Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

UCHWAŁA Nr XXVII/197/2012

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 21 listopada 2012r.

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.1. Świadczenia w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie, zwanego dalej Ośrodkiem, na podstawie decyzji administracyjnej.

2. Zakres usług, wysokość odpłatności lub jej brak ustala Kierownik Ośrodka na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w przedmiotowej sprawie i określa w decyzji administracyjnej.

 

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza:

1)       dla osób samotnie gospodarującychkwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej,

2)       dla osób w rodziniekwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 3. Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi w części lub całości od świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w wysokości określonej w poniższych tabelach:

 

 

 

Tabela 1: Usługi opiekuńcze

 

L.p.

Kryterium %            

Dochód na osobę rodzinie

Gospodarujący samotnie

Gospodarujący w rodzinie

1.

Do 100%

0 - 542,00

0%

0%

2.

Powyżej 100%-110%

p. 542,00-596,20

5%

5%

3.

Powyżej 110%-125

p. 596,20-677,50

7,5%

10%

4.

Powyżej 125%-140%

p. 677,50-758,80

10%

15%

5.

Powyżej 140%-155%

p. 758,80-840,10

12,5%

20%

6.

Powyżej 155%-170%

p. 840,10-921,40

15%

25%

7.

Powyżej 170%-185%

p. 921,40-1.002,70

17,5%

30%

8.

Powyżej 185%-200%

p. 1.002,70-1.084,00

20%

35%

9.

Powyżej 200%-215%

p. 1.084,00-1165,30

22,5%

40%

10.

Powyżej 215%-230%

p. 1.165,30-1.246,60

25%

45%

11.

Powyżej 230%-245%

p. 1.246,60-1.327,90

27,5%

50%

12.

Powyżej 245%-260%

p. 1.327,90-1.409,20

30%

55%

13.

Powyżej 260%-275%

p. 1.409,20-1.490,50

32,5%

60%

14.

Powyżej 275%-290%

p. 1.490,50-1.571,80

35%

65%

15.

Powyżej 290%-305%

p. 1.571,80-1.653,10

40%

70%

16.

Powyżej 305%-320%

p. 1.653,10-1.734,40

45%

75%

17.

Powyżej 320%-335%

p. 1.734,40-1.815,70

50%

80%

18.

Powyżej 335%-350%

p. 1.815,70-1.987,00

55%

90%

19.

Powyżej 350%-

powyżej 1.987,00

60%

100%

 

Tabela 2: Specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

L.p.

Kryterium %                   

Dochód na osobę rodzinie

Gospodarujący samotnie

Gospodarujący w rodzinie

1.

Do 100%

Do 542,00

0%

0%

2.

Powyżej 100%-132,5%

p. 542-718,15

1,5%

3,5%

3.

Powyżej 132,5-165%

p. 718,15-894,30

3%

7%

4.

Powyżej 165%-187,5%

p. 894,30-1016,25

5%

11%

5.

Powyżej 187,5%-220%

p. 1016,25-1192,40

7%

15%

6.

Powyżej 220%-237,5%

p. 1192,40-1287,25

11%

20%

7.

Powyżej 237,5%-255%

p. 1287,25-1382,10

15%

25%

8.

Powyżej 255%-265%

p. 1382,10-1436,30

22,5%

32,5%

9.

Powyżej 265%-275%

p. 1436,30-1490,50

30%

40%

10.

Powyżej 275%-282,5%

p. 1490,50-1531,15

45%

55%

11.

Powyżej 282,5%-290%

p. 1531,15-1571,80

60%

70%

12.

Powyżej 290%-310%

p. 1571,80-1680,20

75%

85%

13.

Powyżej 310%-330%

p. 1680,20-1788,60

90%

100%

14.

Powyżej 330%

Powyżej 1788,60

100%

100%

 

 

§ 4.1. Jeżeli świadczeniobiorca nie dokona zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w terminie i na warunkach określonych w decyzji, należności z tytułu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Kierownik Ośrodka na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu lub ustalić nowe warunki spłaty.

 

§ 5.1. Całkowity koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 12,10 zł.

2. Całkowity koszt 1 godziny usług opiekuńczych wzrasta od miesiąca następującego po miesiącu,  w którym kwoty określające wysokość dochodu, od którego ustala się odpłatność za usługi, podlegają waloryzacji o 20% w stosunku do poprzedniej kwoty usług.

3. W przypadku dwukrotnej w roku waloryzacji kwot określających wysokość dochodu, od którego ustala się odpłatność za usługi opiekuńcze, koszt 1 godziny usług opiekuńczych wzrośnie każdorazowo o 10% w stosunku do poprzedniej kwoty usług.

 

§ 6.1. Całkowity koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 19,00 .

2. Całkowity koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wzrasta od miesiąca następującego po miesiącu,  w którym kwoty określające wysokość dochodu, od którego ustala się odpłatność za usługi, podlegają waloryzacji o 20% w stosunku do poprzedniej kwoty usług.

3. W przypadku dwukrotnej w roku waloryzacji kwot określających wysokość dochodu, od którego ustala się odpłatność za usługi opiekuńcze, koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wzrośnie każdorazowo o 10% w stosunku do poprzedniej kwoty usług.

 

§ 7. W decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych, o których stanowi art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, określa się wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę albo przyznaje świadczenie nieodpłatnie, a także zakres usług, okres i miejsce świadczenia, uwzględniając sytuację bytową i zdrowotną objętej nimi osoby.

 

§ 8. Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustaloną w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie, osoba zobowiązana wnosi do kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w rozliczeniach miesięcznych do dnia 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 10. Traci moc uchwała Nr LV/387/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.  

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

drukuj pobierz pdf