Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 21/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24 września 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 21/2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 września 2012 r.  o godz. 12.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Ocena sprawozdania z wykonanie budżetu gminy za I półrocze br.

2.       Kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Radna E. Wysocka obecna od godz. 12.10.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Rogoźna – B. Janus, Zastępca BurmistrzaK. Ostrowski,  Skarbnik Gminy – M. Kachlicka, Przewodnicząca GKRPA – M. Stachowiak, Członek GKRPA – M. Filipiak.

 

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
  3. Kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie.

Do porządku obrad uwag nie wniesiono.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 2 – ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Informację z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za I półrocze 2012 r. przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że informacja została przygotowana zgodnie z wymogami jakie nakłada ustawa. Zwrócił, uwagę iż dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły tylko ponad 261 tys. zł, choć dotychczas zostało ogłoszonych 15 przetargów na sprzedaż nieruchomości. Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane jest panujący zastojem na rynku nieruchomości i kryzysem gospodarczym. Poinformował, że Komisja Rewizyjna w podziale na dwa zespoły dokonała kontroli w zakresie: wydatków na drogi publiczne gminne i wydatków na podróże służbowe – zespół w składzie: radny A. Jóźwiak i radny M. Kutka oraz wydatki na oczyszczanie miasta – zespół w składzie: radny R. Dworzański i radna E. Wysocka.

Radny M. Kutka poinformował, że zespół spotkał się z Skarbnik Gminy, która przygotowała materiały i udzieliła szczegółowych wyjaśnień. Poinformował, że skontrolowane zostały wydatki na podróże służbowe pracowników urzędu oraz radnych.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał ile wyniosło wykonanie wydatków na podróże służbowe w I półroczu br. i czy stwierdzono przekroczenie planu wydatków w kontrolowanym rozdziale?

Radny M. Kutka wyjaśnił, że nie stwierdzono żadnych przekroczeń planu wydatków w kontrolowanych działach.

Radny A. Jóźwiak dodał, że wyjazdów służbowych nie było zbyt wiele, a te które były są uzasadnione. Wypłacane pracownikom ryczałty również nie budziły zastrzeżeń. Stawka kilometrówki ustalana jest przez Ministra Transportu stosownym rozporządzeniem.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że pracodawca stawkę kilometrówki ustaloną przez Ministra transportu może podwyższyć lub obniżyć, jednak takie działanie obwarowane jest szczegółowymi przepisami.

Radny A. Jóźwiak poinformował, że wydatki na równanie i utwardzanie dróg w znacznej części były pokrywane z funduszu sołeckiego, ponieważ sołectwa przeznaczyły jego część na ten cel. Przedstawione faktury za równanie i utwardzanie dróg były prawidłowe opisane. Zespół kontrolny nie wniósł uwag do przeprowadzonego zakresu kontroli.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że zespół przeprowadził kontrolę wydatków na oczyszczanie miasta, które swym zakresem obejmują: prowadzenie szaletów miejskich, mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta oraz prace dodatkowe. Umowa na prowadzenie szaletów miejskich została zawarta w 1994 r., która w kolejnych latach była aneksowana. Ostatni aneks został podpisany w dniu 12.01.2009 r., zgodnie z którą miesięczne wynagrodzenie za prowadzenie szaletu wynosi 1.200 zł, natomiast na przedłożonych fakturach widniała kwota 1.211, 21 zł -wyrywkowo kontrolowane były faktury nr 02/02/2012 i 07/06/2012. Poinformował, że zespół nie miał zastrzeżeń do mechanicznego oczyszczania ulic. Stwierdzono natomiast, iż faktury wystawiane przez zakład realizujący usługę ręcznego oczyszczania miasta i opróżnianie koszy ulicznych były nie precyzyjnie opisane lub mylnie potwierdzone. Faktura VAT nr 72/U/12 wystawiona była m.in. za wywóz nieczystości z koszy na terenie Parkowa, a wg potwierdzenia opróżnianie koszy dotyczyło Parkowa oraz Tarnowa. Faktura nr 28/U/12 została opisana prawidłowo i potwierdzona zgodnie z zawartą umową. Dodał, że wykonawca usługi powinien w inny sposób wystawiać faktury, zwłaszcza że zawarta umowa dotyczy opróżniania koszy w Parkowie i Tarnowie. Wysokość wydatków na oczyszczanie miasta nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z podpisaną umową.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 3  kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Informację z wykonanie planu zadań i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 20.06.2012 przedstawiła Przewodnicząca GKRPA M. Stachowiak – pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że wykonanie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosło ok. 1/3 planowanej kwoty. Przedszkola nr 1 i 2 na plan 1.400 zł, wykorzystały blisko 1.200 zł, natomiast Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum przy LO nie wykorzystało żadnych środków. Zapytał czy świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną będą funkcjonowały przez cały rok?

M. Filipiak wyjaśniła, że na realizację wszystkich programów profilaktycznych zostały podpisane umowy z nauczycielami. Poinformowała, że świetlice opiekuńczo-wychowcze prowadzą swoją działalność w ciągu całego roku, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych – lipca i sierpnia.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał dlaczego w Szkole Podstawowej nr 3 działały dwie świetlice opiekuńczo-wychowawcze? Zwrócił uwagę, że w Szkole Podstawowej Nr 2 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w I półroczu 2012 r. zostały wykonane poniżej połowy zaplanowanej kwoty, mimo iż czasokres od stycznia do czerwca jest dłuższy, aniżeli czasokres od września do grudnia.

M. Filipiak wyjaśniła, że wynagrodzenie za miesiąc czerwiec wypłacone zostało w lipcu, więc wydatki te nie zostały ujęte w przedłożonym sprawozdaniu. 

Przewodniczący R. Dworzański zapytał dlaczego w Szkole Podstawowej nr 3 wykonano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały wykonane w kwocie ok. 4 tys. zł, skoro zaplanowano kwotę 10.800 zł do wykorzystania w ciągu całego roku?

M. Filipiak wyjaśniła, że świetlicy miały być zatrudnione trzy panie, a pracę miały tylko dwie. W tej sytuacji miały mniejszą ilość godzin, co przełożyło się na niższe wykonanie wydatków. Poinformowała, że zostały podpisane aneksy, na mocy których ilość godzin pracy pedagogów zwiększy się.

Radny R. Dworzański zapytał czy wykonanie wydatków w II półroczu br. zostanie nadrobione?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wykonanie wydatków w II półroczu będzie w normie, a niewykorzystane środki w I półroczu będą stanowiły oszczędność.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał dlaczego Zespół Szkół nie wykorzystał żadnych pieniędzy na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowaczej w I półroczu br.?

M. Filipiak wyjaśniła, że zapłata za prowadzenie świetlicy dokonana została w lipcu, ponieważ umowa zawarta była do końca czerwca i dopiero po upływie tego terminu przedkładane jest sprawozdanie z realizacji planu i po jego weryfikacji zostaje dokonana płatność.

Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że programy profilaktyczne prowadzone są w szkołach na terenie całej gminy. Na realizację każdego z programów przeznaczona jest określona liczba godzin, która może zostać wykorzystana w I lub II półroczu danego roku.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał dlaczego nie zostały wykorzystane żadne pieniądze przeznaczone na remonty?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że został niedawno ogłoszony przetarg na przeprowadzenie remontu świetlic opiekuńczo-wychowawczych, więc pieniądze zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Radny M. Kutka zapytał czy jeżeli chce się przeprowadzić badanie pełnoletniego ucznia narkotestem, to trzeba wezwać rodziców?

Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że o obecność podczas badania powinna zostać poproszona policja.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał kiedy zostanie dokonana korekta dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, ponieważ wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 70,56% planu?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że po dokonaniu płatności III raty plan dochodów nie zostanie znacznie przekroczony.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Komisja Rewizyjna wyrywkowo skontrolowała realizację programu profilaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Rogoźnie oraz finansowanie pracy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin zagrożonych patologia społeczną, która działa w Parkowie. Komisja nie wniosła żadnych uwag.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał na jakiej podstawie ustalana jest stawka za godzinę pracy podczas realizacji programów profilaktycznych w szkołach?

Przewodnicza GKRPA wyjaśniła, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza rekomendowane stawki za godzinę pracy. Stawki płacone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niższe, aniżeli stawki rekomendowane przez PARPA.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy płaci się za zegarową czy lekcyjną godzinę pracy?

Przewodnicząca GKRPA odpowiedziała, że płacone jest za godzinę zegarową. Stawka za godzinę pracy zbliżona jest do stawki wynagrodzenia nauczyciela.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał w jaki sposób prowadzony jest nabór osób prowadzący zajęcia świetlicowe bądź programy profilaktyczne?

Przewodnicząca GKRPA wyjaśniła, że każda z osób musi posiadać przygotowanie pedagogiczne, a za wybór osób prowadzących zajęcia odpowiada dyrektor szkoły, który podpisuje roczne sprawozdanie.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 4przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół nr 20/2012 został przyjęty jednomyślnie 4 głosamizaw obecności 4 członków Komisji.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 13.40

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 16 października 2012 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR ............................................

Wiceprzewodniczący KR ...................................

Członek KR ..........................................................

Członek KR ..........................................................

 

 

 

drukuj pobierz pdf