Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym (KN.I. -4131.1.99.2013.11  z dnia 11.02.2013r.) orzekł nieważność Uchwały Nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kulturyz zsiedzibą w Rogoźnie.

 

Uchwała Nr XXIX/222/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 stycznia 2013r.

 

w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz  art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. Z 2012 roku, poz. 406)

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Nadaje się  Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Traci moc uchwała nr XXVIII/220/2000  Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury.

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 stycznia 2013r.

 

 

 

Statut Rogozińskiego Centrum Kultury

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Rogozińskie Centrum Kultury, zwane dalej RCK, działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu.

 

§ 2

Organizatorem RCK jest Gmina Rogoźno.

 

§ 3

RCK jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury Organizatora.

 

 

§ 4

 1. Siedzibą RCK jest Rogoźno.
 2. Terenem jego działania jest gmina Rogoźno. RCK może również działać poza obszarem Gminy Rogoźno.
 3. W skład RCK wchodzi:

a) Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz,

b) Biblioteka Publiczna,

c) Ośrodek Kultury.

 

 

II. Cele i zadania

 

§ 5

RCK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy oraz osób przebywających na jej terenie.

 

§ 6

Do podstawowych zadań RCK należy:

 1. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
 2. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 3. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
 4. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej,
 5. gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
 6. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
 7. przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
 8. zabezpieczanie i konserwacja zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 9. urządzanie wystaw stałych i czasowych,
 10. organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych,
 11. prowadzenie działalności edukacyjnej,
 12. udostępnianie zbiorów  do celów edukacyjnych i naukowych,
 13. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,
 14. prowadzenie działalności wydawniczej,
 15. wychowanie przez sztukę – edukacja kulturalna,
 16. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 17. tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju  amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 18. wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej,
 19. upowszechnianie wiedzy o sztuce,
 20. organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, sekcjach, kołach i klubach zainteresowań,
 21. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę,
 22. upowszechnianie wiedzy oraz przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej poprzez rekreację i sport,
 23. organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych związanych z wydarzeniem historycznym lub kulturalnym,
 24. działanie na rzecz promocji gminy wraz z przygotowywaniem materiałów promocyjnych.

  

III. Zarządzanie i organizacja

 

§ 7

 1. RCK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.
 2. Podstawą gospodarki finansowej RCK jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym należy powiadomić Burmistrza Rogoźna w terminie 7 dni od dokonania zmiany.

 

§ 8

 1. RCK kieruje Dyrektor, który organizuje jego działalność  i reprezentuje  na zewnątrz.
 2. Za gospodarkę finansową RCK odpowiada Dyrektor.
 3. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w  RCK pracowników.
 4. Dyrektora RCK powołuje i odwołuje Burmistrz Rogoźna.
 5. Kandydat na Dyrektora wyłoniony jest w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Rogoźna.
 6. Powołanie Dyrektora następuje na okres od 3 do 7 lat.
 7. W RCK tworzy się stanowisko jednego Zastępcy Dyrektora, który wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem możliwości nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia i nagród oraz inne obowiązki określone w regulaminie organizacyjnym wydanym na podstawie § 11 niniejszego statutu.
 8. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Burmistrzem Rogoźna.

 

§ 9

Organem doradczym jest Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miejska w Rogoźnie.

 

§ 10

 1. Dyrektor i pracownicy RCK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w przepisach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.
 2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Rogoźna.

 

§ 11

Dyrektor określa w drodze zarządzenia:

1)       regulamin organizacyjny i jego zmiany, po uprzednim zasięgnięciu opinii Burmistrza Rogoźna, działającego w imieniu Organizatora oraz stowarzyszeń twórców i organizacji związkowych działających w RCK,

2)       regulamin pracy ustalający  porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy zapewniając pełną realizacje zadań RCK,

3)       regulamin wynagrodzenia w którym  ustala warunki wynagradzania pracowników za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

 

 

IV. Majątek i Finanse

 

§ 12

RCK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§ 13

 1. Działalność RCK finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji  z budżetu państwa, dotacji podmiotowej, celowej z budżetu gminy, funduszy celowych, darowizn, spadków, zapisów, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.
 2. Wysokość rocznej dotacji dla RCK ustala Rada Miejska w Rogoźnie.
 3. RCK prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów.
 4. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Organizator.

 

§14

 1. RCK może prowadzić inną działalność niekolidującą z programem działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe, a w szczególności w zakresie:

1) realizacja imprez zleconych,

2) prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego, audiowizualnego, kostiumów, rekwizytów, artykułów użytku kulturalnego,

3) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw RCK, dzieł twórców i innych towarów,

4) organizowania kursów i szkoleń,

5) prowadzenia działalności wydawniczej.

 1. Z przychodów uzyskiwanych z działalności wymienionej w ust. 1 RCK pokrywa koszty działalności bieżącej oraz zobowiązania.

 

§ 15

Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Rogoźna.

 

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 16

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf