Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXVII/201/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/201/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 listopada 2012r.

 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 41  ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz.473 ze zmianami),

Rada Miejska uchwala:

 

§ 1.   Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie

 

                                                                                                                                          Załącznik do Uchwały Nr XXVII/201/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012r.   

 

 

Gminny Program

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na rok 2013

 

 

Rogoźno, dnia 21 listopada 2012 r.

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

na 2013 rok.

 

 

Dochody                                              -  285.000,00 zł

 

Wydatki                                              -  285.000,00 zł

 

 

ZADANIA :                                                                        

 

1.      Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób           uzależnionych.                                                                                      -     2.800,00

2.      Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej,obsługa i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego. Poprawa funkcjonalności działających świetlic opiekuńczo – wychowawczych.      - 165.020,00

3.       Zakup materiałów na potrzeby komisji i grup wsparcia     -     9.500,00

4.       Finansowanie pracy świetlic opiekuńczo -wychowawczych dla dziec zagrożonych patologią społeczną.          - 43.700,00

6.       Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, fundacji służący rozwiązywaniu problemów alkoholowych.       -  27.000,00

7.       Koszty funkcjonowania GKRPA, delegacje, szkolenia.   -  36.980,00

 

 

  1. Diagnoza, zasoby, główne kierunki działań oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie.           

 

 

1.                   Diagnoza problemów alkoholowych występujących na terenie miasta i gminy Rogoźno

 

Dane szacunkowe dotyczą  liczby osób dotkniętych problemem alkoholowym w gminie Rogoźno na podstawie danych szacunkowych

 

-         osoby uzależnione stanowią przeciętnie 2-3 % dorosłej populacji, co przeliczając na liczbę mieszkańców gminy Rogoźno stanowi 330 osób

-         osoby nadużywające alkoholu stanowią 12 % tj. 1600 osób

-         osoby współuzależnione to 3-5 % tj. 440 osoby

-         uczniowie różnych typów szkół upijający się 1,5 % tj. 350 osób

-         bite kobiety stanowią w Polsce przeciętnie 18 %, z tym ,że w małych gminach miejskich wskaźnik ten rośnie do 25 % tj. 1080 osób w Rogoźnie  i gminie)

-         na każde 100 tys. dzieci w Polsce 250-300 dzieci jest maltretowanych tj. około 135 dzieci w naszym środowisku

-         około 15 % uczniów upija się tj. 350 uczniów w gminie Rogoźno

Z danych Komisariatu Policji w Rogoźnie (stan za 2011r.) wynika, że we wszystkich przypadkach podjętych interwencji stwierdzono, iż osoby, w stosunku do których interwencję podjęto, były pod wpływem alkoholu.

                      

Dane te są następujące:

2009

2010

2011

Ilość przeprowadzonych interwencji            

987

777

921

- interwencje domowe

218

127

183

- interwencje w miejscach publicznych

769

650

738

Ilość osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień w Poznaniu   

51

84

78

- z interwencji domowych

30

26 

25

- z interwencji w miejscach publicznych             

21

58

53

Ilość prowadzonych spraw o kierowanie w stanie nietrzeźwym

 

- samochodem art. 178a § 1 KK

61

38  

188

- rowerem art. 178a § 2 KK

26

40

39

Ilość prowadzonych spraw o fizyczne i moralne znęcanie się art.207§1 KK

10

15

22

- zakończonych aktem oskarżenia

6

9

brak danych

- umorzonych (sprawy wycofane)

4

6

brak danych

Ilość nieletnich względem, których skierowano materiały do Sądu Rodzinnego i Nieletnich

- ilość nieletnich

60

----

42

- ilość czynów popełnionych przez nieletnich

53

----

52

 

Z danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie:

 

 

2009

2010

2011

pomocą socjalną objęto rodzin:

1577

1776

1323

(tj. w stosunku do liczby mieszkańców 13,74%), żyjących w rodzinach otrzymujących pomoc z powodu:

ubóstwa

387 rodzin

431

411

bezrobocia

224 rodzin

284

276

długotrwałej choroby

386 rodzin

391

414

bezradności         

134 rodzin

231

122

niepełnosprawności

239 rodzin

225

247

bezdomności

75 (Markot)

81

72

alkoholizmu        

91 rodzin

93

64

trudności

w przystosowaniu się po opuszczeniu ZK   

22 osoby

28

23

narkomanii                 22 rodziny ( tj. 39 osób w tym Monar)

22

6

 

 

Z opisu działań merytorycznych GOPS-u wynika ,że alkoholizm nadal jest tematem wstydliwym, chociaż w porównaniu z rokiem poprzednim rokiem zmniejszyła się liczba rodzin z problemem alkoholowym  ( z 93 rodzin w 2010r do 64 rodzin w 2011 r.) które skorzystały z pomocy GOPS-u. Jednak wieloletnie skutki nadużywania alkoholu  są przyczynami takich problemów jak niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezrobocie, bezdomność, przemoc. Często fakt nadużywania alkoholu jest przez rodziny problemem ukrywanym, dlatego też przyznawanie pomocy wprost z powodu alkoholizmu bywa utrudnione . Wieloletnie skutki nadużywania alkoholu bywają przyczynami  takich problemów jak : niepełnosprawność , długotrwała choroba, bezdomność, przemoc . Większość rodzin niepełnych,  również wielodzietnych, objętych pomocą socjalną GOPS-u doświadczyła wcześniej konfliktów na tle nadużywania, przez partnerów, alkoholu.

Oceniając pod względem jakościowym powyższe wyniki, stwierdzić  należy, że nadal zwiększa się problemowość rodzin.

Podobnym ,wciąż aktualnym problem w naszym środowisku jest przemoc w różnych jej wymiarach tj.

                -              przemoc domowa ( fizyczna, seksualna, psychiczna, krzywdzenie emocjonalne dzieci)

                -              przemoc w szkole

         

Potwierdzają to dane CBOS-u z 2005 roku , które mówią, że :

                6 % Polaków w rodzinie spotyka się z przemocą

                12 % było przynajmniej 1 raz bitych

                co 5 Polak mówi, że bił własne dzieci

W porównaniu z poprzednimi badaniami problem przemocy nieco  zmniejszył się w naszej polskiej rzeczywistości, jednak jej przejawów nadal nie można bagatelizować!

Aktualne badania naukowe dane MENiS , mówią o następujących zagrożeniach i zachowaniach problemowych dzieci i młodzieży:

-              istnieje powszechność stosowania substancji psychoaktywnych w kolejności:

                Nikotyna              ( 31 %)

                Alkohol                 ( 15% )

                Leki i narkotyki

-              nastąpił wzrost chorób psychicznych u dzieci i młodzieży ( depresje, lęki, schizofrenie, inne zaburzenia emocjonalne, zaburzenia odżywiania)

-              utrzymują się nadal samouszkodzenia i próby samobójcze

-              coraz częściej występują uzależnienia dzieci i młodzieży ( również dorosłych) od Internetu i gier hazardowych (zjawisko cyberprzemocy)

-              dysfunkcjonalność rozwoju seksualnego ( prostytucja u dziewcząt i chłopców)

-              agresje oraz inne zachowania antyspołeczne

        

Aktualne badania ESPAD (podsumowanie w 2011 r.) wykazały, że:

- zdecydowana większość uczniów należy do grona konsumentów napojów alkoholowych, a najczęściej spożywanym trunkiem jest piwo

- badanie z 2011 r. wskazuje na stabilizację wskaźników używania alkoholu i przekraczanie progu nietrzeźwości wśród badanych uczniów

- znacząco w porównaniu z poprzednią edycją badań, wzrósł odsetek młodzieży zarówno młodszej jak i starszej sięgającej w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem po wódkę

- mimo pozytywnych tendencji spadkowych nadal problemem jest, w ocenie młodzieży, wysoka dostępność napojów alkoholowych

- w porównaniu z poprzednią edycją badań znacząco zwiększyła się liczba uczniów (starszych i młodszych), którym proponowano wypicie wódki.

 

Wniosek:

Niewystarczające jest przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

 

 

Wyniki badań Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (raport techniczny z 2011r)  obejmujących dzieci 11, 13 i 15 lat wykazały, że:

- w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem do spożywania jakiegokolwiek napoju alkoholowego przyznało się 11% 11-latków, 27% 13- latków ( w tym 10 % więcej niż 1,2 razy), 51% 15- latków ( w tym 24% więcej niż 2 razy)

- w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem do upicia przyznało się 11% 13-latków i 18% 15-latków.

- 30% 15-latków pierwszy raz piło alkohol  przed ukończeniem 13 roku życia

- blisko 10%  15-latków upiło się pierwszy raz mając mniej niż 14 lat

 

Z badań Krajowego Biura do Spraw Narkomanii wynika, że istnieje również łatwy dostęp do narkotyków tj. marihuana, haszysz, ekstazy (24% badanych).

 

Dane krajowe dotyczące zachowań problemowych szczególnie młodzieży gimnazjalnej wykazują, że zachowanie te spowodowane są:

-  dysfunkcjonalnością rodziny,

- nieadekwatnym programem nauczania do możliwości psychofizycznych dziecka

- brakiem kompetencji nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych

- złą organizacją pracy szkoły (zbyt liczne klasy, brak nauczycieli wspierających, brak indywidualizacji pracy z uczniem)

 

Wiadomo że, skutecznymi w redukcji zachowań problemowych są wszelkie działania profilaktyczne podejmowane zarówno w szkołach jak i środowisku lokalnym.

Nowe kierunki w profilaktyce:

 

1.       Praca na pozytywach

2.       Wyrównywanie deficytów w rozwoju emocjonalno społecznym ( budowanie umiejętności prospołecznych, budowanie więzi z dzieckiem)

3.       Budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży

4.       Eliminowanie strat powstających w tzw. okresach krytycznych

5.       Kierowanie działań profilaktycznych na środowisko rodzinne (profilaktyka kierowana do jednostki jest mało skuteczna)

 

Na podstawie analizy pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie za rok szkolny 2011/12, stwierdzono, iż do placówek oświatowych na uczęszczających ogółem 2665 uczniów, 489 uczniów aktualnie  wymaga różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie trudności szkolnych tj. dostosowanie wymagań edukacyjnych  z uwagi na obniżony poziom rozwoju intelektualnego , dysleksję rozwojową, zaburzenia mowy i wymowy, wymagających zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć dydaktycznych -wyrównawczych i wczesnego wspomagania rozwoju, adaptacji dziecka po powrocie z dłuższego pobytu za granicą (zjawisko eurosieroctwa) oraz zaburzeń zachowania.

Ponadto Poradnia przeprowadziła w roku 2011/12 badania wśród młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Rogoźno i Ryczywół dotyczące reaktywności młodzieży na zjawisko agresji. Ogółem objęto próbę 180 osób z terenu Rogoźna. Stwierdzono, że wszystkie wyniki badań mieszczą się na poziomie przeciętnym, czyli nie odbiegają od wyników uzyskanych przez uczniów w Polsce. Warto jednak:

-  monitorować zachowania agresywne wśród młodzieży

- warto propagować wśród dorosłych (rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły itp.) oraz młodzieży, umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz rozwiązywania trudnych problemów bez agresji.

 

 

Z całą pewnością można stwierdzić , iż brak dostatecznej pomocy dzieciom i młodzieży w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych ( takich dzieci jest około 20-30 %), powoduje już bardzo wcześnie zaburzenia zachowania w tym zaburzenia emocjonalne, lęki przed szkołą a także zachowania antyspołeczne oraz nadużywanie substancji psychoaktywnych..

Profilaktyką tych zachowań jest wczesna diagnoza i pomoc psychologiczno-  pedagogiczna w placówkach oświatowych.

 

Zaznaczyć należy ,że wzrasta liczba uczniów wymagających różnych form pomocy.

2. Zasoby

 

 

2.1.        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

       w skład której wchodzą:

Psycholog

Pedagog

Pracownik Socjalny

Pracownicy Urzędu Miejskiego

Policjant

 

W 2012 r.( dane od stycznia do 30 czerwca 2012 r) Komisja  spotkała się 8 razy zaproszono 51 osób, przeprowadzono rozmowy z 26 osobami   zgłaszanymi przez rodzinę, sąsiadów, policję, prokuraturę. Część osób  skierowano na leczenie zamknięte (Charcice, Złotów, Gniezno,  Piecewo). Pozostałe osoby skorzystały z oferowanej przez Komisję pomocy w miejscu zamieszkania.

Przedmiotem spotkań GKRPA było również omawianie spraw bieżących w tym spotkanie z realizatorami programu, podsumowanie realizacji GPPiRPA za I półrocze 2012 r., opracowywanie materiałów dla Rady Miejskiej 

 

 

2.2.        Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy mieszczący się w budynku na ul. Fabrycznej 5 w Rogoźnie.

 

 

W miejscu tym  :

-              pełni dyżur prawnik – w każdy  poniedziałek i środę miesiąca po 2 godz.

-              pełni dyżur psycholog – w każdy poniedziałek 4 i piątek 2 godz.  tygodniowo który diagnozuje , udziela porad, a także  prowadzi terapię grupową

-              spotykają się następujące grupy wsparcia:

-        dla rodzin z problemem uzależnień lub z problemem przemocy i innymi           problemami w rodzinie – (prowadzi psycholog)

-              grupa terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy ( dzieci młodsze)

-              grupa terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy ( dzieci starsze)

-              grupa wsparcia dla młodzieży chorej, nie uczącej się i nie pracującej.

-              spotykają się grupy samopomocowe AA

( „Przemysław” i „Odnowa” ,  „ALANON”)

Razem 7 grup wsparcia)

-              2 x w tygodniu dyżurują członkowie Ruchu  AA – wtorek  9.00- 11.00

                                                                                                                                                                                                                               Piątek   15.00 – 17.00

W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie (od stycznia do 30 czerwca 2012) udzielono pomocy 260 osobom w tym:

·         32 osobom uzależnionym (od leków, narkotyków, hazardu, alkoholu i sterydów)

·         7 porad osobom współuzależnionym

·         94 porady osobom z przemocy domowej, po wypadkach, osobom bezdomnym, dzieciom które weszły w konflikt z prawem, dzieciom z trudnościami wychowawczymi

·         12 porad osobom chorym psychicznie (w tym bulimia, depresja paranoidalna, anoreksja, psychozy, próby samobójcze,) z kryzysów rodzinnych, dla celów rentowych (3 osoby przebadano psychologicznie i wydano opinię, były to osoby o niskim statusie materialnym, 3 osoby skierowano na leczenie odwykowe w zakładzie zamkniętym)

·         Przeprowadzono 13 interwencji kryzysowych ( próby samobójcze, śmierć członka rodziny, napad)

·         Przeprowadzono 4 terapie rodzinne

·         Udzielono 80 porad prawnych  dotyczących następujących problemów: rozkładu życia małżeńskiego, świadectw pracy i niezdolności do pracy, alimentacji na rzecz najbliższych członków rodziny, spłaty zobowiązań względem banków i innych wierzycieli i inne

 

Odbyły dyżury AA – przyjęto 15 osób

 

Ponadto :

- Organizowano wyjazdy z grupami wsparcia i rodzicami do kina, wyjazdy na basen, na Misterium Paschalne do Górki Klasztornej, Gostynia

- przeprowadzono warsztaty dla zespołu interdyscyplinarnego i nauczycieli – „Zastępcze rodzicielstwo i piecza zastępcza” (prowadząca  sędzia Sądu Rejonowego w Obornikach A. Brzozowska,  psycholog  M. Stachowiak).

- prowadzono „Szkołę dla rodziców” (2 edycje) z których skorzystało 16 osób

- zorganizowano, wspólnie z PPP w Rogoźnie oraz GKRPA w Ryczywole XVI Środowiskowe Spotkanie na rzecz Profilaktyki  na temat „Nastolatki, oblicza przemocy” (80 osób, prof. Ewa Muszyńska, kurator zawodowy P. Drewicz oraz Pracownicy PPP )

 - zorganizowano spotkanie dla młodzieży gimnazjum z p reżyser Wandą Różycką Zborowską -  film pt.  „Pójdź za mną – testament Jana Pawła II” oraz dyskusja z młodzieżą (350 osób)

- zorganizowano spotkanie dla środowiska lokalnego – temat j. w.

- wyjazd grup AA do Częstochowy (54 osoby )

- zorganizowano szkolenie dla sprzedawców (50 osób) – „Zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż alkoholu” dr Teresa Kobrzyńska

- dofinansowano wyjazd osób uzależnionych i ich rodzin (13 osób, 4 dni) na Dni Skupienia do Gostynia (wykłady warsztaty Spotkania indywidualne min. M. Stachowiak ogółem wzięło udział 150 osób)

- GKRPA wzięła udział w szkoleniu WOKIS- u  nt. działania zespołów interdyscyplinarnych

- sfinansowano warsztaty terapeutyczno edukacyjne dla osób uzależnionych prowadzone przez Poradnię Odwykową w Obornikach ( 20 osób , 30 godz.)

- zorganizowano spotkanie z pracownikami placówek oświatowych Służby Zdrowia, Pomocy Społecznej, Policji Poradni Psychologiczno Pedagogicznej inspirujące opracowania Programu Wspierania Rodziny

- zakupiono, na kwotę 1800 zł narkotesty dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – 37 sztuk ( ZS im Ciegielskiego10, ZSA – 5, LO- 5 Gimnazjum nr 1- 10 ZS Parkowo – 4 ZS Gościejewo – 3)

- GKRPA kontynuowała współpracę z Krakowskim Ośrodkiem Profilaktyki ciąg dalszy kampanii „Postaw na Rodzinę” (zakup materiałów) .

 

2.3.        Zasoby instytucjonalne:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Policja i Straż Miejska

Szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i przedszkola

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Biblioteka

Rogozińskie Centrum Kultury

Służba zdrowia

Parafie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Organizacje pozarządowe

Ośrodek Markot -  Monar Rożnowice

Rada Miejska w Rogoźnie

 

3.      Główne kierunki działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

3.1          Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, przeciwdziałanie              przemocy w rodzinie na rok 2013

-                  Działalność Punktu  Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób doświadczających przemocy

-                  „ Niebieska Linia”- dla osób , które doznają przemocy

-                  Rodzinna grupa wsparcia dla osób współuzależnionych oraz osób , które doświadczyły przemocy domowej

-                                  prowadzenie interwencji kryzysowej i wsparcia ofiarom przemocy:

             a) diagnozowanie problemu przemocy

             b) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą

             c) prowadzenie poradnictwa psychopedagogicznego

                     d) realizacja programu korekcyjno terapeutycznego dla sprawców przemocy

             e) Działalność 4 grup korekcyjnych  dla dzieci i młodzieży , które doznały przemocy oraz dla dzieci z problemami rodzinnymi

            f) prowadzenie psychoedukacji dla rodziców w ramach programy Szkoła dla Rodziców (4 edycje)

3.2          Działania profilaktyczne i edukacja publiczna

 

- Prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych w świetlicach opiekuńczo wychowawczych

- Półkolonie terapeutyczne lub obozy (organizacje pozarządowe)

-  Szkolenia grup zawodowych z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy osobom uzależnionym , ich rodzinom i ofiarom przemocy

-  Prowadzenie zdrowego stylu życia , trzeźwości, wspieranie działań służących rekreacji, zabawie bez używek

-  Zintensyfikowanie działań na rzecz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rogoźno (min. kontrola miejsc w których przebywają nieletni, poprawienie skuteczności działań o charakterze prewencyjnym)

-  Realizacja programów profilaktycznych obejmujących pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach świetlic opiekuńczo wychowawczych

-  Wspieranie wolontariatu w zakresie działań na rzecz dziecka i rodziny

-  Współpraca z mediami

- Zintensyfikowanie działań na rzecz wspierania rodziny

- Zorganizowanie XVII Środowiskowej Konferencji o tematyce prorodzinnej

 

3.3          Kontrola przestrzegania zasad obrotu i zakazu reklamy napojów alkoholowych

- Kontrola miejsc sprzedaży alkoholu

 

3.4          Wspieranie organizacji i stowarzyszeń prowadzących działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

-  Wspieranie działań Abstynenckich Grup Samopomocowych

-  Współorganizowanie imprez promujących trzeźwość dla środowiska abstynenckiego oraz dla środowiska lokalnego (w tym ogólnopolskie spotkania AA w Częstochowie i Licheniu, Rekolekcje i Dni Skupienia w Gostyniu i Rokitnie, Górce Klasztornej  „Sierpień - Miesiącem Trzeźwości” – pierwszy tydzień sierpnia 2013, w Rogoźnie,  Spotkania Wigilijne i rocznice AA, festyn rodzinny, spotkania edukacyjne na wybrane tematy)

- Organizowanie letniego wypoczynku w miejscu zamieszkania.

- Współpraca z Ośrodkiem Markot – Monar w ramach Kampanii Przeciw                             

Ubóstwu

- Poprawienie funkcjonalności działających świetlic (Owczegłowy)

 

3.5 Poprawa bezpieczeństwa terenów szczególnie zagrożonych  poprzez zwiększenie patroli

 

Zasady wynagradzania członków Komisji

 

Członkowie Komisji otrzymywać będą wynagrodzenie na podstawie podpisanych umów zleceń w następujących wysokościach brutto zł miesięcznie.

Wynagrodzenia członków komisji pozostają bez zmian.

 

          Przewodnicząca -       530

                za prowadzenie GKRPA i koordynowanie działań, przygotowywanie

          sprawozdań

 

                Zastępca przewodniczącej     430

                za pracę w GKRPA, koordynowanie i nadzorowanie programów

                profilaktycznych w szkołach i organizacjach pozarządowych,

         przygotowanie umów dla realizatorów

 

                Sekretarz                                                                                                                                                           430

                prowadzenie dokumentacji, kontrole punktów sprzedaży alkoholu

                przygotowywanie przedmiotowych  pism, przygotowywanie

                postanowień dot. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

                członek                                                                                                                                              430

                monitorowanie  wydatków budżetowych, sporządzanie sprawozdań,

                finansowych, odpowiedzialność księgowa

 

                członek                                                                                                                                              430

praca w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przygotowywanie wywiadów i dokumentacji osób uzależnionych oraz

 innych kierowanych do komisji, kontrole punktów sprzedaży alkoholu.

 

członek                                                                                                  430                                                                                    

praca w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

kontrola punktów sprzedaży, koordynowanie współpracy z policją

szczególnie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscach szczególnie

zagrożonych, poprawiania skuteczności działań prewencyjnych

 

5.  Zarządzanie monitoring, ewaluacja programu

 

§  Za realizację programu odpowiada:

GKRPA składająca się z 6 osób tj. psychologa, pedagoga pracującego w PPP w Rogoźnie oraz pedagoga pracującego w  GOPS w Rogoźnie i 2 pracowników Urzędu Miasta oraz przedstawiciela Policji

Komisja współpracuje ze wszystkimi instytucjami na terenie gminy w tym z policją, służbą zdrowia oraz placówkami oświatowymi.

§  Monitoring – realizację programu monitoruje na bieżąco przewodnicząca Komisji oraz wice- przewodnicząca sprawdzając min. Dzienniki zajęć, hospitując zajęcia, analizując sprawozdania realizatorów programu.

§  Ewaluacja

Ewaluacji dokonuje się w systemie półrocznym, rocznym lub po zakończeniu programu i przedstawia się Burmistrzowi, Radnym Rady Miejskiej

§  Kontroli (kontrolę przeprowadza Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej)

 

III           Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013  oraz harmonogram ich realizacji

 

1.    Podstawy prawne programu:

 

-      Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

        ( tekst jednolity: Dz.U. z 2002 Nr 147 poz. 1231  z  póź.zm.)

 

-      Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

        Z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz.U.Nr 180 poz. 1493 z 2005r.)

 

-      Ustawa o Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Publicznych Przedszkolach , Szkołach i Palcówkach ( Dz.U. Nr 13 z 2001r.)

 

-      Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich ( Dz. U. Nr 11 poz. 109 z 2002r.)

 

-      Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005r)

 

-      Rozporządzenia MEN i S z dnia 31.01.2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami ( Dz. U. Nr 26 z 2003r.)

 

-      Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24.04.2003r.

 ( Dz.U.Nr 96 poz. 874 )

 

- Program MEN „Zero tolerancji dla przemocy w szkołach”

 

- Ustawa z dnia 06 maja 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

 

- Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-15

 

 

 

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa  prowadzenie działań związanych  z  profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych  gminy.

Środki finansowe na realizację zadań określi Rada Miejska w ramach Uchwały w sprawie budżetu gminy Rogoźno.

Realizacja programu odbywa się we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, szkołami, policją, sądem, prokuraturą, służbą zdrowia, parafiami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, placówkami oświatowymi, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconych im zadań.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie jest Programem Profilaktyki Środowiskowej to znaczy, że realizatorami programu jest wiele instytucji działających na terenie Rogoźna, a oferty trafiają do osób potrzebujących.

2.                   Zadania programu

 

2.1.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie i ich sprawców.

 

Formy pracy

Metody pracy

Odpowiedzialny realizator

Miejsce realizacji

Termin

2.1.1 Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy dla osób (dorosłych, dzieci i młodzieży )                                   z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie

Diagnozowanie

Orzekanie

Porady prawne i psychologiczne

Pomoc indywidualna

Grupy samopomocowe

Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Telefon zaufania

Psycholodzy

Pedagodzy

Prawnik

Członkowie Komisji, służba zdrowia

 

 

 

Fabryczna 5

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Przeprowadzanie rozmów motywujących do leczenia z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, ustalanie terminów leczenia

       Rozmowy

       Wywiady

       Wczesne interwencje

Porady

        

 

Komisja

 

 

 

 

Fabryczna 5

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych

Warsztaty

 

Realizatorzy Indywidualni

(programy autorskie)

 

2.1.4 Zajęcia korekcyjno-terapeutyczne dla osób współuzależnionych

terapia zajęciowa

zgodnie z programem

2.1.5. Zajęcia korekcyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc uzależnienia, kryzysy rodzinne)

     

    -//-

 

-//-

 

-//-

 

-//-

2.1.6. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się     profilaktyką problemów uzależnień i przemocy

 

Konsultacje

 

Komisja

Sąd, Policja, Straż Miejska, Służba Zdrowia, Placówki Leczenia Odwykowego, Oddziały Detoksykacyjne , Pomoc Społeczna

cały rok – w zależności od potrzeb

2.1.7. Pomoc prawna i współuczestniczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób bezdomnych z problemem alkoholowym , w tym wsparcie w wychodzeniu z bezdomności (Punkt wsparcia społecznego)

 porady

 Informacje

 spotkania edukacyjne

 

MARKOT

Rożnowice

Gościejewo

GOPS

Punkt Informacyjno –Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy

 Gmina Rogoźno

Cały rok

 

 

2.2. Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemocy,  pomocy psychospołecznej i     prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

 

2.2.1.                                               Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w tym podejmowanie działań w ramach systemu  „Niebieska Linia”

 

Porady

Wsparcie

Konsultacja

Terapia wstępna

Telefony zaufania

Psycholog

Pedagog

Prawnik

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny

Fabryczna 5

 

cały rok

2.2.2.                                             Prowadzenie wczesnej interwencji przez policję i GKRPA w sytuacjach kryzysowych

Wywiad

Interwencje

Rozmowy

Mediacje

Komisja i instytucje do tego powołane

gmina

Cały rok

2.2.3. Inicjowanie pomocy materialnej osobom           uzależnionym i członkom ich rodzin

 

 

Wywiad

Składanie wniosków

 

Pomoc społeczna

Członkowie Komisji

Prawnik

Komisja ,GOPS

Cały rok

2.2.4                                               Prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych w szczególności dla osób dotkniętych przemocą i kryzysami w rodzinie

Metody aktywne

Psycholodzy

Terapeuci

Fabryczna 5

Cały rok

2.2.5.                                             Prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych z programem profilaktycznym

 

Zajęcia wychowawcze

Warsztaty

Realizacja programów profilaktycznych

 

Dyrektorzy Szkół

 –Realizatorzy  programów autorskich

SP nr 2 Rogoźno

SP nr 3 Rogoźno

SP Budziszewko, Gościejewo SP Pruśce

Zespół Szkół w Parkowie

Świetlica w Owczegłowach

Cały rok

2.2.6.                                             Różne formy wypoczynku w czasie wakacji letnich i zimowych

 

Zajęcia wychowawcze

Programy terapeutyczne

Programy wycieczkowe

Dyrektorzy

Parafie

GOPS

Organizacje pozarządowe

Gmina

Zima/Lato 2013

2.2.7.                                             Działalność telefonu Zaufania dla osób szczególnie dla dzieci wobec których stosowana jest przemoc

Porada

Wsparcie

Informacja

Punkt informacyjno konsultacyjny

Ul. Fabryczna 5

Cały rok

2.2.8.                                             Prowadzenie grup korekcyjno terapeutycznych dla dzieci które doznały przemocy (4 grupy)

Warsztaty

Organizacje pozarządowe -

program autorski

Punkt konsultacyjny

Fabryczna5

Cały rok

2.2.9.                                             Udzielanie wsparcia ofiarom przemocy w ramach interwencji domowej

Porady

 

GKRPA, Policja, PPP, GOPS

Gmina

Cały rok

 2.2.10. Funkcjonowanie miejsca do      bezpiecznych                                                                                                           przesłuchań  dla ofiar przestępstw zwłaszcza dla ofiar przemocy domowej

 

PPP w Rogoźnie, Policja

Fabryczna 5

PPP w Rogoźnie, Policja

Fabryczna 5

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.                       Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów profilaktycznych działań informacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

 

2.3.1  Prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

 

WEDŁUG PUNKTU IV PROGRAMU

 

2.3.2 Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących profilaktyki w środowisku lokalnym za pomocą mediów

    Artykuły w prasie

     Informacje

      Ulotki

Szkoły

Członkowie Komisji

Prasa

Służba zdrowia

Urząd  Miejski

Komisja

 

Cały rok

2.3.3 Zorganizowanie XVII Środowiskowego Spotkania na Rzecz Profilaktyki

 

Wykłady

Warsztaty

Grupy problemowe

 

Komisje Rogoźno, Budzyń, Ryczywół

PPP Rogoźno, Starostwo Powiatowe Oborniki

RCK Rogoźno

X 2013

2.3.4           Rozpowszechnianie literatury fachowej nt. uzależnień

 

Świat Problemów

Remedium

Niebieska Linia

Komisja, Szkoły.

GOPS

gmina

Cały rok

2.3.5 Wspieranie Imprez dla środowiska lokalnego promujących abstynencję i zdrowy styl życia ” Sierpień miesiącem trzeźwości ”

 

Festyn

Msza św.

Spotkania integracyjne w tym mityngi otwarte

GKRPA

Grupy AA

RCK

 sierpień 2013

Wrzesień 2013

2.3.6 Współpraca z instytucjami powiatowymi ( Sąd, Prokuratura Policja, służba zdrowia, PCPR  w celu wymiany doświadczeń oraz aktualizowania wiedzy nt. uzależnień, przemocy domowej etc.

Szkolenia

m.in. dla kuratorów sądowych, dla pracowników pomocy społecznej

GKRPA

Fabryczna 5

Cały rok

2 szkolenia w roku

2.3.7 Wspieranie działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych obejmujących zajęcia sportowe i inne zajęcia rekreacyjne szczególnie w okresie wakacji

Półkolonie

Wycieczki

Akcja letnia

Realizatorzy szkoły Organizacje Pozarządowe, Parafie

gmina

Zima/Lato 2013

2.3.8 Zajęcia  dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia bez środków psychoaktywnych

Spotkania

Wycieczki

Festyny

Świetlice,

Grupy wsparcia, Szkoły,

Parafia św. Witta

gmina

Cały rok

 

2.4     Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi, a także zakazu reklamy

 

2.4.1.                       Kontrola placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania zasad obrotu oraz zakazu reklamy napojów alkoholowych

Kontrola

GKRPA

Straż Miejska Policja

Urząd Miejski

Cały rok

2.4.2.                      Kontrola placówek ubiegających się o zezwolenie  na sprzedaż napojów alkoholowych

Kontrola

GKRPA

Placówki handlujące alkoholem

Cały rok

2.4.3.                      Rozpatrywanie skarg na działalność placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Spotkania

Wywiad

GKRPA

 

Cały rok

2.4.4.                      Opiniowanie wniosków o cofnięcie zezwolenia

Spotkania

GKRPA

gmina

Cały rok

2.4.5.                      Działania kontrolno - interwencyjne wobec sprzedawców w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim

Kontrola

Interwencja

GKRPA, Policja, Straż Miejska

gmina

Cały rok

 

 

2.5.              Wspieranie działań  instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu

2.5.1. Pomoc w organizacji imprez wspierających abstynencję dla osób uzależnionych i ich rodzin min : spotkania rocznicowe,  imprezy okolicznościowe tj. , opłatek , spotkania integracyjne dofinansowywanie innych spotkań integracyjnych

Spotkania

Pielgrzymki (Częstochowa , Licheń, Lednica)

Wycieczki

Festyn rodzinny

 

GKRPA,

Gmina

Cały rok

2.5.2.  Szkolenie przedstawicieli różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień  kontaktu oraz pracy z osobami uzależnionymi . ich rodzinami w tym ofiarami i sprawcami przemocy

Konferencja – „XVII    Środowiskowe spotkanie na rzecz profilaktyki dot. problematyki rodzinnej”, Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży, Trening Zastępowania Agresji,

Seminaria- „Diagnoza przemocy wobec dzieci.” „Praca z trudnym klientem”

   I inne, 

 GKRPA

Powiat

Cały rok

2.5.3. Współpraca z istniejącymi środowiskami abstynenckimi oraz istniejącymi grupami wsparcia ( 8 grup)

    Spotkania integracyjne

     Mitingi otwarte

 

 

GKRPA

Gmina

Cały rok

 

 

 

IV.  Programy Profilaktyczne i świetlice opiekuńczo wychowawcze

 

1.       Programy profilaktyczne w placówkach szkolnych

 

Placówka

Program profilaktyczny

tytuł

Koszt

Szkoła Podstawowa w Pruścach

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym
Trening zastępowania Agresji

Płace
Dożywianie + materiały

3000

800

Zespół Szkół w Gościejewie

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym
Trening zastępowania Agresji

Płace
Dożywianie + materiały

3000

800

Szkoła Podstawowa w Budziszewku

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym
Trening zastępowania Agresji

Płace
Dożywianie + materiały

3000

800

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym
Trening zastępowania Agresji

Płace
Dożywianie + materiały

7500

800

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie

Świetlica opiekuńczo wychowawcza w tym
Trening zastępowania Agresji

Płace
Dożywianie + materiały

8000

1300

Świetlica Garbatka

Świetlica opiekuńczo wychowawcza z programem ART

Płace
Dożywianie + materiały

2500

1300

Świetlica Owczegłowy

Świetlica opiekuńczo wychowawcza z programem ART

Płace
Dożywianie + materiały

3000

800

ZS Parkowo

Świetlica opiekuńczo wychowawcza Trening zastępowania Agresji

Płace
Dożywianie + materiały

3000

800

Świetlica Słomowo

Świetlica opiekuńczo wychowawcza

Płace
Dożywianie + materiały

2500

800

 

Akcja Letnia

Małe formy wczasów a programem profilaktycznym ART – dofinansowanie dla organizacji pozarządowych.                                                                                           

 

drukuj pobierz pdf