Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok

Uchwała Nr XXVIII/213/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 2012 roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237,  258 i 264 ust.3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 48.779.359,00 zł

z tego:

1)       dochody bieżące w kwocie  45.697.287,00 zł

2)       dochody majątkowe w kwocie   3.082.072,00 zł

w tym:

a)      środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie  2.380.072 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

 

§ 2.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 53.881.165.00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.   

z tego:

1)       wydatki bieżące w wysokości     42.795.600,00 zł

2)       wydatki majątkowe w wysokości  11.085.565,00 zł

w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  10.601.565 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 

§ 3.

1.       Deficyt budżetu w kwocie 5.101.806 zł zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek na rynku krajowym

2.       Określa się łączna kwotę planowanych przychodów  6.033.206,00 zł

3.       Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów    931.400,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

 

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości  61.500 zł

2.  celowe w wysokości  229.014 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000 zł,

2) wynagrodzenia 109.014 zł

                     w tym  z tytułu:

                               a) odpraw emerytalnych     27.614 zł,

                               b) awansu zawodowego pracowników pedagogicznych 81.400 zł

                              

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.331.384 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin w kwocie 397.863 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 4.494.660 zł z tego na:

1)       dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.905.740 zł w tym:

a)       na zadania bieżące  2.855.740 zł

b)       na zadania majątkowe   50.000 zł

2)       dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  1.588.920  zł w tym:

a)   na zadania bieżące 1.588.920 zł.

                               zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

 

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1) przychody  1.579.212 zł

2) koszty  1.581.072 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

 

§ 9. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

 

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000 zł  przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 285.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

§ 11.

1.       Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2.       Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 212.686 zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

 

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych

                papierów wartościowych w wysokości 8.533.206, w tym na:

                1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000 zł.

 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:  

a)       na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 2.500.000 zł,

b)       których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości  6.033.206 zł;

2)       dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

a)       wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

b)       majątkowych między zadaniami w ramach działu jednorazowo do kwoty 10.000 zł,

3)       przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,

4)       przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§ 15.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

drukuj pobierz pdf