Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 23/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 listopada 2012 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie

Protokół nr 23/2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 listopada 2012 r.  o godz. 13.00

w siedzibie Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Kontrola w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi (windykacja zadłużeń, umowy na najem lokali użytkowych).

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny M. Kutka. Radna E. Wysocka uczestniczyła w posiedzeniu od godz. 13.20. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca BurmistrzaK. Ostrowski, Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy – M. Kachlicka, Główna Księgowa ZAMK – K. Adamska.

 

Proponowany porządek:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Kontrola w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi (windykacja zadłużeń, umowy na najem lokali użytkowych). 

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

4.       Sprawy bieżące.

5.       Wolne głosy i wnioski.

6.       Zakończenie.

 

Do porządku obrad uwag nie wniesiono.

 

Załączniki do protokołu:

- zestawienie umów najmu lokali użytkowychstanowi załącznik nr 2 do protokołu,

- zestawienie zaległości z tytułu opłat czynszowych lokali użytkowychstanowi załącznik nr 3 do protokołu,

- zestawienie zaległości z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnychstanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Przewodniczący R. Dworzański przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 16.02.2011 r. sugerowano aby opracować i wprowadzić procedurę windykacyjną, z podziałem na wiekowanie i wysokość zaległości, aby wywiązywać się z art. 118 Kodeksu cywilnego. Zapytał czy zarządzenie Burmistrza Rogoźna z 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne zostało zweryfikowane?

Inspektor ds. gospodarczych poinformował, że wysokość stawek za najem lokali użytkowych reguluje Zarządzenie Burmistrza Rogoźna Nr OR.0050.1.17.2012 r. z dnia 1.02.2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że z płatnościami powyżej 1 roku za najem lokali mieszkalnych zalega 144 najemców? Zapytał ile osób spośród 144 najemców zalega z płatnościami powyżej 3 lat? Zapytał jakie podejmuje się działania aby płatności nie uległy przedawnieniu?

Główna Księgowa ZAMK poinformowała, że regularnie wysyłane są upomnienia.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy Pl. K. Marcinkowskiego 12/8 oraz Nienawiszcz 14/2. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do kontrolowanych dokumentów.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał jakie działania podjął ZAMK, aby zabezpieczyć interes Gminy Rogoźno i wyegzekwować wyrok sądu.

Inspektor ZAMK wyjaśniła, że wyrok sądu zostanie wykonany gdy gmina dostarczy lokal socjalny dotychczasowemu najemcy.

Inspektor ds. gospodarczych poinformował, że w wiele osób posiada wyroki eksmisyjne do lokali socjalnych, ale ze względu na ich brak nie są wykwaterowywani z zajmowanych lokali. W ostatnim czasie zostały wysłane pisma informujące o odcięciu wody. Mieszkańcy, którzy otrzymali zawiadomienia złożyli deklarację że będą sukcesywnie płacić za media oraz rozpoczną spłatę zadłużenia. Skierowano również pismo do wspólnot mieszkaniowych, by podjęły działania aby umowy na dostarczanie wody były zawierane indywidualnie z każdym z najemców lokalu.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy ZAMK posiada wolne lokale socjalne lub czy ma lokale tymczasowe?

Inspektor ds. gospodarczych wyjaśnił, że obecnie ZAMK nie dysponuje wolnymi lokalami socjalnymi.

Przewodniczący R. Dworzański stwierdził, że zaległości od 31 do 90 dni dotyczą 22 lokali na łączną kwotę 11.739,08 zł, od 91 do 180 dni zalega 22 najemców na kwotę 25.925,10 zł, od 181 do 360 dni zalega 20 najemców na łączną kwotę 53.473,65 zł, natomiast zaległości powyżej roku ma 144 najemców na kwotę 1.577.074,08 zł. Na koniec 2010 r. zaległości powyżej roku wynosiły 1.190.511,08 zł.

Główna Księgowa ZAMK poinformowała, że ZAMK posiada 365 lokali mieszkalnych, które mieszczą się w 43 budynkach.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że spośród 365 lokali mieszkalnych, zadłużonych jest 204 lokali. Zapytał czy regularnie badany jest stan techniczny budynków w których znajdują się lokale?

Inspektor ds. gospodarczych poinformował, że przeglądy budynków odbywają się systematycznie. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją przeglądów stanu technicznego budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego 5 – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że zaległości z tytułu opłat za najem lokali użytkowych wynoszą 15.336,06 zł

Komisja Rewizyjna zapoznała się z umowami najmu lokali użytkowych mieszczących się przy ul. Kościuszki 37 oraz Kard. Wyszyńskiego 22 – nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 3przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół nr 22/2012 został przyjęty jednomyślnie 3 głosamizaw obecności 3 członków Komisji. 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 14.40

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 7 grudnia 2012 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR ............................................

Wiceprzewodniczący KR ...................................

Członek KR ..........................................................

Członek KR ..........................................................

 

drukuj pobierz pdf