Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXVIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zami

Uchwała Nr XXVIII/211/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., póz. 391) oraz art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 2001 r., Dz. U. Nr 142, póz. 1591),

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.    Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od l lipca 2013 r.

 

  


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012r.

 

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 1.    Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych.

 

§ 2.    Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą niżej wymienione odpady komunalne. W tym odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z terenów zabudowy jednorodzinnej, odbierane będą w workach, natomiast odpady pochodzące z terenów zabudowy wielorodzinnej odbierane będą w pojemnikach:

1)     Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostałe;

2)     Selektywnie zbierane:

a)    odpady zielone,

b)    papier, tektura, opakowania wielomateriałowe,

c)     szkło,

d)    tworzywa sztuczne,

e)     metal.

 

§ 3.    Niżej wymienione odpady komunalne selektywnie zbierane, właściciel nieruchomości jest zobowiązywany oddać do punktu selektywnego zbierania w tym mobilnego punktu, który odbierał będzie przedmiotowe odpady bezpośrednio od właścicieli nieruchomości lub poprzez doniesienie odpadów w określonych godzinach przez właściciela nieruchomości we wskazane miejsce na terenie miejscowości, gdzie będzie stacjonował przedmiotowy pojazd. Do odpadów tych należą:

a)    chemikalia,

b)    zużyte baterie i akumulatory,

c)     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d)    meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e)     zużyte opony.

 

§ 4.    Przeterminowane leki właściciel nieruchomości jest zobowiązany dostarczyć do pojemników rozstawionych w aptekach.

 

§ 5.    Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić pracownikom firmy odbierającej odpady dostęp do urządzeń w których gromadzone są odpady komunalne w dniach i godzinach ustalonych według harmonogramu wywozu, lub obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

 

§ 6.    Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1)    Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych dla budynków w zabudowie jednorodzinnej- nie rzadziej niż co dwa tygodnie

2)    Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej- nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu

3)    Odpady komunalne zbierane selektywnie u źródła na terenach:

a)    zabudowy jednorodzinnej gromadzone w workach, będą odbierane z terenów nieruchomości jeden raz w miesiącu,

b)    zabudowy  wielorodzinnej gromadzone w pojemnikach, będą odbierane z terenów nieruchomości nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

c)     z pozostałych terenów nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4)       Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane z terenów nieruchomości dwa razy w roku na wiosnę oraz w jesieni, zgodnie z harmonogramem.

5)       Odpady zielone- suche liście i trawa, gałęzie itp. będą odbierane w okresie od kwietnia do października co dwa tygodnie.

6)       Odzież i tekstylia będą odbierane w miarę potrzeb, przez przedsiębiorcę prowadzącego zbiórkę odzieży używanej.

7)       Przeterminowane leki oraz zużyte baterie i akumulatory będą odbierane w miarę potrzeb, w zależności od zapełnienia pojemników w aptekach i innych miejscach, nie rzadziej niż raz na kwartał.

8)       Odpady niebezpieczne i chemikalia będą odbierane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych w tym mobilnych, zgodnie z harmonogramem, minimum 2 razy w roku.

 

 

drukuj pobierz pdf