Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 25/2012 z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 26 września 2012 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ NR 25/2012

z XXV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 26 września 2012 r. o godz. 16.00

 

XXV Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 26 września 2012 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie podziękował Sołtysowi Sołectwa Pruśce p. H. Karasiowi i wszystkim zaangażowanym osobom za organizację tegorocznego Gminnego Święta Plonów oraz złożył gratulacje Sołtys Sołectwa Owczegłowy p. K. Gromanowskiej, która zwyciężyła w konkursie „Sołtys na miarę Europy”. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie p. R. Kornobis podziękował Radzie Miejskiej w Rogoźnie oraz Burmistrzowi Rogoźna za ufundowanie pamiątkowej tablicy z okazji 150-lecia Liceum oraz za współudział w organizacji jubileuszu, następnie przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Radny R. Szuberski brał udział w obradach od godz. 16.35.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Informacja o wykonaniu  budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

  1. Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2012 r.:

a)       dyskusja.

  1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno,

b)       podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym,

c)       określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej,

d)       wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne głosy i wnioski.

13.    Zakończenie.

 

 

 

Uwag do porządku obrad nie było.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Z. Hinz poinformował, że do treści protokołu zostały zgłoszone poprawki przez radnego Z. Chudzickiego i radnego H. Janusa, które zostały uwzględnione.

Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty 12 głosamiza” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Nikt nie zabrał głosu.

 

V. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku:

Informację za I półrocze 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Rogoźno, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 oraz z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet Gminy Rogoźno został uchwalony 21.12.2011 r. i po dokonanych zmianach w I półroczu 2012 r.:

- dochody wyniosły 56.105.911,06 zł,

- wydatki wyniosły 59.863.559,00 zł,

- przychody wyniosły 4.996.597,00 zł,

- rozchody wyniosły 1.238.946,06 zł.

Po zmianach planowany deficyt budżetowy wyniósł 3.757.647,94 zł. Źródłem sfinansowania deficytu są planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.389.097 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 607.500 zł. Budzet po stronie dochodów na dzień 30.06.2012 r. został wykonany w kwocie 28.632.810,49 zł, co stanowi 51,03% rocznego planu. Analizując poszczególne działy, rozdziały i paragrafy budżetu należy stwierdzić, co następuje:

- dochody w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zadania własne oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w 47,26%,

- subwencja ogólna została zrealizowana na poziomie 58,69%,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych osiągnęły wykonanie 47,99%,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano na poziomie 76,01%,

 

- pozostałe dochody budżetu wykonano w 48,09%.

Dbając o systematyczny wzrost dochodów prowadzi sie właściwą analizę należności naszych podatników. W tym właśnie celu w I półroczu 2012 r. wysłano 1444 upomnienia na kwotę 2.515.279,03 do dłużników zalegających z płatnościami podatków i wystawiono 79 tytułów wykonanawczych na kwotę 322.952,66 oraz oddano 300 spraw do komornika sądowego.

Reasumując można stwierdzić, że wykonanie dochodów za I półrocze jest zadowalające. Istnieje zagrożeni realizacji dochodów w II półroczu na zaplanowanym poziomie, szczególnie dochodów majątkowych. Niekorzystna sytuacja na rynku nieruchomości będzie powodem wniosku do Wysokiej Rady o korektę planu dochodów z tego tytułu.

Wydatku budżetowe wykonano w kwocie 27.383.253,05 zł, co stanowi 45,74% planu, i tak:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.524.706,77 zł, co stanowi 49,67% planowanych wydatków,

- wydatki majątkowe w kwocie 6.858.546,28 zł, co stanowi 36,99% rocznego planu wydatków inwestycyjnych.

Wskaźnik realizacj wtdatków w wybranych działach przedstawiał się następująco:

- w dziale rolnictwo i łowiectwo, wykonanie kształtuje sie na poziomie 93,18%, w tym ujęte zostało rozliczenie dotacji z tytułu zwrotu akcyzy na paliwo;

- dział rybołówstwo i rybactwo zrealizowano 21,49% planowanych wydatków;

- realizacja wydatków w dziale transporti łączność za I półrocze 2012 r. wyniosła 37,37%; niskie wykonanie w stosunku do zaplanowanych środków w tym dziale skupia sie głównie na wydatkach majątkowych, które zostały zrealizowane na poziomie 0,51% oraz zalup usług remontowych w zakresie remontu dróg bitumicznych, za które zapłacono kwotę 253.008,17 w miesiącu lipcu br. i wydatek ten stanowił 23,94% planowanych wydatków na drogi publiczne;

- w dziale turystyka realizacja planu wydatków wyniosła 15,92%, tak niski wskaźnik wykonania związany jest z planowanym zakończeniem budowy obiektów małaj architektiry turystyczno-rekreacyjnej w m. Wełna, Cieśle i Dziewcza Struga; całkowity koszt ichrealizacji wyniesie 72.816,22 zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 41.440,13 (tj. 56,91% wartości całego zadania);

- gospodarka mieszkaniowawydatki kształtowały się na poziomie 41,87% planu; zaplanowane środki w głównej mierze stanowiły odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz wydatki inwestycyjne w postaci zakupu gruntów, które zrealizowano w 89,65% w I półroczu omawianego roku;

- działalność usługowawydatki wykonano w 21,87% planu; realizacja nastąpi w II półroczu br.;

- w dziale administracja publicznerealizacja wydatków jest na prawidłowym poziomietj. 48,56%;

- urzędy naczelnych oragnów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwawydatki zrealizowano w 49,90%;

- dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowawydatki wykonano w 55,62%;

- obsługa długu publicznegowydatki osiągnęły poziom 35,86% planowanej kwoty; na ten stosunkowo niski wskaźnik wykonania wpływ miało zaciągnięcie kredytu i pożyczki, w transzach w zależności od poziomu realizacji budowy kanalizacji;

- w dziale oświata i wychowaniewydatki kształtowały się na poziomie 51,40%,

- w dziale ochrona zdrowiawydatki głównie dotyczyły profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz narkomanii i były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii; wykonanie wyniosło 30,99%;

- w dziale pomoc społecznawydatki zostały wykonane w 47,37%;

- w dziele edukacyjna opieka wychowawczawydatki wykonano w 60,43%;

- gospodarka komunalna i ochrona środowiskawydatki zaplanowano na kwotę 19.690.815 i na koniec czerwca wydatki kształtowały się na poziomie 7.402.005,63 zł, co stanowi 37,59% planu; w dziale tym zaplanowano następujące zadania majątkowe: budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II, udział pieniężny do spółki w WągrowcuMiędzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych i budowę oświetlenia na ul. Paderewskiego.

- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowegorealizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 51,45%;

- w dziale kultura fizycznawskaźnik wykonania wydatków wyniósł 68,33%.

Gmina na dzień 30.06.2012 r. posiadała środki pieniężne na lokatach w wysokości 2.364.663,93 zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz umowy leasingu wyniósł 8.418.319,09 zł, co stanowi 29,40% wykonanych dochodów na dzień 30.06.2012 r. Przedstawione dane finansowe z wykonania budżetu za I półrocze br. dowodzą, że budżet gminy w II półroczu, będzie musiał być realizowany przy bieżącym szczegółowym monitorowaniu wykonania bieżących wydatków i dochodów, aby na koniec roku spełnić wymóg art.242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

 

Skarbnik Gminy M. Kachlicka przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Burmistrza Rogoźna informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i wykonania planu finansowego instytucji kulturystanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski przypomniał, że w I półroczu 2012 r. dochody zostały wykonane w 51,03%, natomiast w I półroczu 2011 r. były wykonane w 41%. Wydatki zostały wykonane w 45,74%, a w I półroczu 2011 r. zostały wykonane w 35%, natomiast nadwyżka budżetu wyniosła 1,2 mln zł, a w analiogicznym czasie 2011 r. wynosiła 1,8 mln zł. Dodał, że poziom zaciągniętych kredytów wyniósł ok. 8 mln zł, a w roku poprzednim wynosiły ok. 7 mln zł. Wydatki majątkowe w kształtowały się na poziomie 6,3 mln zł. Stwierdził, że wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2012 r. przebiegało prawidłowo.

 

VI. Ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2012 r.:

Informację o realizacji inwestycji ujętych w planie budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok złożyła p. M. DomagalskaKierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Kierownik WRGiP poinformowała, że w 2012 r. realizowane były następujące inwestycje:

1. Zorganizowanie i wyposażenie obiektu małej architektury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach Cieśle, Wełna i Dziewcza Struga na terenie Gminy Rogoźnoobejmowało swoim zakresem wykonanie ogrodzenia w m. Włna o długości 54 m, w m. Cieśle o długości 56 m i w m. Dziewcza Struga o długości 62 m oraz wyposażenie w: zestaw ze zjeżdżalnią oraz huśtawką podwójną, karuzelę, tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw, ławkę, sprężynowiec, drabinkę pionową, piaskownicę i kosz na śmieci. Wniosek o przyznanie pomocy złożony w zakresie małych projektów w ramach działania: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 został złożony do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w dniu 7.10.2011 r. i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 21.11.2011 r. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 13.06.2012 r. została podpisana umowa przyznania pomocy w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych, co ogółem stanowi kwotę 42.536,07 zł. W dniu 3.07.2012 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca, którym został Zakład Dekarsko-Blacharski M. Muszyński z Rogoźna spośród 3 złożonych ofert. Wybrany wykonawca zaoferował wykonanie robót za kwotę brutto 72.816,22 zł. Prace zostały rozpoczęte w dniu 18.07.2012 r., a zakończone 24.08.2012 r. Wniosek o płatność zostanie złożony po pozytywnej weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Budowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Ruda-Gościejewo – obejmuje swoim zakresem budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 822 m i szerokości 2,5 m z kostki betonowej. Inwestorem tego zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Poznań. Na chwilę obecną otrzymaliśmy pozwolenie od Wojewody Wielkopolskiego na budowę w/w inwestycji zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11 na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 442, 443, 444, 568, natomiast o pozwolenie na budowę zlokalizowaną na terenie działki o nr 449 wystąpiono do Starosty Obornickiego i jest ono w trakcie załatwiania.

3. Utwardzenie gruntowej ul. Kochanowskiego za pomocą betonowych płyt drogowych – obejmowało swoim zakresem ułożenie 3 pasów płyt drogowych na odcinku o długości 335 m i ułożenia 2 pasów płyt drogowych na odcinku ul. Mickiewicza o długości 69 m. w wyniku zaproszenia do złożenia oferty został wyłoniony wykonawca, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” s. c. z Rogoźna. Wyłoniony wykonawca zobowiązał się wykonać w/w zadanie za kwotę brutto 55.596 zł. Roboty budowlane zostały rozpoczęte 2.04.2012 r., a zakończone w dniu 25.05.2012 r.

4. Utwardzenie drogi z chodnikiem po jednej stronie jezdni w m. Wełna – obejmuje swoim zakresem przebudowę istniejącej nawierzchni z brukowca na nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwą wiążącą i ścieralną grubości każda po 4 cm, chodnika i wjazdów na podsypce cementowo-piaskowej z kostki betonowej grubości 8 cm, wykonanie ścieku z kostki betonowej, wbudowanie krawężnika betonowego i opornika drogowego na odcinku 94 m. w dniu 5.07.2012 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca, którym zostało Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „BIMEX” z Rudy. Wybrany wykonawca zaoferował wykonanie robót za kwotę brutto 116.688,75 zł. Termin zakończenia prac zgodnie z podpisaną umową ustalono na dzień 21.09.2012 r. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił p. R. Juszkiewicz za kwotę brutto 2.000 zł, opracowanie dokumentacji wyniosło 3.500 zł i przygotowanie map do celów projektowych kosztowało 584,25 zł.

5. Budowa chodnika na ul. Lipowej na odcinku od ul. Smolary do mostu na rzece Wełnie (lewa strona) – obejmuje swoim zakresem budowę chodnika o długości 121 m i szerokości 1,5 m z kostki betonowej o grubości 6 cm, w ciągu chodnika zaprojektowano wjazd z kostki na podbudowie betonowej. W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzenia wody opadowej wykonano ściek z kostki betonowej i wbudowano kratkę ściekową. Chodnik ograniczony jest obrzeżem betonowym na ławie betonowej. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty został wyłoniony wykonawca, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” z Rogoźna. Wyłoniony wykonawca zobowiązał się wykonać w/w zadanie za kwotę brutto 32.118,89 zł. Termin zakończenia prac zgodnie z podpisaną umową i aneksem ustalono na dzień 14.09.2012 r. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 35.203,14 zł. Opracowanie dokumentacji wyniosło 2.500 zł, przygotowanie map do celów projektowych kosztowało 584,25 zł.

6. budowa oświetlenia przy ul. Paderewskiego – obejmuje swoim zakresem wykonanie oświetlenia drogowego osiedla. Oświetlenie zaprojektowano w ilości 3 szt. oprawami sodowymi na słupach stalowych ocynkowanych. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty został wyłoniony wykonawca, którym zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „RAGAMA” L. Przybyłek z Rogoźna. Wyłoniony wykonawca zobowiązał się wykonać w/w zadanie za kwotę brutto 14.280,68 zł. termin zakończenia prac zgodnie z podpisaną umową ustalono na dzień 1.10.2012 r. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 20.090,76 zł, w tym: roboty budowlane – kwota 14.280,68 zł, nadzór budowlany – kwota 2.000 zł, opracowanie dokumentacji – kwota 2.700 zł i przygotowanie map do celów projektowych – kwota 1.110,08 zł.

7. utwardzenie drogi gruntowej ulicy Leśnej w Rogoźnie za pomocą kruszywa łamanego – obejmowało swoim zakresem utwardzenie gruntowej ulicy Leśnej za pomocą kruszywa łamanego na długości ok. 600 m i szerokości 4 m. W wyniku zaproszenia do złożenia oferty został wyłoniony wykonawca, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” s.c. z Rogoźna. Wyłoniony wykonawca zobowiązał się wykonać w/w zadanie za kwotę brutto 29.962,80 zł. roboty budowlane zostały rozpoczęte dnia 9.05.2012 r. i zakończone dnia 25.05.2012 r.

 

Informację o realizacji projektu PN. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” przedstawił T. Zygmunt – Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji poinformował, że całkowity koszt projektu wynosi 28.368.905,13 zł, w tym całkowite koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 21.240.642,72 zł. Dofinansowanie z UE stanowi 75,28% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowalnych, czyli 15.989.955,83 zł. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni, opracowanie „Studium wykonalności”, koszt wykonania robót budowlano-montażowych, wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu oraz promocja projektu. Wszystkie pozostałe nakłady ponoszone w związku z realizacją projektu są kosztami niekwalifikowalnymi i stanowią 100% wydatek Gminy. W ramach realizacji projektu zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości 21.905,5 mb z 9 przepompowniami oraz 12 separatorów, 236 mb kanalizacji deszczowej oraz zostanie rozbudowana oczyszczalnia ścieków. W zakresie robót budowlano-montażowych na kanalizacji wykonawcą przedsięwzięcia jest firma ORLE MONT-BUD sp. z o.o. z Trzemeszna, w zakresie budowy oczyszczalni ścieków wykonawcą było P.I.O.Ś. EKOKLAR sp. z o.o. z Piły, jako Lider Konsorcjum EKOKLAR-EKOLOG-SPOMASZ. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje Inżynier Kontraktu – EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych sp. z o.o. z Wrocławia. Na koszt wykonania projektu składają się poszczególne kontrakty:

- kontrakt 1 – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i separatorami oraz kanalizacji deszczowej – kwota brutto: 20.171.206,70 zł,

- kontrakt 2 – rozbudowa oczyszczalni ścieków – kwota brutto 6.824.040,00 zł,

- kontrakt 3 – usługi Inżyniera Kontraktu – kwota 479.700 zł.

Ponadto Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji poinformował, że na budowie kanalizacji roboty rozpoczęto w dniu 6.06.2011 r., natomiast na oczyszczalni w dniu 27.04.2011 r. Fakturowanie za wykonane i odebrane roboty odbywa się w okresach kwartalnych. Po zakończeniu kwartału wykonawcy przedkładają zamawiającemu faktury. Dokumentami potwierdzającymi prawidłowość ich wykonania oraz stanowiącymi podstawę do zapłaty, są wystawiane przez Inżyniera Kontraktu, osobno dla każdego z kontraktów na roboty – Przejściowe Świadectwa Płatności. Po dokonaniu zapłaty za faktury wystawione przez wykonawców za II kwartał 2012 r., co nastąpiło w miesiącu lipcu i sierpniu br., zaawansowanie finansowe w cenach netto przedstawiało się następująco:

- kanalizacja – kwota 5.994.827,76 zł, co stanowi 33,45% ceny kontraktowej,

- oczyszczalnia – kwota 6.824.040,01 zł, co stanowi 100% ceny kontraktowej,

- Inżynier Kontraktu – kwota 194.004,50 zł, co stanowi 40,44% ceny kontraktowej.

Zaawansowanie finansowe odpowiada zaawansowaniu rzeczowemu, które przedstawiało się następująco:

- na budowie kanalizacji dotychczas łącznie wybudowano i odebrano odcinki sieci na ulicach: Fabrycznej, Prusa, Kochanowskiego, Zaułek, Reja, Norwida, Szarych Szeregów, Werbla, Konieczyńskich, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, II Armii WP, Różanej, Miodowej, Kwiatowej, Piłsudskiego, Łąkowej, Rolnej i na terenie wsi Garbatka. Łączna długość wybudowanych i odebranych odcinków sieci i przyłączy wyniosła: 11.965,83 mb, co stanowi 54,62% łącznej długości planowanej do wybudowania sieci i przyłączy.

- na oczyszczalni – w dniu 21.06.2012 r. powołana przez Burmistrza Komisja Odbiorowa dokonała odbioru końcowego. W dniu 8.08 br. obiekt został skontrolowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który wydaną decyzją udzielił pozwolenia na użytkowanie oczyszczalni.

Dotychczasowe wykorzystanie środków z Unii Europejskiej wynosi 8.922.747,25 zł, tj. 55,80% kwoty dofinansowania. Rzeczywiste zaawansowanie rzeczowe robót, wg informacji wykonawcy złożonej na Radzie Budowy w dniu 21.09 br., wyniosło 16.451 mb łącznie wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy. Procentowe zaawansowanie wyniosło 75,2% całej kanalizacji zaplanowanej do wybudowania.

 

a)  dyskusja,

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki powiedział, że na budowę drogi wraz z chodnikiem w m. Wełna, w budżecie gminy została zabezpieczona kwota 200 tys. zł, a wykonawca robót zaproponował wykonanie robót za kwotę ok. 117 tys. zł. Zapytał czy pozostała po przetargu kwota 83 tys. zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu, czy na inne gminne inwestycje?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetu, a tylko w uzasadnieniu wymieniona jakie zadania będą z niego finansowane. Do kosztu budowy chodnika i drogi w m. Wełna należy doliczyć koszt opracowania projektu i sprawowania nadzoru nad inwestycją oraz pozostałe koszty pośrednie, więc łączny jej koszt wyniesie ok. 130 tys. zł. Kwotą 10 tys. zł dofinansowano zadanie pn. budowa chodnika na ul. Lipowej. Podczas dzisiejszej sesji proponuje się przekazanie 40 tys. zł na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego, tj. budowa z płyty warstwowej świetlicy w m. Boguniewo.

Radny H. Janus przypomniał, że na sierpniowej sesji i wrześniowym posiedzeniu Komisji Gospodatki, Finansów i Rolnictwa poruszał sprawę wlewu ścieków z wozów asenizacyjnych do oczyszczalni. Pan T. Zygmunt twierdził, że nie ma żadnego problemu. Poinformował, że rozmawiał z dwoma dostawcami ścieków, którzy informują iż rura za pomoca której następuje zlew ścieków posiada mniejszą średnicę, aniżeli średnica rury w wozach asenizacynych. Zrzut ścieków odbywa się pod ciśnieniem, co powoduje stratę paliwa, czasu oraz dodatkowe naliczanie ścieków, jeżeli w nieodpowiednim momencie rozpocznie się spust ścieków. Skoro w projekcie zaplanowano takie rozwiązanie, i jest ono błędne to powinno zostać naprawione. 

H. Miklejewski – przedsiębiorca zajmujący się przewozem nieczystości poinformował, że wybudowana na oczyszczalni nowa zlewnia nalicza dodatkowe metry ścieków oraz zapycha się wlot do niej. W pierwszym tygodniu działania nowej zlewni podczas spustu ścieków doszło do uszkodzenia wozu asenizacyjnego i niekontrolowanego ich wycieku. Poinformował, że problem został zgłoszony w gminie, ale dotychczas nie zostały podjęte żadne działania, które pozwoliłyby go rozwiązać.

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji wyjaśnił, że rozmawiał z przedstawicielem biura projektu, który poinformował że rozwiązania zastosowane na oczyszczalni ścieków zostały wykonane zgodnie z projektem i są prawidłowymi rozwiązaniami stosowanymi na tego typu oczyszczalniach funkcjonujących nie tylko na terenie kraju. Zwrócił uwagę, iż oczyszczalnia posiada miernik, który mierzy ilość przepływających ścieków. Trudno polemizować z dostawcami ścieków, ponieważ oczyszczalnia została przygotowana do przyjmowania ścieków dowożonych w taki sposób, aby stopień podczyszczenia nie budził żadnych wątpliwości, a użytkownik w przyszłości nie płacił kar. Zastosowanie rury o mniejszym przekroju powoduje spowolnienie zrzutu ścieków, który pozwala na lepsze zmierzenie ilości dostarczanych ścieków oraz określenie parametrów ścieków.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, zgłosił wniosek aby na kolejne posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa zaprosić przedstawiciela projektant i omówić zaistniały problem.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że przedsiębiorca zgłaszał zarówno problem z pomiarem ilości ścieków, jak również informował iż dochodzi do uszkodzenia sprzętu oraz oblewania ściekami. Zapytała czy problemy tego typu mogą zostać wyeliminowane?

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji poinformował, że system podczyszczania dotyczy nieczystości płynnych. Zdarza się, że wraz z nieczystościami płynnymi na oczyszczalnie zostają dowożone ścieki zawierające zanieczyszczenia stałe. Jeżeli zanieczyszczenie stałe trafi do systemu następuje blokada, co powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia, zarówno w wozie asenizacyjnym, jak i rurociągu, co może powodować rozpięcie węża z instalacją w punkcie zlewnym. Zwrócił uwagę, że punkt zlewny został poddany modernizacji, aby praca całej oczyszczalni mogła zapewnić osiągnięcie wymaganych przepisami normatywnymi parametrów. Dodał, że tego typu problemów nie ma ze ściekami, które dopływają na oczyszczalnie kanalizacją, natomiast wraz dowożonymi ściekami na oczyszczalnie trafiają nieczystości stałe, np. piasek. Zastosowanie przewężenia na łączniku między wozem asenizacyjnym, a stacją zlewną powoduje nie przedostawanie się nieczystości stałych. Aby nieczystości stałe nie dostawały się do wozu asenizacyjnego zaproponował stosowanie przez osoby zajmujące się odbiorem i dowozem ścieków koszy na węże. Zapytał czy jeżeli średnica rury, którą spływają ścieki do stacji zlewnej zostałaby zwiększona, to czy wówczas osoby zajmujące się dowozem ścieków zobowiązałyby się do wyczyszczenia zbiornika z nieczystości stałych. W celu lepszego podczyszczenia ścieków został zamontowany drugi sito-piskownik, który wspomaga pracę oczyszczalni w wyłapywaniu wszelkiego typu drobnych nieczystości stałych jakie się na nią dostają.

Radny H. Janus powiedział, że główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji winę za zaistniałą sytuację zrzuca na właścicieli szamb i wozów asenizacyjnych. Gdy ścieki były spuszczane grawitacyjnie, szamba były te same, a problemów nie było. Wcześniej wraz ze ściekami również spływał piasek i czyszczenie zbiornika zawsze się odbywało, a co z pewnością zostało wkalkulowane w cenę ścieków. Zmniejszenie średnicy rury powoduje niszczenie pomp, a podciśnienie może rozsadzić wóz asenizacyjny. Dodał, że lepiej byłoby zwiększyć średnicę rury, aniżeli miałoby dojść do tragicznych sytuacji. Zapytał czy dostawca ma płacić za większą ilość dostarczanych ścieków, bo mieszkańcy gminy mają nieprawidłowo wykonane szamba? Jeżeli wóz asenizacyjny ma pojemność 10 m³, a licznik wskazuje 12 lub 15 m³, to wina nie leży po stronie dostawcy, tylko zastosowanego systemu. Dodał, że nie wie jaki związek z typem oczyszczalni ma rura spustowa ścieków.

H. Miklejewski poinformował, że obejrzał oczyszczalnie ścieków w Wągrowcu, na której nie zostały zastosowane żadne zwężenia, i nie ma problemów z zapychaniem się rury spustowej.

Wniosek Przewodniczącego Rady Z. Hinza został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.  

 

Obrady wznowiono o godz. 17.45, a do grona obecnych dołączyli: radny H. Janus, radny, R. Szuberski, radna R. Tomaszewska i radny P. Wojciechowski od godz. 17.50.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko.

Radny R. Szuberski zapytał czym jest motywowana zniżka cen wody i podwyżka cen ścieków? Zapytał czy gdyby taryfy zostały zatwierdzone w miesiącu czerwcu, to zniżka cen również by nastąpiła?

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że ceny są zmieniane, ponieważ nastąpiła zmiana warunków ekonomicznych prowadzenia przedsiębiorstwa. Do kalkulacji poprzedniej taryfy brane były pod uwagę dane za okres od 1.04.2011 r. do 31.03.2012 r. Do kalkulacji taryf przedłożonych w projekcie uchwały, który jest procedowany wzięto dane za okres od 30.06.2011 r. do 1.07.2012 r. W tym czasie nastąpiły pewne zmiany, które wpłynęły na zmianę cen. Poinformował, że gdyby taryfy zostały uchwalone w miesiącu czerwcu, to zmian taryf by nie było.

Cz. Gruszka powiedział, że członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie czują się oszukani. W dniu 16.07.2012 r. Spółdzielnia otrzymała nową taryfę, która miała obowiązywać od 1.08.2012 r. zostały wydrukowane nowe wymiary czynszy dla członków spółdzielni – tj. 995 szt. oraz dla prowadzonych przez spółdzielnie wspólnot mieszkaniowych – tj. 255 mieszkań. W dniu 5.09 br. spółdzielnia otrzymała fakturę z cenami obowiązującymi do końca lipca br. Spółdzielnia zwróciła się do spółki z prośbą o przedstawienie stosownych wyjaśnień, jednak w odpowiedzi przekazano wiele nieprawdziwych informacji, np. sprawą cen wody Rada Miejska w Rogoźnie miała zająć się w miesiącu sierpniu. W porządku obrad sierpniowej sesji taki punkt się nie znalazł.  Gdyby zarząd spółdzielni otrzymał jakąkolwiek informację, to byłby czas aby nie drukować nowych wymiarów czynszy, które będzie trzeba wydrukować ponownie. Poinformował, że spółdzielnia ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem wielobranżowym „Unika” z Poznania, które dokonuje odczytów z elektronicznych podzielników – kwota 2.500 zł brutto. Jeżeli nowa taryfa zostanie przyjęta przez Radę Miejską, to będzie ona obowiązywała od 6.11 br. W tym dniu będzie trzeba dokonać nowych odczytów, co spółdzielnie będzie kosztowało 2.500 zł brutto. Powiedział, że spółdzielnia zwróci się do spółki o zapłacenie faktury za odczyt podzielników, jaki został wykonany w końcu sierpnia. Ceny taryf, jakie miały obowiązywać od 1.08 br., zgodnie z przedstawionym projektem uchwały uległy zmianie. Zapytał czy w tej sytuacji rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody zachowuje termin 90 dni? Dodał, że rozumie iż ceny wody muszą wzrastać, ponieważ wszystkie czynnik związane z wodą wzrastają. Formę załatwienia sprawy uznał za skandaliczną, ponieważ gdyby w odpowiednim czasie spółdzielnia została powiadomiona o nie wejściu w życie taryfy, to wówczas spółdzielnia wycofałaby się z podjętych działań. Poprosił o rozwagę w podejmowaniu decyzji.   

Radny M. Kutka powiedział, że rozstrzygniecie wojewody zostało dostarczone 3.08 br., a pismo z nowymi taryfami zostało wysłane 16.07 br. Zapytał kto upoważnił Prezesa spółki do wysyłania wspomnianego pisma?

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że zaistniała na sesji sytuacja ma niejednoznaczną interpretację prawną. W tej sytuacji zwrócił się do radcy prawnego spółki o wydanie interpretacji prawnej. Radca prawny w swojej opinii opierał się na dokumentach. Dodał, że uważa iż a sesji czerwcowej Rada Miejska nie głosowała projektu uchwały, który został przedstawiony, natomiast był głosowany projekt cen i stawek radnych. Gdy zostało przyjęte takie „rozumowanie”, to w życie weszły stawki, które były proponowane w projekcie uchwały i zostały zastosowane przez spółkę na początku września. Po zapoznaniu się w dniu 28.08 br. z niezatwierdzonym tekstem protokołu i przekazaniu go radcy prawnemu, stwierdzono iż radni wnieśli poprawki do projektu uchwały, a nie nowy projekt uchwały. W związku z tą sytuacja rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody spowodowało iż okres obowiązywania dotychczasowych stawek został przedłużony o 90 dni. Ustosunkowując się do wypowiedzi p. Cz. Gruszki poinformował, że w piśmie jakie zostało skierowane do spółdzielni błędnie podano datę sesji, na której były procedowane taryfy. Dodał, że uwagi p. Cz. Gruszki są skierowane do radnych, którzy podjęli nieprawomocną uchwałę, czyli złamali prawo.

Radny M. Kutka powiedział, że nie rozumie pośpiechu spółki. Zapytał czy nie należało poczekać do rozstrzygnięcia Wojewody, a nie kierować się własnymi interpretacjami, czy był to nowy projekt uchwały czy też poprawka do projektu uchwały, przez co radca prawny został zmylony.  

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że sprawa nie jest tak „prosta”. Wyjaśnił, że jako prezes spółki prawa handlowego odpowiada za wszystkie działania. Gdyby okazało się, że powinny obowiązywać wyższe stawki, to wówczas można byłoby mu zarzucić iż nie zadbał o przychody spółki. Poinformował, że wszystkie faktury wystawione wg wyższych taryf zostaną skorygowane i nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności lub na wniosek klienta zostanie zwrócona. 

Radny R. Szuberski zapytał czy nie został popełniony kolejny błąd, ponieważ rozstrzygnięcie Wojewody zostało wydane 3.08 br., a wpłynęło 6.08 br, więc termin liczony jest od 7.08 br. Rozstrzygnięcie Wojewody może zostać zaskarżone do sądu wojewódzkiego w terminie 30 dni od daty doręczenia, a wniosek wpłynął do urzędu 31.08 br. Zapytał czy wniosek nie został złożony przedwcześnie?

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że zaistniała sytuacja została opisana w art. 24 ust. 5a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który mówi że: „w razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu taryf (...), czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego”. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody zostało dostarczone do spółki w dniu 8.08 br.

Radny R. Szuberski powiedział, że prezes udzielił częściowej odpowiedzi. Dodał, że pytał czy wniosek o zatwierdzenie taryf nie został przedwcześnie złożony? Zapytał czy wniosek nie powinien zostać złożony po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia nadzorczego, czyli od dnia 7.08 br. nie należało doliczyć 30 dni i dopiero wówczas złożyć wniosek.

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że wniosek nie został przedwcześnie złożony, ponieważ przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie przedstawia Burmistrzowi wniosek o ich zatwierdzenie. Jeżeli okres obowiązywania taryf przedłuża się o 90 dni, czyli wniosek taryfowy musiał zostać złożony 29.08 br. Gdyby odwołanie od rozstrzygnięcia Wojewody zostałoby wystosowane i zostałoby one uwzględnione, to sytuacja jeszcze bardziej by się skomplikowała.  

Radny R. Szuberski powiedział, że przyjął wyjaśnienie, ale nie jest przekonany do jego słuszności. Dodał, że uważa iż jeżeli określony akt obowiązuje to czynność powinna nastąpić po okresie jego obowiązywania.

Radny M. Kutka powiedział, że stawki za wodę zostały obniżone ze względu na zawarcie korzystnej umowy na energię elektryczną. Zapytał kiedy umowa na energie elektryczną została zawarta?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że umowa została zawarta w lipcu, ale obowiązywać będzie od października.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że projekt uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa. Dodał, że działanie Rady Miejskiej, które było określone jako bezprawne, spowodowało że mieszkańcy gminy zamiast proponowanego wzrostu ceny wody o 0,17 zł, zapłacą o 0,02 zł/m³ mniej. Działanie Rady Miejskiej spowodowało zaoszczędzenie 0,19 zł/m³ przez każdego mieszkańca gminy przy równoczesnym osiągnięciu planowanego zysku przez spółkę, braku konieczności braku stosowania dopłaty z budżetu gminy i braku zagrożenia wykonania zadań zawartych w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2014. Dodał, że gdyby proponowane stawki obniżały taryfę za ścieki, to wówczas zagłosowałby za przyjęciem uchwały. Złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania.

Wniosek radnego P. Wojciechowskiego o zakończenie dyskusji został przyjęty 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Rogoźno, 11 głosami „przeciw” przy 2 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących” nie został podjęty.

 

b) podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny A. Jóźwiak zgłosił poprawkę do załącznika do uchwały: w okręgu nr 14 proponuje się wykreślenie miejscowości Owieczki, a dopisanie miejscowości Tarnowo i Laskowo, natomiast w okręgu nr 15 proponuje się wykreślenie miejscowości Tarnowo i Laskowo, a dopisanie miejscowości Owieczki.

Radny H. Kuszak zgłosił wniosek, aby ulica Lipowa znajdowała się w okręgu wyborczym nr 2, a nie jak się proponuje w okręgu wyborczym nr 9. Dodał, że do złożenia wniosku zmotywowała go rozmowa z radnym H. Janusem, którą odbył po posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

Radny A. Nadolny przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa zgłaszał problem mieszkańców Jaracza, mieszkający przy Parkowie. Źle by się stało, aby mieszkańcy Jaracza mający do lokalu wyborczego odległość kilometra, musieli podążać do lokalu wyborczego w Grudnie, oddalonej o 6 km. W zaistniałej sytuacji mieszkańcy nie będą brali udziału w wyborach, ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne panujące w czasie przeprowadzania wyborów (późna jesień lub zima) nie będą mieli możliwości dotarcia do lokalu wyborczego. Dodał, że takim działaniem radni pozbawią ich możliwości głosowania. Zgłosił poprawkę, aby posesje położone przy drodze powiatowej Parkowo-Oborniki – prawa strona zostały przyłączone do Parkowa. Poinformował, ze zapoznał się z dokumentem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile, który w punkcie 9 mówi: „co do zasady nie powinno tworzyć się okręgów wyborczych składających się z jednostki pomocniczej i części innej jednostki pomocniczej gminy nie graniczących”. W tej sytuacji zachodzi sytuacja, w której część miejscowości Jaracz, graniczy  z Sołectwem Parkowo. Sekretarz Gminy mówiła, że nie można wydzielać. W uzasadnionym wypadku można wydzielić część jednostki pomocniczej. Dodał, że okręgi tworzone są na wiele lat i nie jest wiadomym kiedy będzie można je zmienić. Mieszkańcy zamierzają wystąpić o zmianę nazewnictwa i przypisania ich do miejscowości Parkowo.     

Radny H. Janus powiedział, że na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury poddał wątpliwość sprawę ul. Lipowej. Dodał, że nic nie ustalał z radnym H. Kuszakiem, ponieważ zapytał dlaczego ul. Lipowa została przyłączona do okręgu wyborczego nr 9, choć zawsze była w okręgu wyborczym nr 2. Przypomniał, że przekazał pismo Sołectwa Owieczki z prośbą o jego odczytanie, ponieważ Sołtys nie może być obecny na dzisiejszej sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał Uchwałę Zebrania Wiejskiego z dnia 18.09.2012 roku o treści: „Zebranie Wiejskie w Owieczkach na wniosek mieszkańców sołectwa, zgłasza stanowczy protest dotyczący zapisów w planowanej uchwale w sprawie zmiany podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic. Od 1994 roku Sołectwo Owieczki znajdowało się w jednym okręgu wyborczym z Sołectwem Gościejewo, a od 2002 roku również z Sołectwami Karolewo, Tarnowo i Laskowo. Z w/w sołectwami wiążą nas wspólnie m.in. sprawy drogowe i ochrony przeciwpożarowej. Jednak najbardziej łączy nasze sołectwa Zespół Szkół w Gościejewie, w którego skład wchodzi Gimnazjum w Tarnowie. Nie możemy się zgodzić na przeniesienie naszego  sołectwa do okręgu wyborczego nr 14 z miejscowościami Ruda i Garbatka i Dziewcza Struga z którymi nie wiążą nas żadne wspólne problemy i działania. Nie ma również wspólnego sąsiedztwa z tymi miejscowościami, gdyż dzieli nas obszar Sołectwa Gościejewo. Kolejnym argumentem przeciwko przeniesieniu nas do Okręgu Wyborczego nr 14, jest planowana siedziba Komisji Wyborczej. Od lat sześćdziesiątych ub. wieku zawsze glosowaliśmy w szkole w Gościejewie, dlatego nie do zaakceptowania jest miejsce do głosowania w Rogoźnie. Wnioskujemy, aby Sołectwo Owieczki znalazło się w granicach Okręgu Wyborczego nr 15. Prosimy Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie o zmianę projektu uchwały dotyczącej Sołectwa Owieczki, zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego.” Uchwała została podpisana przez Sołtysa Sołectwa Owieczki W. Stefańskiego. Dodał, że zgodnie z załączoną listą obecności, w zebraniu uczestniczyło 19 osób. Stanowisko Zebrania Wiejskiego zostało poparte podpisami mieszkańców na trzech listach – dwie listy zostały podpisane po 30 osób na każdej, a jedna przez 54 osoby.   

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał czy zgłoszone wnioski, są zgodne z obowiązującymi przepisami, którymi należy się kierować.

Sekretarz Gminy wyjaśniła radnemu A. Nadolnemu, że art. 417 mówi: „§1. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. §2. W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.Dodała, że w tym artykule nie pisze się o dołączeniu części jednostki, do innej jednostki. Powiedziała, że nie zgadza się z propozycją przedstawioną przez radnego A. Nadolnego, ale radni mogą dokonywać zmian. Poinformowała, że gdyby do okręgu nr 14 zostały przypisane miejscowości Tarnowo i Laskowo, a Owieczki przenieść do okręgu nr 15, to norma przedstawicielska w okręgu nr 14 wyniesie 1.016 osób. W tej sytuacji rozkład norm przedstawicielstwa w gminie byłby korzystny i zgłoszony wniosek byłby uzasadniony. Jeżeli ul. Lipowa zostanie dopisana do okręgu nr 2, to norma przedstawicielstwa w tym okręgu wyniesie 1.216 osób.

Radny A. Nadolny poinformował, że w swojej wypowiedzi powołał się na wytyczne i wyjaśnienia dotyczące podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze. Dodał, że w wspomnianym dokumencie zapisano nie można łączyć i dzielić jednostek jeżeli ze sobą nie sąsiadują. W przypadku, który przedstawił obie jednostki z sobą sąsiadują.

Radny H. Kuszak powiedział, że nic nie ustalał z radnym H. Janusem, tylko prowadził z nim luźną rozmowę w trakcie posiedzenia Komisji.

Radny H. Janus w imieniu klubu radnych zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 15 minut przerwy.

Wniosek radnego H. Janusa 13 głosamizaprzy 1 głosieprzeciwi 1 głosiewstrzymującymzostał przyjęty. 

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

E. ŚwitniewskaSołtys Sołectwa Tarnowo powiedziała, że przed chwilą wraz z Sołtys Sołectwa Laskowo zostały poinformowane o propozycji zmian przynależności miejscowości do innego okręgu wyborczego. Dodała, że wraz z Sołtys Sołectwa Laskowo nie może wziąć odpowiedzialności za podjęcie tego typu decyzji. Mieszkańcy Sołectwa Owieczki mieli możliwość wypowiedzenia swojego zdania, ponieważ informacja o proponowanych rozwiązaniach została przekazana im wcześniej. Poprosiła aby Rada Miejska w Rogoźnie wzięła pod uwagę zgłoszoną prośbę i przełożyła głosowanie tego projektu na miesiąc październik. Nadmieniła, że wraz z Sołtys Sołectwa Laskowo chciałyby przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, aby mogli oni wypowiedzieć się w temacie proponowanych zmian. Ponadto poprosiła o zapewnienie dla mieszkańców Laskowa możliwości dojazdu do Tarnowa, gdzie odbędzie się zebranie obu sołectwa w sprawie okręgów wyborczych. Poprosiła radnych, którzy inicjatorami przedstawionych propozycji o ich uargumentowanie, ponieważ wiążą się one z likwidacją lokalu wyborczego w Tarnowie. W związku z powyższym nie weźmie odpowiedzialności podejmowane decyzje. Nadmieniła, że nie wyobraża sobie w jaki sposób starsi mieszkańcy obu sołectw będą mieli dotrzeć do lokalu wyborczego w Gościejewie, jeżeli nie będzie lokalu wyborczego w Tarnowie. 

Sekretarz Gminy przypomniała, że poprzednio było 8 okręgów i normy przedstawicielstwa były zachowane. Miejscowości: Gościejewo, Karolewo, Tarnowo, Laskowo i Owieczki stanowiły jeden okręg wyborczy i był jeden mandat, mimo okręgi były wielomandatowe. Obecnie mają być okręgi jednomadatowe i podstawową zasadą jaka obowiązuje jest zachowanie jednolitych norm przedstawicielstwa. Wg stanu ilości mieszkańców Gminy na dzień 30.06.2012 r. norma przedstawicielstwa wynosi 1.179 osób. W mieście zamieszkuje 11.067 osób, więc miasto będzie posiadało 9 mandatów.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że wniosek Sołtys Sołectwa Tarnowo dotyczył przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że rozumie zgłoszony wniosek, ale chciałaby wyjaśnić, że obecnie nie ma możliwości przyłączenia jednostek, ponieważ norma przedstawicielstwa wynosi 1.179 mieszkańców przypadających na jeden mandat. Gdyby Owieczki, Tarnowo i Laskowo pozostały przy Sołectwie Gościejewo, to wówczas liczba mieszkańców wynosiłaby 1.611 osób, czyli zdecydowanie przekraczałaby normę przedstawicielstwa. Wówczas w okręgu wyborczym w Rudzie liczba mieszkańców znacząco by się zmniejszyła. Dlatego aby zachować normy przedstawicielstwa trzeba dokonać podziału, co nie zmienia faktu, że mieszkańcy Tarnowa i Laskowa będą mogli w Gościejewie lub Tarnowie. Dodała, że uchwała w sprawie obwodów wyborczych nie została jeszcze przedłożona, gdyż muszą one zostać ustalone do końca grudnia br.

Burmistrz Rogoźna zapytał czy uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze może zostać podjęta w miesiącu październiku, czy musi być podjęta we wrześniu.

Sekretarz Gminy poinformowała, że uchwała w sprawie okręgów musi zostać podjęta do końca października.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zgłosił wniosek formalny o rozpatrywanie projektu uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w miesiącu październiku.

Wniosek Przewodniczącego Rady Z. Hinza 4 głosamizaprzy 11 głosachwstrzymującychzostał przyjęty.

 

c) określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej, podjęta została 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.   

 

d) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Skarbnik Gminy poinformowała, że do przedłożonego projektu uchwały zostały przygotowane dwie autopoprawki.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę nr 1.

Uwag nie było.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę nr 2.

Uwag nie było.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały po uwzględnieniu autopoprawek nr 1-5.

Uwag nie było.

 

Radny R. Szuberski zapytał czy kwota 40 tys. na budowę świetlicy w Boguniewie nie jest zbyt niska? Na namiot w Pruścach przeznaczono więcej środków. Dodał, że pronowany wydatek uzanał za zbyt niski.

Burmistrz Rogoźna o odpowiedź poprosił Sołtys Sołectwa Boguniewo, ponieważ to ona pilotuje całą sprawę.

Sołtys Sołectwa Boguniewo poinformowała, że wg złożonej przez przedsiębiorstwo oferty cenowej kwota 40 tys. zł nie wystarczy na budowę świetlicy. Powierzchnia budynku wynosi ok. 68 m².

Radny M. Kutka zapytał jaka kwota będzie satysfakcjonująca?

Sołtys Sołectwa Boguniewo wyjaśniła, że wg inwestora którym jest spółka aFirma, cena świetlicy wynosi 45.500 zł, która obejmuje postawienie budynku socjalnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską przygotowaną pod tzw. klucz.  

Radny A. Nadolny zapytał czy została wykonana przez rzeczoznawcę wycena obiektu?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że negocjacje z właścicielem aFirmy trwały kilka miesięcy. Pierwsza proponowana cena za posadowienie świetlicy na płycie betonowej wynosiła 45 tys. brutto. Na kolejnym spotkaniu poproszono, aby przedsiębiorca przedstawił taką kalkulację postawienia budynku za kwotę 35 tys. netto. Następnie właściciel przedsiębiorstwa aFirma złożył ofertę na kompletne wyposażenie budynku: z toaletami, umywalkami i rozprowadzeniem energii elektrycznejza kwotę 47 tys. zł. Ponadto poinformował Sołtys Sołectwa Boguniewo, że na budowę świetlicy można przeznaczyć tylko 40 tys. zł. Po kolejnej rozmowie z właścicielem przedsiębiorstwa aFirma okazało się, że cenę obniżył do 45.500 zł. Ponadto poinformował, że aFirma zleciła p. Fundamendskiemu opracowanie projektu oraz będzie trzeba uzyskać pozwolenia na budowę, a warunki zabudowy zostały już wydane. Dodał, że ma nadzieję że cenę świetlicy uda się jeszcze obniżyć o kwotę 5 tys. zł, gdyż o wyposażeniu budynku nie prowadzono rozmów.

Radny A. Nadolny czy podłączeniu budynku do Enei będzie obowiązkiem gminy?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w funduszu sołeckim zaplanowano kwotę 2.100 na zamontowanie skrzynki energetycznej, a w przyszłorocznym funduszu sołeckim zaplanowało kwotę 8 tys. na utrzymanie świetlicy.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy sołectwo posiada meble na wyposażenie budynku, czy będzie trzeba je zakupić? 

Sołtys Sołectwa Boguniewo odpowiedziała, że posiada informację w zasobie wsi krzesła i stoły, które obecnie znajdują się w spółdzielni.

Radny A. Nadolny zapytał gdzie ma zostać zlokalizowana świetlica?

Sołtys Sołectwa Boguniewo odpowiedziała, że świetlica ma zostać zlokalizowana za placem zabaw.

 

Autopoprawka nr 1 przyjęta została 14 głosamizaprzy 1 głosiewstrzymującymw obecności 15 radnych.

Autopoprawka nr 2 przyjęta została 11 głosamizaprzy 4 głosachwstrzymującychw obecności 15 radnych.

 

        Uchwała Nr XXV/187/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok, podjęta została 8 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Wiceprzewodniczący rady A. Olenderski odczytał odpowiedź na interpelację nr 1/008/2012 radnego A. Nadolnego, radnego H. Janusa, radnego R. Kinacha, radnego M. Połczyńskiego, radnego M. Kutki, radnej R. Tomaszewskiej i radnego R. Szuberskiego o treści: „W odpowiedzi na pismo BR.0003.40.2012GP z dnia 30.08.2012 r. dot. interpelacji nr 1/008/2012 grupy radnych złożoną na XXIV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 29.08.2012 r. w sprawie remontu instalacji burzowej w m. Parkowo informuję, że zlecono udrożnienie przedmiotowej kanalizacji przy użyciu urządzenia wysokociśnieniowego (wuko) wraz z sprawdzeniem stanu kolektora i studzienek kanalizacyjnych oraz określenie zakresu koniecznych napraw” - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że w dniu 24.09 br. odbyło się posiedzenie Komisji, którego głównymi tematami była analiza wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2012 r. oraz ocena działalności inwestycyjnej w Gminie Rogoźno za 2012 r.  

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poiformował, że w dniu 20.09 br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji w Zespole Szkół w Gościejewie. W I części posiedzenia Komisja zapoznała się z bazą przedszkola, szkoły i sali gimnastycznej w m. Gościejewo, natomiast w II części posiedzenia zapoznano się z bazą szkoły w m. Tarnowo. Funkcjonowanie Zespołu Szkół w Gościejewie jako placwki nietypowo zlokalizowane w dwóch miejscowościach zostało omówione przez Dyrektora Szkoły L. Pijanowską, która podkreśliła iż placówka działa już od 8 lat, a ponadto jest jedyną tego typu placówką działającą w województwie. Dyrektior Szkoły podkreślała, że organizacja pracy placówki jest trudna, ponieważ zarówno uczniowie, jak i nauczyciele uczą się i pracują w dwóch miejscowościach oddalonych od siebie o 5 km. Pomimo trudności z jakimi musi zmagać się placówka, szkoła jest bezpieczna i ekonomiczna, a obie miejscowości mają swoją siedzibę kulturalną i edukacyjną. Poinformował, że Zespół Szkół wygrał konkurs na realizację projektu unijengo na organizację zajęć pozalekcyjnych na kwotę ponad 1,3 mln zł, który będzie realizowany przez okres 2,5 roku.  W dlaszej częsci posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2012 r. oraz zaopiniowano materiały i projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. W trakcie posiedzenia Komisji zostały zgłoszone dwa wnioski. Pierwszy przez radnego R. Szuberskigo, który dotyczył pozostawienia Sołectwa Owieczki w okręgu wyborczym nr 15, jednak nie został on przyjęty przez Komisję. Drugi wniosek został złożony przez radnego R. Dworzańskiego, a dotyczył podjęcia działań związanych z zagodpodarowaniem ogródka, który użytkowany jest przez lokatora mieszkania w budynku szkoły w Gościejewie nr 14, a co pozwoliłoby na poprawę bezpieczęństwa uczniów i pracowników. Komisja wniosek motywowała ty, iż na terenie szkoły, ani w jej bliskim sąsiedztwie nie znajduje się zatoczka dla autobusu szkolnego, ani parking dla samochodów. W wyniku modernizacji drogi krajowej nr 11 został zlikwodowany ówczesny parking, który stanowił jednocześnie zatoczkę dla autobusu szkolnego.

Radny R. Dworzański dodał, że we wniosku nie padło żadne nazwisko, a wniosek dotyczył zagospodarowania ogródka przylegającego do boiska do gry w piłkę nożną.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 24.09 br. Komisja zapoznała się z informacją z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2012 r. Realizując czynności kontrolne skontrolowane zostały wydatki w działach:

- transport i łączność – rozdział drogi publiczne gminne: zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych,

- administracja publiczna – rozdziały: rady gmin oraz urzędy gmin: podróże służbowe krajowe,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział: oczyszczanie miasta i wsi.

Komisja Rewizyjna dokonała również kontroli wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii, w ramach której zapoznała się z realizowanymi programami i stopniem ich zaawansowania.

 

Radny H. Janus poinformował, że budynek szkoły w Gościejewie ma numer 15, ponieważ numer 14 ma budynek zlokalizowany przed szkołą, a budynek za szkołą ma numer 16. Jeżeli w m. Gościejewo dwa budynki mają numer 14, to urząd powinien zaktualizować dane.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki wyjaśnił, że informacja została przekazana przez p. L. Pijanowską, która jest zarządca budynku szkoły. Przedstawiona przez radnego H. Janusa sprawa zostanie sprawdzona i jeżeli się potwierdzi, o wnisoek Komisji zostanie zmieniony.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnejzałącznik nr 8 do protokołu, informację z wykonania uchwał Radyzałącznik nr 9 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 24.08.2012 r. do 21.09.2012 r. załącznik nr 10 do protokołu.

 

XII. Wolne głosy i wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Miejskiej pytał czy w przyszłorocznym budżecie byłaby możliwość zwiększenia środków budżetowych na stypendia naukowe dla uczniów. Dodał, że został wyznaczony miesiąc czasu na przeanalizowanie tej sprawy, dlatego chciałby uzyskać odpowiedź. Dotychczas uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 120 zł na rok szkolny. Złożona propozycja dotyczyła wypłaty stypendium w wysokości 200 zł na każdy semestr, czyli 400 zł na rok. Stypendium dowartościowałoby młodzież, która czułaby się doceniona przez organ prowadzący.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że radny wyznaczył okres miesiąca na przeanalizowanie sprawy, ale przyszłoroczny budżet nie był jeszcze analizowany. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski do budżetu składane są do 30 września. Dodał, że muszą zostać podjęte uchwały podatkowe oraz wpłynąć pisma informujące o wysokości przyznanych subwencji i udziałach w podarku dochodowym. Po uzyskaniu wszystkich informacji będzie można rozważyć złożoną propozycję, a ostateczną decyzję podejmie Rada Miejska.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał czy ma złożyć w tej sprawie wniosek na piśmie, czy też Burmistrz będzie o sprawie pamiętał?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że dobrze byłoby gdyby wniosek został złożony.

Radny M. Kutka przypomniał, że na jednej w sesji składał interpelację w sprawie postawienia znaku zakazu postoju i zatrzymywania się na ul. Kościuszki, na odcinku między Zespołem Szkół im. H. Cegielskiego, a bankiem PKO. Zastępca Burmistrza mówił, że mógłby zostać ustawiony znak zakaz wjazdu dla pojazdów o masie przekraczającej 3,5 t. Poinformował, że jadąc tą ulicą w dniu dzisiejszym widział samochody, które były zaparkowane niewłaściwie i które jednocześnie utrudniały wyjazd samochodom stojącym na parkingu przy banku. Zapytał jakie działania zostały dotychczas podjęte w tej sprawie?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że postawienie znaku jest zasadne, ale ze względu na stan finansów gminy sprawa zostanie załatwione w przyszłym roku.  

Radny M. Kutka poinformował, że zapoznał się z pismem skierowanym przez spółkę „Aquabellis” do Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa w sprawie informacji o działalności finansowej „Aquabellis” sp. z o.o. Powiedział, że jest zażenowany iż komplet mebli do biura prezesa kosztował 16 tys. zł. Zapytał czy płaci się za wodę, aby prezes miał komplet mebli za 16 tys. zł.? Zapytał czy meble faktycznie tyle kosztowały, czy jest to błąd w druku?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. poinformował, że komplet mebli do biura prezes kosztował 15.945,93 zł.

Radny R. Szuberski powiedział, że w dniu 27.08 br. p. A. Sudoł skierował pismo do Rady Miejskiej. Zapytał czy została na nie udzielona odpowiedź?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że w dniu dzisiejszym została udzielona p. A. Sudoł odpowiedź. W piśmie informował zainteresowanego, że zostało skierowane do Burmistrza Rogoźna pismo z prośbą o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz, że Rada zgodnie z wnioskiem zgłoszonym na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa będzie rozpatrywała sprawę na najbliższych posiedzeniach komisji.

Radny R. Szuberski złożył wniosek o treści: „ Rada Miejska w Rogoźnie w związku z prośbą p. Aleksandra Sudoła – mieszkańca Rogoźna, wnioskuje do Pana Burmistrza o rozważenie możliwości zabezpieczenia w budżecie Gminy Rogoźno środków finansowych na wykonanie wiaty przez w/w osobę.”

Burmistrz Rogoźna poinformował, że sprawa została skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ponieważ państwo Sudoł odwołali się od wydanej decyzji. Jeżeli Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyli wydaną decyzję, to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie rozpatrzy złożony wniosek. Wszystkie zniszczone przez wichurę budynki były wizytowane przez powołaną przez GOPS komisję. Na podstawie sporządzonego protokołu wydano decyzję odmawiającą przyznania pomocy.

Radny R. Szuberski powiedział, że podtrzymuje złożony wniosek. Dodał, że p. Sudoł zdaje sobie sprawę iż nie może pozyskać środków na budowę stodoły, dlatego wnioskuje o przyznanie środków na budowę wiaty. Nadmienił, że nie potrafi określić w jakiej wysokości środki finansowe są potrzebne na budowę wiaty, ale wie że jest to kwota niższa niż na budowę stodoły. W piśmie p. Sudoł podkreślił, że na potrzeby budowy kanalizacji udostępnił swoją działkę nieodpłatnie, choć mógł ubiegać się o określone środki finansowe, a gdy znalazł się w trudnej sytuacji to prosi radnych o pomoc. 

Burmistrz Rogoźna poprosił o określenie kwoty pomocy, jaka ma zostać przeznaczona na budowę wiaty dla p. Sudoł. Poinformował, że osobom którym zniszczeniu uległy budynki gospodarskie były przyznane zapomogi w wysokości ok. 2 tys. zł. Jeżeli odwołanie zostanie uznane to kwota na wypłatę zapomogi znajdzie się w budżecie GOPS, a na sesji zostanie złożony kolejny wniosek iż za 1.500 zł wiaty nie można wybudować. GOPS wypłacił ok. 40 tys. zł na wszystkie budynki gospodarcze, a kwota 108 tys. zł została przyznana przez Wojewodę, na wypłatę odszkodowań za uszkodzone budynki. 

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że Wojewoda przyznaje środki na wypłatę odszkodowań za zniszczone budynki mieszkalne, a nie za zniszczone budynki gospodarcze. Dodał, że kierując się wcześniej podejmowanych decyzji, np. pożar w m. Stare lub Jaracz były przyznawane określone sumy pieniężne. Ponadto powiedział, że nie jest budowlańcem i nie potrafi oszacować kosztu budowy wiaty, ale skoro ma być wybudowana wiata, to jej koszt nie będzie zbyt wygórowany. 

Wniosek radnego R. Szuberskiego został przyjęty 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

Dyrektor RCK poinformował, że koncert Norbiego został ustalony na dzień 19.10.2012 r. w sali widowiskowej RCK. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc poprosił sołtysów o zgłaszanie zapotrzebowania na bilety. Powiedział, że jeżeli zostanie wprowadzony zakaz parkowania na ul. Kościuszki, na przeciwko banku, to poprosił o możliwość wymalowania kilku miejsc parkingowych dla klientów baku PKO, ponieważ kierowcy parkują samochody wzdłuż drogi, gdyż znaczna część miejsc parkingowych zajmowana jest przez uczniów Zespołu Szkół. Osoby chcące skorzystać z bankomatu, nie mają gdzie zaparkować swoich samochodów.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał Dyrektor Zespołu Szkół czy na terenie boiska szkolnego nie można by wyznaczyć jakiegoś terenu, na którym uczniowie mogliby parkować swoje samochody?

Radny H. Janus przypomniał, że na poprzedniej sesji zgłaszał sprawę, która miała zostać przekazana do GDDKiA w sprawie chodnika w m. Gościejewo. Poinformował, że chodnik nie został naprawiony. Zapytał czy zostały podjęte jakieś działania w tej sprawie? Zapytał czy sprawa znaku drogowego na ul. Fabrycznej została załatwiona?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w sprawa znaku drogowego na ul. Fabrycznej nie została załatwiona, ponieważ musi zostać opracowany projekt organizacji ruchu. W sprawie pisma do GDDKiA odpowiedział, że nie pamięta czy stosowne pismo zostało wysłane.

E. Kiełpiński zapytał gdzie mieszkańcy Rogoźna będą mieli się udać, by móc otrzymać bilety na koncert Norbiego? Dodał, że w ubiegłym roku na koncert przybyło ok. 2.500 osób, a tegoroczny występ będzie przeznaczony dla znacznie mniejszej liczby osób. Nadmienił, że przed miesiącem Norbi grał koncert w Murowanej Goślinie, wówczas mógł przyjechać do Rogoźna i zagrać koncert. Podziękował Radzie Miejskiej za organizację dożynek w Parkowie. Poinformował, że Burmistrz opuścił dożynki o godz. 17.40 i ponownie pojawił się dopiero po upływie 3 godzin. Ponadto powiedział, że na wsiach organizowane są zabawy sołeckie, na których sołtys „ulatnia się” to nie jest obecny za niej przez ok. 3 godz. Sołtys powinien dawać przykład, jak mają bawić się mieszkańcy a nie „chować się w szopce”.  

Radny R. Szuberski zapytał co stało się z tablicą z napisem: Rogoźno wita, stojącą przy drodze krajowej nr 11?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że tablica została skradziona, co zostało zgłoszone policji.

Radny R. Szuberski zapytał czy tablica była ubezpieczona i jaka była jego wartość?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że tablica została ustawiona przed trzema laty i nie pamięta ile on kosztował.

Radny R. Szuberski powiedział, że wobec opinii radcy prawnego ustosunkuje się pisemnie. Dodał, że kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o samorządzie gminnym oraz art. 63 Konstytucji RP wskazują, że akt rangi ustawy określa tryb rozpatrywania skargi. Dodał, że nie ma żadnego uzasadnienia, aby tego rodzaju stwierdzenia mógł dokonać samodzielnie przewodniczący rady miasta. Na poprzedniej sesji wspominał, że przewodniczący rady nie jest organem, a radca nie doczytał tego w protokole. Organem jest gmina, a organami gminy jest rada i wójt lub burmistrz. Organem samorządu terytorialnego nie jest przewodniczący rady gminy. W przedłożonej opinii radca powołuje się na art. 227 kpa. Art. 229 kpa określa kompetencje poszczególnych organów, przewidzianych w art. 223 kpa do rozpatrywania skarg w poszczególnych sprawach. Wspomniany przepis przekazuje rozpatrywanie określonych skarg do kompetencji rady gminy, nie przewiduje  żadnych kompetencji w tym zakresie dla przewodniczącego rady. Na poprzedniej sesji Sekretarz Gminy powiedziała, że przewodniczący rady organizuje i prowadzi obrady sesji, itd. Niezależnie od dalszego postępowania nad skargą i od tego czy skarga nadaje się do badania zarzutów w niej zawartych, pod kątem ich zasadności lub niezasadności, czy też podlega pozostawieniu bez rozpoznania. Każdą skargę która pozostaje skierowana do rady gminy winna zając się rada, do której skargę skierowano. Z istoty rada gminy, jako organ kolegialny działający w trybie sesyjnym, aby rada mogła zająć się skargą musi ona być przedmiotem obrad na sesji i musi być w tej sprawie podjęta uchwała. W tym celu przewodniczący powinien wprowadzić odpowiedni punkt do porządku obrad sesji, załączając go do przekazywanego radnym porządku obrad – skargę, jej odpis. Każdą zatem skargę skierowaną do rady gminy przewodniczący rady obowiązany jest skierować do danej rady. Dotyczy to także przypadku skierowania do rady gminy skargi, do której rozpatrzenia i załatwiania jest inny organ. Zgodnie z art. 231 kpa, jeżeli organ który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest ją przekazać organowi właściwemu. Rozstrzygnięcie co do uznania się za organ właściwy do rozpatrzenia i załatwienia skargi oraz przekazanie jej właściwemu organowi, należy do organu który skargę otrzymał, a więc do rady, a nie do przewodniczącego. Dodał, że zauważył iż pierwsza skarga została rozpatrzona przez przewodniczącego wraz z radcą, a drugą rozpatruje radca. Powiedział, że uważa iż nie jest to do końca w porządku.

Radny M. Kutka powiedział, że mieszkaniec gminy czeka przez całą sesję i po raz drugi, nie może zostać mu udzielony głos. Dodał, że nie rozumie tej sytuacji.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że udzielił głosu mieszkańcowi, ale jeżeli radny życzy sobie aby po raz kolejny został udzielony mu głos, to prosi o wystąpienie p. E. Kiełpińskiego.

E. Kiełpiński podziękował radnemu P. Wojciechowskiemu za „popieprzenie ulic”. Radny powinien  bronić mieszkańców, a nie wprowadzać ich w „bagno”, bo kto dojedzie do Prusiec lub „nie wiadomo gdzie”. Podziękował Zastępcy Burmistrza, który podczas dożynek rozmawiał i witał się z mieszkańcami. Poprosił Burmistrza aby brał przykład ze swego zastępcy.

Radny P. Wojciechowski poprosił p. E. Kiełpińskiego o rozszerzenie swojej myśli, tj. „popieprzenia ulic”.

Burmistrz Rogoźna poinformował p. e. Kiełpińskiego, że na dożynkach był obecny do północy i nigdzie się nie chował. Dodał, że na konsumpcji przebywał przez ok. 30 minut, a resztę czasu spędzał z delegacją z Litwy, z Czorsztyna i Kalisza Pomorskiego oraz tańcząc. Poprosił aby p. E. Kiełpiński nie rozgłaszał nieprawdziwych informacji.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że szanuje p. E. Kiełpińskiego. Poprosił aby radny M. Kutka ocenił, czy p. E. Kiełpiński w swych wypowiedziach porusza istotne problemy czy też nie. Ocenę pozostawił p. M. Kutce -  radnemu, osobie wykształconej. 

Radny P. Wojciechowski powiedział, że rozumie przez kogo został podpuszczony p. E. Kiełpiński do swych wypowiedzi i rozumie jego zachowanie. 

 

XIII. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że sesja w miesiącu październiku odbędzie się 24.10 br. o godz. 16.00, sesja listopadowa w dniu 21.11.br. o godz. 16.00, a sesja grudniowa w dniu 19.12. br. o godz. 16.00.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.45

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 17 października 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf