Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

Uchwała Nr XXVIII/221/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 2012 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.50.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.83.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.89.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.108.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 lipca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.109.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXV/187/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.168.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 października 2012 roku i Uchwałą Nr XXVII/203/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 16.373,00  i ustala się na kwotę  55.996.052,78 zł

 

2.       Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi  55.996.052,78 zł

z tego:

1)       dochody bieżące w kwocie 44.995.509,78 zł w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 w kwocie 175.305 zł

2)       dochody majątkowe w kwocie 11.000.543 zł w tym:

a)       środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.567.674 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.       Zwiększa  się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 16.373,00 zł i ustala się na kwotę 59.022.561,00 zł

 

4.       Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi   59.022.561,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1)       wydatki bieżące w kwocie 43.079.432 zł w tym:              

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  195.871 zł

2)       wydatki majątkowe w kwocie  15.943.129 zł w tym:

a)       wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie  15.312.948 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

5.       § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.398.434 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały

 

6.       § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000 zł i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 355.630 zł oraz na realizację zadań z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

7.       § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie”

„§ 12 Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6.157.957,28 zł, w tym na:

1)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.500.000 zł”

 

8.       § 13 pkt 1 ppkt a) i b) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a)       na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 2.500.000 zł, 

b)       których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 28 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.657.957,28 zł”.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf