bezpieczeństwa odbędzie spotkanie.

Ponadto radni zapoznali się z:

-   pismem RDW w Gnieźnie  - stanowi załącznik nr 16 do protokołu,

-   sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych na terenie Gminy Rogoźno- stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

 

XI. Podjęcie uchwał w następujących sprawach.

 

a/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym- projekt uchwały przedstawił Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus. Uwag nie było.

I.               

           Uchwała nr XXXV/242/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

b/ w wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym- projekt uchwały przedstawił Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus. Uwag nie było.

 

          Uchwała nr XXXV/243/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

c/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr
XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r. - projekt uchwały przedstawił Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus.
J. Czerwiński poinformował, że jego firma rozbudowuje się, zatrudnia 2 razy więcej pracowników niż w roku 2000, kiedy rozpoczynał działalność. Potrzebne jest miejsce na poszerzenie sali dla klientów. Obecnie obowiązujący plan przestrzenny nie pozwala na rozbudowanie istniejącego
budynku, a jest to niezbędne. Potrzebne są pomieszczenia socjalne oraz do obróbki warzyw.
Przewodniczący zapytał jaki charakter miałaby mieć produkcja w tym budynku?

 J. Czerwniński odpowiedział, że charakter produkcji się nie zmieni. Nadal będzie ten sam
zakres usług, dodatkowe pomieszczenia ma być przeznaczone na pomieszczenia socjalne i obieralnie warzyw. Jest to związane z większą liczbą pracowników oraz z wymogami SANEPID-u.

        Uchwała Nr XXXV/244/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej,  II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r. podjęta została 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”.


d/ zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia tekstu jednolitego- projekt uchwały przedstawił Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus. Uwag nie było.

 

           Uchwała Nr XXXV/245/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego i przyjęcia tekstu jednolitego podjęta została 9 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących”.

 

e/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok- projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny Z. Nowak zapytał czy na pewno chodzi tylko o zmianę paragrafu?

Skarbnik Gminy powiedziała, że tak.

 

      Uchwała Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009
roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok
podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

XII. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował zgromadzonych, którzy nie byli na Komisjach, że nowym pracownikiem Biura Rady jest Adriana Potocka. Ponadto dodał, że druki oświadczeń majątkowych wraz z załącznikami, należy złożyć do końca kwietnia w 2 egzemplarzach.
Radny Z. Hinz poinformował, że wczoraj zmarł p. Krzysztof Walkowiak, redaktor „Gońca Rogozińskiego”, a także były radny Rady Miejskiej w latach 1990-1994 oraz były Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury, ponadto był członkiem Komisji Rewizyjnej. Radny Z. Hinz wyraził swoje zaskoczenie i żal, że Przewodniczący Rady R. Szuberski nie uczcił pamięci zmarłego minutą ciszy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że zostanie to dokonane, gdyż jest na to przeznaczony czas. Dodał, że informacja oficjalna o śmierci p. K. Walkowiaka jest jeszcze nie potwierdzona.
Radny Z. Hinz powiedział, że nie jest to odosobniony przypadek takiego zachowania ze strony Przewodniczącego Rady. Nie dawno zmarli inni radni Rady Miejskiej chociażby J. Sobański. Nadmienił, że nigdzie nie ma zapisanego obowiązku jak zachować się w takiej sytuacji, ale z szacunku dla tych osób oraz tradycji wypada złożyć hołd zmarłym.

Przewodniczący Rady powiedział, że delegatem Rady Miejskiej na pogrzebie
J. Sobańskiego był Z. Hinz i nieuzasadnione jest zarzucanie mu obojętności. Ponadto dodał, że jego zdaniem nie zawsze konieczne jest uczczenie minutą ciszy śmierci, a w każdym przypadku o śmierci radnych pamiętano.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił zgromadzonych o powstanie i uczczenie minutą ciszy śp. Krzysztofa Walkowiaka.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XXXV Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.15.

 

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

 

Rogoźno, dnia 16 marca 2009 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf