Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 191/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.191.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 17 grudnia 2012 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm), art.218 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z zm.) art.5 i art.676 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz.93 z późn. zm.) w związku z § 2 ust.1 i ust. 2 pkt 3, § 9, § 10 ust.1 pkt 2, ust.2 i 3, Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98 poz.1866 z dnia 17 maja 2010 r.)

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy:

 

1)      lokal mieszkalny nr 2 usytuowany w budynku nr 27 przy ul. Kościuszki w Rogoźnie o pow. użytkowej 82,97m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i skrytki (kotłownia), położony na parterze, z pomieszczeniami przynależnymi o pow. użytkowej 6,70m2: tj.: piwnicą o pow.3,30m2 w inwentaryzacji oznaczoną nr 2p oraz pomieszczeniem strychowym o pow.3,40m2 w inwentaryzacji oznaczonym nr 2s wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 2053/10000 o wartości 113.743,00zł – słownie: sto trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 00/100.

 

2)      udział do działki gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1544/2 o pow.241m2, objętą KW PO1O/00030918/0, wynoszący 2053/10000 o wartości 2.971,00zł - słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złote 00/100.

 

3)      pomieszczenie gospodarcze nr 10 o pow.6,87m2 w budynku gospodarczym usytuowanym na działce nr 1547/1, objętej KW PO1O/00026561/1 wraz z udziałem do ww. działki o pow.162m2 wynoszącym 110/1000 o wartości 1.070,00zł – słownie: tysiąc siedemdziesiąt złote 00/100.   

 

4)      udział do działki gruntu nr 1544/1 o pow.286m2, objętą KW PO1O/00026560/4, stanowiącej podwórze wynoszący 1/6 o wartości 2.862,00zł - słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100.    

 

§ 2.

Łączna wartość lokalu nr 2 z udziałem do nieruchomości wspólnej i udziałem do działki gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1544/2 wynoszącym 2053/10000, z udziałem do działki gruntu zabudowanej budynkiem gospodarczym nr 1547/1 wynoszącym 110/1000 oraz z udziałem do działki gruntu stanowiącej podwórze nr 1544/1 wynoszącym 1/6 określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi 120.646,00zł - słownie: sto dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści sześć złote 00/100.

 

§ 3.

1.      Wartość  nieruchomości opisanej w § 2 pomniejszam poprzez zastosowanie 60% bonifikaty w kwocie 72.387,60zł oraz o część poniesionych przez najemcę nakładów ustalonych przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym na kwotę 26.810,00zł w wysokości nieobjętej bonifikatą tj. 40% o wartości 10.724,00zł. Do ceny nieruchomości lokalowej doliczam koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży  w kwocie  1.258,22zł. 

 

2.      Zgodnie z art.68 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z zm.) zastrzega się, że jeżeli nabywca lokalu przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbędzie lokal mieszkalny na rzecz osoby nie będącej osobą bliską Burmistrz Rogoźna zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Odstąpienie od roszczenia zwrotu bonifikaty przez organ udzielający możliwe jest na podstawie art 68 ust. 2a, pkt.5 (ww. ustawy) który stanowi co następuje: Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy  na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

3.      Ustęp 2 stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego zbycia.

§ 4.

Ostateczną cenę sprzedaży nieruchomości ustalam na kwotę 38.792,62zł, słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 62/100.  

 

§ 5.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z zm.).

 

§ 6.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- wykazy nieruchomości na sprzedaż.

 

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf