Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXVIII/207/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł nieważność załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XXXVIII/207/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w zakresie obejmującym § 2, § 5 ust.3, 6,7, 6 ust. 1 i 3, § 7 ust. 1 i 5, § 8, § 16, § 17 ust. 3 i 4, ust. 5 pkt 2 i 3 oraz ust. 6 i 7, § 19 do 22 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i prządku - ze względu na istotne naruszenie prawa

 

 

Uchwała Nr XXVIII/207/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach,

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.  Traci moc uchwała nr XLIV/320/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno (Dziennik Urzędowy Województwa  Wielkopolskiego Nr 76, poz. 1910).

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

  


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/207/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno dotyczące:

 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a)       prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b)       uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c)       mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

 1. rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a)       średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b)       liczby osób korzystających z tych urządzeń;

 1. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
 2.  innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
 3. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
 4. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
 5. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

 

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 2. odbierającym odpady - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej wraz  z wydanym zaświadczeniem przez organ gminy potwierdzający dokonanie w/w wpisu  w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli i nieruchomości lub wydane przez organ gminy aktualne zezwolenie, dotyczące prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych;
 3. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
 4. nieruchomości – zgodnie z art. 46 k.c. są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności z czego wynika, iż istnieją następujące rodzaje nieruchomości:

a)       nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:

 

b)       nieruchomości budynkowe,

c)       nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe);

 1. nieruchomości zamieszkałe należy przez to rozumieć nieruchomości przeznaczone do trwałego przebywania osób w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
 2. nieruchomości niezamieszkałe należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, działalność handlową i usługową;
 3. zabudowę jednorodzinną to budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
 4. zabudowę wielorodzinną/wielolokalową – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami mieszkalnymi zawierającymi więcej niż 2 mieszkania lub zespołem takich budynków wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz zielenią rekreacyjną przydomową;
 5. nieruchomości przyległej – terminem tym określa się nieruchomość bezpośrednio przylegającą do nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, która oznaczona  została oddzielnym numerem geodezyjnym, (np. pas zieleni);
 6. opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki ustalane uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie na podstawie upoważnień ustawowych;
 7. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Rogoźno dostarczany właścicielom nieruchomości przez gminę;
 8. urzędzie- rozumie się przez to Urząd Miejski w Rogoźnie, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz Rogoźna wykonuje zadania;
 9. nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
 10. odbieraniu odpadów komunalnych - rozumie się przez to działania prowadzące do zmiany posiadacza odpadów zebranych i umieszczonych w urządzeniach do ich odebrania, przez odbierającego odpady, który dokona ich przekazania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;
 11. odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie z KPGO 2014 do odpadówkomunalnych ulegających biodegradacji zalicza się:

a)       papier i tekturę,

b)       odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%),

c)       odpady z terenów zielonych,

d)       odpady kuchenne i ogrodowe,

e)       drewno (50%),

f)        odpady wielomateriałowe (40%),

g)       frakcję drobną < 10 mm (30%);

 1. odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
 2. odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę,  w urządzeniach do zbierania odpadów komunalnych;
 3. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady roślinne powstające na terenie nieruchomości w wyniku porządkowania terenów zielonych tj. (parków, ogrodów, cmentarzy, ogródków działkowych i przydomowych itp.) i pielęgnacji zieleni takiej jak : trawa, gałęzie z drzew i krzewów, usunięte chwasty oraz zagrabione liście;
 4. odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów;
 5. odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO spośród strumieni składających się na odpady komunalne tj : baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 6. 21. posiadaczu odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami   (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną)  z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na  nieruchomości;
 7. punktach selektywnego gromadzenia odpadów - rozumie się przez to miejsca, w których ustawione są pojemniki ogólnodostępne przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zorganizowanych gminnych zbiorczych punktach  selektywnej zbiórki lub mobilne punkty takiej zbiórki;
 8. selektywnej zbiórce odpadów komunalnych u źródła - rozumie się przez to segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania (na nieruchomości) oraz umieszczanie  posegregowanych już odpadów w urządzeniach do ich zbierania;
 9. terenach publicznych - rozumie się przez to tereny ogólnodostępne służące zaspokajaniu  potrzeb mieszkańców, na przykład: ulice, parki; place zabaw;
 10. urządzeniach do zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to pojemniki,  kontenery a także worki z tworzyw sztucznych lub z materiałów biodegradowalnych oraz  kosze uliczne, które znajdują się na terenach publicznych;
 11. przydomowe oczyszczalni ścieków - należy przez to rozumieć instalację służącą do unieszkodliwiania ścieków komunalnych powstających w gospodarstwach domowych oraz pochodzących od innych wytwórców, działającą w oparciu o procesy biologiczno-fizyczne zachodzące w szczelnym przepływowym osadniku gnilnym, w którym osady powstałe w osadniku w wyniku sedymentacji ulegają rozkładowi na skutek fermentacji, a zawarta w nich woda odprowadzana jest na drenaż rozsączający położony pod powierzchnią terenu;
 12. 27. zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje wraz z  urządzeniem   przeznaczonym do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
 13. zbieraniu odpadów komunalnych - rozumie się przez to każde działanie, polegające w szczególności na umieszczaniu w pojemnikach, odpadów komunalnych lub ich magazynowaniu, które ma na celu przygotowanie ich do transportu w miejsce odzysk lub unieszkodliwienia;
 14. zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz  z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
 15. zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy o ochronie zwierząt;
 16. zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; np. ( konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły i inne).

 

§ 3.

 1. Regulamin obowiązuje:

1)       właścicieli nieruchomości;

2)       wykonawców robót budowlanych;

3)       przedsiębiorców działających na terenie Gminy Rogoźno;

4)       wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy Rogoźno oraz z terenów użytku publicznego;

5)       firmy wywozowe.

 

 

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

 

§ 4.

 1. Zadania gminy:

1)       gmina zapewnia czystość i porządek na terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania;

2)       gmina zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

3)       gmina jest zobowiązana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;

4)       gmina zawiera umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 

§ 5.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

 

 1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie, w Rozdziale III, pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1)       niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2 – 14,

2)       przeterminowanych leków,

3)       chemikaliów,

4)       zużytych baterii i akumulatorów,

5)       zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

6)       mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

7)       odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

8)       zużytych opon,

9)       odpadów zielonych,

10)   papier, tektura,

11)   szkła,

12)   tworzywa sztucznego,

13)   metali,

14)   opakowań wielomateriałowych.

 1. Odpady, o których mowa w ust. 3, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.
 2. Odpady określone w ust. 3 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie, w terminach i na zasadach wyznaczonych harmonogramem.
 3. Selektywna zbiórka odpadów wymienionych w ust. 3 pkt 9- 14 prowadzona jest w systemie workowym lub pojemnikowym i polega na segregacji odpadów przez mieszkańców Gminy u źródła ich powstawania.
 4. Odpady wymienione w ust. 3 w pkt 3- 8 właściciel nieruchomości jest zobowiązany oddać do punktu selektywnego zbierania w tym mobilnego punktu, który odbierał będzie przedmiotowe odpady bezpośrednio od właścicieli nieruchomości lub poprzez doniesienie odpadów w określonych godzinach przez właściciela nieruchomości we wskazane miejsce na terenie miejscowości, gdzie będzie stacjonował przedmiotowy pojazd.
 5. Odpady zbierane w sposób selektywny powinny być czyste, a w przypadku odpadów opakowaniowych dodatkowo pozbawione zawartości.
 6. Uiszczanie opłat za odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych następować będzie na zasadach ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§ 6.

 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
 2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.
 3. Zalegający na chodniku lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

 

§ 7.

Zakazuje się:

 1. Zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;
 2. Magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
 3. Umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
 4. Umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej;
 5. Gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla oraz substancji toksycznych i żrących.

 

§ 8.

 1. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w  § 5 na terenie budowy, należy do wykonawcy robót budowlanych.
 2. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do gminy.
 3. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządców poszczególnych kategorii dróg. Do obowiązków zarządców dróg należy także:

1)       zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2)       pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej.

 1. Obowiązki utrzymania czystości i porządku w lasach należą do właściciela lasu.
 2. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do ustawienia i przygotowania urządzeń do utrzymania czystości: przenośnych szaletów, pojemników na odpady na terenie organizowanej imprezy w czasie jej trwania, a po zakończeniu do ich usunięcia.
 3. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-5 należą do gminy.

 

§ 9

 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1)       niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2)       dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

3)       że mycie dotyczy nadwozia samochodu.

 

 1. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1)       niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2)       że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3)       że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

 

 

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

§ 10.

 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych.
 2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1)       kosze uliczne o pojemności od 20 do 80 l;

2)       pojemniki na odpady zmieszane o pojemności od 110 l do 7000 l;

3)       pojemniki lub worki na odpady biodegradowalne;

4)       worki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych o pojemności min. 110 l; w przypadku zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się korzystanie z pojemników o pojemności do 2500l;

5)       kontenery przeznaczone na odpady budowlane;

6)       pojemniki przeznaczone na przeterminowane lekarstwa;

7)       pojemniki na zużyte baterie.

 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów, uwzględniającą następujące normy:

1)       dla gospodarstwa domowego liczącego od 1 do 4 osób należy przewidzieć pojemnik na odpady o pojemności 120 l;

2)       gospodarstwo domowe liczące od 5 do 8 osób ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w  pojemnik o pojemności 240 l;

3)       gospodarstwa domowe liczące powyżej 8 osób mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania wg norm zapisanych w pkt 1 i 2;

4)       zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w pkt 1) ;

5)       właściciele domków letniskowych w zabudowie rekreacji indywidualnej zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w jeden pojemnik o pojemności 120 l, a w przypadku ustawienia w pobliżu nieruchomości kontenerów zbiorczych, gromadzić odpady w tych kontenerach;

6)       prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, kultury i in., zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb dostosowanych do cyklu odbioru oraz ilości powstających odpadów, tak by nie dopuścić do przepełniania się pojemników i spełniać wymagania określone w niniejszym regulaminie.

 1. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

1)       do pojemników lub worków oznaczonych kolorem:

a)       brązowym/czarnym – odpady ulegające biodegradacji;

b)       żółtym –tworzywa sztuczne, metal,

c)       zielonym - szkło (białe i kolorowe);

d)       niebieskim– papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe.

 1. Odpady kuchenne i zielone ulegające biodegradacji: do czasu wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki tych odpadów dopuszcza ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Po wprowadzeniu systemu odpady biodegradowalne należy gromadzić do pojemników/ worków na frakcję organiczną. Dopuszcza się możliwość posiadania przez mieszkańców przydomowych kompostowników.
 2. Do gromadzenia przeterminowanych lekarstw służą oznakowane pojemniki, rozstawione w aptekach. Adresy  aptek będą podawane do publicznej wiadomości.
 3. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy przekazać podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych zbiórek odpadów niebezpiecznych, lub gromadzić w oznakowanych pojemnikach rozstawionych w placówkach handlowych, placówkach oświatowych oraz w Urzędzie.
 4. Odpady wielkogabarytowe oraz opony nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem.
 5. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, należy zbierać w workach lub kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady które będą usuwane na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, w ramach usługi dodatkowej za opłatą ustaloną odrębną uchwałą.
 6. Do gromadzenia odzieży i tekstyliów służą pojemniki przedsiębiorcy prowadzącego zbiórkę odzieży używanej, oznakowane, rozstawione na terenie Gminy.
 7. Chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym mobilnych, zgodnie z harmonogramem.
 8. Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495) tzn. w przypadku zakupu nowego sprzętu należy oddać zużyty sprzęt tego samego rodzaju sprzedawcy w sklepie lub hurtowni, albo przekazać podmiotowi uprawnionemu lub  przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z harmonogramem.

 

§ 11

 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób  nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1)       w terenie niezabudowanym – 20 L, usytuowane w odległości co najmniej 10 km od kolejnego urządzenia;

2)       w terenie zabudowanym – od 20 L do 80 L usytuowane w odległości co najmniej 200 m od kolejnego urządzenia.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 12

1)       Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2)       Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich urządzeniach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.

3)       Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić pracownikom firmy odbierającej odpady dostęp do urządzeń w których gromadzone są odpady komunalne w dniach i godzinach ustalonych według harmonogramu wywozu, lub obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

  

§ 13

1.       Ustala się następującą częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

a)       dla budynków w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

b)       dla budynków w zabudowie wielorodzinnych - nie rzadziej niż  2 razy w tygodniu,

c)       dla szkół - nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

d)       dla obiektów użyteczności publicznej - nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

e)       dla żłobków i przedszkoli - nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

f)        dla lokali gastronomicznych – nie rzadziej raz w tygodniu,

g)       dla lokali handlowych - nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

h)       z targowisk – codziennie,

i)        dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

j)        hoteli i innych obiektów noclegowych - nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

k)       dla ogrodów działkowych - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

l)        z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz w tygodniu.

 

2.       Odpady komunalne zbierane selektywnie u źródła na terenach:

a)       zabudowy jednorodzinnej gromadzone w workach, będą odbierane z terenów nieruchomości jeden raz w miesiącu,

b)       zabudowy wielorodzinnej gromadzone w pojemnikach, będą odbierane z terenów nieruchomości nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

c)       z pozostałych terenów nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3.       Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  będą odbierane z terenów nieruchomości dwa razy do roku na wiosnę oraz w jesieni, zgodnie z harmonogramem,

4.       Odpady z remontów budowlanych i rozbiórkowych będą odbierane w miarę potrzeb, według zgłoszeń właścicieli nieruchomości, w ramach usługi dodatkowej.

5.       Odpady zielone – suche liście i trawa, gałęzie itp. będą odbierane w okresie od kwietnia do października co dwa tygodnie.

6.       Odzież i tekstylia będą odbierane w miarę potrzeb, przez przedsiębiorcę prowadzącego zbiórkę odzieży używanej.

7.       Przeterminowane leki oraz zużyte baterie i akumulatory będą odbierane w miarę potrzeb, w zależności od zapełniania się pojemników w aptekach i innych miejscach.

8.       Odpady niebezpieczne i chemikalia będą odbierane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym mobilnych, zgodnie z harmonogramem .

 

§ 14

 1. Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1)       odpady komunalne zbierane selektywnie i nieselektywnie, będą odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmiot uprawniony;

2)       właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3)       odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym w harmonogramie przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej;

4)       odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości, lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.

 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
 2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 2.
 3. Opróżnianie zbiorników przydomowych oczyszczalni osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
 4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania wykonywania obowiązków wskazanych w § 14. W tym celu okazują, na żądanie Straży Miejskiej w Rogoźnie (legitymujących się upoważnieniem Burmistrza Rogoźna), umowy z przedsiębiorcami, oraz dowody (faktury, rachunki) płacenia za takie usługi.
 5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dokumentów wymienionych w ust. 1 przez okres dwóch lat od daty ich wystawienia.

 

 

ROZDZIAŁ V

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 

§ 15

 1. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  Gmina Rogoźno  podejmie następujące działania:

1)       w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

a)       objęcie zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych w tym selektywną zbiórką wszystkich mieszkańców gminy,

b)       intensyfikacja działań edukacyjno – informacyjnych promujących odpowiednie sposoby postępowania z odpadami,

c)       promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów służących do ponownego użycia lub przetworzenia,

d)       całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

 1. W zakresie działań wspomagających postępowanie z odpadami w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

a)       kontrole podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru, transportu, odzysku  i unieszkodliwiania odpadów,

b)       wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku  i unieszkodliwiania odpadów,

c)       dostosowanie sposobu zbierania odpadów komunalnych dla przyjętego w regionalnym zakładzie zagospodarowania odpadów komunalnych technologii przetwarzania odpadów komunalnych,

d)       ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez promowanie kompostowania oraz udział w budowie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych  Sp. z o.o. w Wągrowcu

e)       gospodarka odpadami na terenie gminy opiera się na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu, oraz Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Studzieniec,

f)        zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania oraz odpady ulegające biodegradacji muszą być zbierane i przetwarzane w ramach regionu I do którego należy Gmina Rogoźno oraz w wyznaczonych dla tego regionu Regionalnych Instalacjach Zagospodarowywania Odpadów Komunalnych lub zastępczych takich Instalacjach.

 

§ 16

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są w miarę możliwości do kontroli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogoźno pod  względem wywiązywania się właścicieli posesji z obowiązku segregacji odpadów na terenie nieruchomości oraz zgłaszania tych nieprawidłowości lokalnym jednostkom samorządowym, lub obowiązku prowadzenia selektywnego zbierania segregowanych odpadów komunalnych od poszczególnych właścicieli nieruchomości.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 17

 

 

 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
 2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
 3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1)       właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2)       zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

 1. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
 2. Zabronione jest:

1)       pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,

2)       wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,

3)       wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).

 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń (odchodów) spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Zanieczyszczenia te powinny być umieszczane w worku na odchody i wrzucane do specjalnych pojemników rozstawionych na terenie Gminy.
 2. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 18

 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
 2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1)       zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2)       nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3)       nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

4)       Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co  najmniej 10 m od granicy nieruchomości – w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

§ 19

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia w miarę potrzeb deratyzacji na terenie nieruchomości.

 

§ 20

Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Burmistrz Rogoźna.

 

 

ROZDZIAŁ IX

Przepisy końcowe

 

§ 21

Kontrolę wykonywania i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Rogoźna za pośrednictwem Straży Miejskiej, lub wyznaczonych pracowników Urzędu.

 

§ 22

Kto nie przestrzega przepisów zawartych w nin. Regulaminie podlega karze grzywny, a postępowanie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

 

§ 23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf