Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXVII/203/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

Uchwała Nr XXVII/203/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 21 listopada 2012 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W Uchwale Nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.50.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.83.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.89.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.108.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.109.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXV/187/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2012 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.168.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 października 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

        

1.       Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę  1.362.337,28  i ustala się na kwotę           55.979.679,78 zł

 

2.       Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi  55.979.679,78 zł z tego:

1)       dochody bieżące w kwocie  44.979.136,78 zł

w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 w kwocie 175.305 zł

2)       dochody majątkowe w kwocie  11.000.543 zł

w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zada finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.567.674 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.       Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę  2.093.477,00   i ustala się na kwotę             59.006.188,00 zł

 

4.       Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi   59.006.188,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1)       wydatki bieżące w kwocie  43.063.059 zł

w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  195.871 zł

 

2)       wydatki majątkowe w kwocie 15.943.129 zł

w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  15.312.948 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

5.       Zmniejsza się deficyt o kwotę 731.139,72 zł i ustala się deficyt na kwotę 3.026.508,22 zł. Po dokonanej zmianie § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Uchwala się deficyt w kwocie 3.026.508,22 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  4.265.457,28 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów    1.238.949,06 zł.”

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwał.

 

6.       § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.398.434 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7.       § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 1.098.556 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

8.       § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 4.342.226 zł z tego:  

1)       dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.072.226 zł w tym: 

a)       na zadania bieżące           3.022.226 zł

b)       na zadania majątkowe     50.000 zł

2)       dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.270.000 zł w tym:

a)       na zadania bieżące 1.270.000 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

 

9.       § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 285.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych
w kwocie 355.630 zł oraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uzasadnienie  do Uchwały Nr XXVII/203/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

 

DOCHODY

1.       W dziale Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę                  6.735,00 zł do wysokości faktycznego wykonania dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

2.       W dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody o kwotę 551.308,00 zł z tytułu wpływów z:

ü   opłat za użytkowanie wieczyste + 16.000,- ( do wysokości wykonania,

ü   przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności + 26.000,-
( do wysokości wykonania),

ü   odpłatnego nabycia prawa własności – 599.308 zł,

ü  wpływów z różnych dochodów +6.000,- (zwrot kosztów wyceny nieruchomości).

3.       W dziale Administracja publiczna zmniejsza się dochody o kwotę   2.700,00 zł

4.       W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  zmniejsza się dochody o kwotę  109.839,00 zł do wysokości  przewidywanego wykonania dochodów w poszczególnych paragrafach.

5.       W dziale Różne rozliczenia zmniejsza się dochody o kwotę   431.348,28 zł korekta dotyczy zwrotu naliczonego podatku VAT  w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

6.       W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę  38.500,00 zł z tytułu:

ü  otrzymanych zwrotów funduszu alimentacyjnego +10.000,-

ü  darowizny pieniężnej        +30.000,-

ü  zmniejszenia dotacji na zadania zlecone -1.500 zł
Pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3111.429.2012.3 z dnia 26.10.2012r.

7.       W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 169.204,00 zł z tytułu otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu dotacji na zadania własne.
Pismo Wojewody Wielkopolskiego NrFB-I.3111.424.2012.7 z dnia 26.10.2012r. na kwotę +158.204 zł (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów),

Pismo Wojewody Wielkopolskiego NrFB-I.3111.423.2012.7 z dnia 26.10.2012r.  +11.000 zł (wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla uczniów).I

8.       W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dochody o kwotę                 481.581,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 (WRPO) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

Ogółem dochody zmniejszono o kwotę  1.362.337,28 zł

 

WYDATKI

1.       W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę  340.133,00 zł z tytułu korekty podatku od nieruchomości  za 2012 rok od dróg wewnętrznych.

2.         W dziale Oświata i wychowanie  zmniejsza się wydatki o kwotę  13.849,00 zł w tym:
-     zwiększono dotację o kwotę 40.000 zł dla powiatu z przeznaczeniem
     na wydatki  Gimnazjum Nr 2,
-     zmniejszono wydatki pozostałych jednostek oświatowych o kwotę -53.849 zł.

3.         W dziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 3.010 zł.

4.         W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę   28.500,00 zł

-     zmniejszono wydatki o kwotę -1.500 zł ( zadanie zlecone)

-     zwiększono wydatki o kwotę 30.000 zł (zakup opału dla podopiecznych),

-     dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/-23.600 zł.

5.      W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 150.754,00 zł z przeznaczeniem na:
-        pomoc materialną dla uczniów 180.954 zł,
-        zmniejszono wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę – 30.200 zł.

6.      W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę               2.599.015,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.  Wydatki będą realizowane w 2013 roku.

7.      W dziale Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 5.900 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Siatkowej i wynagrodzenia bezosobowe  za przeprowadzone jesienne rozgrywki GLPN.

Ogółem wydatki zmniejszono o kwotę 2.093.477,00 zł

 

Dokonano zmian w załącznikach:

Nr 3           „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2012 roku”  zmniejszono przychody z tytułu pożyczki o kwotę 731.139,72 zł.
Deficyt po zmianie wynosi 3.026.508,22 zł.

Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych z planie budżetu na rok 2012” zmniejszono wydatki roku 2012 o kwotę 2.599.015 zł oraz zwiększono  nakłady do poniesienia o kwotę 95.605 zł w pozycji nr 9 załącznika.

Nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok”
zmniejszono o kwotę 1.500 zł na podstawie otrzymanego zawiadomienia.

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2012 rok”  zwiększono
o kwotę 169.204 zł.

Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2012 roku”  zwiększono  o kwotę 40.000 zł dotację
na zadania bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych .

Nr 8 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków
na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok”
 dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
w ramach rozdziału kwoty +/- 3.010 zł.

 


 

 

drukuj pobierz pdf