Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 22/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 października 2012 r. o godz. 14.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 22/2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 października 2012 r.  o godz. 14.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Kontrola gospodarki paliwowej i zakupowej w wybranych jednostkach OSP.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca BurmistrzaK. Ostrowski, Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska, Komendant Straży Miejskiej – J. Stępień, Strażnik Miejski – S. Jamróz.

 

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Kontrola gospodarki paliwowej i zakupowej w wybranych jednostkach OSP. 
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.

 

Do porządku obrad uwag nie wniesiono.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 2 – kontrola gospodarki paliwowej i zakupowej w wybranych jednostkach OSP.

Przewodniczący R. Dworzański poprosił o scharakteryzowanie działalności jednostek OSP oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za ich rozliczanie.

Komendant J. Stępień wyjaśnił, że ochotnicze straże pożarne są stowarzyszeniami. Nadzór nad wiarygodnością zakupów poszczególnych jednostek OSP w Gminie Rogoźno sprawuje Straż Miejska: Komendant oraz Strażnik Miejski S. Jamróz.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał kto zajmuje się dekretowaniem i opisywaniem faktur?

Komendant J. Stępień wyjaśnił, że każda z faktur związanych z działalnością OSP opisywana jest przez Straż Miejską, i następnie księgowana przez wydział finansowy urzędu.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał kto i na jakiej podstawie ustalił poziom zużycia paliwa przez poszczególne pojazdy i urządzenia mechaniczne?

Komendant J. Stępień wyjaśnił, że wszystkie materiały dotyczące działalności OSP zostały przekazane straży miejskiej przez pana, który wcześniej sprawował nadzór nad jednostkami. W czasie, gdy jednostki OSP rozliczane są przez straż miejską zostały nabyte dwa wozy strażackie. Zużycie paliwa na spalanie postojowe wyliczane jest wg rozporządzenia Ministerstwa Transportu, który wylicza się następująco: stawka * 0,05/godz. Normy zużycia paliwa zostały nie były narzucone, ani weryfikowane przez urząd, natomiast zostały one narzucone przez PSP. Dodał, że w niektórych samochodach zamontowane są instalacje przepływomierzy paliwa, a powinny być one we wszystkich. Zwrócili uwagę, że tylko dwa pojazdy stanowią majątek gminy. 

Radny M. Kutka zapytał czy jeżeli w przekazanym zestawieniu koszt OC wynosi o zł, to oznacza to iż jego płatność przypada na IV kwartał tego roku?

Strażnik S. Jamróz wyjaśnił, że w programie komputerowym w którym ewidencjonowane są koszty utrzymania pojazdów nie prowadzi zapisów dotyczących ubezpieczenia OC. W zestawieniu nie ujęto jednostki w Budziszewku, ponieważ posiada ona półroczne karty pojazdu.

Radna E. Wysocka zapytała czy strażacy z Budziszewka zostali już przeszkoleni, ale zostali zakwalifikowani do szkolenia.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy w przedłożonym zestawieniu obrotów na kontach analitycznych pod numerem 0100 został ujęty zakup paliwa do wszystkich pojazdów, czy tylko wybranych? 

Komendant J. Stępień wyjaśnił, że w przedstawionym zestawieniu ujęto ogół zakupowanego paliwa. 

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że obroty na koncie analitycznym wyniosły 31.295,98 zł, a według kosztów utrzymania pojazdów na zakup paliwa wydano 39.641 zł. Zapytał z czego wynikają te różnice, skoro zestawienia sporządzono za trzy kwartały 2012 r.

Komendant J. Stępień wyjaśnił, że faktury spływają najpierw do straży miejskiej, następnie przekazywane są do wydziału finansowego, gdzie są księgowane. Każdy z kierowców samochodów strażackich otrzymuje w urzędzie zlecenie, które upoważnia go do zakupu paliwa na rachunek urzędu, a dla urzędu wystawiana jest zbiorcza faktura za kupione paliwo.  Do każdej z faktur załącza się dokument WZ i następnie dokonuje się odpowiednich księgowań.

Strażnik S. Jamróz poinformował, że ze względu na wichury z rozdziału zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 7.446,61 zł na zakup paliwa. Dodał, że paliwo zakupione ze środków zarządzania kryzysowego musiało zostać ujęte w koszty utrzymania pojazdów.

Przewodniczący R. Dworzański poprosił o podanie norm zużycia paliwa na poszczególne pojazdy.

Strażnik S. Jamróz poinformował, że normy zużycia paliwa kształtują się następująco:

-         samochód o numerze rejestracyjnym POB 42HH – 12,5 l/100 km,

-         samochód o numerze rejestracyjnym POB 43NK – 30,4 l/100 km,

-         samochód o numerze rejestracyjnym POB L955 – 24 l/100 km,

-         samochód o numerze rejestracyjnym POB CH06 – 33 l/100 km,

-         samochód o numerze rejestracyjnym POB K822 – 24 l/100 km,

-         samochód o numerze rejestracyjnym POB 99RN – 30 l/100 km,

-         samochód o numerze rejestracyjnym PIB 779R – 24,5 l/100 km,

-         samochód o numerze rejestracyjnym PIA 077R – 27,5 l/100 km,

-         samochód o numerze rejestracyjnym POB 33LE – 12,5 l/100 km,

-         samochód o numerze rejestracyjnym POB F232 – 29,7 l/100 km.

Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z następującymi dokumentami:

-         karta drogowa pożarniczego pojazdu samochodowego nr A/P21/9/12 za okres od 1-30.09.2012 r.,

-         zamówienie ogólne z rubrykami nr OSP/VIII/28/2012 z dnia 30.08.2012 r. ,

-         karta pracy sprzętu silnikowego nr M/P21/3/IX/12,

-         karta pracy sprzętu silnikowego nr M/P/21/2IX/12,

-         karta pracy sprzętu silnikowego nr M/P21/1/IX/12,

-         karta drogowa pożarniczego pojazdu samochodowego nr A/P24/9/12,

-         zamówienie ogólne z rubrykami nr OSP/IX/2/2012 z dnia 30.09.2012 r.,

-         karat drogowa pożarniczego pojazdu samochodowego nr A/P22/9/10,

-         zamówienie ogólne z rubrykami nr OSP/14/IX/2012 z dnia 24.09.2012 r.,

-         karta pracy sprzętu silnikowego nr M/P22/5/IX/12,

-         karta pracy sprzętu silnikowego nr M/P22/4/IX/12,

-         karta pracy sprzętu silnikowego nr M/P22/3/IX/12,

-         karta pracy sprzętu silnikowego nr M/P22/2/IX/12,

-         karta pracy sprzętu silnikowego nr M/P22/1/IX/12.

Do kontrolowanych dokumentów Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o złożenie wyjaśnień na piśmie w sprawie różnic w kwotach zakupionych paliw. Wyjaśnił, że możliwy jest zakup paliwa ze środków zarządzania kryzysowego z rozdziału 75421 § 4210, jeżeli są realizowane zadania związane z likwidacją szkód spowodowanych nagłymi zdarzeniami.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że zakup dokonywane na potrzeby jednostek OSP ewidencjonowane są w § 4300 i § 4210.

Strażnik S. Jamróz wyjaśnił, że w § 4210 ewidencjonowany jest zakup materiałów, natomiast w § 4300 zakup usług.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:

- fakturą VAT nr FS – 707/12/VAT/03 z dnia 10.04.2012 r.,

- fakturą VAT nr  24/2012/11028 z dnia 25.05.2012 r. 

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do kontrolowanych dokumentów.

Przewodniczący R. Dworzański zaproponował, aby w kartach przedstawiających koszty utrzymania pojazdów poza zużyciem paliwa ewidencjonować koszty ich napraw i zakupu materiałów eksploatacyjnych. Taka ewidencja pozwoli ocenić koszty utrzymania poszczególnych pojazdów.

Radna E. Wysocka zapytała czy pojazd jednostki OSP Budziszewko jest sprawny?

Komendant J. Stępień odpowiedział, że samochód tej jednostki jest sprawny.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 3przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół nr 21/2012 został przyjęty jednomyślnie 4 głosamizaw obecności 4 członków Komisji.

 

W punkcie 4 – sprawy bieżące, nikt nie zabrał głosu.

 

W dalszej części posiedzenia zrealizowano punkt 5 – wolne głosy i wnioski.

Strażnik S. Jamróz poinformował, że od następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonych jest 369 strażaków ochotników. Dodatkowo ubezpieczonych jest 116 strażaków biorących czynny udział w akcjach wg listy imiennej. W poszczególnych jednostkach ubezpieczonych jest:

- OSP Rogoźno – 31 osób,

- OSP Gościejewo – 18 osób,

- OSP Owieczki – 11 osób,

- OSP Budziszewko – 8 osób,

- OSP Parkowo – 22 osoby,

- OSP Pruśce – 16 osób,

- OSP Słomowo – 10 osób.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 15.30

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 9 listopada 2012 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR ............................................

Wiceprzewodniczący KR ...................................

Członek KR ..........................................................

Członek KR ..........................................................

                                                                                                             

 

drukuj pobierz pdf