Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 27/2012 z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ NR 27/2012

z XXVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 16.00

 

 

            XXVII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 21 listopada 2012 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz złożył życzenia B. Janusowi z okazji 10-lecia pracy na stanowisku Burmistrza Rogoźna.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 12 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Nieobecni: radny H. Janus i radny M. Kutka. Radny A. Nadolny brał udział w obradach sesji od godz. 16.05. Radny A. Olenderski brał udział w obradach do godz. 18.55. Radny P. Wojciechowski opóścił salę obrad w godz. 19.40 do 20.50 z powodów służbowych.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Informacja o stanie bezpieczeństwa w naszej gminie:

a) wystąpienie przedstawiciela gminy,

b) informacja Komendanta Komisariatu Policji w Rogoźnie,

c) informacja przedstawiciela straży pożarnej,

d) wystąpienia zaproszonych gości,

e) dyskusja.

  1. Informacja o stanie bezrobocia w gminie i powiecie:

                a) wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy,

                b) dyskusja.

  1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

b) Programu współpracy gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013,

c) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,

d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025,

f) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne głosy i wnioski.

13.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz wniósł poprawkę polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad, w punkcie 7 podpkt. c) tj. projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. Kolejność pozostałych podpunktów w punkcie 7 ulegnie zmianie.

Poprawka  została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

Porządek obrad uległ zmianie zgodnie z przyjętą autopoprawką.

Innych uwag do porządku obrad nie było.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty 11 głosamiza” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny P. Wojciechowski przypomniał, że podczas poprzedniej sesji Rada Miejska w Rogoźnie podjęła apel do władz Powiatu Obornickiego o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości położonej w Rogoźnie, przy ul. Kościuszki 41, stanowiącej byłą siedzibę Zespołu Szkół Agrobiznesu. Rada Miejska w wspomnianej uchwale zwróciła się do władz Powiatu Obornickiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Rogoźno z przeznaczeniem na cele oświatowe lub społeczne. Radny Wojciechowski zapytał Przewodniczącego Rady Powiatu czy popiera stanowisko Rady Miejskiej w Rogoźnie i czy przygotował projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Rogoźno? Zapytał czy wspomniany projekt uchwały będzie wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu? 

Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego poinformował, że w porządku obrad sesji Rady Powiatu nie ma projektu uchwały w sprawie sprzedaży wspomnianej nieruchomości, jak również nie ma projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Rogoźno tejże nieruchomości. Trwają nadal rozmowy pomiędzy Zarządem Powiatu, a Burmistrzem Rogoźna w sprawie polubownego załatwienia tej sprawy.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy Przewodniczący Rady Powiatu popiera stanowisko Rady Miejskiej w Rogoźnie w wspomnianej sprawie?

Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego odpowiedział, ze jego stanowisko jako Przewodniczącego Rady Powiatu nie ma żadnego znaczenia. Dodał, że jako P. Gruszczyński uważa iż budynek Zespołu Szkół Agrobiznesu powinien nadal służyć celom oświatowym i nie ma znaczenia czy będzie on we władaniu gminy, czy też powiatu.

Radny P. Wojciechowski zapytał członka Zarządu Powiatu Obornickiego G. Wańkowicza czy popiera stanowisko Rady Miejskiej w Rogoźnie w wspomnianej sprawie i czy będzie wspierał samorząd rogoziński, aby nieodpłatnie otrzymał wspomniany budynek.

Członek Zarządu Powiatu Obornickiego zapytał czy radni Rady Miejskiej w Rogoźnie, a szczególnie radny P. Wojciechowski będzie wspierał prośbę o dofinansowanie budowy szpitala. Dodał, że była możliwość przejęcia budynku, ale nie uczyniono tego. Obecnie jest możliwość przejęcia budynku przez Gminę Rogoźno, ale do rozważenia pozostaje kwestia wsparcia rozbudowy szpitala.

 

V. Informacja o stanie bezpieczeństwa w naszej gminie:

a) wystąpienie przedstawiciela gminy,

Informację o działaniach podejmowanych przez gminę związanych z bezpieczeństwem mieszkańców w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronności przedstawił Podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich A. Radecki – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b) wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Rogoźnie,

Informację o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rogoźno za okres od 1 stycznia do 1 października 2012 r. przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie asp. Szt. P. Warnke – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował, że w przekazanej informacji napisano w sferze przestępczości kryminalnej będą dominować przestępstwa przeciwko mieniu. Przeważać będą czyny o niewielkich, jednostkowych stratach materialnych (kradzieże, włamania do samochodów, itp.). Oczekiwać można podobnej liczby przestępstw związanych z rodzinąpsychicznego i fizycznego znęcania się. Zapytał czy możliwe jest podjęcie działań profilaktycznych aby zmniejszać ilość przewidywanych przestępst przeciwko mieniu i rodziny?

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie wyjaśnił, że z przeprowadzonej analizy i stanu gospodarczego Gminy Rogoźno wynika, przestępczość przeciwko mieniu prawdopodobnie nie zmaleje. Od kilku lat obserwuje się przestępczość przeciwko mieniu jest na podobnym poziomie, a w roku bieżącym odnotowano jej wzrost. Zwróćił uwagę, że wzrosła również wykrywalność przestępstwwykrywalność kradzieży wyniosła 75%, wykrywalność kradzieży z włamaniem wyniosła 59,3%. Informacje o przestępstwach przeciwko rodzinie na bieżąca analizowane i podejmowane natychmiast stosowne działania.

Radny R. Szuberski poinformował, że jest zadowoly zwiększeniu uległa liczba patroli, zwłaszcza tych w godzinach wieczorowo-nocnych. Przypomniał, że podczas poprzedniej kadencji Rady Miejskiej przeznaczono środki na remont Komisariatu Policji. Zapytał jakie prace dotychczas zostały wykonane w Komisariacie i czy potrzebne środki na prowadzenie dalszych prac modernizacyjnych? Zapytał kogo dotyczy problem narkomanii w Rogoźnie? Nadmienił, że w jednej z gazet napisano problem narkotyków dotyczy wyłącznie jednej szkoły. Zapytał czy Komisariat Policji w Rogoźnie uczestniczy w innych programach, poza Programami realizowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie wyjaśnił, że jedna ze ścian Komisariatu Policji w Rogoźnie nie została wyremontowana. Obecnie nie jest znany termin wykonania ocieplenia ściany, ponieważ nie wiadomo kiedy na ten cel zostaną przyznane środki z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Żaden Komisariat Policji nie prowadzi statystyki w jakich szkołach i z jakim natężeniem występuje problem narkotyków. Dodał, że problem narkotyków występuje w każdej ze szkół. Komisariat Policji w Rogoźnie bieże udział w programach narzucownych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, m. in. bezpieczne miasto, bezpieczny rowerzysta, itp.
Radny
R. Szuberski zapytał ile wyniesie koszt docieplenia ostatniej ze ścian budynku komisariatu?

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie odpowiedział, że trudno oszacować przewidywany koszt docieplenia ściany, ponieważ sytuacja na rynku usług budowlanych jest bardzo dynamiczna.

Radna R. Tomaszewska zapytała w jaki sposób, przez kogo i kiedy przeprowadzane płatne patrole? Dodała, że szkoły borykają się z problemem wagarów, co łączy się bardzo często ze spożywaniem alkoholu przez uczniów. W godzinach przedpołudniowych, gdy młodzież powinna być na zajęciach lekcyjnych, brakuje interwencji ze strony policji, np. poprzez legitymowanie uczniów.

Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie potwierdził, że istnieje problem wagarujących uczniów. Zespół prewencji składa się obecnie z 10 funkcjonariuszy oraz jednego wacatu. Jak w każdym zakładzie pracy funkcjonariusze przebywają na urlopach i zwolnieniach. Płatne patrole realizowane w czasie, gdy według posiadanych danych jest największa przestępczość. W patrolach płatnych uczestniczy najczęściej dwóch funkcjonariuszy, którzy w służbie 8 godzinnej i mają do opatrolowania zgodnie z rejonem patroli ½ miasta. Jeżeli jest potrzeba zwiększenia nacisku na kontrole wagarowiczów, to można to uczynić. 

 

c) informacja przedstawiciela straży pożarnej,

Informację o działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP złożył Komendant Miejski-Gminny OSP F. Kaczmarek – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

d) wystąpienia zaproszonych gości,

Informację o stanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu złożył Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach D. Szrama – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Radny M. Połczyński poprosił o przekazanie informacji, które jednostki zostały wykreślone w Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zastępca Komendanta PPSP w Obornikach wyjaśnił, że nie informował o tym iż jakieś jednostki zostały wykreślone z Krajowego Systemu Rarowniczo-Gaśniczego. Nadal Powiat Obornicki posiada 9 jednostek, które są włączone do Krajowego Systemu Rarowniczo-Gaśniczego. Spośród tych jednostek wyznaczonych zostało 6, które zostały przewidziane do podejmowania działań podstawowych na poziomie specjalistycznym. Komenda Główna Straży Pożarnej uważa, iż dopóki w miejscu zdarzenia nie znajdą się jednostki specjalistyczne, wspomiane podmioty są zobligowane do niesienia pomocy specjalistycznej na poziomie podstawowym.

Radny M. Połczyński powiedział, że dzwoniąc na numer 112 nawiązuje się połączenie z centrum w Poznaniu, co powoduje wydłużenie czasu przekazania informacji o powstałym zagrożeniu. Zapytał, czy nie lepszym rozwiązaniem jest dzwonienie bezpośrednio pod numer 998, aby informacja szybciej dotarła do właściwego organu?

Zastępca Komendanta PPSP w Obornikach powiedział, że uważa iż lepsze jest bezpośrednie przekazywanie informacji alarmowych. Zwrócił uwagę, że trzeba pamiętać iż z całości wpływających pod nr 112 zgłoszeń, 80% z nich można uznać za tzw. „śmieci”. Wielkopolskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostało powołane, aby prowadzić selekcję zdarzeń i bezpośrednio na stanowisko kierowania komendanta powiatowego trafia zdarzenie, które łączy się z zadysponowaniem odpowiednich sił i środków.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP F. Kaczmarek przekazał niepokojącą informację o dalszej działalności jednostek OSP w Gminie Rogoźno. Z przekazanej informacji wynikało iż w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym pozostanie wyłącznie OSP Rogoźno.  W rozmowie telefonicznej z Komendantem PPSP bronił jednostek w Parkowie i Gościejewie, które w konsekwencji podjętych decyzji mogą zostać pozbawione dofinansowania ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zapytał co spowoduje wyznaczenie jednostek do realizacji dziedzin ratownictwa specjalistycznego. Czy jednostki które nie zostały zaliczone do tej grupy, nie będą miały możliwości korzystania ze środków z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego?

Zastępca Komendanta PPSP w Obornikach wyjaśnił, że po dokonaniu wewnętrznego podziału, Powiat Obornicki będzie posiadał 9 jednostek w Krajowy Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG), w tym 4 jednostki z terenu Gminy Rogoźno. Nadmienił, że nie posiada informacji aby któraś z tych jednostek miała być wyłączona z KSRG. Wskazane jednostki są podmiotami, które będą podejmować działania, które dotychczas wykonywały oraz zostały zobligowane do wyszkolenia i doposażenia się w wskazanej specjalistycznej dziedzinie, lecz na poziomie podstawowym. Fundusze jakie dotychczas były przekazywane, i jakie nadal mają być realizowane będą utrzymane na dotychczasowym poziomie, przewidzianym dla jednostek KSRG. W ramach KSRG dla Gminy Rogoźno w 2012 r. przekazano 24.500 zł.

Radny H. Kuszak zapytał czy PPSP kontroluje na terenie miasta Rogoźna sprawność hydrantów? Zapytał czy cyklicznie prowadzone są kontrole marketów na terenie Gminy Rogoźno?

Zastępca Komendanta PPSP w Obornikach odpowiedział, że za sprawność sieci hudrantowej w Rogoźnie odpowiada spółka wodociągowa. PPSP przeprowadza również kontrole w wodociągach. Kontrole poszczególnych podmiotów są realizowane zgodnie z harmonogramem kontroli, chyba że zaistniała sytuacja wymusza przeprowadzenie kontroli na bieżąco. 

Radny M. Połczyński powiedział, że z przedstawionej relacji wynika iż w przyszłości może zaistnieć obawa o finansowanie pozostałych jednostek poza KSRG. Oby w przyszłości jednostki utrzymanie jednostek nie spadło na budżety samorządów.

Zastępca Komendanta PPSP w Obornikach odpowiedział, że trudno przewidzieć co będzie w przyszłości. Ochotnicze Straże Pożarne są finansowane przez budżety gmin, a tylko dodatkowe fundusze są przekazywane przez Komendę Główną Straży Pożarnej.

Radny A. Nadolny zapytał czy Zastępca Komendanta PPSP nie ma obawy iż jednostki, które nie znalazły się w grupie jednostek "wybranych" nie zostaną zmarginalizowane? Jeśli jednostki nie będą znajdowały się w I-szej grupie ratownictwa, to nie będą otzrymywały sprzętu, ponieważ w pierwszej kolejności sprzęt będzie przekazywany do jednostek wskazanych.

Zastępca Komendanta PPSP w Obornikach odpowiedział, że wszystko się może wydarzyć. Trzeba pamiętać iż 9 jednostek nadal będzie utrzymanych w KSRG i będą one współfinansowane z funduszy państwowych. Jeśli jednosteki na terenie Gminy Rogoźno funkcjonują w KSRG od 1995 r. to nagle nie mogą zostać z niego wyłączone.

Burmistrz Rogoźna zapytał w jakim celu zostały wyznaczone jednostki do realizacji poszczególnych dziedzin ratownictwa specjalistycznego? Czy po pewnym okresie czasu nie dojdzie do wyłączenia jednostek z KSRG, ze względu na brak środków w budżecie krajowym? Zapytał z jakiego powodu zostały wybrane te, a nie inne jednostki?

Zastępca Komendanta PPSP w Obornikach wyjaśnił, że wyrysowane na mapie okręgi obrazują optymalne zasięgi dojazdów poszczególnych jednostek na terenie Powiatu Obornickiego. Bezzasadnym byłoby wskazywanie kolejnych jednostek, ponieważ nie stać na doposażenie wszystkich podmiotów włączonych do KSRG. Z tego powodu zostało wyznaczonych tylko 6 jednostek, ponieważ jest to minimalna ilość podmiotów by móc podejmować działania specjalistyczne.  

Radny M. Połczyński dodał, że jednostki OSP były finansowane z budżetu gmin, ale tylko w części.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki przypomniał, że w lipcu br. Przeprowadzono inspekcje gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w KSRG Gminy Rogoźno. Dwie jednostki otrzymały ocenę negatywną, ponieważ na alarm nie przybyła odpowiednia liczba wykwalifikowanych strażaków – ochotników. Zapytał co oznacza wystawienie negatywnej oceny jednostką i jakie konsekwencje powoduje?

Zastępca Komendanta PPSP w Obornikach poinformował, że wniosek z inspekcji gotowości operacyjnej przekazywany jest do naczelnika, prezesa i druhów danej jednostki. Strażacy ochotnicy muszą być świadomi, że aby brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych trzeba posiadać odpowiedni przeszkolenie, być ubezpieczonym oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Osoby nie spełniające wymienionych, warunków nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych, jak również w inspekcjach gotowości operacyjnej. Rolą prezesa jest zapewnienie, by członkowie jednostki posiadali odpowiednie kwalifikacje.

Radny A. Nadolny zwrócił uwagę, że frekwencja strażaków – ochotników na alarmach jest problemem, ponieważ aktualny stan prawny nie zapewnia im możliwości zwalniania się ze swoich stanowisk pracy. Przepisy prawne powinny zapenić ochotnikom, możliwość pozostawienia miejsca pracy i bezzwłocznego udania się na akcję ratowniczą. Obecnie ludzie boją się opuścić miejsce pracy, ze względu na obawę przed jej utratą. Poprosił aby wspomniany postulat przekazać zarządzającym strażami pożarnymi na wyższych szczeblach i ustawowo rozstrzygnąć tą sprawę.  

Zastępca Komendanta PPSP w Obornikach potwierdził, że ustawodawca nie przewiduje odpowiednich profitów dla podmiotów zatrudniających strażaków – ochotników. Problem jest zgłaszany, ale nadal nie został rozwiązany.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy strażacy z jednostek OSP zostali przeszkoleni w zakresie zabezpieczania lądowisk przy lądowaniach nocnych lotniczego pogotowia ratunkowego? 

Zastępca Komendanta PPSP w Obornikach odpowiedział, że przeszkoleniu zostali poddani wyłącznie strażacy Komendy PPSP, jednostki ratowniczo-gaśniczej. Dalszy etap szkoleń jednostek OSP nie został rozpoczęty przez ośrodek szkolenia Komedy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.

Radny R. Szuberski zapytał jak Zastępca Komendanta ocenia stan usprzętowienia i wyszkolenia jednostek OSP na terenie Gminy Rogoźno? Zapytał jakie najpilniejsze potrzeby są w jednostkach OSP, by mogły właściwie funkcjonować? Co jest niezbędna aby móc przeprowadzić zakup dodatkowego sprzętu? W 2012 r. można było zakupić więcej sprzętu nie wydając pieniędzy, ale w wyniku głosawania budżetu gminy podjęto określone decyzje.

Zastępca Komendanta PPSP w Obornikach poinformował, że w 2012 r. OSP Parkowo wzbogaciło się o sprzęt hydrauliczny. W 2013 r. planowane jest przekazanie samochodu lekkiego z modułem gaśniczym dla Gminy Rogoźno. Środki z Komendy Głównej planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Pruśce.

Radny R. Szuberski poprosił o przedstawienie szczegółowych informacji o przeprowadzonych szkoleniach, nad którymi nadzór sprawowała Komenda Powiatowa PSP.

Zastępca Komendanta PPSP w Obornikach poinformował, że w 2012 r. zostały przeprowadzone dwa szkolenia podstawowe oraz jeden cykl szkoleń technicznych dowództwów i naczelników. W przyszłym roku planuje się przeprowadzić jedno szkolenie podstawowe oraz dwa cykle szkoleń technicznych dowództwów i naczelników.

Radny R. Szuberski zapytał czy liczba strażaków – ochotników w poszczególnych jednostkach będzie wystarczająca do zachowania gotowości bojowej.

Zastępca Komendanta PPSP w Obornikach wyjaśnił, że obecnie wszystkie jednostki włączone do KSRG posiadają minimum wyszkolenia, tj. 12 ratowników. Nie zawsze 12 ratowników może brać udział w akcji lub poddać się inspekcji.

 

Ponadto pisemną informację o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rogoźno złożyli:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach M. Fiksa – informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Gminy Rogoźno – stanowi załącznik nr 8 do protokołu,

- Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie J. Stępień – informacja o stanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy w 2012 r. - stanowi załącznik nr 9 do protokołu,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach E. Grzesiak – informacja o stanie bezpieczeństwa mieszkańców w aspekcie działań Inspekcji Weterynaryjnej oraz stanu rolnictwa w Gminie Rogoźno – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

e) dyskusja:

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował, że na Słowacji bydło zostało zaatakowane przez bakterie wąglika. Kilka sztuk zakażonego bydła trafiło na południe naszego kraju. Zapytał jak obecnie przedstawia się sytuacja w tej sprawie? Zapytał czy zakończona została wymiana klatek dla kur nieśnych, która spowodowała zwyżkę cen jaj?

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach wyjaśniła, że Główny Lekarz Weterynarii poinformował na Słowacji w gospodarstwa w których stwierdzono sztuki zakażone bakterią wąglika, zostały prawdopodobnie zarażone poprzez zakupywanie padłych zwierząt na polach, co spowodowało przetrwanie bakterii w glebie. Zakażone bydło ma się znajdowac w dwóch gospodarstwach na terenie Słowacji. Do Polski trafiło bydło z tego rejonu, jednak nie ma informacji aby pochodziły one z gospodarstw, w których stwierdzono sztuki dodatnie. Bydło zostało zbadane i nie wykazywało żadnych objawów chorobowych, następnie zostało skierowane do ubojni. Główny Lekarz Weterynarii wdrożył procedurę polegająca na badaniu poubojowym każdej ze sztuk przez dwóch lekarzy. Ponadto wdrożono wzmożone monitorowanie przesyłek bydła na teren Powiatu Obornickiego. Dodała, że na teren Powiatu Obornickiego nie było przesyłek bydła z terenu Słowacji. Okres przejściowy na modyfikację klatek dla drobiu upłynął, ponieważ do 2012 r. klatki powinny zostać zmodyfikowane. W przeciwnym wypadku jaja pochodzące od kur żyjących w nieodpowiednich warunkach nie mogły być uznawane za konsumpcyjne. Znajdujące się w kurnikach klatki, zmidyfikowane i proces ich wymiany został zakończony.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował, że nadal jeżdżą samochody przewożące dodatki do pasz i premiksy marki SANO, które wycofywane ze względu na wysoką zawartość hormonów. Zapytał czy dodatki tej marki nadal stosowane przez producentów trzody? Zapytał czy ze względu na brak kontroli granicznych wewnątrz UE nie obserwuje się zwiększonej liczby uchybień i nieprawidłowości?

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach wyjaśniła, że na terenie UE zostały zniesione kontrole graniczne, jednak każda przesyłka paszy lub zwierząt zostaje wprowadzona do systemu TISYS. Wspomniany system obowiązuje na terenie całej UE i polega na tym, że przy załadunku partii paszy lub zwierząt obecny jest urzędowy lekarz weterynarii, która wystawia świadectwo zdrowia, gwarantujące że przeowożony towar spełnia wymagania krajów UE. Każdy z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii ma dostęp do bazy TISYS i regularnie sprawdza się przesyłki. Zgodnie z ustawodawstwem unijnym dokonuje się na miejscu przeznaczenia kontroli reprezentatywnej części przesyłki. Po odebnraniu zgłoszenia, partia zwierząt lub paszy dotarła na teren powiatu, powiatowy lekarz weterynarii udaje się na miejsce przeznaczenia przesyłki i sprawdza czy dane zawarte w świadectwie zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli stwierdzi się jakiekolwiek niezgodności Powiatowy Lekarz Weterynarii ma prawo nie przyjąć towaru na teren powiatu i go odesłać. Kontrola towarów importowanych lub eksportowanych poza teren UE odbywa się na dotychczasowych zasadach. Wyjaśniła, że nie będzie odnosić się do firmy SANO, ponieważ nie ma ona na terenie Powiatu Obornickiego wytwórni. Zawartość dodatków w premiksach regulowana jest szczegółowymi przepisami. Jeżeli skad premiksów jest niezgodny z obowiązującym prawem, to nie może zostać towar wprowadzony do obrotu handlowego. Jeżeli stwierdzi się mieszanka paszy nie spełnia wymogów, a została wprowadzona do obrotu, to zwierzęta żywione niezgodnie z prawem paszowym, także nie mogą zostać wprowadzone na rynek i nie może być z nich wyprodukowana żywność. Przetworzone białko zwierzęce, z pewnymi wyjątkami, nie może być stosowane w żywieniu zwierząt gospdarskich. Biorąc pod uwagę ceny soi bardzo kuszącym dla rolników jest stodowanie przetworzonego białka w żywieniu zwierząt. Jeżeli Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdzi w gospodarstwie obecność przetworzonego białka zwierzęcego, wydaje postanowienie o zatrzymaniu zwierząt w gospodarstwietzn. zwierzęta nie trafią do obrotu i nie zostanie z nich wyprodukowana żywność, a zostaną skierowane do utylizacji. Poprosiła aby sołtysi przekazali informację rolnikom. W Powiecie Obornickim 200 szt. zwierząt z jednego z gospodarstw trzeba przeznaczyć do utylizacji.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

Obrady wznowiono o godzinie 18.20, a do grona obecnych dołączyli: radna R. Tomaszewska, radny M. Połczyński, radny R. Szuberski, radny R. Kinach i radny H. Kuszak od godz. 18.25, radna E. Wysocka od godz. 18.32 oraz radny A. Nadolny od godz. 18.40.

 

VI. Informacja o stanie bezrobocia w gminie i powiecie:

a)  wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy,

Informację o stanie bezrobocia w Gminie Rogoźno za okres 9 miesięcy 2012 r. przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy L. Juraszek – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

b) dyskusja:

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki poinformował, że w dniu 19.11.2012 r. skierował pismo do Starosty Powiatu Obornickiego w sprawie utrzymania działalności Powiatowego Urzędu Pracy z siedzibą w Rogoźnie oraz zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Osobom bezrobotnym trudno wydawać pieniądze na dojazdy do Obornik, aby dowiadywać się o oferty pracy. Sprawą ważną jest dalsze funkcjonowanie biura PUP w Rogoźnie.

Dyrektor PUP w Obornikach zapewnił, że biuro PUP w Obornikach zostanie utrzymanie, tylko nie wie w jakim zakresie będzie prowadziło działalność.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania – projekt uchwały wraz z autopoprawką z dnia 14.11.2012 r. przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Kowalska.

Autopoprawkę z dnia 14.11.2012 r. została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych. Podczas głosowania salę obrad opuścił radny A. Nadolny.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXVII/197/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

b) Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013 – projekt uchwały przedstawił Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji B. Cisowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013, podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za”  w obecności 13 radnych.

 

c) podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXVII/199/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, podjęta została 9 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 13 radnych.    

 

d) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny R. Szuberski poprosił o krótką charakterystykę grup działających w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż:

-        dyżur prawnika – odbywa się w każdy poniedziałek w środę, udzielając zgłaszającym się osobom porad prawnych;

-        dyżur psychologa – pełni Przewodnicząca GKRPA, w każdy poniedziałek i piątek; psycholog diagnozuje i udziela porad, a także prowadzi terapię grupową;

-        grupa wsparcia dla rodzin z problemem uzależnień lub z problemem przemocy i innymi problemami w rodzinie, którą prowadzi psycholog; 

-        grupa terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy (dzieci młodsze) – zajęcia odbywają się we wtorki;

-        grupa terapeutyczna dla dzieci – ofiar przemocy (dzieci starsze) – zajęcia odbywają się w czwartki;

-        grupa wsparcia dla młodzieży chorej, nie uczącej się i nie pracującej – zajęcia odbywają się w soboty;

-        spotkania grup samopomocowych AA („Przemysław”, „Odnowa” i „Alanon”.

Łącznie w Punkcie Konsultacyjnym działa 7 grup wsparcia. Ponadto dwa razy w tygodniu dyżurują członkowie Ruchu AA – wtorek 9.00-11.00 oraz piętek 15.00-17.00.

Radny R. Szuberski zapytał czy w związku z brakiem lekarzy specjalistów większa liczba osób zgłasza się do psychologa i jak duży jest to wzrost? Zapytał czy Gminny Program wspierania rodziny na lata 2012-2014 nie kłóci się z przyznanymi środkami na te działania oraz czy nie jest w sprzeczności z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie? Wspomniane programy zostały przyjęte w 2011 i 2012 r.

Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że w poprzednich latach rocznie przyjmowano 180 osób, a w I półroczu 2012 r. przyjęto 260 osób. Wzrost liczby przyjmowanych osób związany jest z narastaniem wszelkiego rodzaju problemów, a punkt konsultacyjny jest jedynym miejscem do którego mogą zgłosić się dorośli z prośbą o pomoc. Z pomocy Punktu Konsultacyjnego korzystają nie tylko osoby z uzależnieniem od alkoholu lub środków psychoaktywnych, ale również m.in. z uzależnieniem od hazardu, przemocy, w depresji, próbach samobójczych, itp. Dodała, że w powiecie nie działa ośrodek interwencji kryzysowej, dlatego uważa iż działalność Punktu Konsultacyjnego powinna zostać poszerzona, a nie zmniejszana. Poinformowała, że została zlikwidowana grupa art-terapii, a odbudowanie jej działalności będzie bardzo trudne. Ze środków gminnych zostały przeszkolone dwie osoby do prowadzenia zajęć. Ponadto poinformowała, że na uchwalone przez Radę Miejską programy, gmina nie miała środków, a w których zdefiniowano następujące zadania: wspieranie i rozwój poradnictwa rodzinnego, systematyczne monitorowanie rodzin zagrożonych, kontynuowanie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i prawnego na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych kryzysem, działania naprawcze rodziny, realizacja programu bezpieczna szkoła, itp., które finansowane są ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wymienione zadania zostały zapisane zarówno w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014, który został opracowany przez Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Burmistrza Rogoźna. Zwróciła uwagę iż zadań do realizacji przybywa, a obcinane są środki finansowe.

Radny R. Szuberski zapytał jak Przewodnicząca GKRPA ocenia realizację uchwalonych programów?

Przewodnicząca GKRPA odpowiedziała, że uważa iż dotychczas programy są realizowane na poziomie dostatecznym. Jeżeli dochodzi do jakiegoś wydarzenia, to powołany zespół się spotyka i rozdziela zadania do realizacji.

Radny R. Szuberski powiedział, że osoby prowadzące zajęcia z art-terapii zostały odpowiednio przeszkolone ze środków gminnych. Zapytał czy nie jest szkoda, iż osoby wykwalifikowane nie będą prowadziły zajęć?

Przewodnicząca GKRPA wyjaśniła, że przeszkolona była jedna osoba. Jeżeli grupa zostanie zlikwidowana to minie pewien czasu, aby ją ponownie odbudować gdy pojawią się jakiekolwiek środki finansowe.

Radna R. Tomaszewska zapytała o jakie środki został umniejszony budżet GKRPA od projektu przestawionego przez GKRPA?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki nie zostały umniejszone, tylko przesunięte do innych działań. Kwota przesunięć wynosi łącznie 12 tys. zł.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w stosunku do projektu programu przedstawionego przez GKRPA, wprowadzone zostały następujące zmiany: 

-        GKRPA proponowała na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji kwotę 10 tys. zł, w projekcie uchwały uwzględniono 17 tys. zł,

-         wykreślono art-terapię, na którą proponowano 4.200 zł,

-        zmniejszono dyżur interdyscyplinarny – dotychczas 8 godz./miesiąc, a proponuje się zmniejszyć do 4 godz./miesiąc,

-        zwiększono o kwotę 5 tys. zł dotację dla stowarzyszeń i fundacji, na zajęcia z piłki koszykowej,

-        zmniejszono ilość godzin dyżuru psychologa – dotychczas były 24 godz./m-c, a proponuje się 20 godz./m-c,

-        zmniejszono dyżur interdyscyplinarny – dotychczas było 16 godz./m-c, proponuje się 12 godz./m-c,

-        zmniejszono środki na zakup energii o kwotę 70 zł.

Dodał, że wprowadzone zmiany związane są z zabezpieczeniem 90 tys. zł na remont świetlicy w Owczegłowach. W tym roku prowadzona jest wymiana dachu, a w przyszłym roku planuje się wykonać remont wewnątrz budynku, tj. wykonanie aneksu kuchennego, dwóch sanitariatów, wymiana instalacji elektrycznej. Dodał, że zaproponował zwiększenie środków na dotację dla policji, zwłaszcza, iż patrole dobrze funkcjonują, i o czym mówili radni podczas dzisiejszych obrad sesji. Gdy świetlica w Owczegłowach zostanie wyremontowana, to wszystko ponownie wróci do normy.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że niepokoi ją ograniczenie godzin pracy psychologa. Z obserwacji młodzieży szkolnej, zauważa się iż bardzo nasila się zjawisko depresji i lęków szkolnych. Dodała, że uważa iż liczba godzin pracy psychologa powinna wzrosnąć, w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie opieka psychologa jest bardzo potrzebna i tylko osoba, która nie pracuje z młodzieżą nie ma świadomości zaistniałego problemu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że być może radna R. Tomaszewska ma rację, ale działa jeszcze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, z pomocy której dzieci i młodzież szkolna może korzystać.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że na co dzień ma kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, wie ile dzieci, młodzieży i rodziców z niej korzysta. Problem jest na tyle ważny więc uważa, iż godziny pracy psychologa powinny zostać zachowane. 

Radny R. Szuberski zapytał ile osób zostało przez nią przyjętych w 2010, 2011 r., a ile w 2012 r.?

Przewodnicząca GKRPA wyjaśniła, że w poprzednich latach przyjmowano maksymalnie 180-200 osób/rok, a w I półroczu 2012 r. przyjęto 260 osób. Dodała, że wiele zadań realizowanych przez GKRPA wykracza poza działania ujęte w programie. Dodała, że GKRPA nie chciała „skrzywdzić policji”. Zwróciła uwagę, że od lat przyznawana jest dotacja dla policji. GKRPA przygotowała projekt budżetu GKRPA, który został jednogłośnie przyjęty. Ponadto Komisja jednogłośnie stwierdziła, że jeżeli będzie dysponowała wolnymi środkami wróci się do realizacji programów profilaktycznych, akcji letniej i większego dofinansowania dla policji.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie miał na myśli „krzywdzenia policji”, tylko sensem jej działalności jest prowadzanie patroli, poprzez które zapewniają poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom. Jeżeli będą dodatkowe środki w ciągu roku, to łatwiej będzie je przeznaczyć na realizację różnorodnych zadań, aniżeli podpisywać nową umowę z Komendantem Policji.

Przewodnicząca GKRPA dodała, że Komisja przychyliła się do remontu świetlicy. W poprzednich latach został przeprowadzony remont budynku na ul. Fabrycznej 5. Zwróciła uwagę, iż realizacja wspomnianej inwestycji w pewnym stopniu wpływa na dezorganizację pracy, ponieważ została zlikwidowana jedna grupa.

Radny R. Szuberski zapytał o skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

Przewodnicząca GKRPA poinformowała, że w skład Komisji wchodzą: M. Kasprzak – pedagog, M. Filipiak – Inspektor UM w Rogoźnie, P. Warnke – Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie, D. Lis – Podinspektor UM w Rogoźnie, E. Kowalska – Kierownik GOPS oraz M. Stachowiak. W niektórych samorządach powoływany jest pełnomocnik, a poprzez działalność GKRPA gmina zaoszczędziła jeden etat. Dodała, że Komisja swoją pracę wykonuje półspołecznie.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że za poprzedniego burmistrza był pełnomocnik ds. problemów alkoholowych, jednak jego zdaniem był to etat zbędny. Dodał, że członkowie GKRPA nie wykonują swoich obowiązków społecznie, ponieważ otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę.

 

        Uchwała Nr XXVII/201/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok, podjęta została 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski opuścił salę obrad ze względu na ważną sprawę rodzinną.

 

f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było

 

        Uchwała Nr XXVII/202/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025, podjęta została 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

 

g) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Radny R. Szuberski zapytał z jakiego powodu zmniejsza się wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.599.000 zł?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to przesunięcie środków na budowie kanalizacji. Płatności za faktury wystawione w grudniu będą odbywać się w styczniu, dlatego potrzebne było ich przesunięcie w harmonogramie między poszczególnymi latami. Przesunięcie tych płatności ujęte zostało już w projekcie budżetu na 2013 r., ale potrzebne jest również dostosowanie wydatków budżetu gminy w 2012 r. Ostatnia płatność za prace wykonane na budowie kanalizacji została dokonana w miesiącu październiku br., gdyż faktury wystawiane są kwartalnie.

Radny R. Szuberski powiedział, że przesunięcie płatności spowoduje dobre zamknięcie budżetu w 2012 r. Zapytał czy nie będzie to stanowiło zagrożenia w roku następnym?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że problemy z opracowaniem projektu budżetu na 2013 r. związane były z przesunięciem płatności na 2013 r., ponieważ będą one pokrywane ze środków własnych budżetu. Wszystkie wolne środki zostały wprowadzone na kanalizacje, a prace dodatkowe nie zostały wykonane w 2012 r., tylko przesunięte do realizacji na 2013 r. Wspomniane zmiany zostały uwzględnione w projekcie budżetu gminy na 2013 r.

Radny R. Szuberski zapytał czy przewiduje się wykonywanie jeszcze innych prac dodatkowych na budowie kanalizacji?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że dodatkowymi pracami będzie budowa kanalizacji na ul. II Armii Wojska Polskiego, na który został opracowany projekt zamienny oraz będzie trzeba wybudować ok. 100 nowych przyłączy. Ponadto poinformował, że są przypadki rezygnacji z przyłączy, ponieważ właściciele nieruchomości deklarują iż wystarczy im jedno przyłącze, choć wcześniej zgłaszali potrzebę dwóch przyłączy do jednej nieruchomości. Trudno obecnie ocenić jakie środki będą potrzebne na ich wykonanie, choć szacuje się iż mogą one wynieść ok. 200 tys. zł. 

Radna R. Tomaszewska zapytała czy roboty dodatkowe nie są kosztorysowane przed ich wykonaniem?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że zgodnie z podpisaną umową wykonawca budowy kanalizacji musi wykonać prace dodatkowe wg stawek z złożonej oferty, czyli stawki za roboczogodziny pozostają bez zmian. Dodał, że jeżeli podczas budowy kanalizacji nie wybuduje się przyłączy, studni lub trójników przy działkach, to w przyszłości będzie trudno to wykonać.

 

        Uchwała Nr XXVII/203/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja Nr 2/VI/2012 radnego Z. Chudzickiego i radnego A. Jóźwiaka o treści: „Zwracamy się do Pana Burmistrza z uprzejmą prośbą o przeznaczenie środków pieniężnych z budżetu Gminy Rogoźno na zakup traktora kosiarki z koszem dla sołectwa Parkowo. Powyższa sprawa była sygnalizowana wielokrotnie podczas zebrań sołeckich i zebrań OSP Parkowo, jednak do tej pory nie znalazła uznania Pana Burmistrza. Obecna kosiarka jest stara, wysłużona i wymaga generalnego remontu. Dlatego też uważamy, że najlepszym rozwiązaniem byłby zakup nowego traktora do koszenia trawy (koszt zakupu ok. 7000 zł). wspólnie z mieszkańcami jesteśmy przekonani, że realizacja tej niewielkiej inwestycji przyczyni się do poprawy warunków na boisku wiejskim, z którego korzystają uczniowie Zespołu Szkół w Parkowie, mieszkańcy sołectwa Parkowo oraz zawodnicy gminnej ligi piłki nożnej. Do wiadomości: Prezes Parkowskiego Towarzystwa Sportowego, Dyrektor ZS Parkowo, Radni RM w Rogoźnie.”– stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Interpelacja Nr 1/11/2012 radnego A. Nadolnego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Połczyńskiego i radnego R. Kinacha o treści: „W związku z licznymi pytaniami działaczy sportowych z miejscowości Parkowo, my niżej podpisani zwracamy się do Burmistrza Gminy Rogoźno o zakup kosiarki samobieżnej z koszem do klubu piłkarskiego. Obecnie posiadana kosiarka zużyła się i celowym jest wymiana na nową. Wyżej wspomniany sprzęt używany jest do wykaszania boiska wiejskiego, terenu przy stawie oraz terenu przy OSP Parkowo”– stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Interpelacja Nr 1/11/2012 radnego H. Kuszaka o treści: „W związku z trwającymi wykopami m. in. na ul. Kotlarskiej i Kościuszki zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o rozmowę z zarządcą drogi nr 241 w celu podjęcia decyzji dotyczącej wymiany nawierzchni chodnika na w/w ulicach. Wskutek wykopów płytki nie nadają się do ponownego użycia, są popękane, nierówne i zagrażają zdrowiu mieszkańców.”– stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelacje nr 1/10/2012 złożona przez radnego A. Nadolnego, radnego M. Połczyńskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego H. Janusa, radnego M. Kutki i radnego R. Kinacha o treści: „Udzielając odpowiedzi na interpelację Nr 1/10/2012 r. z dnia 24 października 2012 r. zawartą w piśmie BR.0003.41.2012.GP z dnia 25.10.2012 r. w sprawie remontu punktu świetlnego w m. Słomowo, odpowiadam: Szef wykonawstwa ENEA Operator Sp. z o.o. w Chodzieży Pan Jan Krzyścin oświadczył, że przedmiotowa lampa zostanie zabudowana w dniu 22.11.2012 r.”– stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Radny A. Nadolny poprosił, aby pracownicy Enei zajęli się również lampą stojącą naprzeciw przystanku autobusowego. 

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa P. Wojciechowski poinformował, że w dniu 19.11 br. odbyło się posiedzenie Komisji, którego głównym tematem był stan bezpieczeństwa w gminie, w ramach którego omówiono funcjonowanie Komisariatu Policji w Rogoźnie, działalność Straży Miejskiej w Rogoźnie, działalność operacyjna Ochotniczej Straży Pożarnej. Drugim poruszonym tematem był stan bezrobocia w gminie. Komisja zajmowała się również projektem budżetu Gminy Rogoźno na 2013 r. W trakcie obrad zostały zgłoszone również wnioski przez radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha oraz w imieniu nieobecnego radnego H. Janusa wniosek zgłosił radny M. Połczyński. Zgodnie z uchwałą o procedurze uchwalania budzetu gminy, ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 26.11.2012 r., które będzie poświęcone wydaniu ostatecznej opinii o projekcie budżetu.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poiformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 15.11 br.. Informację o stanie bezrobocia w gminie i powiecie przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach L. Juraszek. Podczas dyskusje w wspomnianym temacie głos zabrała Sołtys Sołectwa Owczegłowy, która zwróciła uwagę na poziom bezrobocia w reprezentowanym przez nią sołectwie. Komisja zwróciła się z wnioskiem o dalsze utrzymanie w Rogoźnie siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach oraz zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Komisja zajmowała się również projektem budżetu Gminy Rogoźno na 2013 r. oraz wypracowała o nim opinię. Ponadto Komisja zawnioskowała do Burmistrz Rogoźna o postawienie na ul. Kościuszki znaków drogowych: zakaz wjazdu pojazdów o masie pow. 3,5 t na drodze przy banku PKO i za marketem Tesco oraz znaku zakazu zatrzymywania się pojazdów przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego, po prawej stronie zjeżdżając z ronada J. Melzera. Wnioski były uzasadnione potrzebą poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że Komisja dokonała kontroli w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi. W administrowaniu ZAMK znajdują się 34 lokale użytkowe, a zadłużenie z tego tytułu wynosi łącznie 15.336,06 zł, z czego zadłużenie w okresie od 31-90 dni wynosi 8.254,27 zł (dot. 6 lokali) i w okresie od 91-180 dni wynosi 7.081,79 zł (dot. 2 lokali). Poinformował, że ok. 60% lokali mieszkalnych posiada zaległości czynszowe. Zaległości w okresie 31-90 dni wynoszą 11.739,08 zł (dot. 23 lokali), w okresie 91-180 dni wynoszą 25.925,10 zł (dot. 22 lokali), w okresie 181-360 dni wynoszą 53.473,65 zł (dot. 20 lokali) i powyżej roku wynoszą 1.577.074,08 zł (dot. 144 lokali). Najwyższe zadłużenie wynosi ponad 63 tys. zł. Prowadzone działania egzekucyjne kończą się wydaniem wyroku sądowego o eksmisji i wyznaczeniem przez gminę lokalu socjalnego. W 2011 r. zaległości opiewały na kwotę 1.757.000 zł, a w dniu 20.10.2012 r. zaległości wyniosły ponad 2 mln zł.

 

Radny R. Kinach poprosił o przedstawienie tematu spotkania z Wójtem Ryczywołu?

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że tematem spotkania była sprawa dofinansowania rozbudowy szpitala.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy w sprawie szpitala odbył drugie spotkanie z Wójtem Ryczywołu?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że z Wójtem Ryczywołu spotkał się tylko raz. 

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej – stanowi załącznik nr 17 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – stanowi załącznik nr 18 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 23.10.2012 r. do 19.11.2012 r.załącznik nr 19 do protokołu.

Radny A. Nadolny zapytał jak liczebna będzie delegacja wyjeżdżająca do Francji i jaki będzie jej koszt? Zapytał czego dotyczyło spotkanie z przedstawicielami spółki lekarskiej „Zdrowie Rodziny”?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że delegacja do Francji wyjeżdża w dniu 6.12 br., a powrót planowany jest na 14.12 br. Na wjazdach do La Trimouille zostały ustawione tablice z herbem Rogoźna, które w trakcie pobytu delegacji zostaną odsłonięte. W dniu 8.12 br. w La Trimouille odbywać się będzie targ Bożonarodzeniowy, na którym swoje stoisko będzie miała Gmina Rogoźno. W skład delegacji wchodzą: Zastępca Burmistrza, E. Józefem – tłumacz oraz pięciu członków zespołu „Gościniaka” wraz z J. Zarębskim z Chóru „Echo”. Koszt delegacji będzie stanowił koszt wynajęcia busa, choć stawka za kilometr przejazdu nie została jeszcze uzgodniona. Delegacja noclegi ma zapewnione u rodzin francuskich, a koszt wyżywienia każdy będzie ponosił indywidualnie. Spotkanie z przedstawicielami spółki lekarskiej dotyczyło wymiany okien w przychodni. Spółka ma rozważyć możliwość samodzielnej wymiany okien, która byłaby rozliczana w płaconym czynszu.

Radna R. Tomaszewska poprosiła o przybliżenie szczegółów spotkania z zarządem ogrodów działkowych i prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że część ogrodów działkowych „Przemysław” położonych jest na gruntach Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach. W przeszłości Naczelnik Gminy w imieniu Skarbu Państwa przekazał grunty Zarządowi Ogrodów Działkowych w Pile. Po upływie kilkunastu lat Spółdzielnia Mieszkaniowa w Obornikach wystąpiła o zwrot gruntów. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej zażądała od gminy pieniędzy za wspomniany teren lub działki zamiennej. Spotkanie odbyło się w dniu 15.11 br., a na 16.11 br. planowane było posiedzenie sądu, ponieważ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Obornikach wystąpiła przeciwko Zarządowi Ogrodów Działkowych o wydanie spornego terenu. Poinformował, że zaproponował Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach, żeby należący do niej teren na ul. Długiej, który w planie przestrzennym przeznaczony jest pod sport i rekreację, i gmina może przygotować nowy plan z przeznaczeniem go pod budownictwo mieszkaniowej wysokie lub/oraz niskie. Prezes Spółdzielni zadeklarowała, że gdyby gmina przeprowadziła procedurę planistyczną, to wówczas jest gotowa przekazać sporny grunt o powierzchni 1,2 ha na mienie gminne i ogrody działkowe będą dalej funkcjonować. Walne zebranie spółdzielni planowane jest na czerwiec 2013 r. Radcowie prawni spółdzielni i ogrodów działkowych zadeklarowali iż wystąpią o odroczenie terminu w sądzie. W rezultacie tego sąd zawiesił postępowanie na okres dwóch lat. Ponadto poinformował, że zażądał aby walne zebranie spółdzielni wyraziło zgodę na proponowane rozwiązanie. Jeżeli walne zebranie podejmie inną decyzję, to trudno przewidzieć jak sprawa dalej się potoczy.

Radna R. Tomaszewska zapytała ilu działkowców dotyczy ta sprawa?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że sprawa dotyczy ok. 30-40 działkowców.

Radny M. Połczyński poprosił o wyjaśnienie skrótu MSOK w Wągrowcu oraz czego dotyczyło zgromadzenie wspólników?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że odbyło zgromadzenie wspólników Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Wągrowcu. Termin ukończenia inwestycji wyznaczony był na koniec listopada br., jednak został on przesunięty o 3 m-ce, z powodu wykonywania drenażu terenu w początkowej fazie budowy, a co nie było przewidziane w projekcie. Spółka zerwała umowę z dotychczasowym wykonawcą, ponieważ są problemy z prasą, która była przewidziana w projekcie. W wyniku tych działań opracowywane są projekty zamienne, podpisywane umowy z WFOŚ na ich finansowanie. Dodał, że odniósł wrażenie iż udziałowcy spółki byli bardzo mało informowani przez Zarząd Spółki o sytuacji na budowie. Składowisko odpadów jest wybudowane, ale wprowadza się zmianę technologii składowania odpadów. Nadmienił, że uważa iż inwestycja zostanie zakończona w końcu 2014 r., natomiast spółka informuje iż termin zakończenia prac będzie w lipcu 2014 r. Wspólnicy są bardzo oburzeni zaistniałą sytuacją. Spółka zamierza wypożyczyć linię do segregacji odpadów, aby od 1.07.2013 r. gdy gminy wdrożą nowy system gospodarki odpadami, móc przyjmować odpady. Przygotowany kompostownik musi zostać obudowany, aby uzyskać odpowiedni stopień kompostowania odpadów, a to wymaga przygotowania projektu zamiennego.

Radny R. Szuberski zapytał czy prawdą jest iż nie wszystkie gminy wpłaciły swoje należności?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że udziałów nie wpłaciło miasto Wągrowiec oraz Gmina Mieścisko. Wspólnicy podjęli uchwałę o wyznaczeniu ostatecznego terminu wniesienia udziałów do końca stycznia lub lutego 2013 r.

 

XII. Wolne głosy i wnioski.

Radny M. Połczyński przypomniał, że wpłynęły dwie interpelacje dotyczące zakupu kosiarki samojezdnej z koszem, która miałaby być wykorzystywana do koszenia boisk sportowych. Zaproponował aby zakupić kosiarkę samojezdną i na okres koszenia traw zatrudnić pracownika do jej obsługi, który wykaszałby wszystkie boiska na terenie gminy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że uważa aby kosiarka nie była użytkowana przez wiele osób, bo wówczas czas jej wykorzystywania się skraca. Jeżeli miałoby się zatrudnić kogoś do jej obsługi, wówczas w urzędzie trzeba byłoby stworzyć etat blisko na cały rok, a nie wiadomo czy zdążyłby wykaszać boiska zgodnie z harmonogramem rozgrywek Gminnej Ligii Piłki Nożnej. Koszt zakupu bardziej wydajnej kosiarki samojezdnej może wynieść nawet ok. 15 tys. zł. Nadmienił, że nie zna stanu technicznego kosiarki samojezdnej w Parkowie, ponieważ radni wnioskują o zakup nowej kosiarki, i jednocześnie informują iż dotychczasową kosiarkę można byłoby wykorzystywać do odgarniania śniegu. Nowe boiska sportowe są również w Sołectwach Garbatka oraz Studzieniec i im również przydałaby się kosiarka samojezdna.

Radny M. Połczyński proponował aby kosiarka była obsługiwana przez jedną osobę, która dbałaby o powierzony jej sprzęt. Zgadza się ze zdaniem Burmistrza Rogoźna, że jeżeli byłaby ona obsługiwana przez kilka osób to mogłaby ona nie działać.

Radny A. Nadolny powiedział, że informował iż starą kosiarkę można byłoby wykorzystać do odgarniania śniegu. Przyrząd tnący w kosiarce jest tak bardzo zużyty, iż nie nadaje się do remontu. Strażacy informują, że gdyby silnik kosiarki został poddany naprawie, to wówczas mógłby działać.

Radna R. Tomaszewska zapytał jak przepisy regulują wysokość stojących znaków drogowych? Dodała, że zwróciła iż znaki usytuowane na chodnikach są na tyle niskie, iż pieszy mogą rozbić sobie o nie głowę. Za nisko usytuowane znaki są m.in. na ul. Nowej, Gościnnej. Osoba mierząca powyżej 1,80 m, gdy nie zauważy znaków to w nie uderza. Poinformowała, że przy cmentarzu znak kierunkowy Owczegłowy i Wągrowiec jest zbyt nisko usytuowany. Stojący przy cmentarzu znak drogowy, jest tak zdewastowany iż nie widać jaki to znak.

Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie poinformował, że zgodnie z dotychczasowym zarządzeniem ruchu drogowego znaki powinny znajdować się na wysokości 2 m, natomiast zgodnie z nowym rozporządzeniem powinny znajdować się na wysokości 2,5 m.

Radny R. Szuberski poinformował, że radny M. Kutka nie może brać udziału w obradach sesji, ponieważ przebywa na zwolnieniu lekarskim, lecz prosił o zadanie kilku pytań, a mianowicie:

-         o sytuację z pociągami, które mają być wycofane? Czy burmistrz Rogoźna uzyskał jakąś odpowiedź w tym temacie, ponieważ osób podróżujących w kierunku Poznania jest bardzo dużo?

-         mieszkańcy ul. Reja proszą aby przed zimą wyrównać tą ulicę, ponieważ przejazd nią jest coraz bardziej utrudniony.

-         po wylaniu asfaltu na ul. Mickiewicza powstał kilkucentymetrowy próg. Podobna sytuacja jest na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Różanej.

-         Zapytał czy jeżeli komunikacja ma zostać zlikwidowana, to czy nie należałoby pokusić się aby wprowadzić dojazd autobusowy do Obornik. Jeżeli pociąg zostanie wycofany, mieszkańcy znajdą się w trudnej sytuacji.

-         Zapytał czy klimatyzacja w Parkowie działa, ponieważ niedługo skończy się gwarancja i jeżeli po uruchomieniu okazałoby się iż ona nie działa, to może się okazać iż naprawa w ramach gwarancji będzie niemożliwa?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że na pismo skierowane do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wycofania pociągu nie uzyskał dotąd odpowiedzi. W przyszłym tygodniu zamierza spotkać się w sprawie infrastruktury z Wicemarszałkiem Województwa. W sprawie klimatyzacji wyjaśnił, że w Parkowie został wybudowany nowy transformator i świetlica została do niego podłączona. Dodał, że Kierownik WRGiP ma umówione na poniedziałek spotkanie z dostawcą klimatyzacji, który ma przeprowadzić szkolenie z jej obsługi.

Radny A. Nadolny zapytał jaki okres gwarancji pozostał dla klimatyzacji? Zapytał czy okres gwarancji będzie liczony od momentu podłączenia czy montażu klimatyzacji?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że okres gwarancji liczony jest od momentu jej montażu. Dodał, że klimatyzacja była uruchomiona poprzez podłączenie jej do zewnętrznej instalacji elektrycznej i odebrana do użytkowania, tylko nie była włączona do prądu ponieważ nie pozwalało na to istniejące zabezpieczenie. Nadmienił, że nie pamięta jaki okres gwarancji posiada jeszcze klimatyzacja. Powiedział, że jest zwolennikiem komunikacji autobusowej, tylko na jej uruchomienie są potrzebne środki.

Prezes Klubu Sportowego „Wełna” poinformował o problemach z jakimi zmaga się klub. Klub sportowy „Wełna” posiada 8 drużyn piłkarskich, z tego 7 drużyn młodzieżowych i drużynę seniorów. W każdej z grup jest ponad 20 zawodników, co łącznie stanowi ponad 180 osób. Pracę z drużynami prowadzi 6 trenerów. Pięć drużyn rozgrywa mecze i trenuje na stadionie miejskim, natomiast najmłodsze drużyny odbywają treningi na boisku sportowym „Orlik”, a w okresie zimowym korzysta się z hali sportowej Zespołu Szkół Agrobiznesu. Klub dysponuje wyłącznie dwoma szatniami na stadionie. W okresie letnim nie problemów z prowadzeniem zajęć treningowych, ale w okresie jesiennym jest problem z ich przeprowadzaniem. Jedna szatnia może pomieścić maksymalnie 20 zawodników. Dodał, że zdaje sobie sprawę iż trudno jest z roku na rok powiększyć istniejącą bazę lokalową. W roku ubiegłym starano się odzyskać mieszkanie po wdowie dawnego gospodarza budynku, jednak sąd rozstrzygnął sprawę na korzyść spadkobiorców. Zaproponował postawienie konteneru, który były przeznaczony na szatnie. Zwrócił uwagę iż klub posiada tylko boisko treningowe oraz boisko, na którym są rozgrywane mecze. Stan boiska treningowego poprzez intensywność treningów corocznie się pogarsza. Główna płyta boiska jest bardzo obciążona, bo rocznie odbywa się ok. 150 meczy, a to powoduje pogarszanie jej stanu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że rozwiązanie sprawy nie padnie podczas dzisiejszej sesji, dlatego uważa iż problem powinien być rozpatrywany na posiedzeniu Komisji.

Prezes Klubu Sportowego „Wełna” poinformował, że nie oczekuje w dniu dzisiejszym żadnych wiążących rozstrzygnięć, tylko chciał przedstawić zaistniały problem. Dodał, że w klubie treningi odbywają również dziewczynki z rocznika 2005, a najmłodsi zawodnicy klubu pochodzą z rocznika 2007 i 2008.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki powiedział, że bardzo dobrze zna problemu klubu. Poinformował, że złożył dwa wnioski do budżetu Gminy Rogoźno, które dotyczyły: renowacji głównej i bocznej płyty boiska, którego koszt szacuje się na ok. 300 tys. zł oraz instalacja sztucznego oświetlenia na bocznej płycie boiska, które koszt szacowany jest na ok. 50 tys. zł. Oba wnioski nie zostały ujęte w projekcie budżetu. 

Radny R. Szuberski powiedział, że posiada wykaz złożonych wniosków i radny Z. Chudzicki złożył wnioski o których mówił. Powiedział, że w przeszłości była możliwość wykonania lądowiska, które finansowane byłoby ze środków zewnętrznych. Owe lądowisko jednocześnie zapewniłoby oświetlenie dla Klubu Sportowego „Wełna”. Stosowne dokumenty w tej sprawie wpłynęły ok. 3 lata temu.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w „Gazecie Powiatowej” ukazał się artykuł wg którego Burmistrz Rogoźna „wygonił” z urzędu przedsiębiorcę. Redaktor gazety oburzyła się, gdy w przeszłości powiedział iż wypisuje „bzdury”. Dla potwierdzenia tezy chce przedstawić kilka faktów w tej sprawie, ponieważ najpierw należy skonfrontować informacje z urzędem i dopiero później pisać artykuł. Spotkanie z przedsiębiorcą odbywało się w obecności Zastępcy Burmistrza i p. B. Ryga. W sprawie nieotrzymania z winy urzędu dofinansowania poinformował, że:

- w dniu 21.05.2010 r. firma „GRAJAN” wystąpiła o wydanie opinii czy dla przedsięwzięcia pod nazwą „Uruchomienie produkcji przedpalenisk wg własnej opatentowanej technologii i rozwój oferty w oparciu o innowacyjne technologie w GRAJAN J. Gralak”. Urząd jako organ nie może wydać tego typu opinii, tylko musi przeprowadzić postępowanie. W dniu 18.06.2010 r. firma „GRAJAN” zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wspomnianego przedsięwzięcia. Burmistrz Rogoźna wystąpił do Inspektora Sanitarnego w Obornikach i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 3.08.2010 r. stwierdził, że przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jest wskazane. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 13.08.2010 r. wyraził opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i określił zakres raportu. Burmistrz Rogoźna postanowieniem z dnia 26.08.2010 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu. Do chwili obecnej inwestor nie złożył raportu, ani oceny oddziaływania na środowisko i z tego powodu prawdopodobnie stracił środki. Prawdopodobnie nie uzyskał również zgody od Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile. W kwestii wygonienia z urzędu inwestora poinformował, że w dniu 12.10.2012 r. pan J. Gralak poprosił o spotkanie w celu omówienia inwestycji. Na spotkaniu ponownie zażądał od Burmistrz Rogoźna wydania decyzji lub zaświadczenia. Inspektor Urzędu Miejskiego poinformował, że musi zostać wszczęte postępowanie i w jego trakcie okaże się czy musi zostać opracowany przez niego raport i oceny oddziaływania na środowisko. Pan J. Gralak stwierdził, że p. B. Rygę będzie traktował jak „skrzynkę pocztową” skoro nie potrafi ona podjąć decyzji, tylko musi się pytać Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz SANEPIDu, a następnie wyszedł ze spotkania. W związku z tym zostały wysłane pisma do Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Powiatowy Inspektor Sanitarny, pismem z dnia 5.11.2012 r. stwierdził, że przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko nie jest konieczne. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 13.11.2012 r., wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia i złożenia dodatkowych wyjaśnień, które. dotyczyły m.in.: jednoznaczne wskazanie ilości i rodzajów maszyn i urządzeń eksploatacyjnych obecnych w zakładzie oraz po zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego; zainwentaryzowanie wszystkich źródeł hałasu na terenie zakładu oraz określenie poziomu mocy akustycznej każdego z nich, zarówno w stanie istniejącym, jak i po zrealizowaniu zamierzenia inwestycyjnego; proszono o dokonanie podziału na źródła związane bezpośrednio z cyklem technologicznym oraz źródła stanowiące pomocnicze wyposażenie zakładu (urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, układ transportowy); proszono o przedstawienie i uzasadnienie wartości izolacyjności akustycznych zewnętrznych przegród budowlanych obiektów  kubaturowych stanowiących źródło hałasu, a w szczególności obiektów podlegających adaptacji, z uwzględnieniem wszystkich elementów, itp. Łącznie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zgłosił 13 uwag, na uzupełnienie których wyznaczył termin 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Urząd Miejski w Rogoźnie nie posiada informacji czy firma „GRAJAN” uzupełni kartę projektu. Jeżeli redaktor „Gazety Powiatowej” chciałaby zapoznać się z dokładnymi danymi, to powinna zgłosić się do urzędu.

Radny M. Połczyński podziękował Burmistrzowi Rogoźna, Zastępcy Burmistrza oraz p. B. Ryga za pomoc rodzinie z Siernik w utylizacji odpadów medycznych.

Burmistrz Rogoźna poinformował, właściciel terenu przy rondzie składa wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Podział działki zostanie przeprowadzony, po wydaniu pozwolenia na budowę. We wtorek odbędzie się spotkanie z inwestorem, który przedstawi projekt budynku. W sprawie figury rozmawiał z prałatem, który poinformował iż powstanie komitet, który zajmie się jej renowacją. 

Redaktor M. Żak odpowiadając na zarzut postawiony przez Burmistrza Rogoźna poinformowała, że inwestor osobiście się do niej zgłosił. Inwestorowi nie chodziło o dokument, bo jeżeli trzeba byłoby coś dostarczyć to by to uczynił, ale był on zbulwersowany iż Burmistrz Rogoźna wyrzucił go z gabinetu. Dodała, że powtarza informacje przekazane przez inwestora, a rozmowę z nim ma nagraną.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w artykule napisano iż poprzez działalność Urzędu Miejskiego inwestor nie otrzymał dofinansowania z UE, dlatego przedstawił dokumentację w tej sprawie. Poprosił aby redaktorka przyszła do pracowników Urzędu, którzy przedstawią dokumenty i po zapoznaniu się z nimi napisze artykuł prasowy.  

Redaktor M. Żak powiedziała, że chętnie skorzystałaby z wiedzy pracowników Urzędu Miejskiego, ale gdy się do niego wybiera Burmistrz Rogoźna czyni jej uwagi. Do takiej sytuacji doszło przed dwoma lub trzema laty, Burmistrz mówi iż redaktor przeszkadza pracownikom w pracy. Z tego powodu nie przychodzi do Urzędu.

Radny R. Szuberski powiedział, że p. Z. Krajniak napisał iż otrzymał w Urzędzie ustną informację iż złożenie wniosku o wydanie warunków zabudowy jest bezcelowe, bo nie mogą być one wydane. Niemile został zaskoczony się zaistniałą sytuacją ponieważ nabywając działkę w 1992 r. nie informowano o braku drogi dojazdowej do przedmiotowej działki. W dołączonych do aktu notarialnego dokumentach istniała droga publiczna na działce nr 224, a decyzja podziałowa była wydana w 1991 r. ujmowała zarówno drogę publiczną, jak i drogi wewnętrzne. Przedstawiony problem jest znany Urzędowi i od co najmniej 10 lat nic w sprawie przywrócenia porządku prawnego nie zrobiono. Z. Krajniak poinformował również iż przez 20 lat opłacał podatek gruntowy od gruntów letniskowych, do których jak się okazuje nie miał prawnego dostępu. Poprosił o ustosunkowanie się do złożonego pisma. Zapytał czy poza wspomnianą działką, istnieje wiele działek od których pobiera się podatek gruntowych, ale nie ma możliwości wybudowania na nich czegokolwiek. Jeżeli zainteresowana osoba wystąpi o zwrot podatku gruntowego, to wówczas gmina będzie musiała go oddać. Jeżeli tego typu przypadków jest dużo, to stanowią one zagrożenie dla budżetu gminy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że pismo wpłynęło do urzędu. Sprawa dotyczy prawdopodobnie działki na gruncie p. Bielinis. W Owczegłowach znajduje się wąska droga przy lesie. Od 6 lat oczekuje się na uporządkowanie przez nadleśnictwo księgi wieczystej, ponieważ w działce należącej do lasu wpisana jest osoba prywatna. Z nadleśniczym została wyznaczona droga przy lesie oraz droga za byłym ośrodkiem. Nadleśniczy zgodził się, aby za obie drogi przekazać mu inną działkę w Owczegłowach. Później okazało się iż nie można sporządzić aktu notarialnego, ponieważ księga wieczysta jest nieuregulowana. Wąski dojazd do działek istnieje, jednak dojazd ową drogą jest utrudniony. Gdy p. Bielinis przegrał z Gminą Rogoźno sprawę o odszkodowania za drogi, zamknął wszystkie drogi i osobom, którym sprzedał działki nie chce umożliwić do nich dojazdu.

Radny R. Szuberski powiedział, że przez 10 lat nie można tłumaczyć, tylko trzeba podjąć konkretne działania, ponieważ nie można właścicielowi działki uniemożliwić do niej dojazdu. Zapytał czy Burmistrz Rogoźna jest pewien iż może pobierać opłatę za działkę, jeżeli jest ona użytkowana rolniczo?

Burmistrz Rogoźna poprosił radnego R. Szuberskiego o pomoc w zmianie ksiąg wieczystych nadleśnictwa. Dodał, że nie wie czy nadleśnictwo ma możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego. Geodeta wymierzył przebieg dróg, ale zamiany nieruchomości dotąd nie można zrealizować ze względu na stan ksiąg wieczystych. Właściciel działki może na niej wypoczywać i musi za nią płacić podatek.

Radny R. Szuberski powiedział, że Burmistrz Rogoźna nie zrozumiał pisma, ponieważ właściciel działki nie ma możliwości dojechania do niej. Dodał, że postara się rozeznać sprawę bardziej szczegółowo i wówczas będzie mógł doradzić Burmistrzowi w jaki sposób można rozwiązać zaistniałą sytuację.

Radny R. Kinach powiedział, że w Studzieńcu wykonywane są prace w zakresie czyszczenia i pogłębiania znajdujących się tam stawów. Zapytał kto finansuje realizację tego zadania? Jeżeli finansowane jest ono z budżetu Gminy Rogoźno, to jaka jest kwota inwestycji i skąd pochodzą pieniądze na ten cel? Dodał, że z posiadanych informacji Rada Miejska na ten cel nie przeznaczyła żadnych środków.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zadanie finansowane jest z ochrony środowiska. Koszt wykonania prac w obu stawach po przetargu wynosi ok. 50 tys. zł.

M. Kowalski zapytał dlaczego Burmistrz Rogoźna nie prowadzi żadnej inwestycji w Budziszewku? Jako mieszkaniec Budziszewka złożył trzy wnioski do budżetu Gminy Rogoźno, a dotyczyły one: ocieplenia strażnicy, wybudowania w strażnicy małej sali. Poinformował, że OSP Budziszewko budynek strażnicy dzieli z Kołem Gospodyń Wiejskich w Budziszewku. W Studzieńcu odwiedza swoją rodzinę i cieszy się iż czyszczone są stawy, ponieważ wymagały tej inwestycji. Dodał, że w Boguniewie została zakupiony obiekt, który ma być wykorzystywany jako świetlica i w Owczegłowach również będzie świetlica. Poprosił Burmistrz Rogoźna aby pomyślał o Budziszewku, ociepleniu strażnicy ponieważ wóz bojowy musi być utrzymywany w gotowości, aby woda nie zamarzła. Nadmienił, iż byłby zadowolony gdyby za kadencji obecnego Burmistrza Rogoźna w Budziszewku zostało coś wybudowane.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ze względu na zaangażowanie straży budynek strażnicy nie został ocieplony. Samochód w Budziszewku zamarzł, ponieważ nikt nie włączył ogrzewania, a w rezultacie czego było trzeba naprawiać pompę. Budziszewko posiada budynek szkoły, a p. m. Kowalski chce aby budować świetlice. Poinformował, że został wytyczony teren pod budowę świetlicy i strażnicy w Budziszewku, ale został on kupiony przez p. Sass. Budynek po byłej zlewni mleka chciano przeznaczyć na świetlice, ale Sołtys Sołectwa Budziszewko stwierdził iż proponowany budynek nie jest potrzebny. Wówczas został ogłoszony przetarg na sprzedaż budynku i został on sprzedany p. Heller. Rada Miejska przegłosowała przeznaczenie 40 tys. zł na zakup pawilonu, który będzie służy jako świetlica. W Owczegłowach świetlica istnieje od wielu lat, a obecnie jest ona remontowana, gdyż tak była potrzeba. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wystąpiła z wnioskiem o przeznaczenie dysponowanych przez nią środków na remont świetlicy, który jest obecnie realizowany. Dodał, że uważa iż strażnicę w Budziszewku należałoby ocieplić i uporządkować teren wokół niej, a nie budować świetlice jeżeli we wsi znajduje się szkoła, która służy mieszkańcom.

Radna R. Tomaszewska w imieniu UKS „Olimpia” przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego oraz Zespołu Szkół Agrobiznesu zaprosiła na imprezę „Ergowiosła w Rogoźnie”, w której udział weźmie młodzież z Gminy Ryczywół, Wągrowca i Rogoźna. Łącznie w zawodach ma brać udział 14 szkół. Patronką imprezy jest J. Michalska – brązowa medalistka z Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Zawody odbędą się w najbliższy piątek w godz. 10.00 -14.30 w sali Zespołu Szkół Agrobiznesu.

Burmistrz Rogoźna podziękował za zaproszenie, ale w piątek przebywa na urlopie, dlatego w godzinach porannych władze samorządowe reprezentować będzie Przewodniczący Rady Miejskiej, a Zastępca Burmistrza przybędzie na wręczenie pucharów, gdyż w godzinach porannych Święto Patrona obchodzi Szkoła Podstawowa w Budziszewku. 

Radny H. Kuszak podziękował Komendantowi Straży Miejskiej w Rogoźnie, a zwłaszcza strażnikowi S. Jamróz, który pomógł w przygotowaniu karty rowerowej i motorowerowej w szkole.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.50

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 11 grudnia 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf