Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 168/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.168.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 26 października 2012 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

 

Na podstawie art.257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz na podstawie § 13 pkt 2 ppkt a) Uchwały Nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.50.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.83.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.89.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.108.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.109.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 roku i Uchwałą Nr XXV/187/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę                  657.308 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

 

2.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę                    657.308 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.168.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

DOCHODY

1.       W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa  się dochody o kwotę  346.754 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.390.2012.3 z dnia 19.10.2012r.

2.       W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę  712 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr. FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21.09.2012r.

3.       W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę  309.842 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych przeznaczonej na :

·       wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego    22.743 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.366.2012.3 z dnia 09 października 2012 roku,

·       świadczenia rodzinne – 215.000 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.407.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku,

·       opłacenie składki zdrowotnej –  3.393 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku,

·       wypłatę zasiłków okresowych – 15.068 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.404.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku,

·       wypłatę zasiłków stałych – 47.748 zł
Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.401.2012.5 z dnia 23 października 2012 roku,

·       realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5.890 zł

·       Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2012.3 z dnia 23 października 2012 roku.

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę  657.308 zł

 

 

WYDATKI

1.       W dziale Rolnictwo i łowiectwo zwiększa  się wydatki o kwotę  346.754 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2.       W dziale Transport i łączność dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 27.400 zł.

3.       W dziale Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 20.000 zł.

4.       W dziale Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 3.000 zł.

5.       W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 12.000 zł.

6.       W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę  712 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych  i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 148.300 zł na podstawie wniosków Dyrektorów jednostek oświatowych.

7.       W dziale Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 320 zł.

8.       W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę  309.842 zł z przeznaczeniem na:

·       wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych  – 22.743 zł

·       wypłatę świadczeń rodzinnych – 215.000 zł (zadanie zlecone)

·       opłacenie składki zdrowotnej – 4.242 zł

·       wypłatę zasiłków okresowych – 18.835 zł

·       wypłatę zasiłków stałych    43.132 zł

·        dożywianie – 5.890 zł

oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami kwoty +/-37.816 zł.

9.       W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesienia wydatków między
paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 3.600 zł.

10.    W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami  na kwotę +/- 11.501 zł.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę  657.308 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3       „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok”  
zwiększono o kwotę 561.754 zł.
Nr 4       „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2012 rok” zwiększono  o kwotę 95.554 zł
Nr 5       „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok”  dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
w ramach rozdziału na kwotę +/- 320 zł.

 

 

 

Załączniki:

 

 

drukuj pobierz pdf