Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły

Uchwała nr XXIV/184/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogoźno.

 

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 7 ust. 3a  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012r. Nr 391,  j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U.z 2012r., poz. 299) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogoźno w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

  

 

Załącznik do uchwały XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012r.

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogoźno.

 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien spełniać następujące ogólne wymagania:

1)      posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do usuwania i transportu nieczystości ciekłych, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym; 

2)      posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. Z 2012r., poz. 391);

3)      posiadać pojazdy asenizacyjne oznakowane trwale i czytelnie nazwą przedsiębiorstwa z adresem i numerem telefonu kontaktowego,

4)      posiadać prawo do dysponowania bazą transportową do parkowania pojazdów asenizacyjnych z możliwością wykonania obsługi technicznej i sanitarnej (mycie i dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych;

5)      gromadzić dane o świadczonych usługach przy użyciu sprzętu informatycznego umożliwiającego przekazywanie do gminy informacji i sprawozdań wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

6)      posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez podmiot użytkujący stacje zlewne lub oczyszczalnie ścieków.

 

2. W przypadku braku możliwości wykonania obsługi sanitarnej (mycie i dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych we własnej bazie transportowej przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien dysponować prawem do wykonywania obsługi sanitarnej pojazdów w miejscu należącym do innego podmiotu gospodarczego.

 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  jest zobowiązany do zapewnienia właściwych warunków porządkowo - sanitarnych, a w szczególności do:

1)       uporządkowania i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2)       opróżniania na koniec każdego dnia roboczego zbiornika pojazdu asenizacyjnego z nieczystości ciekłych;

3)       parkowania pojazdu asenizacyjnego na koniec dnia roboczego na terenie bazy transportowej.

 

 

drukuj pobierz pdf