Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXVI/194/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2013

Uchwała Nr XXVI/194/2012
Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 października 2012 r.

 

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2013 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz.567) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości: 

  1. Od budynków lub ich części: 

1)       mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej 0,54 zł, 

2)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 17,49 zł, 

3)       zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 10,62 zł, 

4)       związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej 3,92 zł, 

5)       pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,42 zł, z wyjątkiem: 

a)       budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,91 zł, 

b)       budynków garażowych, w których przechowuje się środki transportowe, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,64 zł, 

c)       zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł. 

  1. Od gruntów: 

1)       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni 0,57 zł, 

2)       pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,49 zł, 

3)       pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,35 zł, z wyjątkiem: 

a)       dróg wewnętrznych, pod zabudową mieszkaniową oraz pod budynkami gospodarczymi i garażowymi z uwzględnieniem zapisów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Obornikach od 1m2 powierzchni 0,20 zł, 

b)       zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,40 zł. 

4)       Od budowli: ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 2%. 

 

§ 2.  Traci moc Uchwała Nr XIV/107/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011r w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2012. 

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2013. 

 

 

drukuj pobierz pdf